<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

دانلود جدیدترین نسخه فول بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری(همراه با آموزش نصب فارسی)

19,900 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي ظرفيت باربري لرزهاي پيهاي سنگي با استفاده از روش مرز بالاي آناليز حدي و بهينهسازي خطي الگوريتم ژنتيك

خلاصه
ظرفيت باربري فاكتوري مهم براي طراحي سدها، پلها، جادهها و ساير سازههاي مهندسي است، مخصوصا وقتي پي آنها بررويتوده سنگهاي عظيم قرار دارد. باتوجه بهاينكه روشهاي تجربي پرهزينه و پرزحمت هستند، روشهاي ديگري توسط محققين مختلف براي تخمين ظرفيت باربري تاكنون ارائه شده است. با اينوجود همچنان نياز به توسعه مدلهاي پيشبيني قدرتمند ملموساست. در تحقيق حاضر، ظرفيت باربري استاتيكي و لرزهاي پيهاي سنگي مطالعه و ارزيابي شده است. در اين راستا بر اساسروش"اصلاحشده معيار شكست هوك – براون در يك چارچوب سينماتيكي و روش آناليز حدي" براي توده سنگهاي مختلف،و همچنين با بهرهگيري از روش شبه ديناميك، اثرات بارهاي لرزهاي و تأثير ضرايب افقي و عمودي شتاب لرزهاي را بر روي ميزانظرفيت باربري پيهاي سنگي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از روشهاي تحليلي بيانگر آن است كه با افزايش شتاب افقي و عمودي لرزهاي، ميزان ظرفيت باربري توده سنگ كاهش خواهد يافت.


كلمات كليدي:

پي سطحي . ظرفيت باربري لرزهاي . توده سنگ . آناليز حدي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پي سطحي , ظرفيت باربري لرزهاي , توده سنگ , آناليز حدي ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي عددي پديده گسترش جانبي ناشي از روانگرايي در محيط متخلخل اشباع با فرمولاسيون كاملا همبسته u-w  

خلاصه
بروز پديده روانگرايي در زمينهاي شيبدار باعث ايجاد تغييرمكانهاي بزرگي در سطح زمين ميگردد. اين پديده كه به نام گسترش جانبي شناختهميشود با اعمال نيروي جانبي، خرابيهاي گستردهاي در سازههاي مهندسي به خصوص سازههاي موجود در نواحي ساحلي، پايه پلها و شريانهايحياتي ايجاد ميكند. در اين مقاله به منظور ارزيابي اين پديده، مدلي عددي بر مبناي آناليز دو بعدي كاملا همبسته ديناميكي با استفاده از روش المانحاكم بر محيط متخلخل اشباع با در نظر گرفتن شتاب نسبي فاز مايع u-w محدود توسعه يافته است. توده خاك با استفاده از فرمولاسيون دقيقاستفاده شده است كه قادر به شبيهسازي Pastor-Zienkiewicz-Mark III مدلسازي گرديده است. براي مدلسازي رفتار ماسه از مدل رفتاريرفتارهاي متنوع ماسه اشباع در حالتهاي مختلف بارگذاري در شرايط زهكشي شده و زهكشي نشده ميباشد. پس از صحت سنجي مدل عدديتوسط آزمايشهاي سانتريفيوژ به بررسي اثر مقدار شيب زمين بر حداكثر تغييرمكان جانبي ايجاد شده پرداخته شده است. نتايج حاصله نشان ميدهد) بر حداكثر تغييرمكان جانبي كه در سطح زمين روي ميدهد دارد.

كلمات كليدي:

روانگرايي . گسترش جانبي . تحليل دو بعدي كاملا همبسته ديناميكي . فرمولاسيون u-w . آزمايشهاي سانتريفيوژ . مدل رفتاري Pastor-Zienkiewicz-Mark III  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي , گسترش جانبي , تحليل دو بعدي كاملا همبسته ديناميكي , فرمولاسيون u-w , آزمايشهاي سانتريفيوژ , مدل رفتاري Pastor-Zienkiewicz-Mark III , ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي فني دستگاههاي شتابنگار با استفاده از آزمايش ميز لرزه

خلاصه
كشور ايران يكي از مناطق لرزه خيز جهان بشمار مي رود و اكثر سدهاي ساخته شده در كشور نيز در مناطق لرزه خيز واقعشدهاند. به همين دليل طراحي لرزهاي مقاوم سدها در برابر نيروهاي ناشي از زلزله از اهميت زيادي برخوردار است. دستگاههايشتابنگار نصب شده در سدها از جمله ابزارهاي دقيق ضروري جهت رفتارسنجي لرزهاي آنها بشمار مي روند. شتابنگارها بمنظورثبت دادههاي شتاب در نقاط مختلف بدنه يا هسته سد هاي خاكي و يا نقاط مختلف ساختگاه سد حين زلزله بكار مي روند.شتابنگاشتهاي ثبت شده توسط دستگاههاي شتابنگار علاوه بر اينكه مي توانند عملكرد لرزه اي سد را حين جنبش نيرومند زمينو وقوع بحران پايش نمايند، دادههاي ارزشمندي را نيز جهت استفاده در طراحي سدها فراهم مي نمايند. بنابراين بكارگيريدستگاههاي شتابنگار مناسب به لحاظ مشخصات پاسخ شتاب در حوزه زمان و فركانس و همچنين عملكرد مطمئن و بي وقفه حينوقوع زلزله، بسيار مهم است.موسسه مشاور توسعه به عنوان مشاور شركت مهندسي آب تابان و بمنظور ارزيابي مشخصات فني دستگاههاي شتابنگار شركتهايسازنده حاضر در مناقصه سد رودبار لرستان، براي اولين بار با همكاري دانشگاه تهران طرح مقايسه رفتار لرزه اي شتابنگارها بو x استفاده از ميز لرزه را طرح و مورد آزمايش قرار داد. آزمايشهاي متعدد بر روي دستگاهها كه شامل اعمال لرزش در دو امتداد ) و فركانسهاي مختلف ( 1 تا 6 هرتز) موجهاي g 0.2 و g ) با شكل موجهاي منظم سينوسي شامل دو دامنه مختلف Yسينوسي با دامنه متغير و نيز اعمال تاريخچه زماني نامنظم (شتابنگاشت زلزله هاي گذشته) بود انجام گرديد.با مقايسه و تحليل نتايج ثبت شده توسط دستگاههاي شتابنگار شركتهاي سازنده بصورت يك به يك نگاشتها در حوزه زمانو نيز طيف فوريه، طيف توان و طيف پاسخ جمعبندي و نتيجه گيري لازم حاصل گرديد.


كلمات كليدي:

رفتارسنجي لرزه اي . سد رودبار لرستان . شتابنگار . ميز لرزه . ارزيابي فني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتارسنجي لرزه اي , سد رودبار لرستان , شتابنگار , ميز لرزه , ارزيابي فني ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از مصالح مركب خاكي با خاصيت ميرايي بالا جهت ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي سازهها

خلاصه
ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي مورد بررسي قرار Flac در اين مقاله به كمك مدل سازي عددي به روش تفاضلهاي محدود به كمك نرمافزارميگيرد. اين كار با تعبيه يك لايه مصالح مركب خاكي (براي مثال تركيب خاك و لاستيك) با خاصيت ميرايي بيشتر از خاكهاي معمولي در زيرپي سازه انجام ميشود. نتايج تحليلهاي ديناميكي كامل نشان دادند كه اين روش ميتواند يك راهكار موثر براي كاهش اندازه شتاب انتقال يافته بهسازه باشد. بدين صورت كهبه جاي بزرگنمايي امواج در حين عبور از لايه خاكي، شاهد كوچكنمايي خواهيم بود. تحليلها نشان دادند كه هرچقدر ضخامت لايه ميراگر بيشتر باشد نرخ كوچكنمايي نيز بيشتر خواهد شد. مقدار كوچكنمايي براي دو زلزله مختلف مورد استفاده در اينتحقيق تقريبا به يك اندازه ملاحظه گرديد. همچنين تحليل اندركنش مستقيم سازه و خاك نشان داد كه در محدوده حداكثر شتاب ورودي زلزله از1 برابري مقدار جابهجايي نسبي (دريفت) طبقه سازه ميگردد.


كلمات كليدي:

ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي . مدلسازي عددي . ميرايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي , مدلسازي عددي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر هندسه هسته بر رفتار پسالرزهاي سدهاي خاكي ناهمگن، مطالعه موردي سد مسجد سليمان

خلاصه
يكي از مهمترين مسائل در رابطه با تحليل و طراحي سدهاي خاكي، پيشبيني رفتار سد تحت اثر زلزله است. پيشرفت درروشهاي تحليلي، ارزيابي بهتر و واقعبينانهتر پاسخ اين سازهها را فراهم كرده است. در اين تحقيق اثر هندسهي هسته سد بر پاسخدر مدل كردن هندسه و شرايط مرزي پيچيده استاتيكي و FLAC ديناميكي آن مورد بررسي قرار گرفته است. به علت قابليت زياد كدديناميكي، اعمال بارگذاريهاي مختلف استاتيكي و ديناميكي و همچنين امكان تعريف نقاط مشخصي از شبكه كه بتوان رفتار آن راحين تحليل بررسي كرد، اين نرمافزار تفاضل محدود براي مدلسازي انتخاب شده است. سد مسجدسليمان جهت بررسي، در نظر گرفتهشده است. در ابتدا به مدلسازي مراحل ساخت و آبگيري سد و مقايسه نتايج به دست آمده با نتايج ابزاردقيق پرداخته شد. سپس با درنظر گرفتن شيبهاي مختلف ديواره هسته، اثر هندسه هسته، بر رفتار پسالرزهاي سد مسجد سليمان مورد بررسي قرار گرفته است. درنهايت ميتوان نتيجه گرفت كه با كاهش شيب ديوارههاي هسته سطح آب حين زلزله در تراز پايينتري قرار ميگيرد. در شرايط پسالرزهاي اضافه فشار آب حفرهاي با كاهش شيب ديوارههاي هسته ديرتر زائل ميشود.

كلمات كليدي:

اضافه فشار آب حفرهاي . هسته . ابزاردقيق . FLAC2D  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اضافه فشار آب حفرهاي , هسته , ابزاردقيق , FLAC2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه تمايل گروه شمع در برابر بار انفجار با استفاده از سانتريفيوژ

خلاصه
بارهاي وارده بر گروه شمع به طور كلي به بارهاي قائم و جانبي تقسيم ميشوند. در برابر بارهاي جانبي شمعهاي مايل به علت بيشتر بودنمقاومت جانبي آنها درمقايسه با شمعهاي قائم، داراي عملكرد بهتري هستند. شمع مايل در گروه شمع عملكرد دوگانهاى دارد: از طرفي تغييرمكانجانبى گروه شمع و عرشه بر اثر بارهاي جانبى كاهش مييابد و از طرف ديگرتمركز تنش زيادى در محل اتصال اين شمع به سرشمع به وجود ميآيد.تاكنون تحقيقات صورت گرفته بر عملكرد شمعهاي مايل معطوف به بارهاي جانبي استاتيكي و زلزله بوده و بيشتر به صورت مدلسازي عددي انجام2 تايي با آرايش مختلف × گرفته است. لذا در تحقيق پيش رو اثر زاويه تمايل گروه شمع در برابر بار انفجار با استفاده از مدلسازي سه گروه شمع 2در دستگاه سانتريفيوژ مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان ميدهد كه با افزايش زاويه تمايل گروه شمع، كرنش خمشي در طول شمع افزايش مييابد.


كلمات كليدي:

گروه شمع . زاويه تمايل . بار جانبي . انفجار . دستگاه سانتريفيوژ

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , زاويه تمايل , بار جانبي , انفجار , دستگاه سانتريفيوژ ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر سختي لايه خاك بر پاسخ سينماتيكي شمع منفرد به كمك آزمايش ميزلرزه و مدلسازي عددي

خلاصه
با اينكه اهميت حضور شمع بر پاسخ لرزهاي ساختگاه و به ويژه در سطح زمين بر اساس مطالعات تحليلي، عددي، و كم و بيش آزمايشگاهي مشخصگرديده است، ليكن به دليل نبود مطالعات مدون آزمايشگاهي و يا عددي با پشتوانه مطالعات آزمايشگاهي، نتايج حاصل محدود به شرايط خاص بودهو جمع بندي در اين زمينه را مشكل ساخته است. از اين رو، تحقيق حاضر به بررسي مساله مطرح شده در خصوص اثرات اندركنش سينماتيكي برپاسخ لرزهاي شمع منفرد به كمك مدل سازي فيزيكي با دستگاه ميزلرزه به همراه مدلهاي عددي اعتبار يافته بر مبناي نتايج آزمايشها پرداختهاست.در بخش بعدي به كمك مدل سازيهاي عددي صورت گرفته به بررسي تأثير مشخصات لايه خاك بر پاسخ لرزهاي شمع منفرد پرداخته شده است. بر اساس مدلسازيهاي عددي، مشخصات لايه خاك نظير سختي و لايهبندي تأثير چشمگيري روي پوش لنگر خمشي سينماتيكي شمع دارد.


كلمات كليدي:

اندركنش سينماتيكي . مدلسازي فيزيكي . ميزلرزه . مدلسازي عددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندركنش سينماتيكي , مدلسازي فيزيكي , ميزلرزه , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير زاويه انحراف بر روي پاسخ لرزه اي گروه ريزشمع

خلاصه
در اين مطالعه تاثير پارامتر زاويه انحراف بر روي پاسخ لرزه اي گروه ريزشمع مورد بررسي قرار گرفته است .گروه ريزشمع توسط نرمافزار اجزاء محدود آباكوس به صورت سه بعدي مدلسازي وتحت بار ديناميكي تجزيه و تحليل گرديده است.جهت تجزيه وتحليلرفتار گروه ريزشمع از ركورد زلزله واقعي استفاده شده است. رفتار خاك الاستوپلاستيك و با ميرايي رايلي فرض گرديده است. رفتارخاك با استفاده از معيار موهر- كلمب توضيح داده مي شود. براي اعمال شرايط مرزي به محيط از مجموعه المان هاي ميراگر برايلحاظ كردن مرز جاذب انرژي استفاده شده است. سازه فوقاني به صورت سيستم يك درجه آزادي متشكل از يك ستون وجرم متمركزتعريف شده است. اتصال شمع به كلاهك به صورت صلب فرض گرديده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد ، زاويه تمايل در گروه ريزشمع منجر به كاهش نيروهاي برشي و لنگرخمشي مي گردد.


كلمات كليدي :

گروه ريزشمع . زاويه انحراف . تحليل ديناميكي . اجزاء محدود . آباكوس

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه ريزشمع , زاويه انحراف , تحليل ديناميكي , اجزاء محدود , آباكوس ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي تونل مترو اصفهان

شهرها، نقش تعيين كنندهاي در تسريع و تسهيل حمل و نقل درون شهري برعهده دارند. علاوه بر آن به علت حساسيت فوقالعاده اين سازهها، انتخاب نوع مناسب و مدلسازي و طراحي آنها از اهميت بسزايي برخوردارميباشد. رفتار تونل حين زلزله، يكي از مواردي است كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله به بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبيكه يك نرمافزار تفاضل محدود و نرمافزاري بسيار قوي در زمينه مدل - FLAC تونل مترو اصفهان پرداخته شده است. در اين پژوهش از نرمافزارسازي سازههاي مدفون است، استفاده شده است. جهت اعتبار بخشي به نتايج، نشست سطح زمين به دست آمده از نرمافزار ناشي از حفر تونل بانتايج ابزار دقيق مقايسه شده است و مشاهده شد كه نتايج به دست آمده از نرمافزار تطابق خوبي با نتايج ابزاردقيق دارد. در نهايت رفتار لرزهاي تونل7 ريشتر و / مترواصفهان مورد بررسي قرار داده شد. جهت اعمال زلزله، شتاب نگاشت زلزله طبس در نظر گرفته شد. زلزله طبس به بزرگي 8زمان 30 ثانبه به تونل وارد شد. اين زلزله كه جزو زلزلههاي بزرگ جهان است باعث نشستهايي در حد 20 سانتيمتر در سطح زمين بالاي تونل مترو اصفهان گشت كه اندازه اين نشست در محدوده استاندارد قرار ندارد.

كلمات كليدي:

نرم افزار FLAC . نشست . ابزاردقيق . حفر تونل . زلزله طبس .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرم افزار FLAC , نشست , ابزاردقيق , حفر تونل , زلزله طبس , ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي رفتار گروه شمع تحت بار زلزله در خاك هاي چسبنده

خلاصه
وقوع زمين لرزه هاي بزرگ، باعث بروز تلفات جاني، خسارات و صدمات سازه اي فراواني در سراسر دنيا گرديده است. استفاده از سيستم هايشمع يكي از روش هاي متداول به منظور پايدارسازي سازه ها در برابر تحريكات لرزه اي مي باشد. بسياري از تحقيقات انجام گرفته بر روي رفتارشمع تحت بارهاي ديناميكي، شمع منفرد را مد نظر قرار داده است؛ در حاليكه با توجه به ماهيت حضور شمع در انتقال بارهاي زياد، استفاده از شمعبه صورت گروهي متداول ترمي باشد. همچنين يكي از مهمترين عوامل در تحليل رفتار شمع و خاك، غير خطي در نظر گرفتن رفتار خاك مي عوامل موثر در اندركنش شمع - خاك تحت بار لرزه اي در خاك چسبنده بررسي گردد. خاك در اين مدل سازي ها داراي رفتاري نرم شونده مي باشد. بارگذاري وارد بر مدل طيف زلزله كوبه بوده كه به صورت تاريخچه زماني شتاب به بستر سنگي واقع در كف مدل اعمال شده است. علاوهبرآن نيز مطالعه پارامتريك بر روي تأثير تعداد و فاصله شمع هاي واقع در گروه شمع انجام شده است. نتايج مدل سازي ها نشان مي دهند كه هر چه تعداد شمع ها بيشتر باشد، مقدار ممان و برش بيشتري در شمع به وجود مي آيد.

كلمات كليدي:

اندركنش شمع و خاك . گروه شمع . پاسخ لرزه اي شمع . تحليل عددي . FLAC3D  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندركنش شمع و خاك , گروه شمع , پاسخ لرزه اي شمع , تحليل عددي , FLAC3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 3564 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 3564 صفحه بعد

شماره تماس:اسماعیلی 09381295869 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com - esmaeili.r@aut.ac.ir
logo-samandehi