دانلود مقاله روش شناسايي و نحوه مقابله با عوامل مينرالوژيكي نامطلوب در كارخانه فرآوري مجتمع مس سرچشم - 1395-12-26 01:43:00
دانلود مقاله تهيه نانو ذرات هيدروكسيد نيكل از ضايعات كاتاليستي به روش هيدرومتالورژي - 1395-12-26 01:39:00
دانلود مقاله معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرمل - 1395-12-26 01:35:00
دانلود مقاله بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز - 1395-12-26 01:31:00
دانلود مقاله تحليل پايداري بر مبناي نتايج رفتار سنجي، مطالعه موردي مغار مونتاژ - 1395-12-26 01:26:00
دانلود مقاله بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه - 1395-12-26 01:21:00
دانلود مقاله خوشه بندي درزهاي منطقه مارخيل به روش ميانگين K داده - 1395-12-26 01:18:00
دانلود مقاله تخمين نفوذ TBM با استفاده از شبكه عصبي انتشار برگشتي - 1395-12-26 01:14:00
دانلود مقاله بررسي انتقادي رو شهاي متداول طبقه بندي دسته درزها - 1395-12-26 01:10:00
دانلود مقاله ارزيابي نقطهاي در تحليل ريسك براي انتخاب سيستم نگهداري تونل تالون - 1395-12-26 01:06:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد ه بندي كيفي شيب هاي سنگي - 1395-12-26 01:02:00
دانلود مقاله بررسي وابستگي فضايي پارامترهاي هندسي ناپيوستگي ها (مطالعه موردي: بلوك تكتونيكي I معدن چ - 1395-12-26 01:57:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل - 1395-12-26 01:51:00
دانلود مقاله بررسي رفتار خزشي گلسنگ تحت شرايط بارگذاري تك محوره و سه محوره - 1395-12-25 23:55:00
دانلود مقاله مقایس هی مد لهای اکید و فازی در تحلیل سود حاصل از برداشت از مخازن - 1395-12-19 14:00:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیرات زیست محیطی تونلها بر اساس توسعه ماتریس فولچی - 1395-12-19 13:55:00
دانلود مقاله مدیریت مصالح حاصل از حفاری تون لهای شهری جهت کاهش اثرات زیست محیطی - 1395-12-19 13:51:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و طراحی نگهداری چاه تهویه تونل انتقال آب کرج - 1395-12-19 13:47:00
دانلود مقاله بررسی ناسازگاری اجرای پروژه به روش EPC در پروژههای دارای ناشناختههای زیاد ( مطالعه مورد - 1395-12-19 13:36:00
دانلود مقاله ارائه الگوی مدیریت هزینه در پروژه های تونل سازی ( مطالعه موردی تونل کمکی کانال ابوذر ته - 1395-12-17 23:58:00
دانلود مقاله رو ششناختی فرآیند طراحی و توسعه محصول در پروژه های عمرانی سد و تونل با استناد به استاند - 1395-12-17 23:52:00
دانلود مقاله کاربرد مهندسی دوباره در ارتقای بهره وری سدها و شبکه ها - 1395-12-17 23:46:00
دانلود مقاله ریسکهای تونل سازی در مناطق شهری و روش های کاهش ریسک مطالعه موردی تونل های خط 2 قطار شه - 1395-12-17 23:37:00
دانلود مقاله آنالیز ریسک پارامترهای مقاومتی خاک در پایداری شیروانی سد خاکی - 1395-12-17 23:24:00
دانلود مقاله استفاده از تحلیل ریسک در ارزیابی و مدیریت ایمنی سدهای خاکی - 1395-12-17 21:51:00
دانلود مقاله مشکلات اجرای شبکه تونلهای مشترک تأسیسات شهری در شهرهای موجود - 1395-12-17 21:42:00
دانلود مقاله طراحی و اجرای بهینه ی تونل های پیاده ی شهری نمونه موردی: تونل پیاده ی خیابان ساحلی( کار - 1395-12-17 21:32:00
دانلود مقاله تأثیر برون محوری بار سطحی بر رفتار تونل های کم عمق دوبعدی - 1395-12-17 21:23:00
دانلود مقاله طراحی پوشش نهایی تونل بهشت آباد با توجه به تاثیر پوشش اولیه - 1395-12-17 21:18:00
دانلود مقاله چالش های تونل سازی مکانیزه در ایران - 1395-12-17 20:25:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری جبهۀ تونل در خاک های چسبنده ( مطالعه موردی: خط 2 قطار شهری کرج) - 1395-12-17 20:11:00
دانلود مقاله تأثیر نوع و درصد بنتونیت بر مشخصات ملات تزریق تونل خط 2 قطار شهری مشهد - 1395-12-17 20:04:00
دانلود مقاله تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB- TBM - 1395-12-17 19:58:00
دانلود مقاله پیش بینی تغییر شکلهای حاصل از حفاری تونلهای کم عمق با کمک روش تفاضل محدود( مطالعه موردی - 1395-12-17 19:52:00
دانلود مقاله بررسی تهویه تون لها و زیر گذرهای طویل شهری بر اساس ترمودینامیک جریان هوا - 1395-12-17 19:29:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای مختلف خاک و عمق خاک روباره بر نشس تهای کوتاه مدت در حفاری تونل ، مطالع - 1395-12-17 19:24:00
دانلود مقاله امکان سنجی استفاده از گزینه شفت در پشتیبانی ماشی نهای حفاری تمام مقطع مطالعه موردی تونل - 1395-12-17 19:19:00
دانلود مقاله استفاده از روش تزریق طاق چتری در حفاری تون لهای متروی تهران - 1395-12-17 19:00:00
دانلود مقاله ارزیابی نشست زمین در محل تقاطع غیر همسطح تونلهای مترو شهر تهران با استفاده از روش اجزاء - 1395-11-23 01:25:00
دانلود مقاله مدل سازی سه بعدی تقاطع ها ( مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج) - 1395-11-23 01:18:00
دانلود مقاله مدلسازی بهره برداری از مخزن سدها با رویکرد بهینه سازی- شبیه سازی - 1395-11-23 01:13:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل زمین لغزش در تکیهگاه چپ مخزن سد شهید رجایی مازندران - 1395-11-23 01:07:00
دانلود مقاله اثر مایل بودن هسته بر رفتار سدهای خاکی بلند با هسته آسفالتی - 1395-11-21 21:12:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت در اجرای دیوار و پرده آب بند نسبت به دیوار آب بند تا بستر ناتراوا - 1395-11-21 21:03:00
دانلود مقاله بررسی برخی مخاطرات زمین شناسی در مسیر تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد - 1395-11-21 20:54:00
دانلود مقاله پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در اجرای سازه های هیدرولیکی سدها (مطالعه موردی سد کوچر - 1395-11-21 20:49:00
دانلود مقاله مهندسی ارزش در پوشش نهایی تونل چالوس با استفاده از بتن الیافی - 1395-11-21 20:44:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک طرح آبرسانی غدیر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره - 1395-11-21 20:37:00
دانلود مقاله شناسایی و رتبه بندی ریسک های اجرای پروژه سد سازی با روش رتبه بندی فازی (در یک دوره خاص) - 1395-11-21 20:30:00
دانلود مقاله بررسی قرار داد طرح و ساخت EPC در پروژه های ساخت تونل و مترو - 1395-11-21 20:23:00
دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهای برقابی - 1395-11-21 20:17:00
دانلود مقاله شناسایی عوامل موثر در حوادث شغلی - 1395-11-21 20:11:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث تونل های شهری ÷ - 1395-11-21 20:05:00
دانلود مقاله نگاهی اجمالی برنقش سدسازی در مسائل زیست محیطی از دیدگاه منابع آب - 1395-11-21 19:55:00
دانلود مقاله بررسی اهمیت معیار های اثرات زیست محیطی و اجتماعی در مطالعات سدها (مظالعه موردی استان چه - 1395-11-21 19:45:00
دانلود مقاله مقایسه فنی اقتصادی کاربرد فتیله انفجاری و نانل در آتشکاری فضاهای زیرزمینی - 1395-11-20 01:25:00
دانلود مقاله انتخاب طول بهینه برای قالب های تونلی در عملیات اجرای پوشش بتنی (لاینینگ) با استفاده از - 1395-11-20 01:19:00
دانلود مقاله تاثیر فشار تزریق بر تعداد لوله های فورپلینگ جهت پیش تحکمی توده سنگ های درزه دار مطالعه - 1395-11-20 01:13:00
دانلود مقاله کاربرد لرزه نگاری در طراحی الگو آتشباری در مجاورت تاسیسات زیربنایی - 1395-11-20 01:07:00
دانلود مقاله بررسی نشست سطح زمین در حفاری تونل های تک و دوقلو - 1395-11-20 01:02:00
دانلود مقاله طراحی سیستم آبکشی در محدوده دستگاه حفار و سیستم پشتیبان در قطعه ب تونل زاگرس - 1395-11-20 01:57:00
دانلود مقاله (طراحی یک سیستم خبره برای مدیریت پروژه های تونلی در برخورد باسازندهای زمین شناسی (مطالع - 1395-11-20 01:52:00
دانلود مقاله پیش بینی نرخ نفوذ آب به تونل انتقال آب سبزکوه با استفاده از روش های تحلیلی و تجربی - 1395-11-20 01:46:00
دانلود مقاله ارائه الگو در انتخاب سیستم زهکشی بهینه تونل ها با توجه به شرایط زمین شناسی مهندسی ساختگ - 1395-11-20 01:40:00
دانلود مقاله ارزیابی مخاطرات زمین شناسی مهندسی ناشی از مچاله شوندگی مرتبط با حفر تونل انتقال آب سبز - 1395-11-19 01:30:00
دانلود مقاله محاسبه حداقل فشار سینه کار در حفاری تونل به روش EPB و TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب - 1395-11-19 01:24:00
دانلود مقاله تزریق محلول ،راه کار تزریق موثر در ریزدانه ها و ریزترک ها - 1395-11-19 01:19:00
دانلود مقاله نقش مدل رفتاری در پیش بینی جابجایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری - 1395-11-19 01:14:00
دانلود مقاله برآورد RME و QTBM و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان عملیات تونل سازی مکانیزه (طرح غدیر - 1395-11-19 01:08:00
دانلود مقاله پیش بینی خرج ویژه در جبهه کارهای ناپایدار توسعه تحقیق در تونل های حفاری شده در شیل های - 1395-11-19 01:01:00
دانلود مقاله مقایسه فنی - اقتصادی سیستم های ترابری ریلی و نوار نقاله در حفاری تونل های طویل به روش م - 1395-11-18 23:51:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی تونل های حمل و نقلی شهری - 1395-11-18 23:44:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی استفاده مجدد از دستگاه های TBM در ایران - 1395-11-18 23:31:00
دانلود مقاله تحلیل نشست های سطحی ناشی از حفاری با TBM به روش عددی و تجربی مطالعه موردی خط 2 متروی مش - 1395-11-18 23:23:00
دانلود مقاله پیش بینی و کنترل بیش شکست عملیات انفجار در تونل های پردیس - 1395-11-18 23:16:00
دانلود مقاله راهکارهای عبور از زونهای گسله یا دستگاه حفاری TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج) - 1395-11-18 23:06:00
دانلود مقاله پیش بینی ضریب اطمینان و پایداری شیب بالا دست سدهای خاکی با استفاده از روشهای تحلیلی و ع - 1395-11-18 01:36:00
دانلود مقاله مدیریت تطبیقی منابع آب مطالعه موردی : آبگیری زود هنگام سد کرخه - 1395-11-18 01:26:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان آبگذری مخزنی در خارج از بستر رودخانه (مطالعه موردی : مخزن طرح بار نیشابور - 1395-11-18 01:19:00
دانلود مقاله پیش آگاهی آبدهی رودخانه بختیاری در محل احداث سد بختیاری - 1395-11-18 01:14:00
دانلود مقاله مهندسی دوباره : موانع و منافع - 1395-11-18 01:07:00
دانلود مقاله بهینه یابی تراز نرمال مخازن سدها با رویکرد مدل های خبره تصمیم گیری - 1395-11-17 23:59:00
دانلود مقاله ارائه راهکارهای مناسب برای بند تنظیمی گتوند جهت مدیریت مخزن سد گتوند علیا - 1395-11-17 23:48:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر کاهش آورد یا انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون بزرگ بر میزان تولید انرژ - 1395-11-17 23:32:00
دانلود مقاله ارائه نرم افزاری جهت تهیه نقشه برداشت زمین شناسی (Mapping) - 1395-11-16 22:47:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریز سد مطالعه موردی : سرریز سد سبلان واقع در ا - 1395-11-16 22:37:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی با تاکید بر تخمین ضریب لرزه - 1395-11-16 22:27:00
دانلود مقاله بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد نساء - 1395-11-16 22:13:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت اعتماد سدهای بتنی وزنی - مطالعه موردی سد شفا رود - 1395-11-16 22:01:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار سد مخزنی کالپوش با استفاده از ابزارهای دقیق و آنالیز برگشتی - 1395-11-16 21:50:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق - 1395-11-16 21:37:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه برف حداکثر سیلاب محتمل حوضه دز - 1395-11-16 21:25:00
دانلود مقاله مطالعه عددی رفتار رویه سد سنگریزه ای با رویه بتنی گلورد در پایان ساخت - 1395-11-16 20:19:00
دانلود مقاله اصلاح طرح هیدرولیکی سرریز تونلی سد رودبار لرستان با استفاده از دیواره جدا کننده جریان ( - 1395-11-16 20:08:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر در رفتارنگاری سد نساء به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق - 1395-11-16 19:59:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سدهای خاکی برروی گسل در زلزله (مطالعه موردی) - 1395-11-16 19:49:00
دانلود مقاله سدهای با مصالح سیمانته شده (CMD) و بررسی ویژگی های مصالح - 1395-11-16 19:23:00
دانلود مقاله ارزیابی آبادگری و ویرانگری طرح انتقال آب بهشت آباد درمبدا و مقصد - 1395-11-13 23:42:00
دانلود مقاله بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی - 1395-11-13 23:35:00
دانلود مقاله ارزیابی کارایی پتوی رسی کف مخزن خارج از بستر بار بر مبنای داده های ابزار دقیق - 1395-11-13 23:31:00
دانلود مقاله بررسی داده های ابزار دقیق با استفاده از نمودارهای تفسیری جدید در تحلیل رفتارنگاری سد مط - 1395-11-13 23:23:00
دانلود مقاله نگاهی به سدهای بتن غلتکی در جهان و ایران و انتقال فناوری این سدها به کشور - 1395-11-13 23:16:00
دانلود مقاله تجربه مهندسی دوباره سازههای هیدرولیکی در ایران ( مطالعه موردی رودخانه سیستان) - 1395-11-13 23:06:00
دانلود مقاله ارزیابی فرآیند بهرهبرداری از سد سفیدرود با دیدگاه روش رتبهبندی متحد - 1395-11-13 22:57:00
دانلود مقاله بررسی مزایای کاربرد میکروسیلیس به عنوان عامل اصلاح کننده ویسکوزیته و فیلر در ملاتهای خو - 1395-11-13 22:46:00
دانلود مقاله سدهای دو مخزنی - 1395-11-13 22:39:00
دانلود مقاله نجات بخشی چشمه بل نماد مسئولیت اجتماعی سازمان ( مطالعه موردی: سد و نیروگاه داریان) - 1395-11-05 22:58:00
دانلود مقاله بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی - 1395-11-05 22:53:00
دانلود مقاله مهندسی دوبارهی سدسازی- مدیریت منابع آب - 1395-11-05 22:46:00
دانلود مقاله روند سدسازی در ایران و دنیا ( مطالعه موردی حوضه سفیدرود و کلرادو) - 1395-11-05 22:39:00
دانلود مقاله معرفی راهنمای طراحی و ساخت و بهرهبرداری از سدهای پسماند - 1395-11-05 22:35:00
دانلود مقاله مطالعات تغییرات فشار آب در قسمتهای مختلف بدنه و پی در طول ساخت و اولین آبگیری سد تنگ حم - 1395-11-05 22:30:00
دانلود مقاله روش ترکیبی اجرای رویۀ آب بند در سدهای FSHD ( مطالعۀ موردی در سدهای کهیر و دشت پلنگ) - 1395-11-05 22:25:00
دانلود مقاله بهینه سازی نوبت بندی آب کشاورزی در دشت گیلان - 1395-11-05 22:18:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دینامیکی شیبهای سدخاکی بااستفاده از نرم افزار plaxis ( مطالعه موردی سد با - 1395-11-05 22:07:00
دانلود مقاله اثر بخشی و نقش آفرینی مطالعات اجتماعی در مکانیابی و بهگزینی رقوم نرمال سدها ( مطالعه مو - 1395-11-05 22:00:00
دانلود مقاله معرفی تجارب جهانی در مهندسی فرآیند رها سازی و برچیدن سدها - 1395-11-05 21:52:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزهای سد بتنی پایهدار لتیان تحت رکوردهای مختلف زلزله با احتساب اثرات مخزن - 1395-11-05 21:47:00
دانلود مقاله سدسازی، خوب یا بد؟ لزوم تنویر افکار عمومی به عنوان ذینفعان اصلی، درخصوص مزایا و معایب س - 1395-11-05 21:39:00
دانلود مقاله مروری بر برنامهریزی، اجرا و پایش تونلسازی NATM در پروژه خط 6 متروی تهران - 1395-11-05 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی پارامتریک هزینه های ساخت تونل به روش مکانیزه و برآورد نرخ پیشروی بهینه در مقایس - 1395-11-05 01:37:00
دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی ریسکهای تونل قطار شهری مشهد - 1395-11-05 01:30:00
دانلود مقاله پیش بینی مخاطرات زمین شناسی در حفاری تونل بلند زاگرس با استفاده از فن آوری TSP - 1395-11-05 01:25:00
دانلود مقاله روشهای برآورد آسیب وارده به ساختمانها در اثر تونلسازی و طبقهبندی آنها بر اساس رده ریسک - 1395-11-05 01:18:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی چگونگی عبور دستگاه حفاری مکانیزه EPB از کنار پایه شمعهای مونوریل مطالعه - 1395-11-05 01:09:00
دانلود مقاله طراحی سیستم تهویه تونل خط 2 مترو شیراز - 1395-11-05 01:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی زمان و هزینه در پروژههای تونل قطار شهری با استفاده از الگوریتم NSGA II ( مطا - 1395-11-04 23:56:00
دانلود مقاله پیش بینی محل برخورد TBM و رودهدر در حفاری تونل انتقال آب بازی دراز - 1395-11-04 23:47:00
دانلود مقاله پیش بینی نرخ پیشروی TBM در سنگ های سخت با استفاده از شبکه های بیزی مطالعه موردی : تونل - 1395-11-04 23:39:00
دانلود مقاله نرخ آزادسازی حرارت و تاثیرآن بر پارامترهای طراحی تهویه تونل در شرایط آتش سوزی - 1395-11-04 23:34:00
دانلود مقاله رفع چالشهای حین تونلسازی با تلفیق روش خاص اجرایی و تحلیلی با مطالعه موردی تونلهای خط 2 - 1395-11-04 23:27:00
دانلود مقاله چالشهای اجرایی قراردادهای طرح وساخت با قیمت مقطوع در فرآیند ساخت تونل- مطالعه موردی: تو - 1395-11-04 23:20:00
دانلود مقاله بررسی روشهای حفظ و نگهداری کاترهد دستگاه TBM در توقفهای دورهای مطالعه موردی پروژه خط A - 1395-11-04 23:13:00
دانلود مقاله بررسی روش اجرایی خاص بکار رفته در عبور تونل خط 3 متروی تهران در مقطع ترانشه باز از زیر - 1395-11-04 23:05:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ دستگاههای حفاری تمام مقطع TBM - مطالعه موردی تونل خط - 1395-11-02 22:59:00
دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره فازی ( مطالعه مو - 1395-11-02 22:51:00
دانلود مقاله مدلسازی و شبیه سازی ریزش تونل در معرض لایه های سست در شرایط استاتیکی و انفجار؛ مطالعه م - 1395-11-02 22:41:00
دانلود مقاله تونلهای با روباره کم با نگاهی به تونل شماره 3 پروژه محور چهار خطه هراز - 1395-11-02 22:34:00
دانلود مقاله بهینه سازی فنی- اقتصادی الگوی چالزنی و آتشکاری تونل آبرسانی به شهر شیراز - 1395-11-02 22:27:00
دانلود مقاله عملکرد روش چتری در تونل سازی در زمینهای سست و ریزشی با نگاهی به تونل نمکلان محور آزاد ر - 1395-11-02 22:20:00
دانلود مقاله پایدارسازی زمین با استفاده از ریب و شمع به منظور برداشتن رینگ سگمنتی و تعویض براش - 1395-11-02 22:14:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک در صنعت تونلسازی ایران با استفاده از روش تحلیل شکست و آثار آن - 1395-11-02 22:04:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات زمین شناسی هسته تاقدیس بازی دراز تونل انتقال آب بازیدراز - 1395-11-02 21:58:00
دانلود مقاله هم پیوندی مترو و پارکینگ در خلق کاربرد فضاهای زیر زمینی شهری - 1395-11-02 21:35:00
دانلود مقاله حفاری مکانیزه تونل شرایط زمین شناسی مهندسی و مخاطرات ژئوتکنیکی مسیر تونل انتهایی سامانه - 1395-11-02 21:25:00
دانلود مقاله بازرسی حین بهره برداری در تونلهای انتقال آب - 1395-11-02 21:14:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه الزامات ایمنی در برابر حریق در تونل های مترو و قطار شهری - 1395-11-02 21:05:00
دانلود مقاله چالشهای طراحی تونلهای بلند انتقال آب در توده سنگهای هتروژن - 1395-11-02 20:44:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد خاکهاي واگرا وافزودنی خاك سرخ به همراه سیمان با درصدهاي مختلف - 1395-10-28 22:47:00
دانلود مقاله تعیین نیروي محرك وارد بر دیوار حائل به روش آنالیز حدي مرز بالا - 1395-10-28 01:21:00
دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي فازهاي کوبش سنگین در عملیات تراکم دینامیکی جهت تعیین الگوي کوبش مناسب - 1395-10-28 01:03:00
دانلود مقاله مقایسه اثر افزودنی های نانو سیلیس و آهک روی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی - 1395-10-27 23:50:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد مسلح کنندههاي ژئوسل و ژئوگرید در بهبود ظرفیت خاك به روش اجزاءمحدود - 1395-10-27 23:43:00
دانلود مقاله پهنه بندي پي سد بتني دو قوسي براساس خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ - 1395-10-27 23:38:00
دانلود مقاله بررسي چرايي ايجاد و علل گسترش تركهاي عميق در زمين تحت الگوي منظم مطالعه موردي: منطقه مر - 1395-10-27 23:35:00
دانلود مقاله استفاده از روش جت گروتينگ جهت افزايش ظرفيت باربري و كاهش پتانسيل روانگرايي: مطالعه مورد - 1395-10-27 23:26:00
دانلود مقاله آناليز مرز بالاي ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي مسلح با ژئوگريد با روش آناليز حدي - 1395-10-27 23:21:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالع - 1395-10-27 23:17:00
دانلود مقاله بررسي تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعهاي تحت بار قائم با استفاده از روش المانها - 1395-10-27 23:10:00
دانلود مقاله بررسي مكانيزم گسيختگي خاك مسلح زير پي نواري با اندازه گيري بردارهاي تغيير مكان با استفا - 1395-10-26 01:21:00
دانلود مقاله تثبيت خاك با فناوري نانو - 1395-10-26 01:17:00
دانلود مقاله تحليل عددي اثر قوسزدگي در شيرواني هاي تحت حفاري و تعيين حداكثر دهانه پايدار حفاري - 1395-10-26 01:13:00
دانلود مقاله بقه بندي مهندسي توده سنگ معدن چغارت با استفاده از ضريب مقاومت ويژه الكتريكي - 1395-10-26 01:10:00
دانلود مقاله محاسبه ضريب فشردگي خاك با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك عبارتي (GEP) - 1395-10-26 01:04:00
دانلود مقاله تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه بلوك بتني - 1395-10-26 01:00:00
دانلود مقاله پيشبيني ميزان اسلامپ بتن پلاستيك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان - 1395-10-26 01:56:00
دانلود مقاله بررسي فشار جانبي خاك در سد ونيار با استفاده از نتايج ابزار دقيق و تحليل عددي سه بعدي - 1395-10-26 01:44:00
دانلود مقاله ارائه روشي جديد براي ارزيابي احتمالاتي خواص مهندسي مواد، مطالعه موردي ساختگاه سد و نيرو - 1395-10-26 01:38:00
دانلود مقاله ارزيابي روش خشكه چيني به منظور تثبيت لايه بستر (مطالعه موردي: كنارگذر شمال شرقي شيراز) - 1395-10-26 01:35:00
دانلود مقاله ارزيابي احتمال وقوع فرسايش داخلي در بدنهي سد بيدواز اسفراين بر اساس نتايج ابزار دقيق - 1395-10-26 01:32:00
دانلود مقاله ارزيابي ايمني رفتار سد ارداك در دوران اولين آبگيري - 1395-10-23 22:46:00
دانلود مقاله ارزيابي نقش پارامترهاي محيطي در ايجاد ناپايداري شيرواني ها در جنوب استان اردبيل به منظو - 1395-10-22 21:09:00
دانلود مقاله ارزيابي نوع دانه بندي و ضخامت لايه خاكريزي بر مشخصات ترا كمي در خاكريز كانال ها (مطالعه - 1395-10-22 21:05:00
دانلود مقاله استفاده از ديوار آببند بتن پلاستيك ناقص در آببندي پي سدهاي خاكي - 1395-10-22 21:00:00
دانلود مقاله استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در كنترل بلندشدگي فونداسيون: مطالعه موردي منارههاي مصلي بز - 1395-10-22 20:55:00
دانلود مقاله اصلاح الگوهاي انفجاري جهت كاهش تاثير انرژي حاصل از انفجار بر پايداري ديواره شيروانيها ( - 1395-10-21 23:33:00
دانلود مقاله بررسي پايداري روشهاي استحكام بخشي غارسنگ شكنان جهرم - 1395-10-21 23:27:00
دانلود مقاله بررسي تاثير لايه بندي خاك بر روي رفتار شمع تحت اثر بار جانبي - 1395-10-21 22:58:00
دانلود مقاله تحليل عددي نتايج آزمايش بارگذاري صفحه در خاكهاي دانه اي چند لايه و مقايسه آن با روابط ك - 1395-10-21 22:47:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) با كاربرد شمع كاهنده نشست در س - 1395-10-21 22:40:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت آبگذري در پي سد خاكي قيصرق با مقايسه دادههاي ابزار دقيق و تحليل عددي - 1395-10-21 22:36:00
دانلود مقاله بررسي آماري ويژگيهاي هندسي شبكه درزهها موثر در برآورد مقدار تراوايي توده سنگ درزهدار - 1395-10-21 22:32:00
دانلود مقاله بررسي پتانسيل روانگرايي و تورم خاك با استفاده از نرم افزار Arc GIS (مطالعه موردي : كلان - 1395-10-21 22:29:00
دانلود مقاله بررسي چرايي ايجاد و علل گسترش تركهاي عميق در زمين تحت الگوي منظم مطالعه موردي: منطقه مر - 1395-10-21 22:25:00
دانلود مقاله تثبيت پي ساختمان در برابر نشست نامتقارن (مطالعه موردي ساختمان مسكوني واقع در تهران) - 1395-10-21 22:20:00
دانلود مقاله تحليل شيرواني هاي ناپايدار در شهر گيوي در جنوب استان اردبيل به منظور ارائه روش هاي كنتر - 1395-10-21 22:13:00
دانلود مقاله تحليل پايداراي و نحوه پايدارسازي ديواره هاي ترانشه دوبل موجود در جاده معدن CN به معدن د - 1395-10-16 12:49:00
دانلود مقاله تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده از روش - 1395-10-16 12:45:00
دانلود مقاله تحليل پايداري كيلومتر 180+0 گالري دسترسي سد مخزني كنجانچم با استفاده از روشهاي تجربي و - 1395-10-16 12:40:00
دانلود مقاله تخمين پارامترهاي مقاومت برشي واحدهاي رسي ضعيف ميوپليوسن در مسير قطعه 1 راه آهن ميانه - - 1395-10-16 12:35:00
دانلود مقاله تعيين قابليت رمبندگي خاكهاي ريزدانه با آزمايش نفوذسنجي ديناميكي سبك (مطالعه موردي: شهر - 1395-10-16 12:32:00
دانلود مقاله تعيين حد بالاي فشار محرك ديوار حائل با استفاده از تئوري آناليز حدي و معيار تسليم غيرخطي - 1395-10-16 12:28:00
دانلود مقاله تعيين حد بالاي فشار مقاوم ديوار حائل با استفاده از تئوري آناليز حدي و معيار تسليم غير خ - 1395-10-16 12:25:00
دانلود مقاله تعيين رطوبت در لايه هاي خاك با استفاده از روش هاي بهينه سازي - 1395-10-16 12:21:00
دانلود مقاله مدلسازي هندسي توده سنگ درزهدار بهمنظور برآورد آبگذري در سازههاي زيرزميني (مورد مطالعاتي - 1395-10-16 12:17:00
دانلود مقاله مطالعات مقياس واقعي تأثير فشار تزريق بر مقاومت بيرون كشيدگي و رفتار خزشي ميخهاي گروتي د - 1395-10-16 12:11:00
دانلود مقاله مطالعه موردي رفتارسنجي ديواره خاك مسلح ژئوگريدي در پروژه برجهاي دوقلو مخابرات ايران به - 1395-10-16 12:08:00
دانلود مقاله مقايسه و ارزيابي روابط مختلف نشست پيهاي نواري قرار گرفته بر روي خاكهاي ماسهاي - 1395-10-16 12:05:00
دانلود مقاله مقايسه و تحليل پايداري بند انحرافي بر اساس آئين نامه US Army و نشريه 198 (مطالعه موردي - 1395-10-16 11:58:00
دانلود مقاله كاربرد روش جت گروتينگ به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پر - 1395-10-16 11:53:00
دانلود مقاله ارايه نرمافزار جديد براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشينهاي حفار تمام مقطع - 1395-10-15 01:09:00
دانلود مقاله استفاده از مصالح بازيافتي بتن هاي آلوده شده نفتي بعنوان مصالح روسازي راه - 1395-10-15 01:06:00
دانلود مقاله بررسي اثر خاك بستر بر روي ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست راهآهن تحت اثر بار ضربهاي - 1395-10-15 01:01:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر موقعيت ژئوتكستايل بر نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) خاك ماسه رس دار ت - 1395-10-14 23:50:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار ژئوتكنيكي خاكريز جاده ساختهشده با مصالح سبك - 1395-10-14 23:47:00
دانلود مقاله تحليل عددي ميزان نشست شمع هاي بتني درجاريز در خاك هاي چسبنده اشباع - 1395-10-14 23:40:00
دانلود مقاله تخمين نيروي وارد بر ديوار حايل وزني در مجاورت جداره سنگي با استفاده از روش حد بالا - 1395-10-14 23:35:00
دانلود مقاله ظرفيت باربري ناهمسان خاك براي پي هاي نواري قرارگرفته برروي ماسه با استفاده ازخطوط مشخصه - 1395-10-14 23:30:00
دانلود مقاله مقايسه فني و اقتصادي خاكريزهاي معمولي و مسلح شده ژئوگريدي راهآهن با نگرش به تامين منابع - 1395-10-14 23:24:00
دانلود مقاله نتايج تحليلي وعددي ظرفيت باربري پيهاي نواردر خاكهاي چسبنده - 1395-10-14 23:20:00
دانلود مقاله پايدارسازي داراييهاي ژئوتكنيكي شناسايي چالشهاي بالقوه ژئوتكنيكي زيرساختهاي حمل و نقل كش - 1395-10-14 23:15:00
دانلود مقاله پيشبيني مدول برجهندگي خاك بستر روسازي با استفاده از روش عصبي-فازي - 1395-10-14 23:08:00
دانلود مقاله ارزيابي دوران جانبي منوپايل مدفون در خاك هاي ماسه اي اشباع تحت بارهاي ديناميكي - 1395-10-14 23:04:00
دانلود مقاله بررسي ظرفيت باربري محوري شمع ها براساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط (مطالعه موردي در مناطق د - 1395-10-14 23:00:00
دانلود مقاله بررسي عددي ظرفيت باربري اسپادكنها در شرايط بارگذاري استاتيكي در خاكهاي ماسه اي - 1395-10-14 22:53:00
دانلود مقاله بررسي عددي پارامترهاي روانگرايي تحت بار تناوبي موج در بستر خليج فارس - 1395-10-13 20:10:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي شمع تحت بارگذاري ديناميكي - 1395-10-13 20:05:00
دانلود مقاله استفاده از مدلسازي عددي به منظور تعيين ضريب عكس العمل بستر پي هاي كيسوني پل خليج فارس - 1395-10-13 19:55:00
دانلود مقاله اثر تنش همه جانبه بر روي پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركز دفن - 1395-10-13 19:51:00
دانلود مقاله اثر جبهه موئينگي بر كنترل تراوش از لايه پوشش شيبدار سد باطله معدني - 1395-10-13 19:47:00
دانلود مقاله استفاده از ضايعات فرايند توليد نانورس به منظور جذب آلايندههاي فلز سنگين مس - 1395-10-13 19:42:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر زئوليت در پتانسيل جذب كادميوم در خاك رسي - 1395-10-13 19:35:00
دانلود مقاله بررسي تاثير آلاينده هاي زيست محيطي بر ميزان فروريزش خاك هاي رمبنده - 1395-10-13 19:31:00
دانلود مقاله تاثير آلاينده گازوئيل بر تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي - 1395-10-13 19:27:00
دانلود مقاله تحليل تثبيت خاكهاي بادرفتي به كمك ريزش محلولهاي پليمري جهت جلوگيري از پيدايش ريزگردها - 1395-10-13 19:23:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پديده انتقال و انتشار آلودگي از سيستم تصفيه نفوذپذير فعال در مقياس پايلوت - 1395-10-13 19:16:00
دانلود مقاله آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه - 1395-10-13 19:07:00
دانلود مقاله اثر مدل رفتاري مورد استفاده در مدل سازي عددي ايستگاه زيرزميني x7 با فرض حفاري به روش پي - 1395-10-13 19:01:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير سربار ناشي از وزن ساختمان بر اثربخشي استفاده از روش فورپولينگ - 1395-10-13 18:57:00
دانلود مقاله بررسي مخاطرات زمين شناسي مرتبط با نوع خاك و مقايسه با وضعيت مشاهده شده در طي حفاري تونل - 1395-10-13 18:51:00
دانلود مقاله بررسي تأثير حفاري تونل خط 7 مترو بر ايستگاه F1 ( خط 1 ) متروي تهران - 1395-10-13 18:46:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي ابعادي تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجار - 1395-10-13 18:39:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي مكانيكي خاك بر تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجا - 1395-10-06 13:20:00
دانلود مقاله بررسي جابجاييهاي پوشش تونل با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري با روش اجزاء محد - 1395-10-06 13:16:00
دانلود مقاله بررسي عددي نيروهاي داخلي پوشش تونل و نشست پشت ديوار گودبرداري با مدلهاي رفتاري متفاوت د - 1395-10-06 13:12:00
دانلود مقاله تأثير فاصله بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشست هاي سطحي زمين نرم در تونل سازي سپري EP - 1395-10-02 20:06:00
دانلود مقاله تاثير ميرايي ساختارهاي پدافندي هوشمند در توده خاك بر روي امواج ناشي از انفجار مطالعه مو - 1395-10-02 20:02:00
دانلود مقاله تحليل برگشتي پارامترهاي ژئوتكنيكي پروژه خط 7 متروي تهران، قطعه شرقي – غربي - 1395-10-02 19:59:00
دانلود مقاله تحليل خرابي ناشي از انفجار پرتابهها در تونلهاي خاكي با تأكيد بر تأثير شدت انفجار و فاصل - 1395-10-02 19:56:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير متروي خط 2 اصفهان با تكيه بر نتايج آزمايشهاي صحرايي و آ - 1395-10-02 19:52:00
دانلود مقاله تعيين كارآمدي عمليات پايدارسازي شيرواني دهانهي شمالي تونل 68 ناحيه لرستان براساس نتايج - 1395-10-02 19:47:00
دانلود مقاله جدايش پنوماتيكي باطله و زغالسنگ با اندازه بزرگتر از 50 ميليمتر بر اساس سيستم بينايي ماش - 1395-10-02 19:43:00
دانلود مقاله مدل سه بعدي بررسي پارامتر هاي ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه زون A شهر اروميه - 1395-10-02 19:38:00
دانلود مقاله تحليل عددي نرخ آب هجومي به داخل تونل عميق زاگرس در محدوده رودخانه زيمكان - 1395-10-02 19:35:00
دانلود مقاله مدلسازي تونل با روش حفاري NATM در خاك رسي با استفاده از مدل رفتاري مناسب - 1395-10-02 19:30:00
دانلود مقاله مقايسه روشهاي تحليل دو بعدي و سه بعدي در حفاري تونلها در محيط خاكي (مطالعه موردي تونل ش - 1395-10-02 19:24:00
دانلود مقاله مقايسه نتايج حاصل از نرمافزار Rockworks و شبكهي عصبي در ميانيابي گمانههاي ژئوتكنيكي در - 1395-10-02 19:18:00
دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي ساختگاه سد خاكي ليلان چاي تحت سطوح مختلف طراحي - 1395-10-02 19:09:00
دانلود مقاله ارزيابي اثر اندركنشي حفرههاي زيرزميني با خاك در اثر اشكال مختلف و عمق حفرهها بر پاسخ دي - 1395-10-02 19:02:00
دانلود مقاله اثر مشخصات بستر بر پاسخ ديناميكي ديوارهاي حائل خاك مسلح - 1395-10-02 18:55:00
دانلود مقاله ارائه روابط نوين در پيش بيني پتانسيل گسترش جانبي خاك - 1395-10-01 17:07:00
دانلود مقاله ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي ناشي از پديدهي روانگرايي - 1395-10-01 17:01:00
دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري لرزهاي پيهاي سنگي با استفاده از روش مرز بالاي آناليز حدي و بهينهسا - 1395-10-01 16:58:00
دانلود مقاله ارزيابي عددي پديده گسترش جانبي ناشي از روانگرايي در محيط متخلخل اشباع با فرمولاسيون كام - 1395-10-01 16:53:00
دانلود مقاله ارزيابي فني دستگاههاي شتابنگار با استفاده از آزمايش ميز لرزه - 1395-10-01 16:49:00
دانلود مقاله استفاده از مصالح مركب خاكي با خاصيت ميرايي بالا جهت ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي سازهها - 1395-10-01 16:46:00
دانلود مقاله بررسي اثر سختي نسبي ديوار آببند دراندركنش ديناميكي آن باهسته رسي در سد هاي خاكي، (مطالع - 1395-10-01 16:41:00
دانلود مقاله بررسي اثر هندسه هسته بر رفتار پسالرزهاي سدهاي خاكي ناهمگن، مطالعه موردي سد مسجد سليمان - 1395-10-01 16:38:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه تمايل گروه شمع در برابر بار انفجار با استفاده از سانتريفيوژ - 1395-10-01 16:34:00
دانلود مقاله بررسي اثر سختي لايه خاك بر پاسخ سينماتيكي شمع منفرد به كمك آزمايش ميزلرزه و مدلسازي عدد - 1395-10-01 16:31:00
دانلود مقاله بررسي احتمال وقوع روانگرايي خاك مبتني بر برنامه ريزي بيان ژنتيك و تحليل حساسيت پارامتره - 1395-10-01 16:23:00
دانلود مقاله بررسي تأثير نوع اتصال بين ميكروپايلها و سر(كلاهك) بر روي عملكرد لرزهاي شان - 1395-10-01 16:19:00
دانلود مقاله بررسي تاثير زاويه انحراف بر روي پاسخ لرزه اي گروه ريزشمع - 1395-10-01 16:12:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي تونل مترو اصفهان - 1395-10-01 16:09:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار گروه شمع تحت بار زلزله در خاك هاي چسبنده - 1395-10-01 16:03:00
دانلود مقاله بررسي عددي ميزان نشست سطح زمين و نيروهاي وارد بر پوشش تونل در اثر حفرتونل با اشكال مختل - 1395-10-01 01:32:00
دانلود مقاله ارزيابي عملكرد روابط و مدلهاي موجود در پيشبيني گسترش جانبي ناشي از روانگرايي - 1395-10-01 01:29:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) در كاهش پتانسيل روانگرايي خاك - 1395-10-01 01:26:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در جابجايي و دوران ديوارهاي حائل تحت بار زلزله - 1395-10-01 01:23:00
دانلود مقاله بررسي لرزهاي تأثير وجود تونل بر پاسخ ساختگاه زمين - 1395-10-01 01:20:00
دانلود مقاله بررسي تاثير يك لايه خاك كم تراكم مستعد روانگرايي بر نشست پي سطحي با رويكرد عددي - 1395-10-01 01:16:00
دانلود مقاله تأثير تونلهاي زيرزميني كند و پوش بر پاسخ لرزهاي سطح زمين، تحت اثر زلزلههاي حوزه نزديك گ - 1395-10-01 01:12:00
دانلود مقاله تأثير محتواي فركانس و شتاب زلزله بر ظرفيت باربري و نشست ديناميكي شالودههاي سطحي - 1395-10-01 01:09:00
دانلود مقاله تأثير مشخصات خاك بر ظرفيت باربري و نشست لرزهاي شالودههاي نواري - 1395-10-01 01:03:00
دانلود مقاله تاثير خصوصيات ساختگاه و حركت ورودي بر پاسخ لرزه اي نهشت هاي خاكي سطحي و عميق - 1395-09-30 23:59:00
دانلود مقاله تاثير رفتارخميري برروي پاسخ لرزه اي خاك و ريزشمع و سازه - 1395-09-30 23:54:00
دانلود مقاله تاثير نحوه مدلسازي رفتار غير خطي خاك بر پاسخ غير خطي سازه ها - 1395-09-30 23:48:00
دانلود مقاله تاثير گسترش جانبي ناشي از روانگرايي روي گروه شمع با استفاده از مدلسازي عددي با برنامه O - 1395-09-30 23:44:00
دانلود مقاله تاثيرحضورحفره هاي زيرزميني برپاسخ لرزه اي سازههاي واقع برآن بااستفاده ازروش عددي - 1395-09-30 23:40:00
دانلود مقاله تحليل ديناميكي پوشش نهايي تونلهاي واقع در دامنه تحت بارگذاري زلزله - 1395-09-30 23:34:00
دانلود مقاله تحليل شبه استاتيكي صفحه مهارهاي مدفون در خاك مسلح - 1395-09-30 16:16:00
دانلود مقاله تحليل لرزهاي تونلهاي زيرزميني تحت امواج مهاجم برون صفحهي SH به كمك روش اجزاي مرزي نيم ص - 1395-09-30 16:12:00
دانلود مقاله تحليل لرزهاي تونل نعل اسبي تحت امواج مهاجم SH (مطالعه موردي: تونل متروي كرج) - 1395-09-30 16:03:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني با استفاده از مدل سهبعدي المان محدود - 1395-09-30 16:00:00
دانلود مقاله تعيين ساختار سرعت موج برشي آبرفت هاي شهر تهران با استفاده از خاصيت بيضي واري امواج ريلي - 1395-09-30 15:56:00
دانلود مقاله تعيين فشار جانبي محرك خاك بر ديوار حائل در حالت شبه استاتيكي با استفاده از تئوري آناليز - 1395-09-30 15:25:00
دانلود مقاله تقويت خاكريز با استفاده از گروه ريزشمع تحت بار زلزله - 1395-09-30 15:22:00
دانلود مقاله جابجايي لرزه اي ماندگار در ديوار حائل وزني بر اساس روش آناليز حدي - 1395-09-30 15:16:00
دانلود مقاله تأثير راهكارهاي ژئوتكنيكي كاهش خطرات ناشي از گسلش معكوس بر عملكرد پيهاي سطحي - 1395-09-30 15:11:00
دانلود مقاله شبيهسازي عددي پديده روانگرايي و تأثير آن بر اسكله - 1395-09-30 15:06:00
دانلود مقاله مدلسازي جداساز لرزهاي و اثر آن بر رفتار كوله هاي خاك مسلح تحت شرايط لرزهاي - 1395-09-30 15:02:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي اثر پديده روانگرايي بر پيهاي سطحي - 1395-09-30 14:58:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي سه بعدي تأثير اعمال بار ديناميكي بر بدنه سد سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD) - 1395-09-30 14:54:00
دانلود مقاله مروري بر اثرات ژئومكانيكي مصالح و توپوگرافي زمين بر پاسخ لرزهاي ساختگاه با استفاده از ر - 1395-09-30 14:51:00
دانلود مقاله مطالعه عددي رفتار ديناميكي گروه شمع در زمين شيبدار - 1395-09-30 14:45:00
دانلود مقاله معرفي روشي تحليلي در بيان تحكيم تك بعدي خاكهاي نيمه اشباع تحت بار ديناميكي - 1395-09-28 22:24:00
دانلود مقاله پاسخ اثر ساختگاه لرزهاي در منطقه آزاد جلفا با استفاده از روش تحليل خطي و غيرخطي - 1395-09-28 22:17:00
دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش ناشي از زلزله با استفاده از مدل AHP و تكنيك GIS ( مطالعه موردي: - 1395-09-28 22:09:00
دانلود مقاله پهنهبندي پتانسيل خطر روانگرايي خاك با استفاده از نتايج آزمون GIS و SPT (مطالعه موردي شه - 1395-09-28 22:04:00
دانلود مقاله پيش بيني فشار آب حفره اي ناشي از زلزله: مطالعه موردي شهر بابل - 1395-09-28 21:59:00
دانلود مقاله پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاكها با استفاده از محاسبات نرم - 1395-09-28 21:53:00
دانلود مقاله بررسي تجربي اثر آلاينده هاي نفتي بر سختي خاك هاي ماسه اي مطالعه موردي ماسه انزلي - 1395-09-28 21:48:00
دانلود مقاله تخمين موج برشي از نگارهاي پتروفيزيكي با استفاده از روابط تجربي و شبكه عصبي MLP مطالعه م - 1395-09-28 21:41:00
دانلود مقاله تعيين وزن گل در عمليات حفاري مخزن با استفاده از دو معيار موهر-كلمب و هوك-براون مطالعه م - 1395-09-28 21:36:00
دانلود مقاله بررسي اثر پارامترهاي ورودي – رفتاري بر روي كيسون ها با استفاده از مدلسازي عددي - 1395-09-28 21:31:00
دانلود مقاله بررسي رفتار سه بعدي خاك غير اشباع به روش مدل هذلولي - 1395-09-28 21:22:00
دانلود مقاله ارائه یک رابطه جدید براي پیش بینی رفتار حجمی خاك هاي غیراشباع در حالت بحرانی - 1395-09-28 21:12:00
دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري نهايي شمعهاي مدفون در خاكهاي رسي نرم در اثر تغييرات سطح آب زيرزمين - 1395-09-28 21:06:00
دانلود مقاله بررسي اثر حداقل اندازهي ذرّات بر روي رفتار مكانيكي خاكهاي دانهاي با استفاده از روش اجزا - 1395-09-28 21:02:00
دانلود مقاله بررسي اثر شكل مقطع تونل بر ميزان نشست سطح زمين (مطالعه موردي تونل مترو اصفهان) - 1395-09-28 20:47:00
دانلود مقاله تعيين منحني مشخصه تنش مكشي براي يك نوع ماسه غيراشباع - 1395-09-28 20:32:00
دانلود مقاله بررسي رفتار بتن پلاستيك در آزمايش سه محوري با استفاده از يك مدل الاستوپلاستيك - 1395-09-28 20:29:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزه اي سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني بر روي پي آبرفتي - 1395-09-28 20:26:00
دانلود مقاله بررسي رفتار مكانيكي توده خاك مسلح به كمك روش دو فازي - 1395-09-28 20:23:00
دانلود مقاله بكارگيري پردازش تصوير براي بدست آوردن ضخامت سطح تماس ماسه و فولاد زبر - 1395-09-28 20:20:00
دانلود مقاله تحليل كنترل پايداري و ايمني در سدهاي خاكي با مطالعه موردي سد شيرين دره - 1395-09-28 20:15:00
دانلود مقاله تعيين فشار وارد بر مجاري جعبهاي دفن شده به روشهاي مختلف - 1395-09-28 20:07:00
دانلود مقاله شبيهسازي شبكه ناپيوستگيها در توصيف هندسي تودهسنگ با استفاده از تحليل دادههاي آماري - 1395-09-28 19:36:00
دانلود مقاله شبيه سازي رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به روش اجزاي گسس - 1395-09-28 19:30:00
دانلود مقاله بررسي ظرفيت باربري پي هاي حلقوي مستقر بر خاك هاي دانه اي در شرايط بارگذاري خارج محور - 1395-09-28 19:25:00
دانلود مقاله مدل رفتاري سه فازه غير اشباع براي مسير ترشدگي خاكهاي فروريزشي در شرايط بارگذاري سه محور - 1395-09-28 19:16:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي شيرواني هاي سنگي در برابر شكست واژگوني بلوكي- خمشي - 1395-09-28 19:09:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار ماسهي سيمانته با استفاده از يك مدل حالت بحراني - 1395-09-28 19:04:00
دانلود مقاله مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر کاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتکنيک - 1395-09-26 13:26:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار هيدرومكانيكي يك سد باطله محور ثابت - 1395-09-26 13:23:00
دانلود مقاله مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر كاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتكنيك - 1395-09-26 13:19:00
دانلود مقاله مقايسه مشخصات مدل تسليم موهر-كولمب و هوك-براون در سنگهاي آذرآوري بر مبناي نتايج آزمايشگ - 1395-09-26 13:15:00
دانلود مقاله پيش بيني رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به وسيله يك مدل ر - 1395-09-26 13:12:00
دانلود مقاله پيش بيني رفتار ماسه در مسيرهاي تنش تقريباً زهكشي شده - 1395-09-26 13:08:00
دانلود مقاله پيش بيني روانگرايي جرياني در نمونه هاي ماسه همسان و ناهمسان تحكيم يافته به وسيله يك مدل - 1395-09-26 13:05:00
دانلود مقاله كاهش حجم عمليات خاكي وافزايش ضريب اطمينان پايداري سد خاكي با استفاده از ژئوگريد –مطالعه - 1395-09-26 12:58:00
دانلود مقاله گسترش ترك چسبنده در مد بازشدگي در محيط متخلخل غيراشباع - 1395-09-26 12:52:00
دانلود مقاله گسترش ترك چسبنده در مد مركب در محيط متخلخل غيراشباع - 1395-09-26 12:48:00
دانلود مقاله گسترش وابسته به زمان زون خرابي پيرامون فضاهاي زيرزميني با استفاده از مدلهاي ويسكوپلاستي - 1395-09-26 12:44:00
دانلود مقاله ارزيابي رفتار سازههاي نگهبان ديوار ديافراگمي مركب - 1395-09-26 12:40:00
دانلود مقاله آناليز عددي دال Jet-Grouting براي گودبرداريهاي عميق احداث شده در خاك سست و تاثير رفتار - 1395-09-26 12:36:00
دانلود مقاله آناليز عددي ديوار ديافراگمي و تاثير پارامترهاي مختلف در پايدارسازي ديواره گودهاي عميق - 1395-09-26 12:32:00
دانلود مقاله اثر فاصله و ابعاد بلوك بتني بر رفتار ديوارههاي گود پايدارسازي شده با روش بلوك بتني و ان - 1395-09-26 12:27:00
دانلود مقاله ارزيابي موردي روش مجموعه تصادفي در تحليل قابليت اعتماد نتايج حاصل از تحليل اجزا محدود گ - 1395-09-25 01:51:00
دانلود مقاله ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكلهاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوارة گودبر - 1395-09-25 01:43:00
دانلود مقاله بررسي اثر فشار سربار بر مقاومت بيرون كشيدگي نيل به روش اجزاي محدود - 1395-09-25 01:39:00
دانلود مقاله بررسي رفتار اتساعي ناحيه اندركنش بين نيل و خاك در حالت بيرون كشيدگي نيل - 1395-09-25 01:34:00
دانلود مقاله بررسي اثر تراز سطح ايستابي بر ضريب ايمني ديواره گودهاي بهسازي شده به روش شمعكوبي در خاك - 1395-09-25 01:27:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه افقي ميخ در ميزان تغييرشكل كنج محدب پايدارسازي شده با استفاده از روش مي - 1395-09-25 01:22:00
دانلود مقاله بررسي اثر كنج در ميزان تغييرشكل گودبرداري هاي عميق پايدارسازي شده با استفاده از روش ميخ - 1395-09-25 01:18:00
دانلود مقاله بررسي تاثير و مقايسه استفاده از روش جايگزيني نيل به جاي انكر در كنترل تغييرشكلهاي گود ه - 1395-09-25 01:14:00
دانلود مقاله بررسي رفتار كششي انكرهاي گروتي در خاك مارن تبريز با انجام آزمايشات مقياس كامل - 1395-09-25 01:11:00
دانلود مقاله بررسي رفتار گروه ريزشمع تحت فشارهاي جانبي خاك در گودبرداريها - 1395-09-25 01:08:00
دانلود مقاله بررسي روش اجراي بالا به پايين در پايدار سازي گود در پروژه ميرداماد – مطالعه موردي - 1395-09-25 01:05:00
دانلود مقاله بررسي عددي اثر سطح كرنش بر جابجاييهاي ناشي از گودبرداري - 1395-09-24 23:58:00
دانلود مقاله بررسي عددي عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا روي رفتار ديوارهاي خاكي - 1395-09-24 23:55:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد سازه نگهبان با ملاحظه سختي خارجي و داخلي در گودهاي بزرگ - 1395-09-24 23:51:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر نتايج بدست آمده از نرم افزار PLAXIS در محاسبه تغييرشكل گودهاي ميخكو - 1395-09-24 23:42:00
دانلود مقاله بررسي مدلهاي رفتاري خاك بر عملكرد گودبرداريهاي شهري - 1395-09-24 01:20:00
دانلود مقاله بررسي مهار گود تحت شرايط لرزه اي با نگرشي بر ديوارهاي ميخكوبي شده - 1395-09-24 01:17:00
دانلود مقاله بررسي كاهش ظرفيت باربري گروه شمع در مجاورت گود - 1395-09-24 01:14:00
دانلود مقاله تاثير استفاده از مهارهاي خاكي در خاكهاي لاي وتحليل تغيير پارامترهاي آن بر روي تنش و نشس - 1395-09-24 01:10:00
دانلود مقاله تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي سازه هاي نگهبان مهاربندي شده و بدون مهار - 1395-09-24 01:07:00
دانلود مقاله تحليل حساسيت پارامترهاي مقاومتي خاك و سطح آب زير زميني در تغيير شكلهاي ناشي از گودبردار - 1395-09-24 01:04:00
دانلود مقاله تحليل رفتار انكر با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي - 1395-09-24 01:00:00
دانلود مقاله تحليل عددي گود برداري به روش ميخكوبي و مقايسه با روش مهارگذاري (مطالعه موردي در تبريز) - 1395-09-24 01:56:00
دانلود مقاله مطالعه تاثير فاصله چاهك ها در عملكرد سيستم چاهك هاي زهكش نقطه اي جهت آب زدايي ناحيه گود - 1395-09-24 01:52:00
دانلود مقاله تحليل پارامتريك تاثير تغييرات طول وسختي محوري مهارهاي خاكي بر خاكهاي لاي - 1395-09-24 01:44:00
دانلود مقاله تعيين چيدمان بهينه تركيب ميخكوبي و ميل مهار در ديوار گودهاي عميق و بررسي اثر ضخامت شاتك - 1395-09-24 01:36:00
دانلود مقاله رفتارسنجي ديواره هاي گودبرداري در پايدارسازي دائم به روش ژئودتيك - 1395-09-24 01:32:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي گودبرداري پايدارشده توسط مهارهاي پيش تنيده در محيط اشباع ومقايسه نتايج با - 1395-09-24 01:29:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پديده ي قوس زدگي در شمع هاي نگهبان - 1395-09-24 01:26:00
دانلود مقاله مطالعه ي عددي توان باربري پي هاي سطحي در مجاورت شيب هاي ماسه اي - 1395-09-24 01:21:00
دانلود مقاله مطالعه عددي و تحليلي عمق گودبرداري مجاز در ديوارهاي سپري طرهاي - 1395-09-22 23:08:00
دانلود مقاله مطالعه موردي : چالش هاي گودبرداري عميق در محيط شهري و مجاورت با خط مترو؛ پروژه ساختمان - 1395-09-22 23:04:00
دانلود مقاله مطالعه موردي مقايسه نتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي در پروژه پايدارسازي جداره گود پروژه - 1395-09-22 22:56:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره هاي گود پايدار شده به وسيله - 1395-09-22 22:37:00
دانلود مقاله پايدارسازي شفت ورودي تونل خط 2 مترو تبريز با توجه به شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محيط - 1395-09-22 22:25:00
دانلود مقاله ارايه مدلي كامپيوتري جهت انجام مطالعات پيش امكا نسنجي احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس - 1395-09-02 01:40:00
دانلود مقاله ارايه روابط تجربي براي تعيين نرخ توليد معادن - 1395-09-02 01:30:00
دانلود مقاله مطالعه پيش امكان سنجي وتحليل حساسيت و ريسك احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس - 1395-09-02 01:26:00
دانلود مقاله كلاسترينگ دادههاي هيدروشيمي معدن گلگهر سيرجان با روشهاي گرافيكي و آماري - 1395-09-02 01:22:00
دانلود مقاله تلفيق دادههاي اكتشافي در محدوده انديس مس - طلا پورفيري دالي با استفاده از منطق فازي جهت - 1395-09-02 01:13:00
دانلود مقاله به كارگيري روش هاي آماري و زمين آماري درارزيابي نوسانات عياري خوراك كارخانه پرعياركني م - 1395-09-02 01:06:00
دانلود مقاله پتانسيل يابي سرب و روي با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي در سيستم GIS در منطقه ايرانك - 1395-08-27 01:06:00
دانلود مقاله تشخيص الگو در داده هاي ژئوشيميايي با استفاده از روش طيف مولتي فركتالي - 1395-08-26 23:55:00
دانلود مقاله الگوهاي بهينه ژئوشيميايي جهت اكتشاف كاني زايي هاي مس – موليبدن در منطقه كيقال، سياهكلان - 1395-08-26 23:50:00
دانلود مقاله شناسايي محدوده هاي اميدبخش جهت اكتشاف اورانيوم در برگه 1:50000 ترك برمبناي داد ههاي ژئو - 1395-08-26 23:43:00
دانلود مقاله كاربرد روش فركتالي عيار - مساحت جهت تعيين و جداسازي ناهنجار يها از زمينه در نقش ههاي ژئ - 1395-08-26 23:32:00
دانلود مقاله تعيين سايز مناسب براي نمونه برداري از دپوهاي استخراجي با مطالعه موردي معدن سرب وروي چاه - 1395-08-26 23:28:00
دانلود مقاله كاربرد هيدروژئوشيمي در اكتشاف كان يهاي تبخيري درياچه شور اينچه در بخش شمالي آق قلا، است - 1395-08-26 23:22:00
دانلود مقاله برآورد عدم قطعيت در مدل سازي داده هاي ئوفيزيكي با روش Dempster-shafer - 1395-08-26 23:13:00
دانلود مقاله بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر و Fe , Ti P در كانسار تيتانيوم قره آغاج، شمال باختري اروم - 1395-08-26 23:03:00
دانلود مقاله اكتشاف اورانيوم به روش ژئوفيزيك راديومتري هوايي در برگه 1:100000 چادرملو - 1395-08-21 01:12:00
دانلود مقاله انتخاب بهينه مناطق اميدبخش در ناحيه ماهنشان با استفاده از تلفيق معيارهاي اكتشافي ژئوشيم - 1395-08-21 01:08:00
دانلود مقاله بررسي ناهنجاريهاي ژئوفيزيك هوايي جهت اكتشاف اورانيوم در فاز شناسايي منطقه ده بكري(شمال - 1395-08-21 01:04:00
دانلود مقاله تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي و ارزيابي ذخيره يكي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران به روش شبي - 1395-08-21 01:58:00
دانلود مقاله اكتشاف سيستم كاني سازي رگه اي طلا و پورفيري طلا – مس تنورچه – كاشمر - 1395-08-21 01:54:00
دانلود مقاله كاربرد روش هاي آماري چند متغيره درشناسايي مناطق اميد بخش معدني مطالعه موردي درناحيه سرك - 1395-08-21 01:51:00
دانلود مقاله بررسي اثر آليازينگ در بهين هسازي شبكه برداشت مغناطيس و تعيين مرز با استفاده از سيگنال ت - 1395-08-21 01:46:00
دانلود مقاله استفاده از روش توموگرافي لرزه اي جهت تعيين پتانسيل نشت از تكيه گاههاي سد بختياري - 1395-08-21 01:41:00
دانلود مقاله طراحي محدودة بهينه نهائي در معادن روباز با استفاده از الگوريتم ژنتيك - 1395-08-21 01:38:00
دانلود مقاله تاثير مخلوط نمك و آنفو در كاهش عقب زدگي ناشي از آتشباري در معدن فسفات اسفوردي بافق - 1395-08-21 01:21:00
دانلود مقاله بررسي جايگزيني لارده هاي چوبي با المان بتني سبك در معادن - 1395-08-21 01:08:00
دانلود مقاله تعيين ضريب تمركز تنش مود كششي شكستگيهاي سنگ با استفاده از روش بدون مش گالركين و برونياب - 1395-08-21 01:05:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم - 1395-08-20 23:59:00
دانلود مقاله مقايسه روش هاي آتشباري استفاده از فتيله انفجاري و چاشني الكتريكي در معادن روباز - 1395-08-20 23:54:00
دانلود مقاله كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب ماشين هاي بارگيري و باربري معدن مس سونگو - 1395-08-18 22:55:00
دانلود مقاله تحليل نشست سطح زمين در اثر استخراج زغال به روش جبهه كار طولاني- مطالعه موردي منطقه زغال - 1395-08-18 22:51:00
دانلود مقاله تعيين نحوه توسعه و راه اندازي روش ها و تجهيزات سيستم گسيل و پايش در معدن مس سرچشمه - 1395-08-18 22:30:00
دانلود مقاله بررسي خرد شوندگي سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مركزي ايران(چغارت) - 1395-08-18 22:24:00
دانلود مقاله افزايش ميزان پيشروي در حفريات آماده سازي معدن زغالسنگ همكار با استفاده از بهينه سازي پا - 1395-08-18 22:19:00
دانلود مقاله توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز - 1395-08-18 22:07:00
دانلود مقاله كاربرد روش شناختي شش سيگما جهت كاهش زمان انجام تعميرات هيدروليك كاميونهاي 120 تني معدن - 1395-08-16 01:07:00
دانلود مقاله روش اجرايي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل دسترسي انتقال آب كرج - 1395-08-15 23:58:00
دانلود مقاله تعيين ابعاد بهينه كوپهاي استخراجي در مدلسازي كامپيوتري ذخاير سنگ تزييني - 1395-08-15 23:52:00
دانلود مقاله طراحي پاي ههاي زنجيري در روش جبهه كار بلند مكانيزه معدن زغالسنگ طبس - 1395-08-15 23:48:00
دانلود مقاله نفجار كنترل شده ديواره نهايي معدن چادرملو - 1395-08-15 23:43:00
دانلود مقاله تاثير غلظت اوليه پالپ بر سرعت ته نشيني ذرات در نواحي مختلف تيكنر - 1395-08-15 23:35:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسي تأثير نوع بافت پارچه فيلتر پلي استر بر كارايي مدار فيلتراسيون مجتمع چادر - 1395-08-15 23:29:00
دانلود مقاله بررسي تاثير استفاده از جداكننده مارپيچي بر عملكرد مدار ريز دانه كارخانه زغالشويي زرند - 1395-08-15 23:24:00
دانلود مقاله اصلاح طرح تيكنر كارخانه زغالشويي شركت اينتركاربن با روش رقيق سازي خوراك - 1395-08-15 23:11:00
دانلود مقاله جدايش با PVC و PET استفاده از فلوتاسيون - 1395-08-15 23:02:00
دانلود مقاله مدل سازي عملكرد هيدروسيكلون كارخانه زغالشويي اينتركربن (زرند) بر اساس مدل هاي پليت و نا - 1395-08-15 22:55:00
دانلود مقاله مطالعه حضور اسفالريت در مدار فلوتاسيون سرب كارخانه فرآوري سرب و روي لكان با استفاده از - 1395-08-15 22:50:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در حذف خاكستر از نرمه هاي زغال سنگ طبس با استفاده از روش آگلومراسيون - 1395-08-15 22:46:00
دانلود مقاله بررسي سرعت واكنش و مكانيسم ليچينگ اتمسفري كنسانتره كم عيار اسفالريت با استفاده از طراحي - 1395-08-15 22:40:00
دانلود مقاله شبيه سازي محصول آسياهاي گلوله اي اوليه كارخانه پرعياركني مس ميدوك - 1395-08-15 22:34:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي كنترلي بر شرايط هيدرو ديناميك سلول فلوتاسيون ستوني با استفاده از - 1395-08-10 23:29:00
دانلود مقاله بررسي مدار آسيا كني مجدد كارخانه تغليظ مس ميدوك با استفاده از روش Levine در به دست آورد - 1395-08-10 23:24:00
دانلود مقاله تعيين درجه آزادي كاني هاي فسفاته در كانسنگ فسفات موندون ايران - 1395-08-10 23:16:00
دانلود مقاله بررسي امكان جايگزيني سلول فلوتاسيون ستوني با سلول مكانيكي در مرحله رافر روي سولفيدي كار - 1395-08-10 23:10:00
دانلود مقاله بررسي پديده هاي بين سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت - 1395-08-10 23:05:00
دانلود مقاله بررسي چگونگي تغذيه ي سالن كارخانه سيمان كرمان (از معادن الوويوم و خاك رس) - 1395-08-10 23:00:00
دانلود مقاله تأثير ويژگي هاي شكل ذرات كاني گالن، آسيا شده توسط آسياهاي گلوله اي و ميله اي، در قابليت - 1395-08-10 22:55:00
دانلود مقاله ارايه طبقه بندي سن گ آهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي: سنگ آهن گل گهر - 1395-08-10 22:51:00
دانلود مقاله انتخاب پارچه فيلتر مناسب مدار فيلتراسيون كارخانه زغالشويي زرند - 1395-08-10 22:45:00
دانلود مقاله بهينه سازي معرفهاي شيميايي ميكروفلوتاسيون اسميت زونيت - 1395-08-10 22:41:00
دانلود مقاله رسم منحني توزيع غيرمعمول 1 در عمليات طبقه بندي هيدروسيكلون مطالعه موردي: كارخانه زغالشو - 1395-08-10 22:35:00
دانلود مقاله بازيابي استخراج كننده سيانكس 301 از محلول پسمان حاصل از استخراج مايع-مايع - 1395-08-10 22:28:00
دانلود مقاله تعيين تابع شكست و تابع انتخاب كانسنگ فسفات اسفوردي توسط نرم افزار BFDS در آسياي ميله اي - 1395-08-10 22:22:00
دانلود مقاله روش شناسايي و نحوه مقابله با عوامل مينرالوژيكي نامطلوب در كارخانه فرآوري مجتمع مس سرچشم - 1395-08-10 22:13:00
دانلود مقاله تهيه نانو ذرات هيدروكسيد نيكل از ضايعات كاتاليستي به روش هيدرومتالورژي - 1395-08-09 22:38:00
دانلود مقاله معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرمل - 1395-08-08 21:58:00
دانلود مقاله بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز - 1395-08-08 21:49:00
دانلود مقاله تحليل پايداري بر مبناي نتايج رفتار سنجي، مطالعه موردي مغار مونتاژ TBM عسگران – قمرود - 1395-08-08 21:42:00
دانلود مقاله بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه - 1395-08-08 21:37:00
دانلود مقاله تخمين نفوذ TBM با استفاده از شبكه عصبي انتشار برگشتي - 1395-08-08 21:26:00
دانلود مقاله بررسي انتقادي رو ش هاي متداول طبقه بندي دسته درزها - 1395-08-08 21:22:00
دانلود مقاله ارزيابي نقطه اي در تحليل ريسك براي انتخاب سيستم نگهداري تونل تالون - 1395-08-08 21:07:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد ه بندي كيفي (SMR) شيب ها - 1395-08-08 20:58:00
دانلود مقاله بررسي وابستگي فضايي پارامترهاي هندسي ناپيوستگي ها (مطالعه موردي: بلوك تكتونيكي I معدن چ - 1395-08-08 20:52:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل - 1395-08-08 20:30:00
دانلود مقاله بررسي رفتار خزشي گلسنگ تحت شرايط بارگذاري تك محوره و سه محوره - 1395-08-08 19:56:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای ساختمان های جداسازی شده ی پایه تحت اثر زلزله های حوزه ی نزدیک گسل - 1395-07-28 21:26:00
دانلود مقاله محاسبه طول همپوشانی میلگرد با استفاده از ظرفیت آج عرضی میلگرد در اتصال مکانیکی - 1395-07-28 20:04:00
دانلود مقاله بررسی عددی میدان فشار در نزدیکی هواده جریان داکت (بدون هوادهی) - 1395-07-28 19:54:00
دانلود مقاله بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوار های برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP - 1395-07-28 19:36:00
دانلود مقاله مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده اي بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوي خودرگرسیو - 1395-07-28 19:28:00
دانلود مقاله مطالعه اثر اولیه (Initial Imperfection) در ورق فولادی برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارها - 1395-07-25 23:25:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW) - 1395-07-25 23:17:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نوع دانه بندي روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرم (HMA) - 1395-07-25 23:13:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری - 1395-07-25 23:07:00
دانلود مقاله تقویت صفحات فولادی دارای بازشو بااستفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری - 1395-07-25 23:00:00
دانلود مقاله بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیونها - 1395-07-25 22:55:00
دانلود مقاله مقایسه پارامترهاي تحکیم ثانویه خاك رس-لاي توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش اد - 1395-07-25 22:50:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت دیوار برشی بتنی به روش حدی - 1395-07-25 22:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته - 1395-07-25 22:39:00
دانلود مقاله بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بارحرارتی - 1395-07-25 22:34:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در مدل تحلیل منطقه ای سیلاب - 1395-07-25 22:29:00
دانلود مقاله استفاده از روش کار آمد HLLC براي مدلسازي موج ناشی از شکست سد - 1395-07-25 22:23:00
دانلود مقاله تهیه مدل ارزیابی سناریوهای تولیدی کود کمپوست از پسماندهای جامد شهری در ایران (مطالعه مو - 1395-07-25 22:10:00
دانلود مقاله ارائه مدل غیرخطی برای مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی با استفاده از کمربندهای پیش - 1395-07-24 23:05:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل نشست در رسوبات حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه راهکار براي پیشگیري از تخریب ک - 1395-07-24 23:00:00
دانلود مقاله راهکارهای بهبود شکل پذیری اتصالات گیردار ستون - درختی با بکارگیری فولاد با مقاومت بالا - 1395-07-24 22:50:00
دانلود مقاله شبیه سازی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده بانوارهای FRP به روش المان محدود - 1395-07-24 22:40:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج حاصل از تحلیل های پیشرفته غیر ارتجاعی مرتبه اول و مرتبه دوم قاب های فولادی - 1395-07-24 22:28:00
دانلود مقاله بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از روش تابع فازی - 1395-07-24 22:24:00
دانلود مقاله مقایسه معیارهاي بهترین شبکه ژئودتیکی میکروژئودزي سد ها - 1395-07-24 22:18:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك ماسه اي توسط مدلسازي عددي پرسیومتر - 1395-07-24 22:13:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی - 1395-07-24 22:04:00
دانلود مقاله بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی - 1395-07-24 21:58:00
دانلود مقاله مدل عددي توسعه یافته براي تحلیل پاسخ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال - 1395-07-24 21:52:00
دانلود مقاله توسعه مدل ریاضی به منظور پیشبینی کارایی ماشین زیرکوب در روسازی راه آهن - 1395-07-24 21:47:00
دانلود مقاله کنترل ترافیک از طریق استخراج دادههای ترافیکی با استفاده از تصاویر ماهوارهای - 1395-07-24 21:42:00
دانلود مقاله توجیه فنی بکارگیری ماشین اندازه گیر خط در روسازی راه آهن ایران و ارائه الگوریتم بهینه س - 1395-07-24 21:37:00
دانلود مقاله شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تاثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی ب - 1395-07-24 21:26:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار تیر کامپوزیتی با مقطع Hat-Shape - 1395-07-24 19:51:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تابلوهای کنار جاده در آرامسازی جریان ترافیک ورودی شهرها - 1395-07-23 23:26:00
دانلود مقاله شناسایی عوامل موثر در بروز تصادفات جادههای برون شهری ایران با استفاده از "روش تصمیمگیری - 1395-07-23 23:12:00
دانلود مقاله بررسی ضرایب نشست رس بنتونیت ترکیب شده با سیمان وآهک به دو روش تر و خشک - 1395-07-23 23:06:00
دانلود مقاله پیدا کردن شکل تعادلی سازه های غشایی به روش رهایی پویا - 1395-07-23 22:58:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مدل گسسته سازی آبشاری تصادفی در تخمین ریز مقیاس داده های دبی جریان رودخا - 1395-07-23 22:49:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد مدلهای تركيبی شبکه موجک عصبی و برنامهریسی بيان شن –در مدل سازی بارش ماهانه - 1395-07-23 22:41:00
دانلود مقاله اولویت بندی نقاط آسیب دیده ی شبکه حمل و نقل در اثر زمین لرزه با استفاده از مدل تحلیل سل - 1395-07-23 22:34:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت کمي و کيفي آبخوان تحت شرايط احداث سد در ورودي دشت - 1395-07-23 22:26:00
دانلود مقاله تاثیر ممان اینرسی سخت کننده بر کمانش دیوار برشی فولادی بدون بازشو - 1395-07-21 21:21:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بلند تحت اثر زلزله های میدان نزدیک با استفاده از تئوری ان - 1395-07-21 21:15:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود متراکم - 1395-07-21 21:11:00
دانلود مقاله بررسی امکان استفاده از روش هاي مکانیزه در حفر تونل خط 2 متروي تبریز - 1395-07-21 21:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی غیرقطعی پیشنهاددهی قیمت تولید انرژی برق آبی در بازار برق ایران (مطالعه موردی - 1395-07-21 20:56:00
دانلود مقاله اثر ترک ها روی مقاومت باربری سنگ ها - 1395-07-21 20:48:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی اثر گسلش معکوس بر شریان های حیاتی - 1395-07-21 20:41:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط مکانی زمین لرزه (1990/6/20) 7.4 = Mw منطقه رودبار با پس لرزه های ناشی از ط - 1395-07-21 20:23:00
دانلود مقاله تاثیر زلزله های حوزه دور بر قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده - 1395-07-21 20:13:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک تحلیل دینامیکی سه بعدی گروه شمع در خاک روانگرا - 1395-07-21 20:06:00
دانلود مقاله افزایش توان حفاظتی شریان های حیاتی با پوشش های ضد حریق از دیدگاه پدافند غیرعامل - 1395-07-21 20:02:00
دانلود مقاله معرفي "سيستم شبكه شش ضلعي" ( Hexagrid system ) به عنوان سيستم سازه اي جديد براي ساختمان - 1395-07-21 19:52:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته - 1395-07-21 19:44:00
دانلود مقاله مدلسازی فیزیکی اثر گسلش معکوس بر شریان های حیاتی - 1395-07-21 19:38:00
دانلود مقاله بکارگیری روش های آماری و هوشمند در تحلیل عملکرد پمپ های ضربه قوچی - 1395-07-21 19:32:00
دانلود مقاله کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکههای توزیع آب شهری - 1395-07-15 23:56:00
دانلود مقاله مطالعه عددی اثر پخ شدگی گوشه پایین دست اتصال بر الگوی جریان در تلاقی 90 درجه - 1395-07-15 23:53:00
دانلود مقاله بررسی ضریب دبی جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه منشوری - 1395-07-15 23:49:00
دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی در برنامه ریسی ساخت بسرگراه های طبقاتی - 1395-07-15 23:45:00
دانلود مقاله استفاده از مدلسازی پویا به منظور ارائه راهکارهای تامین آب فضای سبز شهری (مطالعه موردی : - 1395-07-15 23:40:00
دانلود مقاله توزیع جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه90 درجه کانال های روباز - 1395-07-15 23:32:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار بتن تحت بارگذاري يكنواخت و دوره اي فشاري رفت و برگشتي با استفاده از مدل پل - 1395-07-15 23:21:00
دانلود مقاله تعیین مسیر گردش نیروی لرزهای در گره مهاربندی شده در قابهای با تیر پیوسته وستون - 1395-07-15 23:17:00
دانلود مقاله شبیه سازی تولید رسوب حوضه آبریز رودخانه کن با استفاده از مدل SWAT و SWAT-CUP - 1395-07-15 23:11:00
دانلود مقاله تحلیل هیدرولیکی رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS - 1395-07-15 23:05:00
دانلود مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی آموزش یافته با الگوریتم PSO به منظور مدلسازی رواناب و م - 1395-07-15 22:53:00
دانلود مقاله ارائه روابط به منظور تعیین ضرایب انتشار طولی در فاضلاب روها و زهکش ها و مقایسه با نتایج - 1395-07-15 22:46:00
دانلود مقاله راهنما بررسي تاثير نوع كاني در روند رسوب گذاری خاک های رسي با استفاده از روش اجزای مجزا - 1395-07-15 22:40:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد سیستم ترکیبی دیاگرید در سازه هاي بلندمرتبه - 1395-07-15 22:34:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تونل هاي زیر زمینی بر عملکرد لرزه اي دره هاي U شکل با استفاده از روش عددی ا - 1395-07-15 22:27:00
دانلود مقاله محاسبه میزان پیامد وقوع شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب - 1395-07-15 01:25:00
دانلود مقاله شبیه سازی حجم آب زیرزمینی دشت سلماس با استفاده از مدل پویایی سیستم ها - 1395-07-15 01:21:00
دانلود مقاله به حداقل رسانی نیروهای ناشی از اصطکاک و اعوجاج هسته در مهاربند های کمانش ناپذیر - 1395-07-15 01:14:00
دانلود مقاله تاثیر چیدمان فولاد بانقطه تسلیم پایین بر رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده در طبقات تحت ب - 1395-07-15 01:07:00
دانلود مقاله بررسی رفتار منشورهای بتونی غلاف دار به منظور مقاوم سازی ستون های مربع-مستطیل - 1395-07-15 01:03:00
دانلود مقاله مطالعه موردی بررسی و پهنه بندی ظرفیت باربری زمین در منطقه جنوب باختری کاسپین (آستارا) - 1395-07-13 23:38:00
دانلود مقاله ارزیابی قیمت آتی و الگوی نوسانات قیمت مصالح ساختمانی بر اساس مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه - 1395-07-13 23:35:00
دانلود مقاله تاثیر مقاومت فشاری بتن و عرض شیار بر تقویت بتن به روش شیارزنی ، باآنالیز میدان کرنش به - 1395-07-13 23:29:00
دانلود مقاله ارزیابی طول موثر مهاری در روش شیارزنی (EBROG) و مقایسه آن با روش چسبندگی خارجی (EBR) به - 1395-07-13 23:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر پودر تایر فرسوده بر مقاومت برشی ماسه - 1395-07-13 23:15:00
دانلود مقاله بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل شمال تبریز - 1395-07-13 23:12:00
دانلود مقاله شناسایی و بررسی عوامل به کارگیری موثر EVM در پروژه های ساخت و ساز کشور - 1395-07-13 23:08:00
دانلود مقاله بهينه سازي موقعيت استقرار جرثقيل هاي برجي در كارگاه هاي ساختماني با استفاده ازالگوريتم - 1395-07-13 23:04:00
دانلود مقاله تاثیر مکش بافتی برروی پایداری شیروانیهای خاکی - 1395-07-13 22:58:00
دانلود مقاله مقایسه و ارائه ی روشی جهت تخمین زمان تمرکز در حوضه های کوچک شهری - 1395-07-13 22:51:00
دانلود مقاله بررسی روش های اتلاف انرژی در اتصالات مهاربندهای همگرا - 1395-07-13 22:45:00
دانلود مقاله اهمیت عدم قطعیت پارامترهاي ژئوتکنیکی در عملکرد لرزه اي دیوارهاي ساحلی - 1395-07-13 22:37:00
دانلود مقاله شبیه سازي جریان با هدف مقایسه نرم افزار ایرانیPMO Dynamics و MIKE21 با تمرکز بر پدیده خ - 1395-07-13 22:29:00
دانلود مقاله بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD) - 1395-07-13 22:24:00
دانلود مقاله بررسی روش ها و مدل هاي برآورد و تخمین کمی ضایعات ساختمانی - 1395-07-13 22:17:00
دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی و تعیین مشخصههای رفتاری میراگر ویسکوز انقباض محوری - 1395-07-13 01:43:00
دانلود مقاله اصول طراحی دیوار برشی بتنی با بازشو با استفاده از مدل بست و بند براساس آیین نامه ي ACI- - 1395-07-13 01:40:00
دانلود مقاله الزامات معماری موثر در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های اتوبوس(مطالعه ی موردی شهر مشهد) - 1395-07-13 01:36:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ستونهای CFDST تحت اثر بارگذاری چرخه ای - 1395-07-13 01:31:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندازه، شکل هندسی و جهتگیری ذرات در مواد کامپوزیتی با استفاده ازتئوری پلاستیس - 1395-07-13 01:27:00
دانلود مقاله تغيير اوضاع و احوال قرارداد و راهكارهاي برخورد با آن - 1395-07-13 01:24:00
دانلود مقاله مقاوم سازی ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی توسط پلیمرهای مسلح به الیاف کربن (CFRP) - 1395-07-13 01:18:00
دانلود مقاله شاخصهای اطلاعاتی ارزیابی یکپارچه عملکرد در پروژههای صنعت ساخت - 1395-07-13 01:15:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري استاتیکی و شبه استاتیکی در سدهاي خاکی - 1395-07-13 01:12:00
دانلود مقاله بررسی اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاك و سازه با استفاده از روش مخروط - 1395-07-13 01:07:00
دانلود مقاله حاصل ضرب ابر گرافها و کاربرد آن در مکانیک سازه ها - 1395-07-13 01:02:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزهاي قاب هاي بتنی مسلح شده با آلیاژهاي حافظه دار شکلی - 1395-07-12 23:57:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان و شرایط عمل آوري بر روي خواص مکانیکی بتن - 1395-07-12 23:52:00
دانلود مقاله بررسي خواص مكانيكي بتن سبك با مقاومت بالا - 1395-07-12 23:47:00
دانلود مقاله مقاوم سازی دال های بتنی در برابر بارهای انفجاری - 1395-07-12 23:40:00
دانلود مقاله بهسازی خمشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده توسط لایه ی HPFRCC - 1395-07-11 22:20:00
دانلود مقاله پیش بینی عمق سطح ایستابی آب های زیرزمینی بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با ا - 1395-07-11 22:11:00
دانلود مقاله تحلیل عددي تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی موضعی گروه پایه پل - 1395-07-11 21:53:00
دانلود مقاله بررسی کارایی مدل های هوشمند در استخراج منحنی تداوم جریان(مطالعه موردی: ایستگاه خزانگاه - 1395-07-11 21:38:00
دانلود مقاله تحلیل فراوانی سیلاب به روش ناپارامتری بااستفاده از روش سری متعامد کسینوسی ،سری مثلثاتی - 1395-07-11 21:24:00
دانلود مقاله بررسي و ارزيابي كاربرد سيستم هاي جداسازي پايه تركيبي در عملكرد لرزه اي سازه ها - 1395-07-11 21:18:00
دانلود مقاله كاهش پاسخ لرزهاي ساختمانهاي مجاور غيرهمتراز به كمك برقراري اتصال در تراز طبقات - 1395-07-11 21:03:00
دانلود مقاله مقایسه روش طراحی روسازي آشتو با آیین نامه روسازي ایران (نشریه 234) - 1395-07-11 20:55:00
دانلود مقاله ارزیابی تحلیلی اثر وزن محورهاي وسایل نقلیه مختلف بر خرابی هاي روسازي آسفالتی با استفاده - 1395-07-11 20:20:00
دانلود مقاله پاسخ غیر خطی ستون های قاب های فولادی با تغییر زاویه اثر زلزله - 1395-07-11 20:12:00
دانلود مقاله تعیین محدودیت های دریفت دائمی طبقات بر اساس قابلیت تعمیر سازه و میزان خسارات وارده پس ا - 1395-07-11 20:02:00
دانلود مقاله تعیین بهینه نوع ، محل و تعداد سنسورها در ارزیابی سلامت سازههای گنبدی تاریخی - 1395-07-11 19:57:00
دانلود مقاله بررسی رفتار آزمایشگاهی آمادهسازی سطح به روش شیار دایرهای در مقایسه با روشهای مرسوم آماد - 1395-07-11 19:51:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی ظرفیت باربری پی های رینگی واقع بر شیروانی مسلح شده با ژئو تکستایل تحت باره - 1395-07-09 23:11:00
دانلود مقاله اثر كنترلكننده ي عصبي- فازي بهينه شده ي نيمه فعال در كاهش پاسخ هاي لرزهاي پل بزرگراه مب - 1395-07-09 23:06:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه ساختمان های بلند مرتبه : مطا - 1395-07-09 22:56:00
دانلود مقاله شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی در طول چرخه حیات ساختمانهای مسکونی - 1395-07-09 22:52:00
دانلود مقاله بررسی و ارزیابی زیست محیطی ساخت ساختمان های مسکونی - 1395-07-09 22:50:00
دانلود مقاله بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشوهاي اطراف المان هاي مرزي ديوارهاي برشی فولادي - 1395-07-09 22:42:00
دانلود مقاله رتبه بندی تعدادی از روابط کاهندگی و انتخاب رابطه کاهندگی مناسب برای زلزله ورزقان با است - 1395-07-09 22:32:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار ديوارهای برشی فولادی - 1395-07-09 22:28:00
دانلود مقاله شبیه سازي هیدرولیکی اثرات اجراي سازه ها بر مورفولوژي رودخانه هاي درون شهري توسط نرم افز - 1395-07-09 22:22:00
دانلود مقاله ارزیابی ترکهای حرارتی در روسازی های آسفالتی به روش المان محدود - 1395-07-09 22:18:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابر نفوذ یون - 1395-07-09 22:13:00
دانلود مقاله توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - 1395-07-09 22:05:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سیستم پانل فولادی برشی (SPS) در عملکرد لرزه ای ساختمانهای چند طبقه فولادی - 1395-07-09 21:55:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر تغییر ارتفاع ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی و آلودگی هوا - 1395-07-09 21:01:00
دانلود مقاله تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطثق تر طیف طرح تراساس ترکیة تثدیل موجک و تهینه سازی - 1395-07-09 20:43:00
دانلود مقاله مدلسازي مقاومت الکتریکی بتن بر مبناي مقاومت الکتریکی خمیر سیمان و سنگ دانه - 1395-07-08 01:10:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی بین نتایج روشهای طیف نگاری مقاومت ظاهری و ASTM C1760 در اندازهگیری مقاومت - 1395-07-08 01:03:00
دانلود مقاله بررسی رفتار رانشی اتصالات فولادی پس کشیده - 1395-07-07 23:56:00
دانلود مقاله مدلسازي تغییرات بلندمدت مورفولوژیک خلیج چابهار - 1395-07-07 23:50:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای سد ذوزنقه ای بتن غلتکی خشن در بستر سنگی غیر همگن (مطالعه موردی سد - 1395-07-07 23:42:00
دانلود مقاله پيشنهاد اصلاح يك مدل رفتاري براي شبيه سازي رفتار مكانيكي ماسه هاي لاي دار - 1395-07-07 23:34:00
دانلود مقاله بررسی اثر عدم قطعیت های شناختی پارامترهای مدلسازی تیر ستون در ارزیابی - فروریزش قابهای - 1395-07-07 23:29:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اعتمادِ ظرفیت خمشیِ تیرهای FRP-RC با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1395-07-07 23:23:00
دانلود مقاله ارزیابی مدلهاي موجود براي پیشبینی مشارکت FRP در ظرفیت برشی تیرهاي بتن آرمه بهسازي شده ب - 1395-07-07 23:17:00
دانلود مقاله تیر ترکخورده، ارتعاش آزاد، سنجش سلامت سازهها، حل تحلیلی، مسئله معکوس - 1395-07-07 23:08:00
دانلود مقاله ارائه يك روش عددي در حل معادلات انتقال حرارت و موج با استفاده از توابع - B اسپلاين - 1395-07-07 23:01:00
دانلود مقاله " بررسی کفایت انواع تقاطع های همسطح میدانی و امکان سنجی استفاده از چراغ های ترافیکی جهت - 1395-07-07 22:47:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت برروی تعداد ناحیه بندی های موثر بر واسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمی - 1395-07-07 22:34:00
دانلود مقاله طرح بهینه ی کنترل فعال سازه ها مبتنی بر روش فراکاوشی تکامل تفاضلی و زلزله های مصنوعی - 1395-07-07 22:18:00
دانلود مقاله استفاده از ابزار شبیه سازی رویداد گسسته به منظور انتخاب و بهبود گزینه های موجود برای عم - 1395-07-04 01:00:00
دانلود مقاله مدل سازي چهاربعدي اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبيه سازي براي زمان بندي پروژه - 1395-07-04 01:57:00
دانلود مقاله بررسی رفتار مقاومتی مخلوط خاک و ژئوفوم با درصدهای وزنی و اندازه های مختلف ژئوفوم - 1395-07-04 01:53:00
دانلود مقاله مدل مکانیابی و ارزیابی شهرک های صنعتی با توجه به پارامتر های حمل و نقلی (مطالعه موردی ش - 1395-07-04 01:43:00
دانلود مقاله تعیین مقطع تیرهای طبقات در دیوار های برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها - 1395-07-04 01:32:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزهای سازههای فولادی مقاوم طراحی شده با استفاده از میراگر ویسکوز خطی - 1395-07-04 01:29:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد لرزهای سازههای فولادی طراحی شده با استفاده از میراگر ویسکوز خطی و غیرخطی - 1395-07-04 01:25:00
دانلود مقاله تاثیر انواع سیمان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن های سبک با سنگدانه لیکا حاوی میکروسیلیس - 1395-07-04 01:15:00
دانلود مقاله پیشبینی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت کوار- مهارلو بر اثر احداث کارخانه ذوب آهن کوار با - 1395-07-04 01:10:00
دانلود مقاله تحلیل عددی غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح پیشساخته دارای بازشو و سیستم مرکزگرا - 1395-07-04 01:06:00
دانلود مقاله بررسي اثر الياف پليمري ضايعاتي و سيمان بر بهبود خواص ماسه بد دانه بندي شده - 1395-07-03 23:59:00
دانلود مقاله ارزیابی ملاحظات عملکردی مدلهای تعیین فاصله تقاطعهای غیرهمسطح با رویکرد تحلیل اثرگذاری آ - 1395-07-03 23:45:00
دانلود مقاله تأثیر افزودن سولفات آلمینیوم (زاج سفید) در تثبیت شیمیایی خاك رس واگرا (مطالعه موردي) - 1395-07-03 01:24:00
دانلود مقاله کاربرد هاي روش هاي بیوهیدرولیکی در کنترل فرسایش آبراهه هاي طبیعی (مطالعه گیاه وتیور) - 1395-07-03 01:20:00
دانلود مقاله شبیه سازي عددي الگوي جریان حول آبشکن هاي متناوب با نرم افزار CCHE2D(مطالعه موردي حوزه ي - 1395-07-03 01:16:00
دانلود مقاله پهنه بندي سیلاب دشت رودخانه به کمک نرم افزار HEC-SMS (مطالعه موردي بازه اي از رودخانه ک - 1395-07-03 01:12:00
دانلود مقاله پیش بینی مهاجرت پیچانرودي به کمک روابط تجربی (مطالعه موردي بازه اي از رودخانه کارون) - 1395-07-03 01:08:00
دانلود مقاله بررسی عددي اثر میان گذر مستقیم بر روي الگوي جریان در قوس رودخانه (مطالعه موردي رودخانه - 1395-07-03 01:03:00
دانلود مقاله بررسی احتمال و تحلیل ریسک در روانگرایی سدهاي خاکی - 1395-07-02 23:58:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژي سیستم هاي گرمایش و سرمایش خورشیدي براي رسیدن به معماري پایدار - 1395-07-02 23:55:00
دانلود مقاله محاسبه پارامترهاي تغییرشکل خاكهاي رسی بر اساس آزمایشپرسیومتري و روابط تجربی - 1395-07-02 23:50:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي کاهش انرژي زلزله و بررسی علل پایداري ساختمان ها در زلزله 8,9 ریشتري ژاپن - 1395-07-02 23:46:00
دانلود مقاله بررسی کاربري سد هاي لاستیکی و وضعیت آن ها در ایران - 1395-07-02 23:42:00
دانلود مقاله دگرگونی هاي دیجیتالی و معماري هاي محاسباتی - 1395-07-02 23:38:00
دانلود مقاله بهسازي لرزه اي قابهاي داراي دیوارآجري - 1395-07-02 23:33:00
دانلود مقاله بررسی آنالیزهاي تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی بش قارداش - 1395-07-02 23:28:00
دانلود مقاله درآمدي بر معماري پایدار با توجه به رویکرد معماري سبز - 1395-07-02 23:23:00
دانلود مقاله مدل سازي دینامیکی نوار با خم اولیه به عنوار میراگر جهت کاهش پاسخ هاي سازه - 1395-07-02 23:18:00
دانلود مقاله ارزیابی سطح عملکرد ساختمانهاي طراحیشده بر اساس استاندارد 2800 - 1395-07-02 23:13:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد فنی و اقتصادي ژئوممبرین و مقایسه آن با سایر سیستم هاي نفوذناپذیر - 1395-07-02 23:07:00
دانلود مقاله تحلیلی بر کاربرد GIS و RS در برنامه ریزي و توسعه شهري و منطقه اي - 1395-07-01 22:55:00
دانلود مقاله کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزي سیستم حمل و نقل شهري - 1395-07-01 22:50:00
دانلود مقاله کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ - 1395-07-01 22:44:00
دانلود مقاله افزایش ظرفیت باربري شمع هاي کوبشی در خاك ها با گذشت زمان - 1395-07-01 22:34:00
دانلود مقاله بررسی کارآیی ستون ته نشینی به عنوان پیش تصفیه در بهبود عملکرد صافی هاي شنی کند جهت حذف - 1395-07-01 22:31:00
دانلود مقاله بهسازي زمین به روش ابر تراکم، انواع آن و عوامل مؤثر در طراحی روش ابر تراکم - 1395-07-01 22:25:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري تونل انتقال آب بهشت آباد با روش تفاضل محدود - 1395-07-01 22:19:00
دانلود مقاله خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازي محیط کار تونل انتقال آب بهشت آباد - 1395-07-01 22:15:00
دانلود مقاله ارائه عوامل موثر و شاخصهاي اقتصادي حملونقل پایدار شهري - 1395-07-01 22:10:00
دانلود مقاله پاسخ لرزهاي سازههاي بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته - 1395-07-01 22:06:00
دانلود مقاله بررسی پدیده قیرزدگی، مطالعه موردي کیلومتر 40 محور اهواز – مسجد سلیمان - 1395-07-01 22:02:00
دانلود مقاله بررسی ضریب رفتار سازههاي بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته - 1395-07-01 21:58:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات زمینشناسی محتمل در جریان حفاري تونل انتقال آب بهشت آباد - 1395-07-01 21:53:00
دانلود مقاله اثرات مولفه هاي افقی و قائم زلزله هاي حوزه نزدیک در پاسخ چرخه اي پلهاي بتنی با پایه هاي - 1395-07-01 21:48:00
دانلود مقاله ارزیابیاثر تزریق نمک هاي آهن در حذف کرومپساب خروجی صنایع تولیدي در فیلتر درشت دانه افقی - 1395-07-01 21:44:00
دانلود مقاله بهبود وضعیت ترافیکی توسط نرم افزار شبیه ساز Aimsun با استفاده از پارامترهاي بهینه نرم ا - 1395-07-01 21:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر بازشو بررفتاردیوارهاي با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر - 1395-06-29 01:58:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیرتیغه هدایت کننده جریان بر راندمان تله اندازي حوضچه رسوبگیر، ورود - 1395-06-29 01:54:00
دانلود مقاله معماري سنتی گیلان ، معماري پایدار - 1395-06-29 01:51:00
دانلود مقاله ارزیابی مصرف بهینه مصالح ساختمانی –صنعتی ونقش آن در ایجاد محیط زیست پایدار - 1395-06-29 01:47:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب ظرفیت باربري Nγ در خاك غیراشباع - 1395-06-29 01:42:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب عکس العمل بستر پی دایرهاي - 1395-06-29 01:38:00
دانلود مقاله طرح احیا و ساماندهی وبررسی معماري و پایداري گذر تاریخی صاحب جمع کرمانشاه - 1395-06-29 01:34:00
دانلود مقاله تاثیر راهکارهاي سبک سازي در کاهش وزن سازه هاي بتنی - 1395-06-29 01:31:00
دانلود مقاله پایدارسازي گود به روش میخ کوبی و بررسی عددي پارامترهاي موثر در آن با استفاده ازمدل سازي - 1395-06-29 01:28:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد لرزه اي سیستم هاي لوله اي در سازه هاي بلند مرتبه فولادي - 1395-06-29 01:24:00
دانلود مقاله تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل پارگیتسمه هاي فولادي به کار رفته در دیوارهاي حا - 1395-06-29 01:20:00
دانلود مقاله راهکارهاي اجرایی براي معماري پایدار با نگرش به هزینه اجرا - 1395-06-29 01:16:00
دانلود مقاله اقلیم و ساختمان در برنامه ریزي وتوسعه پایدار مناطق گرمسیري (نمونه موردي بندر خرمشهر) - 1395-06-29 01:12:00
دانلود مقاله نظري برمعماري، طبیعت وتوسعه پایدار - 1395-06-29 01:07:00
دانلود مقاله استفاده از بتن خود متراکم درروکش کردن بتن هاي قدیم - 1395-06-29 01:01:00
دانلود مقاله بادگیر نمادي از معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک - 1395-06-27 23:46:00
دانلود مقاله زري اسکیپ دانشی نوین در معماري منظر پایدار بوم هاي بیابانی - 1395-06-27 23:41:00
دانلود مقاله خانه چهارفصل ، معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک نمونه موردي: خانه چهارفصل یزد - 1395-06-27 22:20:00
دانلود مقاله تعیین طیف طرح لرزهاي سازهها بر مبناي طیفهاي خطر یکنواخت در مناطق مختلف ایران - 1395-06-27 22:08:00
دانلود مقاله نقش تحلیل احتمالاتی خطر لرزهاي در مدیریت، برنامهریزي و توسعۀ شهري - 1395-06-27 21:46:00
دانلود مقاله تحلیل عددي پی هاي قرارگرفته روي شیروانی پایدارسازي شده با سپر - 1395-06-27 21:42:00
دانلود مقاله نقش کار آمدي مجتمع هاي ایستکاهی مترو در بهبود کیفیت زندگی شهري با تاکید بر توسعه پایدار - 1395-06-27 21:37:00
دانلود مقاله مدل بهینهسازي تک هدفه چند آلاینده براي مدیریت کیفی آب در رودخانهها با استفاده از شاخص ک - 1395-06-27 21:33:00
دانلود مقاله مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهاي خاکی بر اثر وجود لایه ي غیر متراکم و اشباع در پی - 1395-06-27 21:23:00
دانلود مقاله مدلسازي پیوستگی بتن و میلگرد FRP توسط نرم افزار Abaqus - 1395-06-27 21:14:00
دانلود مقاله تحلیل پاسخ لرزه ایی از مقاوم ساز ژئو سینتتیک در دیوار حائل بهسازي شده - 1395-06-27 21:09:00
دانلود مقاله قایسهي اقتصادي اجراي روسازيهاي بتن سیمانی غیر مسلح و بتن آسفالتی گرم (مطالعه موردي استا - 1395-06-27 20:45:00
دانلود مقاله کاربرد حفاظت کاتدي در ساختمان هاي اسکلت فلزي - 1395-06-27 20:41:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري تونل انحراف آب سد گلورد نکا با استفاده از روش تجربی و عددي - 1395-06-27 20:37:00
دانلود مقاله بررسی راهکارهاي ارائه شده معماري سنتی و گونه شناسی مسکن بومی همدان در جهت معماري پایدار - 1395-06-27 20:31:00
دانلود مقاله بررسی انواع پوشش ها در سراي وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وطرح مرمت بنا (مطالعه - 1395-06-27 01:40:00
دانلود مقاله تونلهاي طویل راه آهن و ایمنی آنها - 1395-06-27 01:37:00
دانلود مقاله حفاظت و معماري و استحکام بخشی بناي تاریخی حمام حسن خان(مطالعه موردي) - 1395-06-27 01:34:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه فناوري ها و روش هاي نوین مقاوم سازي بناهاي تاریخی - 1395-06-27 01:30:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل دینامیکی سد خاکی بش قارداش - 1395-06-27 01:27:00
دانلود مقاله بررسی پایایی بتن خود متراکم در اثر کربنات سازي - 1395-06-27 01:23:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه روش طراحی حدي و روش تنش مجاز در وزن سازهي گلخانه اي فرم ونلو به وسیله شب - 1395-06-27 01:20:00
دانلود مقاله بررسی اثر طول مخزن بر تنش هاي وارد به بدنه سد هاي بتنی در تحلیل دینامیکی - 1395-06-27 01:14:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات شیب کف مخزن بر تنش هاي وارد به بدنه سد هاي بتنی وزنی در تحلیل هاي دینامیک - 1395-06-27 01:09:00
دانلود مقاله تخمین آسیب پذیري ساختمانها به کمک اندازه گیري هاي میکروترمور بر اساس مشخصات دینامیکی سا - 1395-06-25 23:11:00
دانلود مقاله مسیرهاي پیاده، عامل حمل و نقل پایدار - 1395-06-25 23:08:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل مخاطرات انفجار هوا در آتشباري سازههاي زیرزمینی - 1395-06-25 23:04:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت لغزشی روکش میکروسرفیسینگ در آزادراه تهران – قم - 1395-06-25 22:59:00
دانلود مقاله طراحی شمع برپایه استفاده بهینه از آزمایشات - 1395-06-25 22:56:00
دانلود مقاله نحوه بکارگیري الگوریتم مک براي مشهاي colocated - 1395-06-25 22:52:00
دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي جریان با استفاده از روش حجمهاي محدود - 1395-06-25 22:48:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی عددي دو روش میخ کوبی و انکراژ در نرم افزار plaxis بمنظور پایدار سازی گود - 1395-06-25 22:05:00
دانلود مقاله بررسی روند تولید واستفاده از خرده لاستیک هاي فرسوده در بتن،آسفالت و قطعات بتنی - 1395-06-25 22:02:00
دانلود مقاله شناخت و بررسی عوامل تأخیر و افزایشهزینهها در انجام پروژه هاي عمرانی و راهکارهاي جلوگیري - 1395-06-25 21:58:00
دانلود مقاله اندرکنش زمان و هزینۀ انجام پروژههاي عمرانی اتمام یافته با تأخیر - 1395-06-25 21:52:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه اي تونلهاي نزدیک گسل و روشهاي پیشگیري از شکست - 1395-06-25 21:48:00
دانلود مقاله الگوریتم مجاورسازي ساختمانها - 1395-06-25 21:45:00
دانلود مقاله امکان سنجی احداث مسیرهاي ویژه دوچرخه در معابر شهري ایران با توجه به محدودیت هاي فیزیکی - 1395-06-25 21:41:00
دانلود مقاله استفاده از آهکو پوزلان براي بهبود ظرفیت باربري خاکهاي ماسه سیلتی - 1395-06-25 21:34:00
دانلود مقاله مهار ترانشه و خاکریز در حال فرسایشبا استفاده از سیستم میخکوبی - 1395-06-25 02:09:00
دانلود مقاله معرفی و کاربرد بتن همکریت (بتن دوستدار محیط زیست) - 1395-06-25 02:05:00
دانلود مقاله عوامل موثر در حمل و نقل ریلی با ارتقاء کیفیت خطوط ریلی افزایش ایمنی و کاهش سوانح - 1395-06-25 02:02:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد جداگرهاي لرزه اي LRB در کاهش پاسخ لرزه اي سازه ها براساس شاخص های خرابی - 1395-06-25 01:58:00
دانلود مقاله زمین لرزه هاي القائی ناشی از سدها - 1395-06-25 01:55:00
دانلود مقاله آنالیز ارتعاشات آزاد یک صفحه مستطیلی کامپوزیتی سه لایه متقارن بوسیله تئوري تغییر شکل بر - 1395-06-25 01:51:00
دانلود مقاله روشی براي شناسایی عوامل موثر بر مقاومت در برابر لغزندگی رویه هاي آسفالتی - 1395-06-25 01:47:00
دانلود مقاله استفاده از روش جریمه داخلی در حل مسائل غیرخطی بهینه سازي سازه ها - 1395-06-25 01:43:00
دانلود مقاله بهسازي لرزه اي قاب خمشی بتن مسلح با استفاده از میانقاب شاتکریتی - 1395-06-25 01:40:00
دانلود مقاله تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاك هاي ریزدانه - 1395-06-25 01:36:00
دانلود مقاله فناوري نوین ساختمان هاي چوبی - 1395-06-25 01:33:00
دانلود مقاله مروري بر روش هاي غیر مخرب تعیین لایه لایه شدگی در عرشه پل هاي بتنی - 1395-06-25 01:30:00
دانلود مقاله تعیین منحنیهاي آسیب پذیري لرزهاي براي قابهاي خمشی فولادي با اتصالات صفحات کناري - 1395-06-25 01:27:00
دانلود مقاله معماري پایدار،رویکردي نوین در صنعت ساختمان قرن 21 - 1395-06-25 01:23:00
دانلود مقاله ارزیابی وارائه طرح سخت کننده در دیوارهاي برشی فولادي - 1395-06-25 01:18:00
دانلود مقاله بررسی عددي تنش ها در کف جام هاي پرتابی - 1395-06-22 15:10:00
دانلود مقاله بهبود خواص بتن حاوي پوزولان طبیعی بش آقاج با استفاده ازمیکروسیلیس و نانوسیلیس - 1395-06-22 14:52:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی رفتار میراگرهاي اصطکاکی دورانی ( XRFD) در سازه های فولادی - 1395-06-22 14:45:00
دانلود مقاله تاثیر مستهلک کننده هاي انرژي بر مقاوم سازي صفحات فولادي در معرض انفجار - 1395-06-22 14:40:00
دانلود مقاله مدیریت بحران درطوفان هاي گردوغبار مطالعه موردي: مدیریت بحران درطوفان هاي گردوغبار استان - 1395-06-22 14:34:00
دانلود مقاله بررسی عددي الگوي جریان و جریان هاي گردابه اي اطراف آبشکن هاي سرکج به روش حجم محدود - 1395-06-22 14:29:00
دانلود مقاله بررسی کینماتیک و حرکت نقطه به نقطه تماس چرخها با ریل - 1395-06-22 14:26:00
دانلود مقاله یکی از کاربردهاي نرم افزار LUSAS در مهندسی عمران - 1395-06-22 14:22:00
دانلود مقاله بررسی قوانین متداول ترکیب مولفههاي متعامد زلزله جهت ارزیابی واقعگرایانهترین روش ترکیب - 1395-06-22 14:17:00
دانلود مقاله ارزیابی دقت و کاربرد روشهاي مختلف در جمع آثار مودها - 1395-06-22 14:13:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی استفاده از سنگدانه هاي متخلخل سبک وزن در تثبیت زیراساس روسازي هاي انعط - 1395-06-22 14:09:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از سیستم اصلاح سطح سنگدانه ها با پلیمر بر روي حساسیت رطوبتی مخلوط ه - 1395-06-22 14:06:00
دانلود مقاله انتخاب بهترین مدل احتمالاتی جهت تخمین تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشی فولادي - 1395-06-22 13:57:00
دانلود مقاله جاده هاي هوشمند خورشیدي راهی براي کاهش تصادفات با حیوانات - 1395-06-22 13:52:00
دانلود مقاله آنالیز ریسک خرابی ابزار دقیق در سدهاي خاکی (مطالعه موردي سد مارون) - 1395-06-21 01:57:00
دانلود مقاله جایگاه طراحی فضاي سبز در مجموعه هاي مسکونی شهري ( بررسی موردي شهر رشت) - 1395-06-21 01:53:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت خاك زیر پی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 2 تبریز) - 1395-06-21 01:50:00
دانلود مقاله تاثیرات مدیریت شهري در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه بر منطقه ده تهران - 1395-06-21 01:47:00
دانلود مقاله تخمین روند تشکیل و حرکت دلتا در مخازن سدها مطالعه موردي سد یامچی اردبیل - 1395-06-21 01:43:00
دانلود مقاله رعایت مبانی مدیریت بحران زلزله در طراحی شهري جهت کاهش تلفات زلزله - 1395-06-21 01:40:00
دانلود مقاله تأثیر خردههاي لاستیک فرسوده بر روي مقاومت برشی ماسه (خاك حاشیه جنوبی دریاي کاسپین، شهر - 1395-06-21 01:35:00
دانلود مقاله ارائه پارامتر مدول مقطع موثر در محاسبه خیز تیرهاي فولادي سوراخ دار - 1395-06-21 01:30:00
دانلود مقاله تجزیه ، تحلیل ، تفسیر و نقد تعهدات و اختیارات کارفرما در شرایط عمومی پیمان - 1395-06-21 01:27:00
دانلود مقاله بررسی افت انشعابی بر روي سرریز جانبی مستطیلی در جریان فوق بحرانی - 1395-06-21 01:23:00
دانلود مقاله استفاده از الگوریتم بهینهسازي توده ذرات در تعیین ضرایب جریان بازگشتی یک حوضه آبریز - 1395-06-21 01:17:00
دانلود مقاله مقایسه روش لاگرانژي و روش جرم افزوده در تحلیل دینامیکی سدهاي کوتاه - 1395-06-21 01:12:00
دانلود مقاله مقایسه عددي توزیع سرعت و الگوي جریان اطراف پایه هاي پل شکاف دار و بدون شکاف - 1395-06-21 01:06:00
دانلود مقاله بررسی برخی مفاد تاثیر گذار شرایط عمومی پیمان در ایجاد دعاوي پیمانکاران - 1395-06-20 23:59:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژيهاي نوین استحصال انرژي از فاضلابهاي خانگی در محیطهاي مسکونی - 1395-06-20 23:56:00
دانلود مقاله بررسی زیر ساختها و تکنولوژي هاي جدید براي کاهش هدر رفت آب در شبکههاي آب و فاضلاب - 1395-06-20 01:59:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژيهاي کارآمد در زمینه تصفیه لجن فاضلاب - 1395-06-20 01:56:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد میراگرهاي ویسکوز نیمه فعال در کنترل پیچشی ساختمان هاي نامتقارن در پلان - 1395-06-20 01:51:00
دانلود مقاله بررسی اثرجا به جایی تکیه گاهها در رفتار لرزهاي چلیکهاي دولایه - 1395-06-20 01:47:00
دانلود مقاله بررسی رفتارلرزهايچلیکهاي دولایه در اثرتغییرات نسبت عمق به دهانه و خیزبه دهانه - 1395-06-20 01:42:00
دانلود مقاله بررسی نقطه شروع شیب بر روي لنگر خمشی پاي دیوارهاي ساحلی، تحت تاثیر امواج تصادفی دریا - 1395-06-20 01:36:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري دینامیکی گود برداري هاي میخ کوبی شده به روش عددي و آنالیز حساسیت پارامتر - 1395-06-20 01:31:00
دانلود مقاله بهینه یابی محل قرارگیري شمع هاي تسلیح کننده شیب خاکی تحت سربار واقع در تاج - 1395-06-20 01:28:00
دانلود مقاله بهینه سازي ابعاد تراشه هاي کف پوش ضایعاتی بمنظور بهبود سی بی آر مخلوطهاي ماسه –تراشه ها - 1395-06-20 01:23:00
دانلود مقاله کاهش خطر پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها با کنترل شاخص کاویتاسیون - 1395-06-20 01:19:00
دانلود مقاله رویکرد کسب و کار اجتماعی در تامین مالی پروژه هاي زیربنایی شهرستان رودسر - 1395-06-20 01:15:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار مقاومت برشی غیر اشباع و منحنی مشخصه آب – خاك در مخلوط ماسه - بنتونیت - 1395-06-20 01:10:00
دانلود مقاله معرفی یک روش بهینه افزایش ایمنی در تقاطع هاي چهار راهه - 1395-06-20 01:06:00
دانلود مقاله ارائه مدلی براي پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت - 1395-06-20 01:02:00
دانلود مقاله مدیریت و به کارگیري سیستمهاي هوشمند ساختمانی درکشور ایران - 1395-06-20 01:55:00
دانلود مقاله طراحی بهینه روسازي راه بر مبناي ضوابط آیین نامه AASHTO - 1395-06-19 01:47:00
دانلود مقاله بررسی پایداري دیواره گود توسط روشنوین ترکیب میخ کوبی و انکر در نرم افزار plaxis - 1395-06-19 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی راهکارهاي مهندسی جلوگیري از انتشار آلایندههاي حاوي فلز سنگین به محیط زیست - 1395-06-19 01:38:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شکل سنگدانه بر مقاومت فشاري بتن - 1395-06-19 01:33:00
دانلود مقاله تامین آب پایتخت فرضی با رویکرد تصمیمگیري چند معیاره - 1395-06-19 01:28:00
دانلود مقاله ارزیابی انتخاب بهینه روش حذف فلزات سنگین ازپسابهاي صنعتی - 1395-06-19 01:24:00
دانلود مقاله بررسی استفاده از روش الکترواسمزي ونقش آن در پایداري سدهاي خاکی - 1395-06-19 01:19:00
دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات هندسی میادین و نقش آن بر ایمنی تقاطعهاي شهري - 1395-06-19 01:15:00
دانلود مقاله بررسی اثرگیرداري بین اتصالات سگمنتی سیستم نگهداري تونل،برروي تنشها و تغییرمکانهاي پوشش - 1395-06-19 01:09:00
دانلود مقاله بررسی ارتعاشات پوسته استوانه اي چند لایه با لایه پیزوالکتریک - 1395-06-19 01:05:00
دانلود مقاله کمانش ستون هوشمند با لایه پیزوالکتریک - 1395-06-19 01:01:00
دانلود مقاله اثرات زیست محیطی توسعه واحدهاي صنعتی بر کیفیت سفره هاي آب زیر زمینی در مناطق خشک ( مطال - 1395-06-19 01:57:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار دینامیکی سازههاي جداسازي شده تحت زلزلههاي حوزه دور و نزدیک - 1395-06-19 01:54:00
دانلود مقاله بررسی سطوح عملکرد در سازه هاي بتنی نا متقارن در پلان با دیوار برشی - قاب خمشی - 1395-06-19 01:50:00
دانلود مقاله بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت کاشان- اصفهان - 1395-06-19 01:40:00
دانلود مقاله تعیین ضریب طول مؤثر در قاب هاي ساده فولادي با اتصالات نیمه صلب و بارگذاري نامتقارن - 1395-06-15 17:28:00
دانلود مقاله اندیشههاي معماران ایرانی در بهرهوري از چهار عنصر اصلی طبیعت - 1395-06-15 17:25:00
دانلود مقاله بهره گیري از عناصر همساز با اقلیم در معماري مناطق کویري ایران در جهت نیل به اهداف توسعه - 1395-06-15 17:21:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات pH خاك محل دفن زباله در اثر نفوذ شیرابه - 1395-06-15 17:16:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاك- پی- سازه در تحلیل لرزه اي استاتیکی ساختمان ها - 1395-06-15 17:11:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی طیفی مدل سه بعدي خاك- پی- سازه - 1395-06-14 01:27:00
دانلود مقاله نظري بررویکرد پایداري در معماري سنتی ایران- الگوها وضوابط پایداري معماري سنتی ایران - 1395-06-14 01:24:00
دانلود مقاله جایگاه ، اهمیت و چگونگی توسعه فرهنگ سازي در تحولات تصادفات جاده اي - 1395-06-14 01:19:00
دانلود مقاله کاربرد دیدگاه مهندسی محیط زیست در تصفیه پساب کاغذسازي - 1395-06-14 01:14:00
دانلود مقاله راهکار جدیدي در مقاوم سازي ساختمانهاي با مصالح بنایی توسط کامپوزیتهاي مسلح شده به الیاف - 1395-06-14 01:09:00
دانلود مقاله مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي بنایی توسط FRP و مقایسه آن با دیگر روشهاي رایج مقاوم سازي - 1395-06-14 01:02:00
دانلود مقاله ارتقاء خواص شیمیایی بتن با استفاده از انواع پوزولان ها جهت استفاده در شمع هاي بتن آرمه - 1395-06-13 23:59:00
دانلود مقاله تعیین الگوي مناسب براي تشخیص واگرایی خاکهاي رسی با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی - 1395-06-13 23:55:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد روش هاي شبکه عصبی و روش شرارد در تشخیص واگرایی خاك هاي رسی - 1395-06-13 23:51:00
دانلود مقاله مکانیابی ایستگاههاي اورژانس شهري با استفاده از GIS و بهینهسازي شبکه خدمات امدادي - 1395-06-13 23:47:00
دانلود مقاله بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت کاشان - اصفهان - 1395-06-13 23:42:00
دانلود مقاله به روزرسانی ضوابط ساختمانهاي نامنظم در آییننامهها با بررسی آیین نامههاي کشورهاي مختلف و - 1395-06-13 23:38:00
دانلود مقاله بررسی مشخصات هیدروژئولوژي دشت کاشان- اصفهان - 1395-06-13 23:32:00
دانلود مقاله کاربرد روش اجزاء محدود در شبه سازي جریان غیردائمی یک بعدي - 1395-06-13 23:28:00
دانلود مقاله مدل دو بعدي شکست سد با حل کننده تقریبی ریمان HLLC - 1395-06-13 23:06:00
دانلود مقاله بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربري گروه شمع در بار گذاري ثقلی وجانبی - 1395-06-13 01:04:00
دانلود مقاله تاثیر بلند مرتبه سازي بر عملکرد شبکه هاي توزیع آب شهري - 1395-06-13 01:59:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر درصد وزنی ژئوفوم بر ویژگیهاي مقاومتی خاكهاي سبک شده با دانههاي ژئوفوم - 1395-06-13 01:55:00
دانلود مقاله تعیین جریان زیستمحیطی بهینه و بررسی تاثیر آن بر تخصیص آب سد درودزن به کاربران سد براي ک - 1395-06-13 01:52:00
دانلود مقاله بررسی روابط بین مقاومت فشاري بتن در سنین مختلف بر اساس نتایج 858 سري نمونه گیري از پروژ - 1395-06-13 01:45:00
دانلود مقاله معماري با شیشه و پیشرفت هاي این صنعت (Glazing ) - 1395-06-13 01:41:00
دانلود مقاله بررسی وارونگی دما(اینورژن) و اثر آن روي آلودگی کلان شهرها - 1395-06-13 01:36:00
دانلود مقاله بهینه یابی چند هدفه قاب خمشی بتنی بر اساس عملکرد لرزه اي و وزن - 1395-06-13 01:30:00
دانلود مقاله فرآیند تحلیل خستگی اتصالات توربین هاي بادي دریایی - 1395-06-13 01:25:00
دانلود مقاله ستون فلزي با طول معمولی به روشکمانشخطیو غیر خطی و مقایسه ویژگی آنها با نرم افزار ANSYS - 1395-06-13 01:21:00
دانلود مقاله بررسی هیدرودینامیک ، تفرق و انتقال امواج به داخل حوضچه بندر انزلی - 1395-06-13 01:16:00
دانلود مقاله مدلسازي المان محدود سد بتنی به روش استاتیکی غیر خطی با در نظر گرفتن معیار خرابی (مطالعه - 1395-06-13 01:08:00
دانلود مقاله اثرات منفی زیست محیطی سد سازي و راهکارهاي کاهش آن - 1395-06-12 02:10:00
دانلود مقاله انتخاب سیستم بهینهي اجراي پروژه با استفاده از تصمیم گیري چند معیاره (MCDM) و روش AHP - 1395-06-12 02:02:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سازه هاي شناور بسیار بزرگ - 1395-06-12 01:58:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت پارامترهاي موثر بر تنش هاي حرارتی در سدهاي بتن غلتکی با روش المان محدود و - 1395-06-11 01:09:00
دانلود مقاله تحلیل و مقایسه نشست پیرامون تونل در حفاري زمینهاي سست با روش NATM و چتري - 1395-06-11 01:04:00
دانلود مقاله تهیه پکیج جدید تصفیه آب در جوامع کوچک با تلفیق فیلترهاي درشت دانه افقی با فیلترهاي کند - 1395-06-11 01:00:00
دانلود مقاله تحلیل شمعهاي تکی و گروه شمع تحت بار جانبی - 1395-06-11 01:55:00
دانلود مقاله تعیین عمق مدفون لرزه اي سپر هاي بدون مهار در خاك هاي مستعد روانگرایی - 1395-06-11 01:52:00
دانلود مقاله بررسی راندمان حذف نیترات در شرایط بهره برداري مختلف با استفاده از نانوفیلتراسیون : فشار - 1395-06-11 01:49:00
دانلود مقاله بررسی نحوه توزیع فشارجانبی خاك روي دیوار حائل در اثر مد جابجایی دیوار - 1395-06-11 01:45:00
دانلود مقاله بیشینه یابی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با قاب به - 1395-06-11 01:41:00
دانلود مقاله ساختمان خورشیدي، طرحی در معماري پایدار - 1395-06-11 01:36:00
دانلود مقاله انواع سیستم هاي اجراي پروژه و بررسی و ارزیابی مزایا و معایب آنها - 1395-06-11 01:30:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي سه بعدي جریان آب با ریزش آزاد از مجاري مدور - 1395-06-11 01:25:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد استفاده از خودروهاي کاووش گر در جمع آوري اطلاعات ترافیکی - 1395-06-11 01:20:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل واگرایی در منابع قرضه ریزدانه سد نازلو ارومیه - 1395-06-11 01:15:00
دانلود مقاله فناوري هاي نوین در جهت بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان گامی بسوي طراحی پایدار معماري ا - 1395-06-11 01:10:00
دانلود مقاله تصفیه آب، خاك و هوا توسط تکنولوژي هاي دوستدار محیط زیست - 1395-06-11 01:04:00
دانلود مقاله مقایسه روشهاي گیاه پالایی و الکتروکینتیک در حذف هیدروکربنهاي نفتی از خاك - 1395-06-10 02:08:00
دانلود مقاله بررسی حسگرهاي نوین ایمنی و حفاظتی در صنعت حمل و نقل - 1395-06-10 02:05:00
دانلود مقاله تحلیل آماري رابطههاي پیشنهاد شده براي تعیین مقاومت فشاري ستون هاي بتنی محصور شده با FR - 1395-06-10 02:01:00
دانلود مقاله بررسی نقش پوزولان طبیعی بش آقاج در جلوگیري از خوردگی مجاري بتنی فاضلاب - 1395-06-10 01:57:00
دانلود مقاله کاربرد سبزینه ها و گیاهان براي رفع آلاینده هاي اصلی هوا - 1395-06-10 01:53:00
دانلود مقاله امکان سنجی روش درختان تصمیمگیري در مهندسی عمران - 1395-06-10 01:48:00
دانلود مقاله ارائه راهکارهاي طراحی اقلیمی در نواحی گرم و مرطوب برمبناي معماري بو می منطقه( مطالعه مو - 1395-06-10 01:43:00
دانلود مقاله مقایسه پارامتریک رفتار گود برداري هاي مهار شده با خرپاي فلزي در مدل سازي دو بعدي و سه ب - 1395-06-10 01:37:00
دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در پروژههاي عمرانی - 1395-06-10 01:31:00
دانلود مقاله پیشبینی مقاومت فشاري بتن بدون اسلامپ:مطالعه مقایسهاي بین مدلهاي شبکه عصبی و ویونت - 1395-06-10 01:24:00
دانلود مقاله مقایسه بازده روشهاي مختلف بهسازي خصوصیات مهندسی خاكهاي منبسطشونده - 1395-06-10 01:17:00
دانلود مقاله بام سبز راهکاري براي بهبود شرایط زیست محیطیو صرفه جویی انرژي در شهر تهران - 1395-06-10 01:03:00
دانلود مقاله مدلسازي منحنی سنجه دبی– اشل رودخانه ها - 1395-06-10 01:58:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل پوش اُور( استاتیکی غیر خطی ) مبتنی بر جابجایی نقطه کنترل براي ارزیابی ساختم - 1395-06-10 01:48:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل تركهاي روسازي در معابر شهري - 1395-06-08 17:16:00
دانلود مقاله بررسیلایه بندي حرارتی مخزن سدلتیان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 - 1395-06-08 17:12:00
دانلود مقاله اثر هندسه سازه بر روي نشست زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM - 1395-06-08 17:07:00
دانلود مقاله طراحی سیستم خاكمیخ (Nailing) به روش تعادل حدي - 1395-06-08 17:03:00
دانلود مقاله ارزیابی پوش اورسه بعدي سازه هاي نامتقارن در پلان - 1395-06-08 16:59:00
دانلود مقاله اثر سیکل هاي انجماد و ذوب شدن بر روي مقاومتفشاري خاکهاي رسی تثبیتشده با آهکو مسلح به ال - 1395-06-08 16:54:00
دانلود مقاله مقایسه افت انرژي جریان روي سدهاي لاستیکی در حالت پرش آزاد و مستغرق با تغییر در ارتفاع ب - 1395-06-08 16:43:00
دانلود مقاله ارزیابی و بررسی روانگرایی در بدنه و پی سدهاي خاکی با استفاده از نتایج آزمون SPT (طالعه - 1395-06-08 16:38:00
دانلود مقاله مکانیسمهاي گرفتگی غشاهاي بیوراکتورهاي غشایی (MBR) و روشهاي کنترل وکاهش آن جهت بهینهسازي - 1395-06-08 16:33:00
دانلود مقاله تاثیر استفاده از ضایعات شیشههاي نشکن به عنوان درشت دانه بر روي پارامترهاي مقاومتی بتن - 1395-06-08 16:28:00
دانلود مقاله استفاده از حفاظت کاتدي به روش تزریق جریان (ICCP) براي کنترل خوردگی در ساختمان هاي اسکل - 1395-06-08 16:23:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر فعالیتهاي تجاري پیرامون شهر لنگرود در حجم ترافیک مرکز شهر - 1395-06-08 16:19:00
دانلود مقاله مدلسازي دو بعدي کیفی آب ، ارزیابی و کاربرد آن براي سد کرخه - 1395-06-08 16:15:00
دانلود مقاله بررسی و ارزیابی مشخصات ژئومکانیکی ژئوگریدها جهت مقاوم سازي سازههاي خاکی - 1395-06-08 16:09:00
دانلود مقاله بررسی عددي سه بعدي سیستم Tie-Back در پایدار سازي گودبرداري هاي شهري ( مورد مطالعاتی سیس - 1395-06-08 16:02:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات پارامترهاي مؤثر بر روش دوخت به پشت با استفاده از مدل سازي عددي دو بعدي و - 1395-06-06 16:51:00
دانلود مقاله واکاوي معماري پایدار و همسو سازي آن با معماري سنتی - 1395-06-06 16:45:00
دانلود مقاله اثر هندسه سازه بر روي جابجایی افقی زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM - 1395-06-06 16:37:00
دانلود مقاله مقایسه نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک تحت زلزله هاي دور از گسل ونزدیک گسل - 1395-06-06 16:31:00
دانلود مقاله بهینه سازي وزن و ضریب رفتار قاب هاي فلزي مهاربندي شده در حالت طراحی بر اساس عملکرد - 1395-06-06 16:18:00
دانلود مقاله پهنه بندي خاك هاي مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهاي - 1395-06-05 23:27:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد منطق فازي در مدیریت ریسک با ارائه مدل کاربردي جدید - 1395-06-05 23:23:00
دانلود مقاله بررسی اثر حفر تونل هاي شهري در محل تقاطع خطوط مترو بر سازه هاي مجاور با استفاده از روشه - 1395-06-05 23:15:00
دانلود مقاله ارزیابی کیفی آسیب پذیري لرزه اي ساختمانهاي متداول شهري در ایران (مطالعه موردي بر روي تع - 1395-06-05 23:10:00
دانلود مقاله بررسی سه بعدي بهینه یابی آرایش شمع هاي مسلح کننده شیب خاکی تحت سربار محدود واقع در تاج - 1395-06-05 23:01:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیلی ارزیابی پایداري شیبها به روش تعادل حدي و روش اجزاي محدود - 1395-06-05 22:54:00
دانلود مقاله ضرورت استفاده مجدد از آب خاکستري به عنوان منبع غیرمتعارف آب - 1395-06-05 22:49:00
دانلود مقاله نقش ساختمانهاي با سیستم سازه اي پیشرفته ( معماري هاي – تک ) در خلق فضاهاي انعطاف پذیر م - 1395-06-05 22:29:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه اي تاثیر فاصله سربار از تاج شیب در پایداري شیب هاي مسلح در حالت دو بعدي و - 1395-06-05 22:26:00
دانلود مقاله بررسی پایداري شیب هاي خاکی تحت سربار در حالت دوبعدي (مقایسه روش هاي تعادل حدي و کاهش مق - 1395-06-05 22:22:00
دانلود مقاله تاثیر نانوسیلیس در پیشگیري از خوردگی بتن معمولی - 1395-06-05 22:16:00
دانلود مقاله مدل سازي جریان آشفته در یک کانال مربعی مستقیم - 1395-06-05 22:10:00
دانلود مقاله بررسی رفتار برشی تیرهاي عمیق ساخته شده با بتن خودتراکم الیافی و مسلح شده با آرماتورهاي - 1395-06-05 02:30:00
دانلود مقاله آنالیز ابعادي و مقایسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاري یک سویه و بارگذاري چرخه - 1395-06-05 02:26:00
دانلود مقاله مقایسه سطح عملکرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و تاثیر تعداد و محل قرارگیري ب - 1395-06-05 02:19:00
دانلود مقاله سنجش تأثیرات اقتصادي فضاهاي سبز بر توسعه شهري - 1395-06-03 15:17:00
دانلود مقاله کاربرد ماشینهاي بردار پشتیبان در مدیریت تلفیقی منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی - 1395-06-03 15:13:00
دانلود مقاله بررسی روش شبه استاتیکی BNWFدر طراحی شمع هاي مستقر در خاکهاي روانگرا - 1395-06-03 15:09:00
دانلود مقاله معرفی بیولاك، روشی کارا در تصفیه فاضلاب، با نگاهی بر تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه - 1395-06-03 15:02:00
دانلود مقاله توسعه مدل حجم ساعت اوج ترافیک به تفکیک نوع معابر شهر تهران - 1395-06-03 14:58:00
دانلود مقاله تاثیر باغ هادرمنازل مسکونی ونقش آنها درایجاد معماري پایدار - 1395-06-03 14:54:00
دانلود مقاله کنترل ایمنی سازه هاي بتنی با حسگر فیبر نوري - 1395-06-03 14:50:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سکوهاي دريايي حفاری و بهره برداري از مخازن نفتي و ادوات کنترل آنها - 1395-06-03 14:45:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر اتصالات در پاسخ قابهاي سازهاي ویراندیل تحت اثر تحریکات لرزهاي - 1395-06-03 14:41:00
دانلود مقاله زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداري تونل راهآهن قزوین-رشت - 1395-06-03 14:33:00
دانلود مقاله بررسی روش فنرهاي مزدوج مجازي با در نظر گرفتن مساله تغییر شکل کم گوشه ها در طراحی پی گست - 1395-06-03 13:48:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی مصالح بتن بازیافتی از نظر ظرفیت باربري مجاز به منظور استفاده در پیسازي - 1395-06-03 13:43:00
دانلود مقاله رویکردي ابتکاري در برنامهریزي بهینه سبد پروژه ساخت مجموعههاي تفریحی- رفاهی - 1395-06-03 13:24:00
دانلود مقاله برآورد منابع آب طرحهاي حوضه آبریز و طبیعی سازي آمار ایستگاههاي آبسنجی به روش حذف ترند د - 1395-06-03 13:03:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي کارآمد تولید کفپوشها و جداول بتنی ضد خورنده - 1395-06-03 12:54:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات احداث سازه هاي آبی بر روي خاکهاي رمبنده (مطالعۀ موردي) - 1395-06-02 22:39:00
دانلود مقاله بررسی لایه حفاظتی سنگچین در جریانهاي خروجی از حوضچه آرامش در کف کنی رودخانههاي آبرفتی - 1395-06-02 22:32:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح سه بعدي از طریق تحلیل هاي استاتیکی و دینامیکی - 1395-06-02 22:26:00
دانلود مقاله بررسی الگوي جریان در بادگیرهاي مصر(ملقف ها) با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی - 1395-06-02 22:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار تصفیه خانه ي فاضلاب شهري: آنالیز حساسیت - 1395-06-02 22:12:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سه بعدي بارگذاري بر روي دیوارهاي میخکوبی شده - 1395-06-02 22:04:00
دانلود مقاله تاثیرات زیست محیطی سدها با نگاهی ویژه به سدهاي ساخته شده در ایران - 1395-06-02 21:56:00
دانلود مقاله بدست آوردن ضریب اطمینان شیروانی هاي خاکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - 1395-06-02 21:51:00
دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرات توسعه پایداردر شهرهاي آینده - 1395-06-02 21:46:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي اندازه گیري مکش خاك در آزمایشگاه - 1395-06-02 21:39:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی ملات ساخته شده با ماسه سیلیسی ویژه با استفاده از آب مغناطیسی - 1395-06-01 19:44:00
دانلود مقاله بررسی و مطالعه فرآیند تزریق پرده آب بند سد گیوي - 1395-06-01 19:34:00
دانلود مقاله بررسی اجمالی نقش معماران در توسعه پایدار - 1395-06-01 19:25:00
دانلود مقاله راهکارهاي معماري پایدار در ارتباط با اقلیم سرد وخشک - 1395-06-01 19:19:00
دانلود مقاله روشهاي تقویت سازه هاي بنایی - 1395-06-01 19:07:00
دانلود مقاله مقایسه روشهاي مختلف مدلسازي عددي دیوار آجري براي تحلیل اجزاي محدود - 1395-06-01 01:15:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه سطح عملکرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و ضربدري (باجداساز لرز - 1395-06-01 01:11:00
دانلود مقاله آنالیز استاتیکی سد خاکی 15 خرداد در دوره بهرهبرداري با استفاده از دادههاي ابزاردقیق و ر - 1395-06-01 01:06:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري اندر کنش خاك وشمع نسبت به پارامترهاي ژئو مکانیک - 1395-06-01 01:01:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت بر روي ضخامت بال و جان تیرورق با جان کنگرهاي با توجه به ظرفیت پس از کمانش - 1395-05-31 23:56:00
دانلود مقاله بررسی ضرورت معماري پایدار در ایران - 1395-05-31 23:51:00
دانلود مقاله برداشت ماسه از دریاي خزر - 1395-05-31 23:47:00
دانلود مقاله آموزش معماري پایدار در جوامع در حال توسعه - 1395-05-31 23:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر عمق نفوذ دیوار آب بند بتن پلاستیک و مشخصات هسته و پی آبرفتی بر تشکیل ناحیه - 1395-05-31 23:38:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر مشخصات دیوار آب بند بتن پلاستیک بر تشکیل ناحیه خمیري در سدهاي خاکی - 1395-05-31 23:34:00
دانلود مقاله طراحی پایدار ساختمان هاي مسکونی شهر رشت با رویکرد ایجاد تهویه طبیعی - 1395-05-31 23:30:00
دانلود مقاله راهکار ها و مراحل ایمن سازي پدافند غیر عامل در نیروگاهها - 1395-05-31 23:24:00
دانلود مقاله بهینه یابی چند هدفی چیدمان سیستم مهاربندي براي یافتن منحنی پارتو به کمک الگوریتم ژنتیک - 1395-05-31 23:17:00
دانلود مقاله طبیعت، الگوي طراحی سازه و معماري - 1395-05-31 23:14:00
دانلود مقاله سیستم هاي حمل ونقل هوشمند جاده اي (ITS) - 1395-05-31 23:06:00
دانلود مقاله برآورد تعداد سیکل هاي معادل در ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از معیار شدت آ - 1395-05-30 18:56:00
دانلود مقاله تیپولوژي مسکن در مناطق گرم و خشک ایران - 1395-05-30 18:51:00
دانلود مقاله بررسی نفوذ پرتابه ها در دیوارهاي پرکننده(مقایسه موردي دیوارهاي پرکننده از جنس مصالح بتن - 1395-05-30 18:46:00
دانلود مقاله فیلتراسیون زیستی، راهکاري موثر در تصفیه هوا - 1395-05-30 18:41:00
دانلود مقاله بررسی امکان طراحی و ساخت سازه هاي توریسنگی به عنوان دیوار حائل - 1395-05-30 18:26:00
دانلود مقاله آلودگی خاك ناشی از عملیات حفاري چاه نفت - 1395-05-25 01:52:00
دانلود مقاله مقاوم سازي پی هاي سطحی با استفاده از دال بتنی و ریز شمع ها - 1395-05-25 01:48:00
دانلود مقاله محصور سازي خاك توسط میکروپایل ها - 1395-05-25 01:43:00
دانلود مقاله تظریف تطبیقی در روش هاي بدون شبکه با توابع شکل کریجینگ (MK) با استفاده از جابه جایی شبک - 1395-05-25 01:35:00
دانلود مقاله تاثیر سولفات آلومینیوم بر مقاومت برشی خاك رس واگرا - 1395-05-25 01:30:00
دانلود مقاله انتخاب روش پایدارسازي ترانشه ورودي خط 2 متروي تبریز براساس روش تحلیل سلسله مراتبی - 1395-05-25 01:25:00
دانلود مقاله تأثیر شرایط نگهداري روي خواص مکانیکی بتن حاوي پودر پوزولان چکنه و نانو سیلیس - 1395-05-25 01:14:00
دانلود مقاله معماري و فن آوري در صنعت ساختمان بهرنگ دریاي لعل 1، ریحانه حوصله دار صابر - 1395-05-25 01:08:00
دانلود مقاله ارائه روش منطقی جهت اصلاح ضریب رفتار R جهت رسیدن به سطوح عملکردي مورد نظر - 1395-05-25 01:02:00
دانلود مقاله ارزیابی مقایسهاي گذرگاههاي عابرپیاده به منظور افزایش ایمنی در معابر شهري - 1395-05-25 01:58:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بهینه عابرین پیاده توسط زمان بندي چراغهاي راهنمایی - 1395-05-25 01:53:00
دانلود مقاله سنجش اثر گذاري تابلوهاي حداکثر سرعت مجاز در کاهش تصادفات جادهاي ، مطالعه موردي محور شیر - 1395-05-25 01:47:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تأثیرخرده لاستیک بر خواص تحکیمی خاکهاي رسی متراکم شده - 1395-05-25 01:37:00
دانلود مقاله کنترل نشست سطحی ناشی از تونلسازي در مناطق شهري با استفاده از بهبود مشخصات زمین - 1395-05-25 01:31:00
دانلود مقاله تاثیر نوع اتصالات در رفتار لرزه اي قابهاي برون محور - 1395-05-25 01:23:00
دانلود مقاله طرح بهینه تیرهاي سراسري بتنی پیشتنیده با مقطع متغیر - 1395-05-24 02:13:00
دانلود مقاله بهینه سازي مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از نظریه مجموعه مبنا - 1395-05-24 02:06:00
دانلود مقاله استفاده از بتن پلاستیک با دانه بندي مشخص مصالح سنگی در اجراي بتن لاینینگ - 1395-05-24 02:01:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه هاي بتن مسلح :مقایسه عددي و تجربی - 1395-05-24 01:54:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی روند بهینه سازی سازه های خرپایی با استفاده از روش جستجوی چند منظوره و رو - 1395-05-24 01:45:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسی - 1395-05-24 01:34:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ی روش های پیش بینی و محاسبه ی نشست سطحی ناشی از حفاری تونل های شهری - 1395-05-24 01:27:00
دانلود مقاله تاثیر فوق روان کننده و نسب آب به سیمان بر فاز خمیری بتن خود متراکم - 1395-05-24 01:20:00
دانلود مقاله تاثیر تنش تسلیم و لزجت خمیری بر طرح اختلاط های بتن خودمتراکم گوناگون - 1395-05-24 01:11:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه برای زمین لرزه های نزدیک گسل - 1395-05-24 01:51:00
دانلود مقاله بررسی پایداري و تعیین بار کمانش صفحات مستطیلی با ضخامت متغییر - 1395-03-18 20:06:00
دانلود مقاله بررسی قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی - 1395-03-18 20:02:00
دانلود مقاله تأثیر سیستم میخکوبی بر کاهش آسیب دیدگی ساختمان - 1395-03-18 19:58:00
دانلود مقاله آلایندههاي خاك و روشهاي پاکسازي آنها - 1395-03-18 19:53:00
دانلود مقاله مدل عددي الگوي جریان در اطراف آبشکن هاي مستقیم با استفاده از نرم افزار FLUENT - 1395-03-18 19:48:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشی - 1395-03-18 19:45:00
دانلود مقاله کاربرد فولادهاي ضد زنگ در صنعت ساختمان و مهندسی عمران - 1395-03-18 19:41:00
دانلود مقاله معماري پایدار و کهن در مناطق گرم و خشک ایران - 1395-03-18 19:36:00
دانلود مقاله حل مسأله زمانبندي پروژه با منابع محدود چند هدفه فازي با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA- - 1395-03-18 19:30:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر بهسازي خاکهاي نرم با ستونهاي سنگی به روش تحلیل عددي - 1395-03-18 19:26:00
دانلود مقاله مطالعه و تحلیل رفتار خاك مسلح شده با گروه ستونهاي سنگی و ستونهاي سنگی تک با استفاده از - 1395-03-18 19:22:00
دانلود مقاله مطالعه وتحلیل عددي عملکرد ستونهاي سنگی محصور شده با ژئوسنتتیک ها در خاك رس - 1395-03-18 19:12:00
دانلود مقاله بررسی انواع مش بندي در نرم افزار Seep/w و تاثیر آن بر محاسبه نشت در سدهاي خاکی با هسته - 1395-03-18 19:06:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه راه کارهاي بهسازي در سازه هاي بتنی با قاب خمشی - 1395-03-18 19:03:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي مکان یابی شبکه هاي مسیر خطوط هوایی بر اساس مدل شبکه پیچیده و الگوریتم ژنت - 1395-03-18 18:58:00
دانلود مقاله ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت رس مسلح شده با تکنیک ساندویچ و ژئوتکستایل - 1395-03-16 21:46:00
دانلود مقاله پایداري در معماري (بررسی موردي روستاي ماسوله) - 1395-03-16 21:39:00
دانلود مقاله بررسی تغییر شکل دیوارهاي حایل مسلح ژئوسنتتیکی با در نظر گرفتن کرنش مسلح کننده و فشار آب - 1395-03-16 21:36:00
دانلود مقاله یخچال ها، سازه هاي بومی پایدار و سازگار با اقلیم - 1395-03-16 21:33:00
دانلود مقاله آتریوم، راهکاري براي نگه داشت انرژي در طراحی ساختمان هاي اداري پایدار - 1395-03-16 21:29:00
دانلود مقاله ارزیابی ضریب اصلاح پاسخ مهاربندهاي کمانشناپذیر با پیکربندي واگرا - 1395-03-16 21:07:00
دانلود مقاله ارزیابی، تحلیل ومدیریت عوامل تأثیر گذار بر محیط سرمایه گذاري پروژه هاي بخش انرژي - 1395-03-16 21:00:00
دانلود مقاله بررسی پارامتر هاي مؤثر بر پایداري هیدرولیکی موج شکن هاي سکویی - 1395-03-16 20:56:00
دانلود مقاله بارهاي سیکلی و غیر سیکلی وارد بر جکت و سازه هاي فراساحل - 1395-03-16 20:52:00
دانلود مقاله اثر محیط دریا بر رفتار خستگی اتصالات لوله اي جوشی سکوهاي دریایی - 1395-03-16 20:45:00
دانلود مقاله بررسی اثرمیکروسیلیس بربتن حاوي پوزولان طبیعی وتاثیرپارامترنسبت آب به سیمانبرخصوصیات فشا - 1395-03-15 21:29:00
دانلود مقاله مروري بر روش تزریق مواد میکروبیولوژیکی (بیوگروت)جهت تقویت پارامترهاي مقاومتی خاك هاي سس - 1395-03-15 21:26:00
دانلود مقاله ارزیابی تجربی تقویت عمودی دالهای دوطرفه با کامپوزیت های FRP - 1395-03-15 21:21:00
دانلود مقاله ارزیابی تجربی تاثیر تعداد لايههاي کامپوزیتهای FRP در تقویت برشی تیرهای بتن آرمه - 1395-03-15 21:06:00
دانلود مقاله مقاوم سازي فونداسیون و دیوارهاي سازه اي به روش میکرو شمع هاي در جا درمقابله با بار دینا - 1395-03-15 21:03:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بهسازي خاك هاي سست اشباع به روش تثبیت با رزین ها در مقایسه با روش تسلیح - 1395-03-15 20:59:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد تثبیت خاك هاي آغشته به ضایعات کارخانجات سنگبري (گل سنگ) با استفاده از ال - 1395-03-15 20:55:00
دانلود مقاله ارزیابی روش تزریق میکروبی در افزایش مقاومت تک محوره خاك ماسه اي (مطالعه موردي: خاك سگزي - 1395-03-15 20:52:00
دانلود مقاله سنجش معماري پایدار و شاخص هاي توسعه پایدار در محله هاي مسکونی نواحی شهري مطالعه موردي: - 1395-03-15 20:35:00
دانلود مقاله بررسی تحقق توسعه پایدار(به ویژه بعد کالبدي آن) در ساماندهی بافت فرسوده(مطالعه موردي: با - 1395-03-09 14:49:00
دانلود مقاله تعیین دبی غالب در ایستگاه موشنگ از رودخانه فریزي واقع در حوضه کشف رود - 1395-03-09 14:45:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي سازه هاي داراي طبقه نرم و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود رفتارآ - 1395-03-09 14:41:00
دانلود مقاله کاربرد میراگرهاي ویسکوز در اصلاح درز انقطاع میان دو سازه مجاور در فضاهاي شهري به منظور - 1395-03-09 14:37:00
دانلود مقاله چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهاي دپوي خاکریزي در پروژه هاي ساخت راه و راه آهن براي - 1395-03-09 14:33:00
دانلود مقاله کیفیت روشهاي اجرایی اسلب تراك بتنی در سازه هاي ریلی مترو و راه آهن درایران - 1395-03-09 14:28:00
دانلود مقاله تخمین عمق آبشستگی در پاییندست سرریزهاي جامی به روشسیستم فازي-عصبی - 1395-03-09 14:23:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربري پیهاي سطحی مستقر بر روي خاكهاي رسی مسلح شده با ستونهاي سنگی - 1395-03-09 14:19:00
دانلود مقاله تعیین عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندههاي جامی به روش CFD - 1395-03-09 14:15:00
دانلود مقاله کاربردهاي فناوري نانو در مهندسی ژئوتکنیک - 1395-03-09 14:11:00
دانلود مقاله پالایش و کنترل پساب هاي ناشی از عملیات ساختمانی - 1395-03-09 14:07:00
دانلود مقاله بررسی آب بندي کانال هاي انتقال آب بوسیله ساروج - 1395-03-09 14:02:00
دانلود مقاله مکانیسم ارگانیک ساختار سکونتگاه هاي گیلان - 1395-03-09 13:59:00
دانلود مقاله نقش انرژي هاي پایدار در معماري از منظر زیست محیطی - 1395-03-09 13:55:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد روشهاي یک بعدي در برآورد دبی جریان کانال هاي با مقطع مرکب - 1395-03-09 13:48:00
دانلود مقاله بررسیتأثیر پوشش گیاهی بر هیدرولیک جریان در دشت هاي سیلابی - 1395-03-08 19:28:00
دانلود مقاله ارزیابی انواع مختلف دیوارهاي حایل و معرفی شاخصهاي خرابی، ایمنی و کنترل ضوابط پایداري آن - 1395-03-08 19:23:00
دانلود مقاله ارزیابی انواع مختلف پل و معرفی شاخصهاي خرابی ، ایمنی و روشهاي بازرسی آن - 1395-03-08 19:19:00
دانلود مقاله بهینه یابی چند هدفه وزن و ضریب رفتار قابهاي فلزي مهاربندي شده در حالت طراحی بر اساس عمل - 1395-03-08 19:15:00
دانلود مقاله تاثیر نوع تحلیل بر پاسخ لرزه اي ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند واگرا - 1395-03-08 19:09:00
دانلود مقاله تعیین زاویه بهینه استقرار میخها به روش تعادل حدي - 1395-03-07 20:56:00
دانلود مقاله انبوه سازي و جایگاه آن در توسعه و عمران شهري - 1395-03-07 20:52:00
دانلود مقاله مقایسه تاثیر استفاده هم زمان از پودر شیشه ضایعاتی و پلیمرهاي SBR ،SBS ،CR جهت اصلاح آسف - 1395-03-07 20:47:00
دانلود مقاله عیبیابی سازهها با استفاده از تکرار روش پایدارسازي تیخونوف - 1395-03-07 20:44:00
دانلود مقاله معرفی و مقایسه راهکارهاي اقلیمی اتخاذ شده در معماري مسکونی سنتی و معاصر یزد - 1395-03-07 20:33:00
دانلود مقاله مطالعه اقلیمی فضاهاي خانه هاي سنتی یزد و ارائه پیشنهاد براي بهبود وضعیت فعلی آن (نمونه - 1395-03-07 20:26:00
دانلود مقاله نقدي بر وجوه معرفی شده براي مفهوم "پایداري"در نوشته هاي امروز ایران - 1395-03-07 20:18:00
مقاله بررسی تغییر شکل هاي گودهاي عمیق در دو روش پایدارسازي میخکوبی و مهاري با بلوك هاي بتنی با استفا - 1395-03-07 20:12:00
دانلود مقاله بررسی ضریب اطمینان پایداري گودهاي عمیق به دو روش میخکوبی و مهاري با بلوك هاي بتنی با اس - 1395-03-07 20:08:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزهاي قابهاي واگراي فولادي سنتی و جداسازي شده با لینکهاي افقی و قائم و تا - 1395-03-07 19:40:00
دانلود مقاله بررسی و ارائه راهکار در جهت افزایش ایمنی سیستم هاي قطار سبک شهري و مونوریل - 1395-03-05 20:13:00
دانلود مقاله جایگاه فناوري هاي نوین در طراحی و ساخت، جهت نیل به معماري پایدار - 1395-03-05 20:09:00
دانلود مقاله معماري بومی، الگوي براي رسیدن به معماري پایدار - 1395-03-05 20:02:00
دانلود مقاله روشهاي مؤثر در مدیریتبحران پروژههاي عمرانی - 1395-03-05 19:58:00
دانلود مقاله بررسی ژئوتکنیکی فرونشست زمین در اثر برداشت آبهاي زیرزمینی و توسعه بیرویه - 1395-03-05 19:55:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد سنگدانههاي بازیافتی ترکیب شده با مخلوطهاي آسفالتی - 1395-03-05 19:51:00
دانلود مقاله مروري بر رفتار و نحوه عملکرد سازههاي مجهز به میراگرهاي TADAS و ADAS - 1395-03-05 19:47:00
دانلود مقاله پیشرفت هاي نو در معماري فضا هاي کتابخانه اي در جهان با رویکردي به طراحی نماهاي بیرونی ک - 1395-03-05 18:39:00
دانلود مقاله مدل بهینه برنامه ریزي تجهیزات وامکانات درحمل و نقل بنادر - 1395-03-05 18:36:00
دانلود مقاله طراحی و آنالیز سیستم هاي چند سنسوري به منظورکشف تغییر شکل هاي فیزیکی - 1395-03-05 18:32:00
دانلود مقاله وضعیت ایمنی در حمل و نقل ریلی ایران بر اساس شاخص هاي بین المللی و ارائه راهکارهاي بهبود - 1395-03-05 18:27:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندرکنش خاك- سازه در پاسخ لرزهاي سیستمهاي سازهاي دوبعدي - 1395-03-05 18:22:00
دانلود مقاله الگوهاي پایدار در معماري بومی گیلان ( بررسی موردي پهنه جلگه اي گیلان) - 1395-03-05 18:18:00
دانلود مقاله بهینه سازي شکل سازه فضاکار تخت دو لایه با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها - 1395-03-05 15:56:00
دانلود مقاله بررسی دقت روش هاي مختلف در ارزیابی نشست فونداسیونها - 1395-03-05 15:47:00
مقاله بررسی تغییرمکان طبقه تحت انواع الگوهاي بارگذاري جانبی ثابت با استفاده از تحلیل بار افزون در قا - 1395-03-04 18:43:00
دانلود مقاله پیش بینی رواناب روزانه با استفاده از روش شبکه عصبی تابع بنیادي شعاعی RBF - 1395-03-04 18:37:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي اتصالات پس کشیده فولادي اتلاف کننده انرژي - 1395-03-04 18:33:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات پتانسیل رمبندگی و عوامل موثر بر پدیده رمبندگی خاك (مطالعه موردي خاكساختگا - 1395-03-04 18:30:00
دانلود مقاله بررسی مفهومی معماري پایدار( با تاکید بر الگوي توسعه پایدار ماسوله) - 1395-03-04 18:26:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر سر زندگی فضاي ایستگاه هاي مترو به منظور ایجاد پایداري اجتماعی - 1395-03-04 18:22:00
دانلود مقاله روشهاي الگو برداري از طبیعت در طراحی پایدار - 1395-03-04 18:18:00
دانلود مقاله نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل شهر پایدار - 1395-03-04 18:14:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي مختلف آلودهزدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابۀ حاصل از محلهاي دفن زباله - 1395-03-04 18:11:00
دانلود مقاله معرفی و بررسی جداساز هاي لرزه اي - 1395-03-04 18:07:00
دانلود مقاله بزرگنمایی یا استهلاك شتابهاي سطحی در دره هاي ذوزنقه اي شکل - 1395-03-04 18:04:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي حفاري تونل درشرایط حفاري متفاوت به روش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل ا - 1395-03-04 17:58:00
دانلود مقاله مقاومسازي سازهها تحت اثرات حفاري تونل به روش (NATM) بر سازههاي اطراف (مطالعه موردي تونل - 1395-03-04 17:53:00
دانلود مقاله پایداري روحی با ایجاد حس سرزندگی در مجتمع هاي مسکونی نمونه موردي: شهر رشت - 1395-03-04 17:48:00
دانلود مقاله بررسی آسیبپذیري لرزهاي خطوط لوله 250 پوند شبکه گاز شهري با استفاده از نمودارهاي شکست(مط - 1395-03-04 17:40:00
دانلود مقاله مدل بندي ریاضی رسوب زدایی مخازن پشت سدها - 1395-03-03 18:35:00
دانلود مقاله بررسی جریان هیدرولیکی سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از مدل هاي عددي - 1395-03-03 18:31:00
دانلود مقاله طرّاحی اقلیمی منازل مسکونی گامی مؤثر درجهت رسیدن به معماري پایدار مطالعه موردي : شهر رش - 1395-03-03 18:27:00
دانلود مقاله نقش احیاي بافت فرسوده در توسعه پایدار شهري از دیدگاه فرهنگی - 1395-03-03 18:23:00
دانلود مقاله شبیه سازي وبررسی روش هاي جلوگیري از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب درچاه هاي افقی ای - 1395-03-03 18:18:00
دانلود مقاله شبیه سازي وبررسی روش هاي جلوگیري از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب دریکی ازمخازن جنو - 1395-03-03 18:09:00
دانلود مقاله پیش بینی دبی جریان در کانالهاي مرکب با استفاده از الگوریتم شبکه هاي عصبی - 1395-03-03 18:05:00
دانلود مقاله بهینه سازي طراحیروسازي آسفالتی با در نظر گرفتن هزینه و قابلیت اطمینان - 1395-03-03 18:00:00
دانلود مقاله محاسبه نرخ واحد محصول براي روشهاي متداول نمکزدایی آب دریا، به منظور یافتن اقتصادي ترین - 1395-03-03 17:55:00
دانلود مقاله معماري گیلان ؛ نمادي از تلاش انسان در تعامل با محیط - 1395-03-03 17:49:00
دانلود مقاله فضاهاي سبز عامل توسعه معماري پایدار - 1395-03-03 17:43:00
دانلود مقاله معماري پایدار - 1395-03-03 17:39:00
دانلود مقاله امکان سنجی اقلیمی جغرافیایی احداث سایت موزه بویه املش - 1395-03-03 17:17:00
دانلود مقاله امکان سنجی احداث سایت موزه بویه املش از منظر بوم شناختی - 1395-03-03 17:13:00
دانلود مقاله ارزیابی علل تاثیرگذار در تصادفات عابرین پیاده در معابر شهري مطالعه موردي، کلانشهر تهران - 1395-03-03 17:06:00
دانلود مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر تنش وارده در نقاط بحرانی بدنه سدهاي بتنی وزنی ناشی از نیروي هی - 1395-03-01 19:08:00
دانلود مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهري - 1395-03-01 19:03:00
دانلود مقاله پایدارسازي زمین لغزش دشتگان رودبار( مسیر آزادراه رشت- قزوین) - 1395-03-01 19:00:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهاي مکانیکی فوم درمقاوم سازي جاذبهاي انرژي فلزي جدارنازك - 1395-03-01 18:53:00
دانلود مقاله بررسی کاربردهاي بلیط الکترونیک در حل مشکلات ترافیک شهري - 1395-03-01 18:49:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جهت مدیریت ترافیک در مناطق عملیات عمرانی با هدف کاهش حوادث ترافیکی - 1395-03-01 18:45:00
دانلود مقاله تبدیل به گاز ، فرآیندي جایگزین براي بازیافت انرژي و دفع زائدات جامد شهري - 1395-03-01 18:40:00
دانلود مقاله بررسی سازگاري با اقلیم گونه اي از سازه خانه هاي روستایی گیلان - 1395-03-01 18:35:00
دانلد مقاله بامبو سرپناه اضطراري معماري پایدار - 1395-03-01 18:29:00
دانلود مقاله بررسی پدیده روانگرائی درجنوب تهران بزرگ با توجه به احتمال وقوع زلزله - 1395-03-01 18:24:00
دانلود مقاله طرح جامع خطر رانش استان گیلان - 1395-03-01 18:15:00
دانلود مقاله بررسی علل آب گرفتگی شهر رشت - 1395-03-01 18:10:00
دانلود مقاله بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رویکرد مشارکت مردمی (مطالعه موردي: محله پیرسراي - 1395-03-01 18:02:00
دانلود مقاله تحلیل الاستو استاتیکی و محاسبه خیز تیرهاي یکسر گیردار با استفاده از روشهاي عددي بدون مش - 1395-03-01 17:56:00
دانلود مقاله بررسی رنگهای نمای ساختمان ها در شهر رشت و عوامل تاثیر گذار در انتخاب آنها - 1395-03-01 17:49:00
دانلود مقاله ارزيابي خواص مهندسي بتن حاوي تركيب سراميك وآجر ضايعاتي خرد شده به عنوان جايگزين بخشي از - 1395-03-01 17:45:00
دانلود مقاله بررسي خواص مهندسي بتن حاوي تركيب پودر شيشه و خاكستر پوسته برنج به عنوان جايگزين بخشي از - 1395-03-01 17:42:00
دانلود مقاله تأثیر افزودن سولفات آلمینیوم (زاج سفید) در تثبیت شیمیایی خاك رس واگرا (مطالعه موردي) - 1395-03-01 17:39:00
دانلود مقاله بررسی عددی نشست زمین در اثر حفر تونل شهری: ( مطالعه موردی قطار شهری شیراز ) - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر اندر کنش تونل های دو قلو بر اساس مو قعیت قرار گیری آنها - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله طراحي سيستم نگهداري موقت تونلهاي پنستاک سد رودبار لرستان به روش تجربي و عددي - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحليل ومقایسه ی دو بعدی و سه بعدی دیناميکي تونل های خاکي با استفاده ازروش های اجزای محد - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر اندركنش پوشش نگهداري- فضاي ب يكران سنگي در تونل هاي زيرزميني ت - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاك - سازه در اثر حفر تونل به روش اتریشی - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله آنالیز پایداری سقف تونل به روش تحلیل گوه ای - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای تونل ها - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشکیلات چند لایه با نتایج حاصل از مدلسا - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله ارزیابی طیفهای ظریف در تحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثر امواج لرزه ای با انجام - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی اثر ناهمسانی مصالح رسوبی در حفاری تونل با استفاده از مدل چند صفحه - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای ژئومکانیکی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده از تحلیل برگشت - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تونل بر روی نشست های سطحی زمین ناشی از گسلش - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقايسه تحليلي و عددي مقادير فشار جبهه كار در تونلسازي مكانيزه با سپر در خاكهاي اشباع - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی تاثیر حفاری تونل های شهری به روش NATM برسازه های اطراف مطالعه موردی تونل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل های آب برنیروگاه سد خرسان 3 - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل اجزای محدود سه بعدی پارامترهای مؤثر بر میدان دگر شکلیهای ایجاد شده ناشی از حفر تو - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی انرژی ویژه توده سنگ های رسوبی در حفاری مکانیزه تونل گلاب - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در انتشار موج ناشی از حرکت قطار داخل تونل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله برسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبز کوه - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله رفتار نگاری و ابزار دقیق در تونل های شهری - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله آنالیز و تحلیل نیروهای ناشی از تغییر شکل خمشی طولی حاصله از امواج لرزه ای برشی در تونله - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله معرفی یک مدل رفتاری تابع زمان برای پیش بینی رفتار خزشی سنگ های جدار تونل و مقایسه با مد - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بهینه یابی موقعیت قرارگیری تونل های دوقلونسبت به یکدیگر درخاک های مختلف باهدف تامین پای - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله ارزیابی توزیع نشست های سطحی برروی زوج تونل های کم عمق حفاری شده به روش NATM - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار لرزه ای تونل های باکسی و دایره ای شکل کم عمق در خلال زلزله - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج آزمونهای برجا و آزمایشگاهی برش مستقیم در سنگهای آهکی - 1395-02-24 18:17:00
دانلود مقاله ارایه روشی جدید جهت اندازه گیری اندیس بار نقطه ای در آزمون های مکانیک سنگ - 1395-02-24 18:13:00
دانلود مقاله بررسی اثر ویژگی های ناپیوستگی بر مدول تغییرشکل توده سنگی با استفاده از مدل سازی آزمایش - 1395-02-24 18:09:00
دانلود مقاله تعیین وضعیت تنش های برجا با استفاده از آزمایش شکست هیدرولیکی ( مطالعه موردی: نیروگاه تل - 1395-02-24 17:56:00
دانلود مقاله مدلسازی آزمایشگاهی جهت ترکهای ایجاد شده به روش شکست هیدرولیکی - 1395-02-24 17:52:00
دانلود مقاله اندازه گیری میزان سایش سنگ ها با استفاده از دستگاه لس آنجلس و لاوال ماشین و مقایسه آن ه - 1395-02-24 17:48:00
دانلود مقاله پیشبینی خردایش حاصل از آتشباری در معدن مس سونگون با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه - 1395-02-24 17:40:00
دانلود مقاله تحلیل نفوذپذیری تودهسنگها با استفاده از تانسور هدایت هیدرولیکی و تعیین راستای بهینه گما - 1395-02-23 01:16:00
دانلود مقاله بررسی نشت گاز از کارگاه استخراج UCG با استفاده از مدل سازی عددی - 1395-02-22 23:58:00
دانلود مقاله تحلیل عددی نشت آب به داخل گود نیروگاه برقابی سردشت و بررسی عمق بهینه پرده آببند - 1395-02-22 23:54:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری - 1395-02-22 23:47:00
دانلود مقاله برآورد جریان ناگهانی و اولیه آب بدرون تونل با استفاده از داده های آزمایش پمپاژ، مطالعه - 1395-02-22 23:40:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تاثیر دانهبندی برروی نحوهی شکست نمونه های سنگی - 1395-02-22 23:28:00
دانلود مقاله تحلیل عددی عکس العمل سازند با تیغه های مته حفاری به روش المان محدود - 1395-02-22 23:21:00
دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی اثر کایزر در ماسه سنگ با استفاده از روش المان مجزا - 1395-02-22 23:15:00
دانلود مقاله پیشبینی خطر وقوع انفجارسنگ با استفاده از تحلیل عددی انرژی کرنشی الاستیک تودهسنگ - 1395-02-22 22:59:00
دانلود مقاله مدل سازی 2 بعدی هندسی ناپیوستگی ها در نرم افزار تحلیل عددی UDEC و رفع عیب آن با استفاده - 1395-02-22 22:53:00
دانلود مقاله آنالیزعددی زمین لغزش واقع در کیلومتر 194 راه آهن غرب - 1395-02-22 22:48:00
دانلود مقاله تعیین نیروی پیشران ماشین تونلزنی مطالعه موردی تونل آب بر گلاس- قطعه یک - 1395-02-22 22:28:00
دانلود مقاله ارائه کد PPT- U- DEC در بر آورد تأثیر نفوذ پرتابه برپایداری سازههای زیرزمینی بر پایة من - 1395-02-22 22:20:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی اجزاء محدود پوشش تونل و مقایسه ای با نتایج تحلیل دو بعدی و روابط تقریبی - 1395-02-22 22:13:00
دانلود مقاله بررسی انواع روشهای تحلیل ساختاری پوشش سگمنتی و مدلسازی سه بعدی سگمنت به روش المان محدود - 1395-02-22 01:20:00
دانلود مقاله بررسی شکست ذرات سنگ در سنگ شکن های مخروطی به روش مدل سازی پلاستیسیته تخریب - 1395-02-22 01:15:00
دانلود مقاله تأثیر پارامتر نسبت فاصله مرکز ثقل سازه از محورتونل به قطر تونل بر اندرکنش تونل و سازهها - 1395-02-22 01:26:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای شکست دینامیکی نمونه مکعبی با استفاده از روش عددی المان محدود توسعه یاف - 1395-02-22 01:22:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی اثر ناهمگنی سنگ بر رفتار سنگ در فرآیند شکست - 1395-02-22 01:18:00
دانلود مقاله توسعه مدل خرابی ریزمکانیکی سنگها تحت شرایط ریزترکهای بسته (تنشهای فشاری) - 1395-02-22 01:13:00
دانلود مقاله شبیه سازی رفتارسنگها تحت شرایط ریزترکهای باز ( تنشهای کششی) با مدل خرابی ریزمکانیکی - 1395-02-22 01:08:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تأثیر عوامل هندسی و ژئومکانیکی درزه بر انتشار امواج حاصل از بارگذاری دینامیک - 1395-02-22 01:04:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی رفتار برشی پل سنگ - 1395-02-21 23:57:00
دانلود مقاله چالش های تونلسازی مکانیزه در ایران - 1395-02-21 23:52:00
دانلود مقاله بررسی سازه ای تقاطع تونلهای خط 6 و 7 متروی تهران - 1395-02-21 19:23:00
دانلود مقاله بهسازی لرزه ای تونل در محدوده گسل به روش درزه های متوالی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب - 1395-02-21 19:17:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت فشار نگهداری سینه کار نسبت به پارامترهای موثر بر آن - 1395-02-21 19:10:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر میل مهارهای پیش تنیده بر پایداری تکیهگاه پل کارون چهار با استفاده از روش عد - 1395-02-21 19:01:00
دانلود مقاله بررسی سیستم طراحی ADECO- RS با نگرشی بر تونل راه آهن شیبلی - 1395-02-21 18:52:00
دانلود مقاله تأثیر اندرکنش حائل - زمین در طراحی نگهداری تونل - 1395-02-21 18:43:00
دانلود مقاله بررسی سختی برشی و نرمال محل اتصال سگمنت به روش آزمایشگاهی - 1395-02-21 18:37:00
دانلود مقاله پیش بینی عملکرد TBM با استفاده از مدلهای تجربی جدید در قطعه دوم تونل امامزاده هاشم - 1395-02-21 18:29:00
دانلود مقاله بررسی انواع آسیبهای وارده به سگمنتهای بتنی در مرحله تولید و حمل - 1395-02-21 18:24:00
دانلود مقاله مطالعه تحلیلی مکانیزم اندرکنش در نقاط اتصال قطعات پیش- ساخته بتنی تونلها - 1395-02-21 18:11:00
دانلود مقاله بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی در محیط سنگی؛ مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج - 1395-02-21 01:44:00
دانلود مقاله ارزیابی دقت مدلهای مختلف در پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاب - 1395-02-21 01:30:00
دانلود مقاله انتخاب و بهروز رسانی کلاس حفاری و نگهداری مطابق شرایط زمین ( مطالعه موردی تونل سبزکوه) - 1395-02-21 01:22:00
دانلود مقاله تخمین نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از روش شبیه سازی مونتکارلو - 1395-02-21 01:09:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج طراحی آتشباری به روش های کونیا وانتقال انرژی در تونل های کوچک مقطع ( مطالع - 1395-02-21 01:00:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش و تعیین فاصله بهینه تونلهای دوقلوی بزرگراه حکیم تهران ( تونل چیتگر) با اس - 1395-02-20 23:51:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جهت شناسایی و تعیین ارتباط بین شاخص های تاثیرگذار در فرآیند اجرای پروژه های - 1395-02-20 23:44:00
دانلود مقاله تاثیر ذرات شن نخودی در انتقال بار بر روی سگمنت در تونلسازی مکانیزه - 1395-02-20 21:40:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل مسیر دسترسی به تاج سد بختیاری ( مطالعه موردی تونل شماره 2 قطعه AR4 ) - 1395-02-20 21:31:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل انتقال آب طرح سد و نیروگاه سردشت - 1395-02-20 21:24:00
دانلود مقاله تحلیل خطر زلزله با نگرشی بر پروژ ه های مترو ریلی ( مطالعه موردی خط 2 مترو تبریز ) - 1395-02-20 01:16:00
دانلود مقاله پیش بینی میزان نشست سطح و ارزیابی تاثیر طول گام حفاری بر میزان نشست سطح زمین ناشی از تو - 1395-02-20 01:08:00
دانلود مقاله پیشبینی نرخ نفوذ ماشین حفار TBM با شبکه عصبی مصنوعی وتحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره - 1395-02-20 01:02:00
دانلود مقاله برآورد بار وارد بر پوشش بتنی تونل بلند سد سردشت با روش های تحلیلی و عددی - 1395-02-19 23:57:00
دانلود مقاله امکان سنجی تخمین تاریخچه مولفه های تنش برجا بر اساس آنالیز سه بعدی زبری سطوح درزه - 1395-02-19 23:47:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری جبهه کار طولانی زغال سنگ با استفاده از مدل سازی عددی - 1395-02-19 01:29:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری استاتیک شیروانی سنگی به روش عددی (مطالعه موردی) - 1395-02-19 01:19:00
دانلود مقاله بررسی ریزش واژگونی با روش تحلیلی، مطالعه موردی پرتال آبگیر نیروگاه رودبار لرستان - 1395-02-19 01:08:00
دانلود مقاله مدلسازی زمین آماری اندیس مقاومت زمین شناسی در دیواره های پیت شماره یک معدن سنگ آهن گل گ - 1395-02-19 01:59:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل ریزش سنگ بر روی نیروگاه برقابی سد شهید عباسپور و پیشنهاد روش پایدارسازی - 1395-02-19 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگهای آهکی سازندهای آسماری، سروک و دالان در مقطع تیپ - 1395-02-19 01:22:00
دانلود مقاله عوامل موثر بر مدت زمان یک سیکل پیشروی دستگاه TBM در تونل انتقال آب کرج - 1395-02-19 01:16:00
دانلود مقاله بهینه سازی سیستم های اجرایی در مهندسی تونل با نگرشی بر پروژه ی خط ( 2 ) قطار شهری کرج - 1395-02-19 01:08:00
دانلود مقاله تحلیل ریسک برخورد با زونهای گسله در حفاری مکانیزه تماممقطع با استفاده از ماتریس ریسک فا - 1395-02-19 01:05:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط میان سیستم های طبقه بندی رایج با پارامتر های مدل پیش بینی عملکرد NTNU - 1395-02-15 01:29:00
دانلود مقاله تاثیر ویژگی های رخساره ای سنگ های کربناته در رفتار مهندسی آنها - 1395-02-15 01:17:00
دانلود مقاله تأثیر شعاع و موقعیت پنجره برداشت دایره ای در تعیین میانگین و انحراف معیار طول اثر ناپیو - 1395-02-15 01:13:00
دانلود مقاله استفاده از روش فرکتالی مقدار - تعداد جهت طبقه بندی سنگ ها بر اساس مقاومت؛ مطالعه موردی: - 1395-02-15 01:06:00
دانلود مقاله بررسی اثر بارگذاری دینامیکی و رطوبت بر استحکام فشاری ماسه سنگ با استفاده از آزمایش میله - 1395-02-15 01:01:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای مقاومت برشی تحت تاثیر تنش تک محوره با استفاده از تئوری کلمب، موهر در س - 1395-02-15 01:54:00
دانلود مقاله بررسی اثر حرارت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های دربرگیرنده پهن ه های استخراجی روش U - 1395-02-15 01:46:00
دانلود مقاله ضعف تحلیل فرآیند سلسله مراتبی( AHP) در پروژه های مرتبط با مهندسی سنگ - 1395-02-14 16:15:00
دانلود مقاله تعیین خردایش ماده معدنی به روش آنالیز تصویری با استفاده از نرم افزار جدید SPLIT DESKTOP - 1395-02-14 16:09:00
دانلود مقاله استفاده از رویکرد سیستم های مهندسی سنگ (RES) به منظور ارزیابی عوامل موثر بر بهره وری TB - 1395-02-14 16:02:00
دانلود مقاله انتخاب بهترین روش عددی برای توسعه روش گروههای کلیدی به کمک تصمیمگیری چند معیاره فازی - 1395-02-14 15:56:00
دانلود مقاله تأثیر نسبت مدول به سختی نرمال درزه در تعیین معیار پیوستگی - 1395-02-14 15:44:00
دانلود مقاله محاسبه ضرایب تمرکز تنش در نوک ترک همراه با پدیده کینک با استفاده از روش جابجایی- ناپیوس - 1395-02-04 15:43:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی در حفاری تونل به روش شاخص آسیبپذیری و مقایسه آن با روش ماتریس - 1395-02-04 15:08:00
دانلود مقاله تخمین جهت و مقدار تنش های برجای نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد با استفاده از روش انتشار آو - 1395-02-04 15:03:00
دانلود مقاله بررسی الگوهای درزه در نواحی گسلی - 1395-02-04 14:58:00
دانلود مقاله شکست مصالح دان های در شرایط محصور - 1395-02-04 14:53:00
دانلود مقاله توسعه مدل تصادفی شبکه درزه ها با در نظر گرفتن ویژگی آماری اندازه درزه - 1395-02-04 14:47:00
دانلود مقاله ارزیابی بهبود های صورت گرفته در کدگذاری ماتریس اندرکنش در رویکرد RES - 1395-02-04 14:42:00
دانلود مقاله بهسازي لرزه اي قابهاي خمشی فولادي با مهاربندهاي مختلف - 1395-02-02 01:21:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد قابهاي مهاربندي برون محور فولادي تحت زلزله هاي نزدیک گسل - 1395-02-02 01:17:00
دانلود مقاله نیروي استاتیکی معادل و مقایسه ي آیین نامه ها در طراحی لرزه اي سازه ها - 1395-02-02 01:14:00
دانلود مقاله تاثیر خرپای میانی در ارتفاع سازه بر عملکرد سازه ھا میان مرتبه - 1395-02-02 01:10:00
دانلود مقاله ساخت و ساز پایدار و مقاوم سازي لرزه اي - 1395-02-02 01:06:00
دانلود مقاله طبقه بندي ساختگاه شهر امیریه براساس استاندراد 2800 ایران با استفاده از روش هاي لرزه نگا - 1395-02-02 01:03:00
دانلود مقاله بررسی اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه نزدیک روي سازه ها - 1395-02-02 01:57:00
دانلود مقاله تعیین بهترین شتاب طیفی جهت تخمین تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشی فولادي با تعداد طبقات مخت - 1395-02-02 01:51:00
دانلود مقاله تغيير كاربري ساختمان پديده اي پنهان در بروز تلفات جاني هنگام زلزله - 1395-02-02 01:47:00
دانلود مقاله تعیین پارامتر هاي دینامیکی با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسی (مطالعه موردي:شهر ام - 1395-02-02 01:43:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه دو پارامتر متداول آئین نامه اي در تعریف رفتار پیچشی سازه ها - 1395-02-02 01:31:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي سازه هاي ساختمانی فولادي بهسازي شده با میراگرتسلیمی TTD - 1395-01-23 23:15:00
دانلود مقاله مقاوم سازي سازه هاي فلزي موجود با میراگرهاي جدارنازك آکاردئونی - 1395-01-23 23:12:00
دانلود مقاله برآورد خطر رخداد زلزله به روش قطعی در ساختگاه بهبهان استان خوزستان - 1395-01-23 23:08:00
دانلود مقاله مقایسه پاسخهاي غیرخطی قاب خمشیبتن آرمه جداسازي شده و پاي ثابت تحت زلزلههاي حوزه دور و ن - 1395-01-23 23:05:00
دانلود مقاله مقایسه بین منظمی و نامنظمی سازهها و اثر آن روي شکلپذیري قابهاي خمشی فولادي - 1395-01-23 23:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر برخورد در پاسخ لرزهاي سازههاي جداسازي شده - 1395-01-23 22:56:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزهاي قابهاي خمشی فولادي ویژه با نامنظمی ارتفاع طبق استاندارد 2800 در حوزه - 1395-01-23 22:52:00
دانلود مقاله بررسی اثر میانقاب هاي بنایی در عملکرد لرزه اي سازه هاي فلزي - 1395-01-23 22:48:00
دانلود مقاله تاثیر میراگر ویسکوالاستیک بر کاهش پاسخ سازههاي مجاورهم در نصف فاصله مجاز آیین نامه - 1395-01-23 22:44:00
دانلود مقاله تهیه خطوط هم شتاب طراحی در سطوح مختلف زلزله براي گستره شهرستان ساري - 1395-01-23 22:39:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهاي کلیدي چشمه زمین لرزه در شبیه سازي احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزا - 1395-01-23 22:32:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل خرابی سازه ها با استفاده ازطیف پاسخ فرکانس-زمان و شاخص خسارت پارك-انگ - 1395-01-23 22:26:00
دانلود مقاله ارائه الگوي بارگذاري جانبی واقع بینانه تر براي سیستم هاي قاب خمشی بتنی بر اساس تحلیل دی - 1395-01-23 22:21:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرات بیشینه شتاب زمین (PGA) و وزن ساختمان درالگوي بارگذاري جانبی - 1395-01-23 22:16:00
دانلود مقاله بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود هاي بالاتر به منظور تخمین تقا - 1395-01-23 22:10:00
دانلود مقاله کاربرد مصالح FRP در مقاوم سازي سازههاي فولادي - 1395-01-22 23:35:00
دانلود مقاله کاربرد میراگرجرمی نیمه فعال در کاهش پاسخ دینامیکی سکوي جکت سیري - 1395-01-22 23:12:00
دانلود مقاله بررسی طیف پاسخ فرکانس- زمان در تحلیل لرزه اي سازه ها - 1395-01-22 23:08:00
دانلود مقاله انتخاب الگوهاي توزيع بار مناسب و روش معادل در تحليل بارافزون و مزاياي استفاده از روشهاي - 1395-01-22 23:03:00
دانلود مقاله مطالعه اثر استفاده از میراگر جرمی بر پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشی فولادي - 1395-01-22 22:58:00
دانلود مقاله شاخصهاي خرابی قابهاي خمشی فولادي قبل و بعد از مقاومسازي با دیوار برشی بتنی - 1395-01-22 22:54:00
دانلود مقاله پایداري سازه هاي بنایی غیر مسلح در برابر زلزله با استفاده ازکامپوزیتهاي پایه پلیمري ( F - 1395-01-22 22:49:00
دانلود مقاله بررسی روند غیر مستقیم خرابی سیستم هاي سازه اي - 1395-01-22 22:45:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار و تعیین سطوح اعتماد قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندي دوگانه - 1395-01-22 22:41:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادي عملکرد ضوابط طرح لرزه اي سازه هاي داراي قاب ساده مهاربندي بر اساس روش ه - 1395-01-22 22:36:00
دانلود مقاله برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران - 1395-01-22 22:28:00
دانلود مقاله بررسی الگوریتم فعال در سازه هاي مجهز به میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) - 1395-01-22 22:23:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات شیب سختی پس از تسلیم روي طیف هاي پاسخ با نرمی ثابت در تحلیل دینامیکیغ - 1395-01-22 22:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده با دیواربرشی فولادي - 1395-01-22 22:12:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه راه کارهاي بهسازي در سازه هاي بتنی با قاب خمشی - 1395-01-22 22:06:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سازه تحت شتابنگاشتهاي مختلف در قابهاي مقاوم سازي شده با الیاف FRP با استفاد - 1395-01-20 01:28:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزهاي سازههاي کوتاه مرتبه جداسازي شده با سیستم جداساز پاندولی اصطکاکی متک - 1395-01-20 01:25:00
دانلود مقاله پیشنهاد راهکارهایی جهت مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي چند ساختمان مصالح بنایی شهر بم تحت ز - 1395-01-20 01:21:00
دانلود مقاله بررسی تحلیلی و مقایسه عملکرد استفاده از مهاربندي شورون در دو شکل متعارف و مجهز به میراگ - 1395-01-20 01:17:00
دانلود مقاله بررسیک میآسیب پذیري ساختمانهاي فولادي با قاب خمشی و مهاربند هم محور - 1395-01-20 01:14:00
دانلود مقاله تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی - 1395-01-20 01:09:00
دانلود مقاله ارزیابی خطر پذیري خط لوله گاز ایران-پاکستان در برابر زلزله به کمک تحلیل عددي - 1395-01-20 01:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر طول عضو زانویی بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربندزانویی - 1395-01-20 01:03:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسي گسيختگي پيشرونده بر روي قاب هاي مقاوم سازي شده با ميراگر شكافدار لوله اي - 1395-01-19 23:59:00
دانلود مقاله برآورد طول مفصل پلاستیک در ستونهاي بتنآرمه معیوب - 1395-01-19 23:55:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر محتواي فرکانسی زلزله بر عمکرد لرزه اي تونل در محیط هاي مختلف ژئوتکنیکی - 1395-01-19 23:51:00
دانلود مقاله تعیین نیروي معادل زلزله بر روي چلیک هاي کش بستی - 1395-01-19 22:29:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزهاي (Seismic PRA) و کاربرد آن در ایران - 1395-01-19 22:21:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي آیین نامهاي تحلیل مسیر جایگزین در ارزیابی مقاومت ساختمانها در برابر خرابی - 1395-01-19 22:15:00
دانلود مقاله بهسازي سازه هاي تاریخی به روش تسلیح مغزه (مطالعه موردي: گنبد تاج) - 1395-01-19 22:09:00
دانلود مقاله پیشنهاد روش نوین بهسازي لرزهاي سازههاي بلندمرتبه فولادي - 1395-01-19 21:31:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح با سیستم ترکیبی ( دوگانه ) با استفاده ا - 1395-01-19 21:24:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرمهارجانبی برروي عملکرد لرزه اي دیوارهاي بنایی در مطالعات آزمایشگاهی - 1395-01-19 21:17:00
دانلود مقاله بررسی اثر جرم سنگین متمرکز روي رفتار لرزه اي سازه هاي بلند - 1395-01-18 21:39:00
دانلود مقاله تعیین حریم گسلش در بخش خاوري گسل خزر، استان مازندران - 1395-01-18 21:35:00
دانلود مقاله پاسخ تونل هاي غوطه ور تحت بارگذاري لرزه اي - 1395-01-18 21:32:00
دانلود مقاله مقایسه آییننامه طرح لرزهاي کشورهاي مختلف در چگونگی لحاظ اثر نزدیک گسل - 1395-01-18 21:29:00
دانلود مقاله بررسی اثر مولفه قائم زلزله هاي دور و نزدیک گسل بر سازه ها - 1395-01-18 21:25:00
دانلود مقاله تاثیر مهاربند هاي کابلی در مقاوم سازي قاب فولادي تحت اعمال نیروهاي انفجار و زلزله - 1395-01-18 21:22:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد قابهاي خمشی فولادي به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان - 1395-01-18 21:18:00
دانلود مقاله ارزیابی روش بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از کاهش سختی و میراگرهاي ویسکوز د - 1395-01-18 21:15:00
دانلود مقاله پاسخ لرزهاي ساختمانهاي بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه هاي حوزه نزدیک حاوي - 1395-01-18 21:06:00
دانلود مقاله بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزه اي قابهاي مهار بندي واگرا (EBF1) - 1395-01-18 21:02:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد چرخهاي قابهاي خمشی با استفاده از میراگر فولادي (SSD) - 1395-01-18 20:58:00
دانلود مقاله تأثير صلبيت سنگ بستر و لايهبندي ساختگاه بر طيف بزرگنمايي زلزله - 1395-01-18 20:49:00
دانلود مقاله تاثیر بی نظمی در تحلیل دینامیکی فزاینده - 1395-01-18 01:51:00
دانلود مقاله برآورد ضریب افزایش تغییر مکان در سازه هاي فولادي با قاب خمشی متوسط تحت رکوردهاي زلزله ه - 1395-01-18 01:47:00
دانلود مقاله بررسی لرزه ايِ سدهاي بتن غلتکی و سدهاي سنگریزه اي - 1395-01-18 01:44:00
دانلود مقاله تاثیر جداگرهاي الاستومري با هسته سربی در کاهش پاسخ لرزهاي سازهها - 1395-01-18 01:40:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر میراگرهاي ویسکوز در کاهش پاسخ لرزه اي سازه هاي واقع در زلزله هاي حوزه نزدیک - 1395-01-18 01:36:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیرات استفاده از سیستمهاي مقاوم لرزه اي مختلف از لحاظ اقتصادي در کشور - 1395-01-18 01:32:00
دانلود مقاله تاثیر نوع سیستم باربر جانبی در روند پیشرفت خرابی براي ساختمانهاي فولادي - 1395-01-18 01:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر زلزله روي المانهاي پلها و شیوههاي مقاومسازي آن - 1395-01-18 01:25:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي پل هاي داراي انحناء مجهز به سیستم جداسازي پایه - 1395-01-18 01:21:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي قابهاي بادبندي واگرا با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی - 1395-01-18 01:15:00
دانلود مقاله مطالعه موردي و ارزیابی لرزه اي یک ساختمان بتنی 3 طبقه با سیستم قاب خمشی - 1395-01-15 23:43:00
دانلود مقاله عملکرد تیر پیوند قائم درسازههاي بتنی بهسازي شده و ارائه یک روش مدلسازي آن در نرم افزار - 1395-01-15 23:37:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد روش هاي نوین مقاوم سازي در کنترل پاسخ لرزه اي سازه ها(جداسازي پایه و استفا - 1395-01-15 23:31:00
دانلود مقاله طراحی میراگر هاي ویسکوز تقویت شده با ابزارهاي مکانیکی در سازه هاي چند درجه آزادي - 1395-01-15 23:26:00
دانلود مقاله بررسی خرابی پیشرونده در یک سازه فولادي با اتصالات RBS - 1395-01-15 23:22:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی قابهاي خمشی بتنی با میانقاب بنایی بر اساس استاندارد 2800 ایران - 1395-01-15 23:18:00
دانلود مقاله ارائه روش طراحی پیشنهادي اتصال RBS ،در قاب مهاربندي واگراي D شکل - 1395-01-15 23:12:00
دانلود مقاله بررسی توزیع تنش هاي برشی ایجاد شده ناشی از زلزله در دیافراگم سقف سیستم سازه اي خرپاي مت - 1395-01-15 23:08:00
دانلود مقاله بررسي كارآيي روش هاي مختلف حذف بيولوژيكي مواد مغذي (BNR) و مقايسه اقتصادي آنها - 1395-01-15 23:02:00
دانلود مقاله تحلیل گروه شمع درمحیط متخلخل الاستیک تحت بارگذاري لرزه اي جانبی - 1395-01-15 22:55:00
دانلود مقاله تخمین ضرایب حقیقی و موهومی سختی دینامیکی گروه شمع تحت بارگذاري جانبی دوره اي - 1395-01-15 22:50:00
دانلود مقاله بررسي پارامتريك رفتار سازه هاي جداسازي شده تحت ضربه موجود در زمين لرزه هاي نزديك گسل با - 1395-01-15 22:46:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي فلزي موجود (مطالعه موردي: سالن ورزشی مرکز تر - 1395-01-15 22:43:00
دانلود مقاله استفاده از مهاربندهاي تقویت کننده براي سیستم هاي اصطکاکی نیمه فعال در سازه هاي چند درجه - 1395-01-15 22:38:00
دانلود مقاله استفاده از مهاربندهاي تقویت کننده براي سیستم هاي اصطکاکی نیمه فعال در سازه هاي چند درجه - 1395-01-15 22:28:00
دانلود مقاله سیستم دیجیتالی اندازه گیري دبی در کانال هاي آبرسانی - 1395-01-15 22:22:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت ها وتنگناهاي اکوسیستم تالاب میانکاله در توسعه گردشگري منطقه( با استفاده ا - 1395-01-15 22:13:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت هاي اکوسیستم کوهستانی منطقه ي ولشت در جذب توریسم با استفاده از تکنیک Swot - 1395-01-15 22:08:00
دانلود مقاله محاسبه قابليت اطمينان اتصال استخوانی (RBS) - 1395-01-15 21:55:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي بهسازي شده با بادبندهاي کمانش ناپذیر - 1395-01-15 21:12:00
دانلود مقاله قابلیت کاربرد بتن خودتراکم الیافی در پوشش داخلی تونل هاي انتقال آب - 1395-01-15 21:08:00
دانلود مقاله بررسی اثر مشخصات روکش بتن مسلح و میزان نیروي محوري بر رفتار دیوار آجري تقویت شده با روک - 1395-01-15 21:03:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب رفتار قاب بتن مسلح مقاوم سازي شده توسط الیاف CFRP - 1395-01-15 20:58:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه موجود ایران با توسعه منحنی شکست لرزه اي (FRAGILITY - 1395-01-15 20:51:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه موجود مقاوم سازي شده با روش دیوار برشی - 1395-01-12 13:53:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تعداد طبقات بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي شده با بادبند دروازه اي - 1395-01-12 13:46:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر بکارگیري مصالح حافظه دار شکلی در عملکرد دیوار برشی بتنی مسلح - 1395-01-12 13:43:00
دانلود مقاله بهینهسازي لرزهاي مبتنی بر عملکرد قابهاي صفحهاي فولادي - 1395-01-12 13:39:00
دانلود مقاله بررسی اثر عمق و ضخامت لایه روانگرا بر ظرفیت باربري پی هاي سطحی - 1395-01-12 13:35:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ دیافراگم بتنی مهار شده تحت تاثیر زلزله در اثر تغییر پارامترهاي هندسی دیوار و - 1395-01-12 13:30:00
دانلود مقاله تعيين حريم بستر رودخانه بيطاس مهاباد با استفاده از مدل هاي كامپيوتري GIS, HEC-RAS - 1395-01-12 13:25:00
دانلود مقاله طراحي عمليات مكانيكي آبخيزداري ، مطالعه موردي حوزه رودخانه كن – زيرحوزه كشار - 1395-01-12 13:19:00
دانلود مقاله شناسايي و الويت بندي اثرات زيست محيطي فرودگاه نوشهر بر مجتمع گردشگري سيترا و راه كارهاي - 1395-01-12 13:13:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی ساختگاه سد مخزنی گردیان بر اساس نتایج آزمایش نفوذ ا - 1395-01-12 13:08:00
دانلود مقاله تخمین آب ورودي به تونل با استفاده روش هاي تحلیلی و تجربی (مطالعه موردي: تونل انتقال آب - 1395-01-12 13:04:00
دانلود مقاله ارزیابی خطر لهیدگی و برآورد میزان جابجایی در مسیر تونل انتقال آب چهل چاي - 1395-01-12 13:00:00
دانلود مقاله مطالعه موردي پارامترهاي مقاومتي و تورمي خاك شور در استان يزد - 1395-01-12 12:56:00
دانلود مقاله بررسی اثرمولفه هاي اولیه بر پاسخ دینامیکی لایه هاي ژئوسینتتیک در دیوار حائل بهسازي شده - 1395-01-12 12:52:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه اي دیوارهاي انعطاف پذیر مهارشده بااستفاده از روش عددي - 1395-01-12 12:48:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر رفتار خمیري بر روي اندرکنش لرزه اي خاك- میکروپایل ها- سازه - 1395-01-12 12:45:00
دانلود مقاله مقاوم سازي بستر راه با استفاده از ژئوگرید و تحلیل نتایج با plaxis - 1395-01-12 12:40:00
دانلود مقاله تاثیر نحوه اختلاط آهک با بنتونیت بر روي ضریب تحکیم - 1395-01-12 12:36:00
دانلود مقاله تحلیل ناپایداري شیروانی مخازن سدها - بررسی مدل اجزاء محدود - 1395-01-12 12:32:00
دانلود مقاله مروري بر آزمون نفوذ مخروط با تاکید ویژه بر نوآوريهاي اخیر دستگاهی در حوزه دریا و قطب - 1395-01-12 12:28:00
دانلود مقاله اثرات موقعیت و ضخامت لایه ها در ساختگاه بر افزایش شتاب ناشی از زلزله - 1395-01-12 12:20:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر آب انداختگی دوغاب هاي سیمانی بر قرائت نشست گمانه هاي نشست سنجی - 1395-01-11 01:29:00
دانلود مقاله خسارات ناشی از روانگرایی خاك و روش هاي بهسازي آن - 1395-01-11 01:24:00
دانلود مقاله بررسی امکان استفاده از پودر ضایعات سنگی در مهندسی عمران - 1395-01-11 01:19:00
دانلود مقاله تحلیل عددي بهسازي خاك رسی نرم با استفاده از ستون سنگی و ایجاد خاك مسلح به ژئوگرید و اجر - 1395-01-11 01:14:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر خصوصیات هندسی و ژئوتکنیکی پی بر رفتار خاکریز تحت بار زلزله - 1395-01-11 01:09:00
دانلود مقاله ارزیابی نفوذ پذیري سد سیاهو با استفاده از شاخص نفوذ پذیري ثانویه (SPI) - 1395-01-11 01:05:00
دانلود مقاله تاثیر میزان لاي در خصوصیات دینامیکی ماسه اصلاح شده با سیمان - 1395-01-11 01:01:00
دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حوزیان (شهرستان الیگودرز) - 1395-01-11 01:56:00
دانلود مقاله بررسی اثر زلزله بر روي سد خاکی بش قارداشبر اساس تحلیل دینامیکی - 1395-01-11 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییر مکان لرزهاي دیوار حائل ساحلی وزنی گوژپشتی - 1395-01-11 01:44:00
دانلود مقاله سیستم لرزه جدایش،فلسفه نصبو معیار هاي طراحی براي سیستم ایزوله شده - 1395-01-11 01:40:00
دانلود مقاله تاثیرات اندرکنش خاك و سازه بر پاسخ دینامیکی سازههاي جداسازي شده لرزهاي - 1395-01-11 01:36:00
دانلود مقاله مقایسه نشست ریز شمع ها در خاك هاي ماسه اي به روش هاي عددي، تئوري و آزمایش هاي میدانی - 1395-01-10 23:36:00
دانلود مقاله رفتار سه محوري مونوتینکی ماسه بابلسر در شرایطزهکشی نشده - 1395-01-10 23:26:00
دانلود مقاله اثرتحکیم ناهمسان بر مقاومت زهکشی نشده ماسه بابلسر با نگرشی ویژه به خط نسبت تخلخل بحرانی - 1395-01-10 23:01:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهاي تأثیرگذار در رفتار لرزهاي اسکلههاي بلوکی پشت خمیده - 1395-01-10 01:06:00
دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي اثر شیب سطح زمین بر روي پایداري تونل - 1395-01-10 01:01:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تراکم برجابجایی و تنش نسبت به مسیررخداد بیشینه در تحلیل لرزه اییسدهاي خاکی - 1395-01-10 01:57:00
دانلود مقاله بررسی موردي زمین لغزش پشت قلعه دورود - 1395-01-10 01:54:00
دانلود مقاله تاثیریخ زدگی دوره اي بر مقاومت یک محوري خاك رس تثبیت شده با پلیمر - 1395-01-10 01:51:00
دانلود مقاله کیفیت آب، عاملی موثر بر پتانسیل تورمی خاك هاي متورم شونده - 1395-01-10 01:47:00
دانلود مقاله روشهاي ارزیابی اثرات تزریق درخاك یاسنگ بامطالعه موردي درسدآغ چاي - 1395-01-10 01:44:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت باربري ریزشمع ها با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاري - 1395-01-10 01:33:00
دانلود مقاله چگونگی انتخاب نوع ماشین حفاري تمام مقطع تونل نسبت به شرایط ژئوتکینکی محل حفر - 1395-01-10 01:29:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد تونل راه آهن تیپ A بدون رادیه در مقابل تغییر شکل حاصل از بارگذاري زلزله (م - 1395-01-10 01:23:00
دانلود مقاله مطالعه عددي کاربرد ژِئو سنتیک در کوله پل - 1395-01-10 01:18:00
دانلود مقاله تاثیر الیاف و پودر لاستیک بر مقاومت تک محوري و مدول الاستیسیته خاك ماسه اي تثبیت شده با - 1395-01-10 01:13:00
دانلود مقاله بررسی پایداري شیب ها در سد هاي خاکی غیر همگن توسط نرم افزار SLOP /W مطالعه سد فیله خاصه - 1395-01-10 01:08:00
دانلود مقاله بررسی توزیع فرکتالی زمین لرزه در گستره خراسان رضوي شهرهاي (تربت جام،مشهد،سبزوار) - 1395-01-10 01:02:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی شالوده دایرهاي مرتعش غیرمدفون با روشهاي عددي (المان محدود) و تحلیل - 1395-01-09 23:57:00
دانلود مقاله ارزیابی وزن مخصوص خاك با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی (ANN) - 1395-01-08 21:38:00
دانلود مقاله ارزیابی ضخامت لایه هاي خاك با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی (ANN) - 1395-01-08 21:34:00
دانلود مقاله عملکرد روش چتري در تونلسازي در زمین هاي سست و ریزشی (مطالعه موردي تونل محور طالقان – هش - 1395-01-08 21:30:00
دانلود مقاله بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روي سازه هاي ژئوتکنیکی - 1395-01-08 21:26:00
دانلود مقاله پیشبینی نشست سدهاي سنگریزهاي با رویه بتنی با استفاده از روشهاي هوشمند اَنفیس و جِپ - 1395-01-08 21:20:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تثبیت کننده هاي شیمیایی نوین، بر فرسایش داخلی در سدهاي خاکی - 1395-01-08 21:16:00
دانلود مقاله تأثیر میکروسیلیکا یا الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاري خاك رس تثبیت شده با آهک - 1395-01-08 21:13:00
دانلود مقاله محاسبه حداقل فشار نگهداري سینه کار تونل در حفاري با TBM-SS به روش تعادل حدي مطالعه مورد - 1395-01-08 21:06:00
دانلود مقاله بررسی عددي میرایی موج P در فضاهاي زیرزمینی - 1395-01-08 21:02:00
دانلود مقاله ظرفیت باربري پی هاي سطحی روي نهشته هاي طبیعی ناهمسان وناهمگون - 1395-01-08 20:55:00
دانلود مقاله محاسبه ظرفیت باربري شالوده خاکی مسلح شده با ژئوگرید به روش المان محدود - 1395-01-05 23:40:00
دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاك هاي مناطق شرقی دشت مشهد (مطالعه موردي، پروژه تصفیه خانه ف - 1395-01-05 23:34:00
دانلود مقاله اندرکنش خاك و سازه و استاندارد بارگذاري نیوزلند - 1395-01-05 23:29:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهاي مختلف بر نشستدینامیکی فونداسیون واقع بر شیب شیروانی مسلح - 1395-01-05 23:25:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري و تعیین نگهداري تونلهاي دو قلوي شبلی با استفاده از روش VNIMI (مطالعه مورد - 1395-01-05 23:19:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک رفتار شالوده هاي رادیه – شمع در خاك رسی - 1395-01-05 23:15:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل پایداري سدهاي خاکی به کمک ژئوتکستایل ها با استفاده از مدل هاي سه بعدي با نر - 1395-01-05 23:10:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ژئوتکستایل ها بر پایداري سدهاي خاکی مسلح شده با توجه به پارامترهاي مقاومتی - 1395-01-05 23:06:00
دانلود مقاله مقایسه روش هاي تقریبی و دقیق تحلیل شالوده هاي رادیه - شمع - 1395-01-05 23:02:00
دانلود مقاله تحلیل عددي آزمایش بارگذاري صفحه اي در توده سنگ و مقایسه نتایج آن با روش پیشنهادي ISRM - 1395-01-05 22:52:00
دانلود مقاله تحليل لرزه ای اثرات گروه ريز شمع بر ضريب اطمينان در مقابل روانگرايی خاک - 1395-01-03 23:21:00
دانلود مقاله کنترل روانگرایی خاك بستر با در نظر گرفتن اثر همزمان هندسه صندوقه و عمق بستر دریا - 1395-01-03 23:16:00
دانلود مقاله مدل سازي عددي نقش خواص توده سنگ بر روي پایداري فضا تحت برخورد موشک کروز - 1395-01-03 23:11:00
دانلود مقاله تعیین حد پایین براي بار حدي دریچه مدفون با استفاده از روش بدون شبکه - 1395-01-03 23:07:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودن خرده هاي لاستیک بر روي تولید فشار آب حفره اي خاك هاي ماسه اي اشباع ب - 1395-01-03 23:02:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روي تولید فشار آب حفره اي خاك هاي ماسه اي اشباع با اس - 1395-01-03 22:58:00
دانلود مقاله ارزيابي عددي تأثيرپارامترهاي ژئوگريد بر نشست شالودة احداث شده روي خاك مسلح داراي حفرات - 1395-01-03 22:55:00
دانلود مقاله ارتباط زاویه اصطکاك داخلی و مقدار ریزدانه در مصالح خاکی درشت دانه - 1395-01-03 22:50:00
دانلود مقاله بررسی نحوه ي تاثیرگذاري پارامتر زاویه اتساع بر عملکرد المان هاي ژئوتکنیکی با استفاده از - 1395-01-03 22:46:00
دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه روشهاي تعیین مدول تغییر شکل پذیري توده سنگ - 1395-01-03 22:41:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شالودههاي سطحی مجاور هم بر روي خاك مسلح با ژئوسینتتیک - 1395-01-02 22:28:00
دانلود مقاله بررسی تثبیت خاك هاي فروریزشی با آهک در آزمایشات تحکیم ساده و غیر اشباع (مطالعه موردي لس - 1395-01-02 22:23:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزهاي خاکهاي لایه اي با حضور سربار با استفاده از روش توابع تبدیل - 1395-01-02 22:18:00
دانلود مقاله ارزیابی عددي تأثیر پارامترهاي ژئوگرید چند لایهاي دربرگرفته شده با ماسه برظرفیت باربري ش - 1395-01-02 22:12:00
دانلود مقاله برآورد پاسخ غيرخطي ميدان آزاد زمين براي لايه خاكهاي سطحيمخلوط شده با مواد جاذب انرژي - 1395-01-02 22:06:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات قوس زدگی در اطراف ترانشه نصب سلول فشار در طول ساخت سد خاکی و اصلاح قرائت - 1395-01-02 22:01:00
دانلود مقاله تعیین ضریب اطمینان و محتملترین سطح گسیختگی در شیروانی خاکی مسلح با استفاده از روش بدون - 1395-01-02 21:52:00
دانلود مقاله بررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاك پشت دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کو - 1395-01-02 21:44:00
دانلود مقاله بررسی تحلیلی تغییرات نیروي برشی در ارتفاع دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کوتاه - 1395-01-02 21:36:00
دانلود مقاله تحلیل عددي یک قطعه آزمایشگاهی جهت اندازه گیري چقرمگی شکست سنگ ها - 1395-01-02 21:29:00
دانلود مقاله تعیین درصد بهینه خرده لاستیک در ماسه جهت بهبود رفتار مکانیکی آن با استفاده از (30×30 cm - 1395-01-01 21:41:00
دانلود مقاله افزایش میزان تاثیر روش الکترواسمز در بهبود خاك هاي واگرا با تزریق محلول هاي شیمیایی - 1395-01-01 21:37:00
دانلود مقاله تاثیر جایگزینی یون هاي با ظرفیت هاي مختلف بر میزان بهبود واگرایی - 1395-01-01 21:34:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرابعاد صفحه بارگذاري بر ظرفیت باربري بستر در آزمایش بارگذاري صفحه - 1395-01-01 21:28:00
دانلود مقاله محاسبه تغيير مكان لرزهاي شيبهاي خاكي بر اساس روش قطعات افقي (HSM) - 1395-01-01 21:24:00
دانلود مقاله شناسایی مخاطرات محتمل ناشی از برخورد با شرایط زمینشناسی پیش بینی نشده در احداث تونلهاي - 1395-01-01 21:18:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین زاویه اصطکاك داخلی و درصد کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست در مصالح درشت د - 1395-01-01 21:14:00
دانلود مقاله ارزیابی روابط تجربی موجود جهت تعیین ظرفیت باربري شمع با استفاده از SPT : مطالعه موردی - 1395-01-01 21:09:00
دانلود مقاله بررسیپارامترهاي مختلف خاك و عمق خاك روباره بر نشست هاي کوتاه مدت در حفاري تونل ، مطالعه - 1395-01-01 21:05:00
دانلود مقاله شبیه سازي انفجار زیر سطحی در خاك ماسه اي با اصلاح معادله حالت تراکم ماسه - 1395-01-01 21:00:00
دانلود مقاله تحليل سه بعدي فونداسيون گسترده متكي بر شمع در خاك ماسهاي همگن و ماسه لايهاي با استفاده - 1394-12-27 13:19:00
دانلود مقاله شناسایی اثرات زلزله و رخدادهاي ناشی از آن در زمان احداث پروژه هاي سدهاي خاکی - 1394-12-27 13:15:00
دانلود مقاله بهبود پیش بینی مدل هاي رفتاري خاك هاي چسبنده با کاربرد نظریه بیش ارتجاعی - 1394-12-27 13:12:00
دانلود مقاله بررسی عددي و آزمایشگاهی ظرفیت بالارانش مهاري مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیک - 1394-12-27 13:08:00
دانلود مقاله بهينه سازي ميرايي و سرعت موج فشاري در تحليل خطي پاسخ قائم زمين در دامنه زمان - 1394-12-27 13:04:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل نشست در رسوبات دریایی رسی مطالعه موردي : سایت اجرایی کانال آبیاري و زهکشی - 1394-12-27 13:00:00
دانلود مقاله بررسی ویژگیهاي خاص ژئوتکنیکی زمینهاي ساحلی شمال ایران، مشکلات اجرایی و راهکارها - 1394-12-27 12:56:00
دانلود مقاله بررسی عددي عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحهي دیوار - 1394-12-27 12:52:00
دانلود مقاله تأثیر انواع سیستم لایه بندي بر روي رفتار شمع مایل تحت بارهاي جانبی - 1394-12-27 12:47:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات درصد رطوبت بر ضریب واکنش بستر خاك رمبنده غیر اشباع - 1394-12-27 12:44:00
دانلود مقاله پیش بینی پدیده قوس زدگی در سدهاي خاکی در شرایط عدم قطعیت پارامترهاي ژئوتکنیکی: کاربرد م - 1394-12-27 12:37:00
دانلود مقاله مدل سازي عددي پروژه تحکیم خاك بستر واحد هاي زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش - 1394-12-27 12:32:00
دانلود مقاله بررسی میزان افزایش کارآمدي در صورت اعمال خلاء در پروژه هاي تحکیم خاك بستر به وسیله بار - 1394-12-27 12:28:00
دانلود مقاله بررسی و مطالعه عددي تأثیر روانگرایی ناشی از زلزله بر لوله هاي مدفون گاز - 1394-12-27 12:25:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر فواصل میخ ها بر رفتار ترانشه مسلح شده به روش میخ کوبی - 1394-12-27 12:19:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جدید براي تراوش و فشار آب منفذي در تونل هاي تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با - 1394-12-25 22:51:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر فرکانس ورودي بر شدت روانگرایی بستر موج شکن مرکب با استفاده از آزمایشات مد - 1394-12-25 22:48:00
دانلود مقاله شبیه سازي عددي گسترش جانبی ناشی از روانگرایی - 1394-12-25 22:44:00
دانلود مقاله تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگیتسمه هاي فولادي به کار رفته در دیوا - 1394-12-25 22:41:00
دانلود مقاله مطالعه روانگرایی در پاشنه سدهاي خاکی غیر همگن بر اثر تغییر ضخامت لایه ي غیر متراکم و اش - 1394-12-25 22:37:00
دانلود مقاله تعیین دانه بندي مناسب براي فیلتراسیون جداره چاههاي آب بر مبناي آزمایشهاي فیلتر مانع فرس - 1394-12-25 22:33:00
دانلود مقاله مقایسه نشست و ظرفیت باربري پیهاي حلقوي بتنی و حلقوي سنگریزهاي براي مخازن نفت و گاز - 1394-12-25 22:30:00
دانلود مقاله بررسی اثر اسلامپ بتن بر ظرفیت باربري شمع هاي بتنی، مطالعه موردي - 1394-12-25 22:26:00
دانلود مقاله برسی عددي تاثیر سامانه تسلیح مهار- شبکه در کاهش نشست پی نواري بر روي خاك با قابلیت روان - 1394-12-25 22:22:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر پارامترها در پایداري زمین لغزش روستاي گوگرد خوي - 1394-12-25 22:18:00
دانلود مقاله بررسی اثر سیمان بر مقاومت فشاري خاك سواحل دریاي خزر - 1394-12-25 22:14:00
دانلود مقاله پایدارسازي شیروانی هاي سنگی با استفاده از باکس هاي ژئوگریدي - 1394-12-25 22:09:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت باربری پی های سنگی درزه دار تحت تاثیر بار سدهای خاکی (مطالعه موردی سد صفا - 1394-12-25 22:01:00
دانلود مقاله بررسي وقوع شكست در سد هاي سنگريزه اي(مطالعه موردي:سد مخزني ايوشان) - 1394-12-25 21:56:00
دانلود مقاله مطالعه تغییرمکان هاي بوجود آمده در بدنه سدهاي خاکی واقع بر لایه اي غیر متراکم هنگام روا - 1394-12-25 21:50:00
دانلود مقاله مدلسازي و آنالیز دینامیکی سد سنگریزه اي با هسته رسی به روش تفاضل محدود - 1394-12-21 22:44:00
دانلود مقاله تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین از کائولینیت کربناتدار در فرایند الکترو - 1394-12-21 22:39:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیر حرارت بر فرایند اندرکنش کائولینیت و کربنات - 1394-12-21 22:35:00
دانلود مقاله تأثیر تغییر ساختار ناشی از ثابت دي الکتریک آلاینده هاي آلی بر نشستپذیري و نفوذپذیري بنت - 1394-12-21 22:31:00
دانلود مقاله ارزیابی ریزساختاري تاثیر آلاینده فلز سنگین مس بر پتانسیل تورمی بنتونیت - 1394-12-21 22:24:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي ارزیابی بروز در سطح روانگرایی - 1394-12-21 22:17:00
دانلود مقاله تاثیر حضورکربنات و کانی هاي غیر رسی در تشخیص ترکیب کان یهاي رسی کلریت و کائولینیت با اس - 1394-12-21 22:10:00
دانلود مقاله مقایسه تاثیر تثبیت با بنتونیت و لیگنوسولفونات، بر کاهش فرسایش پذیري مصالح در سدهاي خاکی - 1394-12-21 22:01:00
دانلود مقاله بررسي آنوماليهاي آهن محدوده معدني تیغ نو آب در جنوب شرق بیرجند با استفاده از مغناطیس زم - 1394-12-20 22:00:00
دانلود مقاله معرفی فاکتور شکل معادل برای طراحی تیکنرها - 1394-12-20 21:52:00
دانلود مقاله مطالعات ژئوفیزیکی به منظور اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی دردو منطقه محلات و سبلان با ر - 1394-12-20 21:41:00
دانلود مقاله مروری بر روش های ژئوفیزیکی دریایی و هیدروژئوفیزیک - 1394-12-20 21:32:00
دانلود مقاله بررسی روند تغییرات بلند مدت پارامترهای کیفیت آب رودخانه قره سو ،استان گلستان - 1394-12-20 21:18:00
دانلود مقاله ارزیابی روشهای تخمین تخلخل با تلفیق دادههای چاه پیمایی و لرزه نگاری - 1394-12-18 21:54:00
دانلود مقاله بررسی روشهای افزایش رزولووشن دادههای لرزهای و ارزیابی میزان اثر تبدیل موجک پایا روی یک - 1394-12-18 21:49:00
دانلود مقاله تاثیر سدیم کربنات بر تابع شکست و انتخاب سنگ آهک و شبیه سازی خردایش در آسیای گلوله ای - 1394-12-18 21:42:00
دانلود مقاله کاربرد زمین گوگل ( Google Earth ) در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی - 1394-12-18 21:35:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ابعاد گلوله های آسیا بر تابع انتخاب کانسنگ مهدی آباد - 1394-12-18 21:29:00
دانلود مقاله مطالعات دورسنجی وتکتونیکی جهت شناسایی نقاط مستعد کانی زایی سرب و روی در معدن چاه میر - 1394-12-18 21:23:00
دانلود مقاله پارامتر های موثر در فلوتاسیون یونی - 1394-12-18 21:11:00
دانلود مقاله بررسی پارامتر هاي موثر در فلوتاسیون بدون کلکتور پیریت درسلول هالیموند - 1394-12-18 21:06:00
دانلود مقاله تخمین ذخیره کانسار مس پرفیری مسجدداغی به روش زمین آمار - 1394-12-18 21:02:00
دانلود مقاله تحلیل افزایش زاویه ی صفحه بالابر آستر با روش اجزای گسسته مطالعه موردی: آسیاهای خودشکن ش - 1394-12-18 20:57:00
دانلود مقاله دو الگوریتم تشخیص برخورد ذرات در شبیه سازی با روش اجزای گسسته (راگ) - 1394-12-18 20:51:00
دانلود مقاله بازسازی معادن جهت کاهش آلودگی زیست محیطی و استفاده در راستای امور گردشگری - 1394-12-18 20:45:00
دانلود مقاله پردازش داده های لرزه نگاری انعکاسی دو بعدی ،مطالعه موردی شمال شرق ایران - 1394-12-14 23:43:00
دانلود مقاله شبیه سازی مدار آسیاهای گلوله ای با نرم افزار GrindSim - 1394-12-14 23:37:00
دانلود مقاله افزایش کارآیی تیکنرهای مخروط عمیق مجتمع مس شهربابک - 1394-12-14 23:29:00
دانلود مقاله منشایابی مخزن زمین گرمایی محلات با استفاده از فاکتور غنی شدگی - 1394-12-14 23:22:00
دانلود مقاله بررسی عىاصر کمیاب در آب های گرم مخسن زمیه گرمایی محلات - 1394-12-14 23:16:00
دانلود مقاله لیچینگ غبار تشویه مولیبدنیت جهت انحلال انتخابی سلنیم - 1394-12-14 23:09:00
دانلود مقاله طراحی و جانمایی تجهیز مناسب خردایش بار برگشتی آسیای نیمه خودشکن مجتمع مس شهر بابک - 1394-12-14 23:00:00
دانلود مقاله ارائه روشی برای انتخاب سنگ شکن اولیه - 1394-12-14 22:51:00
دانلود مقاله مدلسازی احتمالاتی رخساره ها با روش شبیه سازی زمین آماری - 1394-12-14 22:45:00
دانلود مقاله اعتبارسنجي صنعتي دو مدل تجربي هيدروسيکلون مطالعه موردي: کارخانه پرعيارکني مجتمع مس شهرب - 1394-12-14 22:36:00
دانلود مقاله افزايش کارآيي مدار آسياکني اوليه کارخانه پرعيارکني مجتمع مس شهربابک - 1394-12-14 22:27:00
دانلود مقاله مدلسازی ظرفیت و قابلیت کفسازی مخلوط کفسازها - 1394-12-14 22:22:00
دانلود مقاله بررسی مسیر حرکت تک گلوله در آسیاهای گردان - 1394-12-14 22:16:00
دانلود مقاله تغلیظ (Cu (II از محلولهای آبی رقیق با فلوتاسیون یونی - 1394-12-14 22:11:00
دانلود مقاله برداشت های مغناطیس سنجی جهت تعیین اشیا مدفون در سایت دانشگاه یزد - 1394-12-14 22:02:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی زمین شناسی شیل کوه کمرسفید و منطقه روم شهرستان قاین - 1394-12-12 23:06:00
دانلود مقاله استفاده از تکنیک شبکه عصبی_ موجکی در مهندسی معدن - 1394-12-12 23:01:00
دانلود مقاله تعیین هندسه غار با استفاده از مدل معکوس مقاومت سنجی ژئوالکتریکی - 1394-12-12 22:56:00
دانلود مقاله بررسی ویژگی های تبدیل موجک در لرزه نگاری با نگرشی ویژه به تبدیل موجک گسسته - 1394-12-12 22:49:00
دانلود مقاله مکانیابی سنگ های کربناته با استفاده از تکنیک های دور سنجی در منطقه شمال غرب بیرجند - 1394-12-12 22:41:00
دانلود مقاله بررسی کاربردهای روش رامان اسپکتروسکوپی در شناسایی سیلیکات ها و تعیین دمای تشکیل سنگ ها - 1394-12-11 23:57:00
دانلود مقاله کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف مخازن زمین گرمایی مطالعه موردی سبلان - 1394-12-11 23:45:00
دانلود مقاله تعیین دانهبندی بهینه خوراک جداکننده مغناطیسی مجتمع گلگهر در مقیاس صنعتی - 1394-12-11 23:41:00
دانلود مقاله طراحی سیستم طبقهبندی ذرات خوراک جداکننده مغناطیسی خط چهارم تولید مجتمع گلگهر - 1394-12-11 23:37:00
دانلود مقاله تخمین نمودارهای خام چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تعیین درجه اش - 1394-12-11 23:31:00
دانلود مقاله توزیع بهینه کامیونها در معدن روباز به کمک الگوریتم ژنتیک - 1394-12-11 23:27:00
دانلود مقاله تولید مسکویت مصنوعی از خاکستر باطله های کارخانه زغالشویی زرند - 1394-12-11 23:23:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار ترمو هیدرولیکی سنگ نمک جهت دفن زباله های هسته ای - 1394-12-11 23:18:00
دانلود مقاله معیارها و روشهای محاسبه حریم کیفی چاههای آب شرب - 1394-12-11 23:13:00
دانلود مقاله پیش فرآوری زيرکن صنعتي به روش جدايش ثقلي با میز لرزان - 1394-12-11 23:08:00
دانلود مقاله امکان سنجی خردایش خوراک و باطله جداکنندهی مغناطیسی شدت پایین خط چهارم تولید کنسانترهی ش - 1394-12-10 23:00:00
دانلود مقاله عیب یابی سلول های فلوتاسیون بخش رمقگیری کارخانه پرعیارسازی مجتمع مس شهربابک - 1394-12-10 22:55:00
دانلود مقاله تخمین عمق ،ضریب دامنه و فاکتور شکل کانسار باریت با استفاده از وارون سازی غیر خطی داده ه - 1394-12-10 22:48:00
دانلود مقاله مطالعه پراکندگی لیستونیتهای منطقه چاه زاغو با استفاده از روشهای زمین شناسی و ژئوفیزیکی - 1394-12-10 22:42:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد شبیه سازی در عملیات معدنکاری - 1394-12-10 22:38:00
دانلود مقاله تحلیل داده های ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 قائن با استفاده از روش منطق فازی - 1394-12-10 22:32:00
دانلود مقاله اکتشافات ژئوشیمیایی و شناسایی مناطق امید بخش معدنی در ورقه 1:100000 قاین - 1394-12-10 22:27:00
دانلود مقاله کاربرد روش کروستا به منظور شناسایی آلتراسیون های گرمابی - 1394-12-10 22:15:00
دانلود مقاله تعیین شدت میدان مغناطیسی در مجاورت ماتریس های "صفحه شیاردار" ساخته شده در پژوهشکدهی سنگ - 1394-12-10 22:10:00
دانلود مقاله رویکردهای نوین سازگار کردن دادهها و موازنه جرم (مطالعه موردی: موازنه جرم مدار خردایش و - 1394-12-10 22:04:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل اقتصادی مس محدوده اکتشافی لردخیزان (جبال بارز کرمان) با روش لیتوژئوشیمیای - 1394-12-10 01:06:00
دانلود مقاله ارائه مدل و پیشبینی راندمان وزنی آهن در سیستم فلوتاسیون خط DTP مجتمع صنعتی و معدنی گلگه - 1394-12-10 01:01:00
دانلود مقاله کاربرد روش های ژئوفیزیکی در مطالعات نشت آب به فضاهای زیرزمینی - 1394-12-09 23:55:00
دانلود مقاله بررسی سینتیکی اندرکنش کلکتورها در مدار رافر فلوتاسیون مس سونگون - 1394-12-09 23:51:00
دانلود مقاله سیستم تصفیه و خنثی سازی پساب های معدنی با استفاده از روش SRB - 1394-12-09 23:47:00
دانلود مقاله فراوری نانو پودر اکسید آهن از باطله معدن با لیچینگ و ترسیب انتخابی - 1394-12-09 23:39:00
دانلود مقاله ارائه مدل تشکیل و جایگیری رگه های معدنی محدوده معدنی چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) از طری - 1394-12-09 23:31:00
دانلود مقاله سازگارسازی داده ها ابزاری در جهت کنترل کارخانه های فرآوری مواد معدنی ،مطالعه موردی کارخ - 1394-12-09 23:17:00
دانلود مقاله مخازن شیل های نفتی و تاثیر آن در آینده اقتصادی کشورها - 1394-12-09 23:11:00
دانلود مقاله شیمی کانی های سنگهای دگرگونی مناطق گزیک و سولابست موید فرآیند فرورانش و فرارانش در شرق - 1394-12-09 23:00:00
دانلود مقاله شبیه سازی و افزایش راندمان هیدروسیکلونهای تصفیه کننده آب شرب - 1394-12-08 13:25:00
دانلود مقاله شبیه سازی و بررسی تاثیر دو دهانه ورودی بر عملکرد هیدروسیلکون - 1394-12-08 13:19:00
دانلود مقاله امکان سنجی بازداشت پیریت با متانی سولفیت سدیم و اکسیژن دهی در کانسنگ مس پورفیری - 1394-12-08 13:13:00
دانلود مقاله ارائه الگوی بهینهی انفجار برای معدن سنگریزهای جدید سدگتوندعلیا - 1394-12-08 13:10:00
دانلود مقاله ارائه مدلی برای پیش بینی میزان بوستر به منظور کنترل خردایش با الگوریتم فازی عصبی - 1394-12-08 13:03:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل ترکیبی جهت انتخاب روش استخراج مناسب، مطالعه موردی معدن فسفات آیرما در کوه - 1394-12-08 12:59:00
دانلود مقاله ارزیابی فنی اقتصادی کانسار کرومیت گونیچ به منظور طراحی پیت معدن - 1394-12-08 12:53:00
دانلود مقاله افزایش راندمان حفاری و انفجار با استفاده از اسکن لیزر مطالعه موردی :معدن StillWater مون - 1394-12-08 12:49:00
دانلود مقاله آنالیز رفتار دینامیکی اندرکنش خاک شمع بر اساس نظریه ماکی و - استمبرگ - 1394-12-08 12:45:00
دانلود مقاله انتخاب روش استخراج بهینه معدن با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره AHP - 1394-12-08 12:41:00
دانلود مقاله انتخاب روش استخراج مناسب با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره - 1394-12-08 12:35:00
دانلود مقاله انتخاب روش حفر چاه با استفاده از تاکسونومي ، TOPSIS ،ELECTRE و AHP - 1394-12-08 12:28:00
NHKG,N LRHGI بازیابی گاز متان در معدن 1 مکانیزه پروده طبس و قابلیتهای نوین زهکشی CH4 - 1394-12-08 12:23:00
دانلود مقاله برآورد تجربی و عددی نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونلهای دوقلوی خط یک متروی تبریز - 1394-12-08 12:17:00
دانلود مقاله برآورد نشست تونل مترو شیراز با حفاری EPB TBM به روش شبکه عصبی - 1394-12-08 12:12:00
دانلود مقاله بررسي آخرين وضعيت بازار سنگ آهن در ايران و جهان - 1394-12-08 12:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر وام بر ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت سرمایه در پروژه های معدنی (مطالعه موردی - 1394-12-08 12:01:00
دانلود مقاله بررسی ژئوشیمیایی سنگر و دمپ باطله در معادن ذغالسنگ ( مطالعه تاثیرات سطحی درمعدن ذغالسنگ - 1394-12-08 11:57:00
دانلود مقاله بررسي شکست ناشي از پديده ايجاد لوله ( Piping ) در سدهاي خاکي (مطالعه موردي: سد علويان و - 1394-12-08 11:52:00
دانلود مقاله بررسی شکل قرارگیری هسته رسی سدهای خاکی بر رفتار فشار آب حفره ای حین ساخت - 1394-12-08 11:43:00
دانلود مقاله بررسی مشخصات ژئومتری، ژئومکانیکی و سیستم نگهداری بر میزاننشست با استفاده از روشهای عددی - 1394-12-06 23:24:00
دانلود مقاله بررسی و بهبود شرايط پايداري خاکريزهاي پساب کارخانه فرآوري شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیر - 1394-12-06 23:19:00
دانلود مقاله تاثیر تخلخل و دانه بنذی بر روی قابلیت حفاری - 1394-12-06 23:14:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری در سنگهای ضعیف و هوازده با روشهای تجربی و عددی (مطا - 1394-12-06 23:09:00
دانلود مقاله تخمین فشار وارد بر سیستم نگهداری با استفاده از منطق فازی - 1394-12-06 23:04:00
دانلود مقاله تخمین نفوذ آب به تونل انتقال آب مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان به کمک روش SG - 1394-12-06 22:55:00
دانلود مقاله تعيين حداکثر گام پيشروي بهينه در تونل با استفاده از روش VIKOR مطالعه -موردي تونل راه کو - 1394-12-06 22:29:00
دانلود مقاله شده برای محاسبهی فاکتور ایمنی شکست صفحهای با استفاده از روشهای تحلیلی - 1394-12-06 22:24:00
دانلود مقاله توسعه سیستم طبقه بندی توده سنگ (RMRb) بر مبنای توابع پیوسته با استفاده از الگوریتم خوشه - 1394-12-06 22:14:00
دانلود مقاله طراحی سیستم نیلینگ جهت گود برداری های عمیق مطالعه موردی : اراضی پتوبافی مهاباد - 1394-12-06 22:03:00
دانلود مقاله قوس شدگی خاک و کاربرد آن در بهینه سازی فاصله ی بین شمع ها در سازه نگهبان - 1394-12-05 23:01:00
دانلود مقاله کاهش عدم قطعیت در طراحی نگهداری بلوک های سنگی در شیب ها به روش DFN-DEM - 1394-12-05 22:56:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی پمپاژ و بازگشت آب در چاه های سفره ی آزاد دشت تهران - 1394-12-05 22:47:00
دانلود مقاله مطالعه شکستگی که با استفاد از نمودار های FMS و انحراف سرعت - 1394-12-04 13:39:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی بهر ه برداری از شیل های گازی با نگرشی ویصه به روش های حفاری - 1394-12-04 13:23:00
دانلود مقاله ملاحظات طراحی، نگهداری و خرابی گذرگاههای معدنی در معادن زيرزمينی - 1394-12-04 13:14:00
دانلود مقاله مدل انتخاب سیستم انجام پروژه و نوع قرارداد مناسب برای پروژه های تونل کشور - 1394-12-03 13:16:00
دانلود مقاله چالشهای مدیریتی در ساخت و مکانیزم بهره برداری از تونل های شهری مطالعه موردی تونل نیایش - 1394-12-03 12:26:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جدید برای ارزیابی قابلیت حفاری توده سنگ - 1394-12-03 12:20:00
دانلود مقاله مروری بر 20 سال تجربه تونل سازی مکانیزه در ایران - 1394-12-03 12:13:00
دانلود مقاله چالش های جدید در معدن کاری زیرزمینی بزرگ مقیاس و افق های پیش روی تونل سازی - 1394-12-03 12:08:00
دانلود مقاله بررسی پدیده مچاله شوندگی در تونل مکانیزه زاگرس - 1394-12-03 12:02:00
دانلود مقاله تحلیل عددی نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش اجزا محدود مطالعه - 1394-12-03 11:54:00
دانلود مقاله گردآوری ،پردازش و مدیریت داده های ژئوتکنیکی در تونل سازی با سپر تعادل فشار زمین - 1394-12-03 11:46:00
دانلود مقاله طرح تونل راه آهن تهران ،تبریز در محدوده مناطق 17 و 18 تهران - 1394-12-03 11:40:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای تراوش - 1394-12-03 11:30:00
دانلود مقاله مدلسازی احتمالاتی نشست سطحی زمین ناشی از حفر تونل های شهری (مطالعه موردی :خط 7 متروی ته - 1394-12-03 10:58:00
دانلود مقاله رفتارنگاری فضاهای زیرزمینی و سازه های جانبی آنها در محیط های شهری - 1394-12-03 10:52:00
دانلود مقاله لزوم ساماندهی فضای زیرزمینی در شهرها و چالش های پیش روی مجریان و پیمانکاران تونل ها و ف - 1394-12-03 10:38:00
دانلود مقاله ضرورت یکسان سازی اصطلاحات فنی تونلسازی - 1394-12-03 10:26:00
دانلود مقاله ضرورتها ،موانع و ملاحظات حقوقی و مالکیتی در فرایند توسعه فضاهای زیرسطحی شهری - 1394-12-03 10:21:00
دانلود مقاله عبور از گسل در تونلهای عمیق مروری بر روند حفاری تونل سوم کوهرنگ با تاکید بر روش حفاری د - 1394-12-03 10:15:00
دانلود مقاله زمین شناسی مهندسی از برونزد تا کندو کاوهای زیرزمینی - 1394-12-03 10:06:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربری توده سنگ در بالای تونل های کم عمق با استفاده از مدلهای تجربی گسترش ت - 1394-12-03 09:59:00
دانلود مقاله چارچوب و نقش قراردادهای برون سپاری در مدیریت پروژه ها - 1394-12-03 09:53:00
دانلود مقاله تثبیت ریزش تونل قطعه 3 (ب) اجرایی طرح راه آهن قزوین ،رشت ،بندر انزلی - 1394-12-01 22:52:00
دانلود مقاله مسائل و محدودیت های توسعه رفتار سنجی و پایش در زمان ساخت تونلهای کشور - 1394-12-01 22:40:00
دانلود مقاله تخمین سه بعدی فاصله تخریب ناشی از انفجار در اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از مدلسا - 1394-12-01 22:28:00
دانلود مقاله تحلیل عددی در مطالعات امکانیابی ساخت تونل های دوقلوی قطار شهری در کنار بناهای مهم تاریخ - 1394-12-01 22:11:00
دانلود مقاله مدلی الاستوپلاستیک برای تحلیل تونل های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروهای حجمی - 1394-12-01 21:59:00
دانلود مقاله مقایسه روش های شروع حفاری درحفاری مکانیزه (روش های رینگ ناقص تکیه گاهی یا PUSH FRAME) - 1394-12-01 21:49:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات نشست و بالا آمدگی سطح زمین ناشی از فشار نگهداری سینه کار در محیط های خاکی - 1394-12-01 20:54:00
دانلود مقاله تعیین ارتفاع قوس زدگی در بالای تونل با استفاده از روشهای محاسباتی و مقایسه با نتایج تجر - 1394-12-01 20:45:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین تصاویر ژئوالکتریکی و داده های ژئوتکنیکی در تونل آبرسانی اصفهان - 1394-12-01 20:36:00
دانلود مقاله بررسی سایش ابزار برشی براساس جنس خاک مطالعه موردی پروژه تونل کمکی کانال ابوذر - 1394-12-01 20:28:00
دانلود مقاله بررسی تحلیلی و عددی پتانسیل روانگرایی در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی قطعه شرقی ،غرب - 1394-11-30 14:11:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیر حفره های کارستی بر پایداری فضاهای زیرزمینی توسط کد PFC2D - 1394-11-30 14:04:00
دانلود مقاله استفاده از تکنیکهای دور سنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاس ناحیه ایی بمنظور تعیین مناطق - 1394-11-30 13:57:00
دانلود مقاله بررسی اقتصادی توالی اجرای تونل و ایستگاه ها در پروژه های قطار شهری به روش حفاری مکانیزه - 1394-11-30 13:46:00
دانلود مقاله پیش بینی و ارزیابی عملکرد رودهدر WIRTH مدل T2.11 در پروژه احداث تونل آبرسان سد سردشت - 1394-11-30 11:52:00
دانلود مقاله مقایسه فنی و اقتصادی تونلهای تکی و دوقلوی مترو به همراه ارئه نرم افزار برآورد هزینه های - 1394-11-30 11:45:00
دانلود مقاله تحلیل آسیب وارده به ساختمان در اثر حفر تونل های دو قلو با استفاده از روش های سختی نسبتی - 1394-11-30 11:37:00
دانلود مقاله پایگاه داده ژئوتکنیکی رفتار سنجی گامی موثر در رفتار نگاری تونل ها - 1394-11-30 11:31:00
دانلود مقاله تاثیر مدول الاستیسیته و نسبت تنش ها بر رفتار تونل های خرسان 3 با نرم افزار FLAC2D و معی - 1394-11-30 11:23:00
دانلود مقاله نحوه تعیین روش و توالی حفاری در تونل سازی مطالعه موردی : تونل های محور آزادراه سوران :چ - 1394-11-30 01:00:00
دانلود مقاله تاثیر آتشکاری تونل 9 راه آهن میانه اردبیل بر تونل راه دسترسی به سد شهریار - 1394-11-26 22:43:00
دانلود مقاله مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس - 1394-11-26 22:36:00
دانلود مقاله مدل سازی فشار سینه کار حفاری در ماشین EPB مطالعه موردی خط 7 متروی تهران (قطعه شرقی_غربی - 1394-11-26 22:27:00
دانلود مقاله بهینه سازی پارامترهای حفاری مکانیزه بوسیله آزمون نفوذ کاترهد - 1394-11-26 22:21:00
دانلود مقاله برآورد فشار وارده بر سیستم نگهداری و تعیین نیروهای داخلی پوشش تونل ها مطالعه موردی : تو - 1394-11-26 22:13:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل راه آهن اصفهان شیراز با استفاده از داده های همگرایی سنجی و مدلسازی ع - 1394-11-26 22:04:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شفت پنستاک انتقال آب سد سردشت به کمک روش های تجربی و عددی (FLAC 3D) - 1394-11-26 21:56:00
دانلود مقاله مقایسه فنی و اقتصادی حفاری مکانیزه و سنتی در تونل های متروی شهری - 1394-11-26 21:47:00
دانلود مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر نتایج ابزار دقیق در تونلهای غیر مکانیزه مترو قم - 1394-11-26 21:37:00
دانلود مقاله طراحی روش حفاری مرحله ای در احداث تونل ها به روش کلاسیک در زمین های سست ،مطالعه موردی : - 1394-11-26 21:24:00
دانلود مقاله بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی مسیر خط 2 مترو تبریز با نگرشی ویژه به پیش بینی مشکلات - 1394-11-25 23:15:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های سد سازی مطالعه موردی سد گتوند علیا - 1394-11-25 23:08:00
دانلود مقاله طراحی سیستم نگهداری و روش اجرای ایستگاه های جمع آوری آب تونل راه آهن تهران ،تبریز - 1394-11-25 23:01:00
دانلود مقاله مطالعات زمین شناسی مهندسی قطعه اول تونل انتقال آب طالقان و نقش آن در انتخاب مسیر تونل - 1394-11-25 22:55:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سیستم نگهداری تونل ها تحت بار زلزله توسط روش های تحلیلی مطالعه موردی : ت - 1394-11-25 22:49:00
دانلود مقاله اهمیت تحلیل ریسکهای زمین شناسی در انتخاب مسیر سامانه تونلهای انتقال آب طالقان - 1394-11-25 22:03:00
دانلود مقاله مقابله با عوامل بازدارنده در حفاری مکانیزه زمین های سخت تونل بلند زاگرس - 1394-11-25 21:56:00
دانلود مقاله اعتبار سنجی و استفاده از روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (DDA) برای تحلیل پایداری تیرهای - 1394-11-25 21:48:00
دانلود مقاله ارزیابی روش شبه تحلیلی در مقایسه با روش عددی در تحلیل اندرکنش خاک سازه - 1394-11-25 21:41:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری سیستم نگهداری بتنی تونل ها در اثر خسارات ناشی از آتش سوزی تونل (مطالعه مو - 1394-11-25 20:51:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییر درصد رطوبت (اشباع شدگی) بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک در مسیر خط A پروژه - 1394-11-24 21:50:00
دانلود مقاله مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس - 1394-11-24 21:42:00
دانلود مقاله ارزیابی مسیر خط یک قطار شهری اهواز از دیدگاه زمین شناسی مهندسی با کمک مدل AHP - 1394-11-24 21:35:00
دانلود مقاله برآورد بار آبی در مسیر تونل انتقال آب کرج به تهران با استفاده از نتایج ثبت داده های آب - 1394-11-24 21:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ورود آب زیرزمینی به تونل انتقال آب کرج در آبدهی منابع آبی منطقه - 1394-11-24 21:20:00
دانلود مقاله طراحی سیستم ایمنی حین بهره برداری تونل چیتگر - 1394-11-24 21:14:00
دانلود مقاله طراحی سیستم تهویه حین اجرا تونل خط 7 متروی تهران ،قطعه شرقی ،غربی - 1394-11-24 21:03:00
دانلود مقاله بررسی اجزا محدود تاثیر قوس های ایرانی بر طراحی مقاطع تونل ها در NATM - 1394-11-24 20:56:00
دانلود مقاله بررسی خواص مقاومتی و شکل پذیری بتن و شاتکریت مسلح به الیاف پلی الیفین ( بار چیپ ) - 1394-11-24 20:48:00
دانلود مقاله آنالیز تحلیلی و عددی و تغییر مکان های ایجاد شده اطراف تونل های دایره ای براساس تئوری غی - 1394-11-24 20:37:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل های کم عمق در زمین های سست حاوی بولدرهای سنگی - 1394-11-24 20:30:00
دانلود مقاله تخمین جریان نشت آب های زیرزمینی به تونل کوهرنگ 3 با استفاده از روش های تحلیلی و عددی و - 1394-11-24 20:17:00
دانلود مقاله تاثیر تزریق تماسی ولایه پی گراول بر رفتار سگمنت در تونلسازی مکانیزه - 1394-11-24 20:09:00
دانلود مقاله ذخیره سازی مواد هیدروکربوری در سازه ها و مغارهای زیرزمینی به عنوان ساختارهای پدافند غیر - 1394-11-24 20:01:00
دانلود مقاله شیوه آنالیز سینماتیکی پایداری سقف تونل به روش گوه ای - 1394-11-24 19:52:00
دانلود مقاله رفتارنگاری تغییر شکل زمین در ساخت تونل های شهری با استفاده از پایگاه داده ژئوتکنیکی رفت - 1394-11-22 23:35:00
دانلود مقاله بررسی مبانی مهندسی ارزش در ساخت فضاهای زیرزمینی با نگرشی بر تجربیات اجرای تونل امامزاده - 1394-11-22 23:28:00
دانلود مقاله ارزیابی نیروی پیشران مورد نیاز برای جلوگیری از گیر افتادگی TBM در زونهای مچاله شونده - 1394-11-22 23:20:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار وابسته به زمان مچاله شدگی در تونل انتقال آب گلاب - 1394-11-22 23:12:00
دانلود مقاله جایگاه روشهای نوین در طراحی پروژه های مهندسی سنگ : سیستمهای مهندسی سنگ (RES) - 1394-11-22 23:02:00
دانلود مقاله بهینه سازی سه بعدی روش چتری در پیش تحکیم حفاری تونل - 1394-11-22 22:54:00
دانلود مقاله طراحی مقدماتی تونل ارتباطی جزیره خارگ به ساحل اصلی - 1394-11-22 22:48:00
دانلود مقاله تاثیر خصوصیات زمین شناسی نواحی آبدار ریزشی براجرای تونل امامزاده هاشم (ع) - 1394-11-22 22:42:00
دانلود مقاله بررسی فنی اجرایی ریزشهای تونل قطعه یک امامزاده هاشم (ع) - 1394-11-22 22:34:00
دانلود مقاله تحلیل پارامترهای مؤثر بر نشست زمین در تونلسازی مکانیزه شهری با استفاده از رویکرد سیستم - 1394-11-22 22:25:00
دانلود مقاله مدل نمودن شبکه Bayesian بر اساس مقیاس Borgonovo در حفاری مکانیزه در خاک نرم و بررسی میز - 1394-11-22 01:18:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهر - 1394-11-22 01:05:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر محل نصب لوله تهویه بر رفتار جریان سیال کارگاه جبهه کار طولانی - 1394-11-21 23:58:00
دانلود مقاله تحلیلی عددی حداقل فشار لازم برای پایداری سینه کار تونل حفر شده با EPB خط 2 متروی تبریز - 1394-11-21 23:49:00
دانلود مقاله کاربرد دینامیک سنگ در طراحی سازه های زیرزمینی از منظر پدافند غیر عامل - 1394-11-21 23:41:00
دانلود مقاله کاربرد دینامیک سنگ در طراحی آتشباری کنترل شده در فضای زیرزمینی - 1394-11-21 23:34:00
دانلود مقاله طراحی گامهای حفاری و تحکیم در تونل های هم جوار بر مبنای روش اندرکنش حالت میدان آزاد - 1394-11-21 23:27:00
دانلود مقاله بررسی دلایل ریزش تونل سنتی مترو قم ایستگاه A2 و A1 به طول 30 متر و اقدامات صورت گرفته ج - 1394-11-21 23:17:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری نواحی گسله دار مسیر تونل انتقال آب کرج - 1394-11-21 23:10:00
دانلود مقاله روش تحلیلی جدید محاسبه نشت جریان آب اطراف تونل تحت فشار و فشار آب منفذی در خارج از پوشش - 1394-11-21 22:41:00
دانلود مقاله بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار زیرزمینی در خاک های سست اشباع بر روی سازه های سطحی - 1394-11-20 23:57:00
دانلود مقاله تحلیل برگشتی پارامترهای ژئوتکنیکی تونل نیایش با استفاده از روش های عددی و بهینه سازی گر - 1394-11-20 23:50:00
دانلود مقاله پیش بینی عملکرد T.B.M در سنگ سخت به روش RME براساس منطق فازی (مطالعه موردی تونل انتقال - 1394-11-20 23:42:00
دانلود مقاله چگونگی تحلیل نشست سطح زمین در مغارهای نمکی ذخیره سازی گاز طبیعی - 1394-11-20 23:35:00
دانلود مقاله ارائه ی نحوه ی صحیح مدلسازی دو روش متداول در نگهداری موقت تونل ها با استفاده از روش های - 1394-11-20 23:28:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل اجرای پروژه های تونل سازی مکانیزه تحت قرارداد BOT - 1394-11-20 23:20:00
دانلود مقاله بررسی امکان وقوع پدیده انفجار سنگ در تونل اتنقال آب سبزکوه به چغارخور - 1394-11-20 23:14:00
دانلود مقاله پهنه بندی نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از نظر امکان ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش بر - 1394-11-20 23:06:00
دانلود مقاله امکان سنجی استفاده از فضاهای استخراج شده ی معادن زیرزمینی به عنوان سازه های پدافند غیر - 1394-11-20 22:56:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی فضای زیرزمینی در مقابل بار انفجار ( مورد مطالعاتی : معدن نمک کوهدشت کهن - 1394-11-20 22:38:00
دانلود مقاله ملاحظات سازه ای اتصال آدم رو به تونل کمکی کانال ابوذر - 1394-11-20 15:22:00
دانلود مقاله کاهش میزان عدم قطعیت پارامترهای خاک و مدل سازی تونل مترو خط 2 کرج با استفاده از تحلیل م - 1394-11-20 15:13:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامتر ضخامت باند بر ظرفیت باربری پیچ سنگهای رزینی - 1394-11-20 15:06:00
دانلود مقاله ارایه یک سیستم نگهداری دائم جایگزین لاینینگ با بررسی پتانسیل لهیدگی در تونل های پنستاک - 1394-11-20 14:57:00
دانلود مقاله بکارگیری سیستم تزریق برای پایدار سازی خاک روباه تونل قطعه 6 خط یک قطار شهری تبریز - 1394-11-20 13:55:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تزریق پشت سپر بر روی میزان نشت آب به داخل تونل و سطح آب های زیر زمینی منطقه - 1394-11-20 13:44:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و بررسی میزان نشست در مترو قم به کمک نرم افزار FLAC3D - 1394-11-20 13:36:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرات گودبرداری های میخکوبی شده بر روی تونل های موجود - 1394-11-20 13:27:00
دانلود مقاله بررسی پایداری تونل خط 7 مترو تهران با مقایسه نتایج عددی و تحلیلی - 1394-11-20 13:19:00
دانلود مقاله بهینه سازی روش اجرا به کمک آنالیز حساسیت و تحلیل برگشتی ( مطالعه موردی تونل امیر کبیر ت - 1394-11-20 13:09:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی توزیع مدول تغییر شکل توده سنگ با استفاده از روش زمین آمار مطالعه موردی - 1394-11-19 01:17:00
دانلود مقاله بررسی الگوی جابجایی جدار مغار سنگی در محیط های دارای تنش ناهمسانگرد - 1394-11-19 01:10:00
دانلود مقاله گذر از زون ریزشی با تکنیک تیر آهن رانی (IAST) :مطالعه موردی در ایران - 1394-11-19 01:00:00
دانلود مقاله به کارگیری تکنیک همگرایی همجواری در تحلیل و طراحی تونل های متروی شهری با روش عددی دو بع - 1394-11-18 23:53:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم تهویه تونل های ترافیکی شهری در ایران - 1394-11-18 23:48:00
دانلود مقاله بررسی کارایی روش فورپولینگ ( طاق چتری ) برای کاهش نشست های سطحی با استفاده از نتایج ابز - 1394-11-18 23:39:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر حفر تونل البرز بر شرایط هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک منطقه - 1394-11-18 23:31:00
دانلود مقاله چالش های حفاری فضاهای زیرزمینی در محیط های شهری مطالعه موردی : برخی چالش های حفاری تونل - 1394-11-18 23:21:00
دانلود مقاله روش اجرا سه راهی با مقطع بزرگ و بررسی تاثیر احداث آن بر رفتار و پایداری تونل با نرم افز - 1394-11-18 23:12:00
دانلود مقاله پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی : تونل انتقال آب دز ق - 1394-11-18 23:02:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری شفت دریچه آبگیر و ورودی تونل بلند سد سردشت - 1394-11-18 01:00:00
دانلود مقاله بهسازی خاک در پروژه ی تونل خط 2 قطار شهری مشهد - 1394-11-17 23:52:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر منبع موج کروی و استوانه ای در پاسخ دینامیکی تونل - 1394-11-17 23:45:00
دانلود مقاله بهسازی خاک در حفاری تونل مکانیزه به روش EPB خط 2 قطار شهری مشهد - 1394-11-17 23:34:00
دانلود مقاله مقایسه حداقل فشار لازم برای پایداری سینه کار تونل با ماشین حفاری EPB به وسیله روشهای تح - 1394-11-17 23:24:00
دانلود مقاله انتخاب مهم ترین پارامترها موثر برنشست سطحی زمین در حفاری مکانیزه تونل های شهری ،به روش - 1394-11-17 23:13:00
دانلود مقاله بررسی روش های ژئوفیزیکی به منظور مطاله ،امکان شناسایی قنوات بانگرشی بر قنات های عمیق - 1394-11-17 23:04:00
دانلود مقاله نشست های ناشی از اجرای تونل و مقایسه نتایج روش های مختلف تجربی و عددی - 1394-11-17 22:56:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر فشار تزریق حفاری های مکانیزه برروی نشست زمین - 1394-11-17 22:47:00
دانلود مقاله تاثیر فراوری خاک توسط آب وفوم برروی میزان سایش اب و فوم بر روی میزان سایش ابزار حفاری ب - 1394-11-17 22:36:00
دانلود مقاله بررسی استانداردها و آیین نامه های مختلف ایمنی در تونل های راه آهن - 1394-11-16 19:23:00
دانلود مقاله بررسی تنش های اطراف تونل های دایره ای تحت میدان برشی به روش توابع پتانسیل مختلط - 1394-11-16 19:12:00
دانلود مقاله تحلیل تنش های اطراف تونل های بیضوی تحت تنش های برجا به روش توابع پتانسیل مختلط - 1394-11-16 19:02:00
دانلود مقاله بررسی علل نشست زمین در اثر حفر تونلهای شهری مطالعه موردی : نشست زمین ورخداد جابجایی قائ - 1394-11-16 18:51:00
دانلود مقاله شناسایی و اولویت بندی ریسک های تونل سازی در ایران با استفاده از تجارب اخیر - 1394-11-16 18:44:00
دانلود مقاله بررسی اعتبار گام پیشروی مجاز به روش ساکورایی در تونل های با مقطع نعل اسبی - 1394-11-16 18:35:00
دانلود مقاله تاثیر فرآوری خاک توسط آب و فوم برروی میزان شایس ابزار حفاری با ماشینهای سپری - 1394-11-16 18:23:00
دانلود مقاله تحلیل اثر خزش، افت گیرش بتن پوشش موقت تونل ها بر اندرکنش سازه خاک بر حسب تغییرات سرعت ح - 1394-11-16 18:13:00
دانلود مقاله تاثیرناپایداری ترانشه ناپایدار متقاطع با تونل پنستاک بلند شمالی سد رودبار لرستان بر پای - 1394-11-16 18:00:00
دانلود مقاله پیش بینی جریان آب ورودی به حفریات زیرزمینی با استفاده از شبکه شکستگی مجزا با دهانه هیدر - 1394-11-16 17:36:00
دانلود مقاله تکنیک های عبور از گسله ها ، نواحی خرد شده ریزشی و جریانهای تراوشی پرآب و ناپایدار - 1394-11-15 22:07:00
دانلود مقاله مدلسازی رفتار تونلهای سگمنتی در گسلش نرمال 60 درجه در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی - 1394-11-15 21:10:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل بانک اطلاعاتی جهت مدیریت ریسک ژئوتکنیکی در تونل سازی - 1394-11-15 20:59:00
دانلود مقاله ارزیابی و رتبه بندی ریسک در تونل سازی بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتب فازی (FAHP) - 1394-11-15 20:37:00
دانلود مقاله تعیین مدول الاستیسیته ( E ) و نسبت تنش های افقی به قائم ( K) تونل انتقال آب سد البرز با - 1394-11-14 21:45:00
دانلود مقاله رفتارنگاری توده ای رانشی با روش جابجایی های نقاط مجزا مطالعه موردی: رانش پلتفرم چاههای - 1394-11-11 23:23:00
دانلود مقاله بررسی میزان همگرایی تونل انتقال آب سد سیلوه به روش مشاهده ای و روش عددی با استفاده از ن - 1394-11-11 23:18:00
دانلود مقاله پیشنهاد سیستم نگهداری براساس نتایج آنالیز برگشتی با استفاده از داد ههای همگرایی سنجی- م - 1394-11-11 23:13:00
دانلود مقاله کاربرد لاگ تصویری FMI در تعیین پارامترهای مدلسازی عددی شبکه درزههای مجزا در مخازن شکافد - 1394-11-11 23:08:00
دانلود مقاله ارزیابی پایداری سالن ذخیره سازی زیرزمینی تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه - 1394-11-11 23:03:00
دانلود مقاله بررسی اثرآنیزوتروپی تنش های برجا بر روی مسیر بهینهی حفر چاه: کاربردمعیار شکست موگی - کو - 1394-11-11 22:58:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی مغارهای ذخیرهسازی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی - 1394-11-11 22:52:00
دانلود مقاله طراحی مفهومی مغارهای ذخیرهسازی نفت خام در منطقهی عمومی بندر گناوه - 1394-11-11 22:44:00
دانلود مقاله تعیین خصوصیات ژئومکانیکی بدست آمده از لاگ DSI و آزمایشهای مکانیک سنگی بر روی نمونههای س - 1394-11-11 22:36:00
دانلود مقاله مدلسازی آزمایش بارگذاری صفحهای با استفاده از مدلسازی عددی سهبعدی به روش المانهای مجزا ( - 1394-11-11 22:26:00
دانلود مقاله تنش سنجی در معدن سنگ چینی نی ریز توسط روش زیر مغزه گیری - 1394-11-11 22:11:00
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد فشارسنج های 45 درجه و افقی هسته سد گتوند بر اساس روش بیضوی تنش - 1394-11-11 22:04:00
دانلود مقاله تخمین عمق مناسب پرده آب بند سد خرسان با استفاده از تجزیه و تحلیل موقعیت گمانه های آرتزی - 1394-11-11 21:58:00
دانلود مقاله طراحی موقعیت و راستای بهینه پرده آب بند سد خرسان با استفاده از مقادیر RQD و تحلیل های ز - 1394-11-11 21:46:00
دانلود مقاله طبقه بندی توده سنگ محدوده ساختگاه سد بختیاری با استفاده از روش زمینآمار - 1394-11-11 21:35:00
دانلود مقاله آسیب شناسی، برآورد ضرایب ایمنی و طرح پایدارسازی دیواره چپ سد لتیان با استفاده از شبیه س - 1394-11-11 01:13:00
دانلود مقاله پیش بینی میزان نفوذ دوغاب در سنگهای درزه دار با مطالعه موردی سد شهی دقنبری - 1394-11-11 01:09:00
دانلود مقاله تعیین مدول تغییر شکل توده سنگهای ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از آزمایش بار گذاری صفحه - 1394-11-11 01:05:00
دانلود مقاله مدلسازی ژئوتکنیکی تودهسنگ جنوبی معدن سنگ آهن سهچاهون به روش گروههای کلیدی احتمالاتی(PK) - 1394-11-11 01:59:00
دانلود مقاله تعیین مکان بهینه دپوی باطله معدن چادرملو با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی - 1394-11-11 01:54:00
دانلود مقاله کاربرد روش آماری چند متغیره خطی با تلفیق تجربی پارامترهای مکانیک سنگ جهت تخمین غیر مستق - 1394-11-11 01:50:00
دانلود مقاله پیش بینی و بهینه سازی لرزشهای ناشی از انفجار در معدن سنگ آهن گل گهر - 1394-11-11 01:46:00
دانلود مقاله محاسبه ارتفاع تخریب در روش جبهه کار طولانی با استفاده از مدلهای ریاضی - 1394-11-11 01:42:00
دانلود مقاله کاربرد مدل تجربی کاز - رام در تعیین خردایش سنگ معدن مس سونگون در اثر انفجار و مقایسه آن - 1394-11-11 01:37:00
دانلود مقاله بررسی رفتارمکانیکی زغالسنگ و سنگهای در برگیرنده تونل K21 معدن تزره - 1394-11-11 01:32:00
دانلود مقاله بررسی و پیش بینی میزان سرمته مصرفی در عملیات چالزنی و آتشباری به تفکیک نوع سنگ - 1394-11-10 19:59:00
دانلود مقاله بررسی مزایای فنی اقتصادی جایگزینی روش آتشباری سنتی در معدن سنگ آهک رشکان با استفاده از - 1394-11-10 19:55:00
دانلود مقاله تاثیر نوع ماده منفجره مصرفی بر میزان لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه - 1394-11-10 19:45:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری سه بعدی دیواره های بلوک تکتونیکی 4 معدن سنگ آهن چغارت، به روش المانهای گس - 1394-11-10 19:35:00
دانلود مقاله عدم قطعیت و تحلیل قابلیت اعتماد در تحلیل ریزشهای دایروی شیب سنگهای خرد شده ( مطالعه مور - 1394-11-10 19:16:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و قابلیت اعتماد به دیواره های معدن سنگ آهن جلال آباد زرند( بلوک تکتونیکی - 1394-11-09 23:40:00
دانلود مقاله ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد ماشینهای بازویی حفر تونل ( رودهدر) در معادن تمام مکانیز - 1394-11-09 23:35:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری دهانه ی ورودی تونل ها در محیط های ناپیوسته ( مطالعه - 1394-11-09 23:29:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری پرتال ورودی تونل انتقال آب خرمرود با استفاده از روشهای تعادل حدی و عددی - 1394-11-09 23:24:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری ترانشههای تونل انحراف آب سد هایقر با استفاده از روش عددی اجزا مجزا - 1394-11-09 23:19:00
دانلود مقاله طرح پایدارسازی ترانشه رانشی کیلومتر 700 + 384 قطعه یک راه آهن میانه- اردبیل - 1394-11-09 21:27:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات و پایداری توده سنگ های اطراف دهانه ورودی تونل بهشت آباد - 1394-11-09 21:20:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی به روش احتمالاتی مطالعة موردی: پرتال تونل میانه _ سد شهری - 1394-11-09 21:13:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری توده سنگ در محدوده سد دز به روش عددی و ارایه راهکار مناسب به منظور پایدار - 1394-11-09 21:06:00
دانلود مقاله ارزیابی نوع گسیختگی های حاکم در ترانشه جاده ترانزیت ایران - ارمنستان براساس سیستم رده ب - 1394-11-09 20:59:00
دانلود مقاله بررسی و مطالعه ظرفیت باربری شالودههای مستقر بر سنگهای سست و خرد شدة تثبیت شده با ریزشمع - 1394-11-09 20:52:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییر زاویه شیب زمین بر ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب های سنگی درزه دا - 1394-11-09 20:45:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره معادن روباز تحت بارگذاری زلزله ( مطالعه موردی معدن مس سرچشمه) - 1394-11-09 20:38:00
دانلود مقاله جلوگیری از لغزش ترانشه بلند کیلومتر 33 آزادراه خرم آباد - پل زال و رفع خطر قطع شبکه انت - 1394-11-09 20:31:00
دانلود مقاله طراحی و تحلیل پایداری ترانشههای پرتال دهانه تونل در زمینهای مساله دار مطالعه موردی: تون - 1394-11-09 20:25:00
دانلود مقاله تحلیل عددی پایداری دیواره جنوبی معدن سنجده مجتمع طلای موته - 1394-11-07 23:25:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی در برابر شکست واژگونی بلوکی - خمشی - 1394-11-07 23:14:00
دانلود مقاله تعیین سطح لغزش بحرانی در تحلیل دو بعدی سطوح شیبدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک نخبه گر - 1394-11-07 23:06:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری واژگونی با استفاده از روش اصلاح شده " لیو" - 1394-11-07 22:53:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای بحرانی حفاری با TBM به روش سیستم های مهندسی سنگ مطا لعه موردی: تونل بل - 1394-11-07 22:47:00
دانلود مقاله پیش بینی عملکرد TBM با روش QTBM مطالعه موردی: تونل بلند انتقال آب زاگرس چین خورده - 1394-11-07 22:39:00
دانلود مقاله پیش بینی نرخ نفوذ TBM با اندیس فابریک تودهسنگ - 1394-11-07 22:27:00
دانلود مقاله بررسی برهمکنش بین تونل های متقاطع عمود بر هم و تاثیر تونلسازی ثانویه روی سیستم نگهداری - 1394-11-07 22:20:00
دانلود مقاله بررسی استفاده از سیستم نگهداری مرکب در طراحی بهینه پوشش اولیه تونلهای قطعه یک راهآهن می - 1394-11-07 22:02:00
دانلود مقاله ارائه یک رابطه تجربی بین نرخ پیشروی و اندیس آسیب- پذیری در حفاری تونل با TBM مطالعه مور - 1394-11-07 21:55:00
دانلود مقاله روشهای مهار ریزش در حفاری مکانیزه با OPEN T. B. M مطالعه موردی تونل انتقال آب گاوشان- ن - 1394-11-07 21:49:00
دانلود مقاله نقدی بر چالشهای بوجود آمده در روند عملیات حفاری با دستگاه حفار تمام مقطع ( OPEN T. B. M - 1394-11-07 21:43:00
دانلود مقاله مطالعه عملکرد حفاری رودهدر در اجرای تونل بابلک سد البرز - 1394-11-07 21:39:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات حفاری تونل قطعه R4- Q4 متروی تهران در اثر تغییر ماهیت زمین از محیط خاکی به - 1394-11-07 21:32:00
دانلود مقاله پیش بینی عملکرد TBM های سنگ سخت با استفاده از تحلیل رگرسیونی سیستم ردهبندی تودهسنگ RMR - 1394-11-07 21:08:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونلها با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی - 1394-11-06 22:23:00
دانلود مقاله بررسی سرعت پیشروی ماشینهای حفر تونل تمام مقطع در ایران - 1394-11-06 22:15:00
دانلود مقاله پیشبینی پدیده انفجار سنگ در تونل انتقال آب سبزکوه - 1394-11-06 22:02:00
دانلود مقاله تحلیل بارگذاری درازمدت تونل اثر - 1 از آزاد راه خرم آباد - پل زال در اثر پدیده خزش و طر - 1394-11-06 21:53:00
دانلود مقاله تحلیل عددی دو و سه بعدی تاثیر لایه ضعیف در مسیر تونل بر پایداری تونل و سیستم نگهداری - 1394-11-06 21:45:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری موقت تونل شماره یک امامزاده هاشم با استفاده از طبق - 1394-11-06 21:37:00
دانلود مقاله تعیین سیستم نگهداری بهینه تونلهای دسترسی معدن گوشفیل با استفاده از روش ویکور - 1394-11-06 21:31:00
دانلود مقاله تحلیل احتمالی پدیده ورقه ورقه شدن سنگ در تونلهای دایروی - 1394-11-06 21:21:00
دانلود مقاله ارائه مدلی برای پیشبینی نرخ نفوذ ماشین TBM با استفاده از ویژگیهای توده سنگ( مطالعه مورد - 1394-11-06 19:41:00
دانلود مقاله ارائه مدلی برای پیشبینی نرخ نفوذ ماشین TBM با استفاده از ویژگیهای توده سنگ( مطالعه مورد - 1394-11-06 19:25:00
دانلود مقاله تعیین نوع سیستم نگهداری بر اساس شاخص وزن نگهداری در تونل ها - 1394-11-06 01:17:00
دانلود مقاله مطالعه پایداری تونل انحراف آب سد هایقر در محل تغییر جهت حفاری - 1394-11-06 01:13:00
دانلود مقاله بررسی- تحلیل و ارزیابی روابط لهیدگی در CRUSH ZONE در تونلهای ایران - 1394-11-06 01:08:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط عملکرد TBM با پارامترهای مهندسی توده سنگهای آذرین و دگرگونی درجه بالا: مطا - 1394-11-06 01:03:00
دانلود مقاله ارزیابی سیستم نگهداری موقت برای محل انشعاب( BIFURCATION) تونل آببر با تونل های پنستاک س - 1394-11-05 23:56:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل کوهرنگ سه به روش تجربی وعددی با استفاده از نرم افزار PHASE 2 - 1394-11-05 21:07:00
دانلود مقاله ارائه روش پیشنهادی جهت حفاری تونل های مایل ( مطالعه موردی تون لهای سرریز سد رودبار لرست - 1394-11-05 21:01:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر گیرداری اتصال بین سگمنتهای پوشش تونل - 1394-11-05 20:56:00
دانلود مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد خاکستر لجن در بتن ریزی تونلها - 1394-11-05 20:43:00
دانلود مقاله مقایسه مدول تغییرشکلپذیری تودهسنگ ناهمسانگرد با استفاده از نتایج آزمونهای برجا و روابط - 1394-11-05 20:38:00
دانلود مقاله کاربرد شناسایی الگو در تعیین اثر کایزر آزمایش انتشار اکوستیک - 1394-11-05 20:07:00
دانلود مقاله تخمین مدول تغییرشکلپذیری توده سنگ اطراف تونل با استفاده از روش عددی - 1394-11-05 20:02:00
دانلود مقاله تحلیل تاثیر پذیری روش های عددی از ابعاد وشرایط مرزی مدل ایجاد شده - 1394-11-05 19:57:00
دانلود مقاله بهینه سازی نتایج حاصل از سیستم های RMR و RMi در طبقه بندی توده سنگ با ایجاد معادلاتی ما - 1394-11-05 19:49:00
دانلود مقاله چگونگی انتشار شکستگی در یک محیط سنگی در اثر برخورد پرتابه با استفاده از روش عددی اجزاء - 1394-11-05 19:44:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک ناشی از پدیده مچالهشوندگی با استفاده از روش تحلیل ماتریس ریسک- مطالعه مورد - 1394-11-05 19:38:00
دانلود مقاله پیش بینی نفوذپذیری ازتخلخل ، سطح ویژه واشباع آب کاهش نیافتنی با استفاده از شبکههای عصبی - 1394-11-05 19:29:00
دانلود مقاله مقایسه مقاومت برشی ناپیوستگیهای توده سنگ بدست آمده از آزمایش برش مستقیم آزمایشگاهی بزرگ - 1394-11-05 19:23:00
دانلود مقاله بررسی پایداری مسیر رشد ترک سنگها در بارگذاری کششی - 1394-11-05 18:41:00
دانلود مقاله بررسی پایداری مسیر رشد ترک سنگها در بارگذاری کششی - 1394-11-04 22:38:00
دانلود مقاله ارائه مدل ریاضی جهت محاسبه شعاع نفوذ آمیزه تزریق درتوده سنگهای درزه دار با درزه های غیر - 1394-11-04 22:29:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سایز بلوک ها بر روی رفتار لرزه ای آنها در شیب های سنگی درزه دار به روش DFN- - 1394-11-04 21:39:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت تراکمی تک محوری و کشش برزیلی تراورتن ها با استفاده از آزمایش شاخص بار نقطه - 1394-11-04 21:32:00
دانلود مقاله ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و ویژگی های مکانیکی تراورتن های منطقه دنگله کهریز، شرق همدان - 1394-11-04 21:19:00
دانلود مقاله اصلاح جعبه برش مستقیم بزرگ مقیاس جهت آزمایش برش درزه های ناممتد ناهمسطح - 1394-11-03 22:23:00
دانلود مقاله اثرات کاهش محتوی آب بر استحکام مکانیکی سنگهای رسی - 1394-11-03 22:09:00
دانلود مقاله مونیتورینگ مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک محوری در آزمایشگاه - 1394-11-03 21:59:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خواص پتروفیزیکی ( مقاومت ویژه الکتریکی و سرعت موج کشسان طولی) و مقاومت - 1394-11-03 21:40:00
دانلود مقاله مقایسه معیارهای مختلف شکست سنگ با استفاده از نتایج آزمایشات سه محوری بر روی نمونه های ب - 1394-11-03 21:31:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جدید جهت تعیین مقدار چقرمگی شکست سنگ( KIC) با استفاده از روش ترک مستقیم - 1394-11-03 21:24:00
دانلود مقاله تعیین مشخصات مکانیکی تود هسنگ با استفاده از پارامترهای حفاری دستگاه TBM سپری - 1394-11-03 21:15:00
دانلود مقاله تخمین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ با استفاده ازسیستم عصبی- ژنتیک ( مطالعه موردی سنگ آه - 1394-11-03 21:06:00
دانلود مقاله مطالعه ی آزمایشگاهی رفتار برشی درزه های سنگی مصنوعی تحت شرایط مزری سختی عمودی ثابت - 1394-11-03 20:59:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت کششی سنگ ها بکمک نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوره - 1394-11-03 20:50:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیت هیدرولیکی تود هسنگ با استفاده از اتومات سلولی و در نظر گرفتن همسایگی المان - 1394-11-03 14:53:00
دانلود مقاله نرم افزار FRMR : بررسی عدم قطعیت در رده بندی ژئومکانیکی توده سنگ - 1394-11-03 14:48:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر زبری چند مقیاسی بر رفتار برشی درزهای سنگی با استفاده از تئوری موجک - 1394-11-03 14:37:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار سنگ تحت بارگذاری دینامیکی انفجار: بررسی بااستفاده از روش های تحلیلی و عددی - 1394-11-03 14:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی سنگ، بر میرایی امواج حاصل از انفجار - 1394-11-03 14:19:00
دانلود مقاله مدل سازی مکانیزم انتشار ترک در زیر ناف ذهای کند در سنگ با استفاده از روش المان مرزی - 1394-10-29 23:13:00
دانلود مقاله مطالعات لرزه نگاری مهندسی ( از دیدگاه مکانیک سنگی) درمسیر راه آهن یزد – بافق - 1394-10-29 22:59:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اعتماد در طراحی ژئوتکنیکی - 1394-10-29 22:53:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت باربری توده های سنگی به روش تحلیلی مطالعه موردی: پروژه شهید کشوری اصفهان - 1394-10-29 22:40:00
دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه احتمال وقوع گسیختگی های سنگی براساس روش های تجربی و سینماتیک - 1394-10-28 23:26:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تأثیر دانسیته شبکه شکستگی بر ماتریس نرمی سنگ های درزه دار - 1394-10-28 23:21:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی نحوه انتشار ترکها تحت تیغههای دیسکی ماشینهای حفر تونل(TBM) - 1394-10-28 23:11:00
دانلود مقاله بررسی اثر شیب و طول ترک بر روی چقرمگی شکست سنگ - 1394-10-28 23:05:00
دانلود مقاله مدل سازی جریان سیال در توده سنگ با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزا و با تکیه بر توسعه - 1394-10-28 22:59:00
دانلود مقاله تعیین ضریب تنش موثر بایوت در سنگهای متخلخل - 1394-10-28 22:40:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر هندسه درز ههای مجزا بر فرآیند شکست و ایجاد تراشه در اثر بار دیسک ماشین TBM - 1394-10-28 22:33:00
دانلود مقاله توسعه دستگاهی برای مطالعه تاثیر دما بر مقاومت فشاری تک محوری و مدول الاستیسیته سنگها - 1394-10-28 22:24:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و عددی شروع و توسعه شکافت هیدرولیکی در سنگ آهک - 1394-10-28 22:14:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت پارامترهای ژئومکانیکی و ضریب تنش سازندهای مسیر تونلهای پنستاک سد رودبار ل - 1394-10-28 22:00:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی نشست خاک ساختگاه بر خطوط لوله نفت مدفون قوسی شکل، عبوری از زیر بستر رودخا - 1394-10-27 23:13:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیر میزان بنتونیت و سیمان بر مقاومت ونفوذپذیری بتن پلاستیک در شرایط آزمایشگاهی - 1394-10-27 23:08:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر وجود یک ناحیه نفوذ پذیر بر عملکرد دیوار های آب بند از جنس بتن پلاستیک - 1394-10-27 23:03:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجاربروییک سازه پناهگاهی بتنی ز ر یزمینی مسلح به ورق های نازک فولادی - 1394-10-27 22:58:00
دانلود مقاله بارهای دینامیکی و مقاومت روانگرایی خاک، ناشی از عبور امواج تسونامی - 1394-10-27 22:48:00
دانلود مقاله تحلیل فشار جانبی خاک روی دیوار های حائل براساس میزان جابجائی دیوار با استفاده از توابع - 1394-10-27 22:44:00
دانلود مقاله بررسی و مطالعه افزایش ظرفیت باربری شمع های درجا در خاک رسی با استفاده از روش عددی - 1394-10-27 22:39:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه آزمایشگاهی حدود اتربرگ و پارامترهای تراکمی برای خاک ML تثبیت شده با آهک، - 1394-10-27 22:26:00
بررسی آزمایشگاهی تاثیر سدیم کلرید (NaCl)بر روی مقاومت cbr و پارامترهای تراکمی خاک طبیعی و خاک تثبیت - 1394-10-27 22:17:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر موقعیت لایه روانگرا بر عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر با استفاده - 1394-10-27 22:04:00
دانلود مقاله مطالعات علاج بخشی سد پل یه سهران و تحلیل پایداری به روش اجزای محدود - 1394-10-27 21:59:00
دانلود مقاله بررسی تاثير مولفه پيچشی زلزله روی پاسخ لرزه ای سدهای بتنی دو قوسی با در نظر گرفتن اثرات - 1394-10-27 21:51:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییر شکلهای بدنه سد 15 خرداد حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداری - 1394-10-27 21:43:00
دانلود مقاله روش های اندازه گیری تنش های برجا در زمین با تاکید بر روش شکست هیدرولیکی - 1394-10-27 21:39:00
دانلود مقاله توسعه دستگاه برش ساده تناوبی برای آزمایشهای غر یاشباع - 1394-10-27 21:32:00
دانلود مقاله تاثیر نانوسیلیس روی پارامترهای مقاومت برشی خاک در شرایط آزمایشگاهی - 1394-10-27 21:29:00
دانلود مقاله تاثیرافزودن نانوسیلیس و میکروسیلیس روی خصوصیات مقاومتی خاک تثبیت شده با سیمان در دستگاه - 1394-10-27 21:25:00
دانلود مقاله اندرکنش ارتعاشات قطار مترو-آب منفذی توده سنگ در محیط شهری - 1394-10-27 21:20:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخالههاي ساختمانی با مخلوط آهک و پوزولان - 1394-10-27 21:15:00
دانلود مقاله بررسی خواص ژئوتکنیکی ماسههای بادرفتی تثبیت شده با پسماندهای نفتی - 1394-10-26 20:49:00
دانلود مقاله مطالعه تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک شیستی با تغییر در رطوبت و دانسیته - 1394-10-26 20:33:00
دانلود مقاله تحلیل تأثیرانتخاب مرزهای جاذب انرژی مختلف، اطراف مدل خاک در برنامه Abaqus ،جهت تراکم ان - 1394-10-26 20:26:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزه ای در پايه های شمع پل مقاوم سازی شده با جداگر هسته سربی در مقايسه با پا - 1394-10-26 20:22:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرمولفه قائم زلزله بر رویفونداسیون شمع دار پل جداسازی شده با جداگرهسته سربی - 1394-10-26 20:14:00
دانلود مقاله بررسي روشهاي کاهش دامنه امواج ديناميکي موثر بر سازه ها ناشي از ارتعاشات با استفاده از م - 1394-10-26 20:03:00
دانلود مقاله کاربرد عملی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی گروه شمع - 1394-10-26 19:56:00
دانلود مقاله تحليل پايداري شيبهاي سنگي پرتال تونل 3 پروژه سد و نيروگاه راغون – کشورتاجيکستان - 1394-10-26 01:05:00
دانلود مقاله تاثیر آلاینده آلی بر ریزساختار بنتونیت طبیعی و کلسیم-بنتونیت - 1394-10-26 01:01:00
دانلود مقاله بررسي اثر الياف فلزي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه اي به وسيله انجام آزمايش برش مستقيم - 1394-10-26 01:57:00
دانلود مقاله مطالعات مهندسي پي و مقاومت مصالح طرح بهسازي لرزه اي پل بهشتي - 1394-10-26 01:53:00
دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي تأثیر پرده آب بند بر میزان گراديان هیدرولیکي و دبي نشت در زير سازه ها - 1394-10-26 01:48:00
دانلود مقاله مقایسه دو مدل رفتاری در تحلیل تنش-کرنش شیب ماسه ای در اثر بالا آمدن سطح آب - 1394-10-26 01:44:00
دانلود مقاله تحلیل شبه استاتیکی شیروانی های خاکی اشباع و غیر اشباع - 1394-10-26 01:39:00
دانلود مقاله تحلیل پاسخ لرزه ای خطی معادل دو بعدی آبرفت شهر کرمانشاه - 1394-10-26 01:34:00
دانلود مقاله تحلیل عددی پایداری دیوار حائل با Relieving Plate - 1394-10-26 01:30:00
دانلود مقاله بررسی تأثير پارامترهای مختلف بر نوسانات سطح آب مخازن سدها بر اثر امواج ضربه ای ناشی از - 1394-10-26 01:25:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خا کهای نباتیبا سیمان و ماسه - 1394-10-25 18:35:00
دانلود مقاله بررسی دقت شبیه سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی ساز ه های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف - 1394-10-25 18:30:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی پایداری شر یوانی خاکی مسلح شده با شمع تحت شرایط سر آزاد به روش کاهش مقاوم - 1394-10-25 18:24:00
دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل احتمالاتی روانگرایی - 1394-10-25 18:18:00
دانلود مقاله روش تعادل حدی برای محاسبهی ضرایب ظرفیت باربری پیهای سطحی مستقر بر شیب خاکی نامحدود در ح - 1394-10-25 18:11:00
دانلود مقاله مشکلاتمدلکم-کلیاصلاح شده به عنوان مدلرفتاريخاکهايرسی اشباع - 1394-10-25 01:06:00
دانلود مقاله بررسی اثر ریزدانه بر روی ماسههای بادی تثبیت شده با پسماندهای نفتی - 1394-10-25 01:01:00
دانلود مقاله بررس ت یاثیر ویژگیهای ساختگاه بر عملکرد دیوارهایحایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خردهها - 1394-10-24 23:53:00
دانلود مقاله مقایسه رو شهای بدون شبکه و حجم محدود بر پا ه یی اجزای محدود در تعیین روانگرایی خاک اطرا - 1394-10-24 23:47:00
دانلود مقاله بررسی روانگرایی بستر دریا در اطراف لولههای نفت وگاز تحت بارگذاری زلزله - 1394-10-24 23:35:00
دانلود مقاله تثبیت خاک واگرا با استفاده از باکتری باسیلوس اسفاریکوس - 1394-10-24 23:30:00
دانلود مقاله تأثیر فرآیند الکترواسمزی در اصلاح پارامترهای مقاومتی و جذب کلر و سولفات از خاک - 1394-10-24 17:22:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر نانو سیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر - 1394-10-24 17:17:00
دانلود مقاله اثرانفجاربرسدخاکی - 1394-10-24 17:11:00
دانلود مقاله اثر مسلح کننده پت روی رفتار مکانیکی ماسه - 1394-10-24 17:02:00
دانلود مقاله رفتارتحکیمپذیری خاکرسیآلوده یافتهباموادآلی - 1394-10-24 16:57:00
دانلود مقاله بررسی روابط بین پارامترهای ژئوتکنیکی و نتایج آزمایش پرسیومتری به کمک شبیه سازی عددی - 1394-10-24 16:52:00
دانلود مقاله بررسي اندركنشسيستم هاي ژئوترمالو زمين لرزه ها و استفاده از حركات لرزه زمين ساخت در اكتش - 1394-10-24 16:44:00
دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ استاندارد با برنامه نويسي - 1394-10-24 16:39:00
دانلود مقاله بررسی اثر سولفات سدیم ومنیزیم بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره فولادسازی (BOS) - 1394-10-24 16:33:00
دانلود مقاله بررسی لرزه ای فونداسیو نهای شمع دار در خاک ماسه ای سست - 1394-10-23 21:00:00
دانلود مقاله تحلیل عددی شمع با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Plaxis 3D (مطالعه موردی: خاک زیر پی م - 1394-10-23 20:54:00
دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه جعبه ی برش لایه ای شفاف و میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آ - 1394-10-23 20:45:00
دانلود مقاله مقايسه اختلاف تحليل سازه بتنی کوتاه بر روی ماسه متراکم با و بدون لحاظ کردن اندرکنش خاک - 1394-10-23 20:37:00
دانلود مقاله بررسی تاثير سختی فونداسيون بر پاسخ لرزه ای سدهای دوقوسی با در نظر گرفتناندرکنش سد-مخزن- - 1394-10-23 20:27:00
دانلود مقاله عوامل موثر بر پاسخ لرزهای زمینهای نرم مستعد ایجاد اضافه فشار آب حفرهای با استفاده از تح - 1394-10-23 20:14:00
دانلود مقاله بررسی تاثير مدل فونداسيون بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش عناصر محدود - 1394-10-23 20:01:00
دانلود مقاله مدلسازي پارامترهاي تناوبي خاکهاي غير اشباع و استفاده از آن در تحليل پاسخ لرزهاي خطي معا - 1394-10-23 19:53:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندرکنشی خاک و سازه برای دیوار برشی بتن مسلح و خاک های مختلف - 1394-10-23 19:47:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیرات اندازه ذرات و تغییر در تنش قائم در زاویه اصطکاک داخلی و زاویه - 1394-10-23 19:40:00
دانلود مقاله شبیه سازی اثر انفجار زیرزمینی و پاسخ آن برروی سازه محبوس شده در خاک اشباع بوسیله نرم اف - 1394-10-23 13:21:00
دانلود مقاله بررسی مد لهای مختلف تراوش و فشارآب حفره ای در تون لهای حفاری شده در زیر سطح آب زیرزمینی - 1394-10-23 13:17:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر اندرکنش تونل خط 7 متروی تهران و تونل توحید در مقادیر نشست سطح زمین به کمک م - 1394-10-23 13:12:00
دانلود مقاله مقایسه روش های ارائه شده در تعیین ضرائب ظرفیت باربری ونشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه - 1394-10-23 13:05:00
دانلود مقاله مدل رفتاری ماسه از دیدگاه مفهوم حالت - 1394-10-23 12:57:00
دانلود مقاله بررسی تأثیرات تزریق بتن به پی برج کج شده ی ارگ کریم خان زند شیراز بر روی فرکانس غالب ار - 1394-10-22 01:00:00
دانلود مقاله تأثیر ویژگی های مصالح سنگدانه ای تثبیت نشده بر رفتار تغییرشکل دائمی لایه اساس - 1394-10-21 23:54:00
دانلود مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت باربری فشاری شمع های باریک شوندهبا استفاده از روش عددی - 1394-10-21 23:47:00
دانلود مقاله روند توسعه کاربرد پی شمعی در بهره برداری از انرژی زمین گرمایی - 1394-10-21 23:36:00
دانلود مقاله تحلیل الاستوپلاستیک تون لهای تحت فشار زیرسطح آب زیرزمینی با درنظرگرفتن نیروی حجمی تراوش - 1394-10-21 23:30:00
دانلود مقاله مروری بر تاثیر دما بر رفتار و خصوصیات خاک رس - 1394-10-21 23:24:00
دانلود مقاله بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل در مناطق شهری(مطالعه موردی تونل قطار شهری اهواز) - 1394-10-21 23:17:00
دانلود مقاله ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئو - 1394-10-21 23:10:00
دانلود مقاله مروری بر رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با خردههای لاستیک - 1394-10-21 23:03:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر آهک بر اندرکنش خاک رس – ژئوسینتتیک با آزمایش برش مستقیم - 1394-10-21 22:58:00
دانلود مقاله تحلیل عددی فشار جانبی دینامیکی خاک تحت اثر بار ضربه وارد بر پی ماشین آلات مجاور - 1394-10-21 12:56:00
دانلود مقاله بررسی اثرات شیب سطحی زمین روی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل - 1394-10-21 12:49:00
دانلود مقاله تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر وجود و افزایش تعداد ریز شمع ها بر ظرفیت باربری و نشست شال - 1394-10-21 12:44:00
دانلود مقاله بررسی نقش لایه ی درشت دانه واقع بر رس نرم در توزیع تنش ناشی از بار سطحی - 1394-10-21 12:36:00
دانلود مقاله آناليز حساسيت پارامترهاي موثر بر پايداري بدنه خاكريزهاي راه - 1394-10-21 12:30:00
دانلود مقاله اصلاح رابطه ظرفیت باربری ترزاقی برای پی های مربعی با نرم افزار PLAXIS 3D FOUNDATION - 1394-10-21 12:17:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرات گودبرداریهای عمیق روی تونلهای مترو - 1394-10-20 17:50:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خمش-کمانش در شکست پی های شمعیدر خاک روانگرا شده تحت بارگذاری لرزه ای - 1394-10-20 17:45:00
دانلود مقاله بررسی رفتار مکانیکی ستو نهای سنگی معمولی و مسلح شده با ژئوسینتتیک (مطالعه موردی:پی مخاز - 1394-10-20 17:39:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات خاک ومسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک - 1394-10-20 17:19:00
دانلود مقاله بهسازی رفتار لرزه ای سیستم مهاربندی چهارضلعی مفصلی بر پایه آلیاژهای حافظه دار شکلی - 1394-10-19 01:24:00
دانلود مقاله بررسی جانمایی تسهیلات تجهیز کارگاه سد بختیاری با رویکرد مهندسی ارزش و ارائه مدل بهبود چ - 1394-10-19 01:20:00
دانلود مقاله مکانیسم رفتاری هسته سد خاکی ( مطالعه موردی سد قلعه چای ) - 1394-10-19 01:13:00
دانلود مقاله مقایسه تأثیر آلاینده های فلز قلیائی و فلزسنگین بر تغییر خصوصیات خمیری کائولینیت و بنتون - 1394-10-19 01:08:00
دانلود مقاله تاثیر سرباره فولادسازی (BOS) کارخانه ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک - 1394-10-19 01:03:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سد خاکی تحت تأثیر زلزله میدان نزدیک و مقایسه آن با زلزله های بدست آمده ا - 1394-10-18 01:29:00
دانلود مقاله ارزیابی ریزساختاری فرایند هیدراسیون سیمان در تثبیت و جامدسازی آلایندههای فلز سنگین - 1394-10-18 01:24:00
دانلود مقاله بررسی روابط تجربیبین عدد نفوذ استاندارد و زاویهی اصظکاک داخلی خاک - 1394-10-18 01:19:00
دانلود مقاله بررسی عددی اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی ، مطالعه مو - 1394-10-18 01:13:00
دانلود مقاله تعیین رابطه همبستگی بین دو کمیت عدد نفوذ استاندارد (N)و مدول پرسیومتری (Ep) - 1394-10-18 01:07:00
دانلود مقاله تحلیل لرزه ای خاکریز مرتفع دوطرفه مسلح شده با ژئوگرید - 1394-10-18 01:01:00
دانلود مقاله تأثیرات سیكلهای يخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتكنیک زيستمحیطی خاكهای آلوده به فلزاتسنگین - 1394-10-17 23:52:00
دانلود مقاله ارزیابی دقت همبستگیهای تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد با استفاده ازنتایج - 1394-10-17 23:40:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی رفتار تنش-نشست پیهای سطحی واقع بر خاکهای ماسهای غیراشباع - 1394-10-17 23:31:00
دانلود مقاله ارزيابي وضعیت نفوذپذيری ساختگاه سد هرزندات مرند با استفاده از شاخص نفوذپذيری ثانویه (SP - 1394-10-17 21:15:00
دانلود مقاله بررسی اثر سیمان بر روی خط حالت پایدار و نقاط تغییر فاز ماسهی فیروزکوه - 1394-10-17 21:09:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تزریق پذیری تکیه گاه چپ ساختگاه سد کمال صالح اراک - 1394-10-17 21:00:00
دانلود مقاله مسلح کردن شیب خاکی با مهار و میخکوبی و تحلیل آنها با نرم افزار SlopW و Plaxis - 1394-10-17 20:49:00
دانلود مقاله برسی نشت در سد خاکی – مطالعه موردی سد تنگاب فیروزآباد - 1394-10-17 20:42:00
دانلود مقاله أثیر سرعت ساخت بر پایداری سد خاکی با در نظر گرفتن رفتار غیراشباع - 1394-10-17 20:31:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج تحلل یهای د ن یامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگر ز یه ای با هسته نفوذناپذ - 1394-10-16 23:31:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات مقاومت برشی برای خاکهای رسی تثبیت شده با آهک دردرصد رطوبت بالا - 1394-10-16 23:26:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات حدود خمیری برای خاک رسی تثبیت شده با آهک در درصد رطوبت بالا - 1394-10-16 23:14:00
دانلود مقاله تاثیر سختی فونداسیون سنگی برپاسخ دینامیکی سد دوقوسی بتنی - 1394-10-16 23:05:00
دانلود مقاله بررسی تأثر ی تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزهای - 1394-10-16 22:59:00
دانلود مقاله بررسی اثرات روانگرایی بر شمع های منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزا - 1394-10-16 22:53:00
دانلود مقاله تحلیل برگشتی وارز یابی تاثری تغیریات تراز مخزن سد بر پایداری زمین لغزش - 1394-10-16 22:47:00
دانلود مقاله بررسی نیروهای دینامیکی وارده بر دیوار ساحلی صندوقه ای با استفاده آزمایشهای مدل میزلرزه - 1394-10-16 22:42:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرک ناشی از بار پی منفرد در بالای دیوارهای نگهبان - 1394-10-16 22:37:00
دانلود مقاله مدلي براي بيان رفتار تنش كرنش و گسيختگي خاكهاي دانه اي بصورت تابعي از تنش همسان و كرنش - 1394-10-16 22:31:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای ظرفیت باربری پی های سطحی در ماسه کربناته و سیلیکاته با استفاده از مدل س - 1394-10-16 21:02:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شاخص های ناپایداری در رفتار زهکشی نشده ماسه های سیلتدار - 1394-10-16 20:55:00
دانلود مقاله برآورد سرعت موج برشی با استفاده از وارون سازی منحنی بیضو یار موج ریلی در منطقه درگهان ق - 1394-10-16 20:50:00
دانلود مقاله مدلسازی فیزیکی شم عهای راندنی به کمک دستگاه فشار مخروطی همه جانبه - 1394-10-16 20:43:00
دانلود مقاله تحلیل همبسته رفتار يک سد خاکی- سنگريزه ای در مراحل ساخت و آبگیری و بررسی پتانسیل ترک هی - 1394-10-16 20:24:00
دانلود مقاله پيش بيني عملكرد T.B.M در سنگ سخت به روش RME براساس منطق فازي (مطالعه موردي تونل انتقال - 1394-10-15 21:42:00
دانلود مقاله روش تحلیل تقریبی سیستم رادیه – شمع برای فونداسیونهای سازه های بلند - 1394-10-15 21:37:00
دانلود مقاله تحلیل و مقایسه منحنی نگهداشت آب – خاک با استفاده از روش کاغذ صافی و انتقال محوری برای ن - 1394-10-15 21:30:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد لرزه ای ریزشم عها در پایداری ترانشه های قائم - 1394-10-15 21:25:00
دانلود مقاله بررسی اثر پدیده روانگرایی خاک بر سازه های ساحلی با مدلسازی عددی - 1394-10-15 21:18:00
دانلود مقاله اثر مولفه قائم زلزله در تعیین نیروهای وارده بر پوشش تون لهای زیرزمینی با درنظرگرفتن اند - 1394-10-15 21:13:00
دانلود مقاله اثر ارتفاع روباره بر تعیین ضریب رفتار تونلهای زیرزمینی با مقطع نعلی شکل با در نظر گرفتن - 1394-10-15 21:08:00
دانلود مقاله مطالعه اثر نسبت تنش تناوبی بر رفتار د ن یامیکی ماسه بندر انزلی - 1394-10-15 21:01:00
دانلود مقاله مطالعه عددی رفتار لوله مدفون در خاک تحت تأثیرحرکت گسل امتداد لغز با روش اجزای محدود - 1394-10-15 20:54:00
دانلود مقاله ظرفیت باربری لرزه ای پ یهای نواری روی تود ههای سنگی با معیار هوک-براون با روش مشخص ههای - 1394-10-15 20:37:00
دانلود مقاله مقايسه عددي رفتار پيهاي سطحي و استوكي از لحاظ جابجايي بر روي خاكهاي با قابليت روانگرايي - 1394-10-14 22:07:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی خطوط لوله مدفون در شیروانی - 1394-10-14 21:49:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرات ریز شمع ها در کاهش استعداد روانگرایی خاک های ماسه ای با استفاده از روشهای - 1394-10-14 21:41:00
دانلود مقاله بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوارهای خاک مسلح (مطالعه موردی دیوارهای خاک مسلح مشرف - 1394-10-14 21:33:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای بنای گنبد "الله الله"(آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی) - 1394-10-14 21:13:00
دانلود مقاله توزیع فشار جانبی محرک خاک با خاکریز چسبنده تحت مد دوران حول بالای دیوار - 1394-10-14 21:03:00
دانلود مقاله بررسی اثر ستون سنگی زیر خاکریز جاده - 1394-10-14 20:46:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییر تدریجی دانه بندی بر رفتار خاک های دانه ای در آزمایش برش مستقیم - 1394-10-14 20:38:00
دانلود مقاله رابطه ای جدید بین سیستمهای طبقهبندی RMR و Q بر اساس نتایج ارائه شده از آنها در نقاط مخت - 1394-10-14 20:31:00
دانلود مقاله استفاده از مجموعههای فازی در ردهبندی تودهسنگ و تاثیر آن بر تحلیل فضاهای زیرزمینی - 1394-10-14 20:20:00
دانلود مقاله بررسی اثر جنس دانهها بر مقاومت فشاری تکمحوری ماسه بادرفتی تثبیت شده با پسماند نفتی پالا - 1394-10-14 01:17:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات بافت حاصل از نمونه سازی بر رفتار ماسه ی فیروزکوه - 1394-10-14 01:08:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده - 1394-10-14 01:00:00
دانلود مقاله روشی نوین برای اندازه گیری گاز رادون منتشر شده از درون خاک (مطالعه موردی شهرکرمان) - 1394-10-13 23:52:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات ژئوتکنیکی کانال کنار گذر دریاچه مغان - 1394-10-13 23:46:00
دانلود مقاله حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرزه ای و بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر آن - 1394-10-13 23:38:00
دانلود مقاله بررسی توزیع نشست قائم شالوده توربین بادی به روش تحلیل عددی - 1394-10-13 23:34:00
دانلود مقاله مدلسازي فيزيکي اثر گيرش خاک بر ظرفيت باربري شم عهاي کوبشي در رس - 1394-10-13 23:29:00
دانلود مقاله محاسبه فشار مقاوم خاک با استفاده از تئوری آنالیز حد بالا و معیار تسلیم غیر خطی موهر- کل - 1394-10-13 23:24:00
دانلود مقاله بررسي تحليل خطر زلزله و اثر پاسخ زمين در ايجاد روانگرايي بخشي از حاشيه رودخانه قره سو ك - 1394-10-13 23:16:00
دانلود مقاله آنالز ی برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقیق در پروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری با استف - 1394-10-12 23:24:00
دانلود مقاله بررسی کارایی تزریق سیمان در بهسازی ساختگاه سد دربند-بجنورد - 1394-10-12 23:20:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی - 1394-10-12 23:15:00
دانلود مقاله بررسی رفتار آزمایشگاهی مخلوط خاک و خرده پلاستیک ضایعاتی - 1394-10-12 23:10:00
دانلود مقاله تحلیل عددی ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک لایهای مسلح شده به ژئوگرید - 1394-10-12 23:05:00
دانلود مقاله بررسي ارتباط بين نتايجآزمايش نفوذ استاندارد با آزمايش نفوذسنج د ن ياميکي سبک در خاک رس - 1394-10-12 22:59:00
دانلود مقاله صحت سنجی داده های تراوش و پیزومتریک سد شهرچای ارومیه - 1394-10-12 22:55:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزش نیومارک(مطالعه موردی: سد مخزنی سنگرد) - 1394-10-12 22:48:00
دانلود مقاله تحلیل سیستمهای میخکوبی در نرمافزارهای مختلف و مقایسه نتایج برای طراحی بهینه - 1394-10-12 22:44:00
دانلود مقاله تحلیل عددی رفتار پی نواری واقع بر خا کهای رسی زه کشی نشده با لایه بندی مورب - 1394-10-12 22:32:00
دانلود مقاله مطالعه ای بر عدم قطعی تهای موجود در ارائه روابط تجربی پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روان - 1394-10-11 16:49:00
دانلود مقاله نقش پیش تنیدگی تر یک های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان همسا یه - 1394-10-11 16:44:00
دانلود مقاله بررسي عددی تاثير سيکل بارگذاری بر نشست نسبي پي سطحي مستقر بالای شيب مسلح شده با ژئوسنتت - 1394-10-11 16:40:00
دانلود مقاله تاثیر درجه ی اشباع هسته رسی بر رفتار سد خاکی تحت بارانفجار - 1394-10-11 16:36:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر سازه های سطحی و مشخصات هندسی تونل بر نیروهای داخلی پوشش تونلهای مکانیزه ب - 1394-10-11 16:32:00
دانلود مقاله بررسی رفتار آزمایشگاهی خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستیکی - 1394-10-11 16:28:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر مقاومت برشی ماسه رس دار - 1394-10-11 16:23:00
دانلود مقاله اثر تلفيق آهك و خاك گچي بر خصوصيات مكانيكي آن(مطالعه موردی کانال A شبكه آبياری زهكشي ما - 1394-10-11 16:19:00
دانلود مقاله تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوارخاک مسلح در حضور سربار به روش آنالیز حدی - 1394-10-11 16:16:00
دانلود مقاله تعیین خواص ارتجاعی دان ههای لا یپور با استفاده از معکوس تئوری های مواد مرکب - 1394-10-11 16:04:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل تورمی خاک متورم شونده به دو روش مکانیکی و شیمیایی - 1394-10-09 01:48:00
دانلود مقاله تعیین لایه بندی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بابل) - 1394-10-09 01:44:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی خاک و خاک-سیمان مسلح شده تصادفی با الیاف مصنوعی - 1394-10-09 01:39:00
دانلود مقاله مطالعه عددی پاسخ خطوط لوله مدفون تحت جابجایی های گسل - 1394-10-09 01:33:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت کششی خاک رسی و پارامترهای موثر بر آن با استفاده از دستگاه جد ید کشش مستقیم - 1394-10-09 01:30:00
دانلود مقاله اثر مسلح سازی خاک به روش توزیع تصادفی الا یف مصنوعی جهت مقابله با پدیده رگاب - 1394-10-09 01:25:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ - 1394-10-09 01:21:00
دانلود مقاله تخمین مدول تغییر شکل پذیری برجا با استفاده از پارامترهای ژئومکا ی نکی توده سنگ و نتایج - 1394-10-08 23:49:00
دانلود مقاله طرح اختلاط بتن پلاستیکو بررسی فاکتورهای موثر بر نتایج آزمایشگاهی (مطالعه موردی؛ سد مخزن - 1394-10-08 21:01:00
دانلود مقاله پیش بینی سیمان مصرفی در تزریق پرده آب بند بکمک شبکه عصبی مصنوعی - 1394-10-08 20:54:00
دانلود مقاله کاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی ها - 1394-10-07 01:17:00
دانلود مقاله آناليزنرم افزاري داده هاي ژئوفيزيكي منابعزمينگرماي يمشكينشهرسبلان - 1394-10-07 01:13:00
دانلود مقاله مقایسه دو روش آزمایشگاهی تورم با حجم ثابت و استاندارد ASTM -4546-96 در برآورد فشار تورم - 1394-10-07 01:07:00
دانلود مقاله تاثیر ضخامت و سرعت موج برشی خاکهای ماسه ای بر تغییرات شدت اریاس و سرعت(CAV) تجمعی مطلق - 1394-10-07 01:02:00
دانلود مقاله محاسبه تنشها و جابجاییهای اطراف تونلهای دایرهای به روش عددی المان مرزی غیرمستقیم - 1394-10-07 01:54:00
دانلود مقاله مطالعه مقایسه ای تئوری های مختلف روی فشار فعال خاک با روش المان محدود - 1394-10-07 01:50:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه حیران با استفاده از روش مربع کای در سیستم GIS - 1394-10-07 01:46:00
دانلود مقاله برآورد تحلیلی و عددی نشست سازههای سطحی تحت تاثیر حفاری مکانیزه تونلهای دوقلوی خط یک متر - 1394-10-07 01:41:00
دانلود مقاله بررسی تأثیرعامل سمنتاسیونبرمقاوم تبرشیزه کشی شده خاک هاي رسی پیش تحکیم یافته - 1394-10-07 01:35:00
دانلود مقاله پیش بینی نشست در سطح زمین وتاثیر پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه های عصب - 1394-10-07 01:27:00
دانلود مقاله بررسی روانگرایی ناشی از بارموج در بستر دریا تحت بارگذاری سیکلیک - 1394-10-05 01:52:00
دانلود مقاله بررسی ژئومکانیکی ر ز یش پله معدن انگوران به روش عددی - 1394-10-05 01:48:00
دانلود مقاله بررسی جایگزینی هسته رسی مرکزی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار - 1394-10-05 01:43:00
دانلود مقاله پیشبینی نرخ پیشروی ماشین حفر تونل T.B.M در سنگ سخت (مطالعه موردی تونل انتقال آب نوسود ق - 1394-10-05 01:37:00
دانلود مقاله تأثیر خاکستر کوره سیمان بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک - 1394-10-05 01:34:00
دانلود مقاله بررسی عددی اثر تداخل پیهای مربعی مجاور، مستقر بر خاکهای ماسهای - 1394-10-05 01:31:00
دانلود مقاله بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار در تونل های زیرزمینی بر روی سازه های سطحی(مورد مطالعه: خط 1 - 1394-10-05 01:27:00
دانلود مقاله مدلسازی د ن یامیکی انفجارات داخلی در سازه های مدفون و تاثر ی آن بر سازه های اطراف - 1394-10-05 01:22:00
دانلود مقاله تحلیل حد پایین ظرفیت باربری پی نواری با استفاده از روش بدون شبکه و برنامه ریزی غیرخطی - 1394-10-05 01:19:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سازه های زیرزمینی( مطالعه موردی قطعه شرقی- غربی تونل خط 7 - 1394-10-05 01:13:00
دانلود مقاله بررسی دقیق اثر درزه داری بر روی ظرفیت باربری پی سنگی تحت اثر بار سدهای وزنی(مطالعه مورد - 1394-10-04 15:09:00
دانلود مقاله بررسي تغييرات نتايج تحليل عددي ديوارهاي خاك مسلح با استفاده از المانهاي سطح مشترك - 1394-10-04 15:04:00
دانلود مقاله تخمين فشار مناسب جبهه كار براي كنترل نشست در محدوده ايستگاه Q7 خط 7 متروي تهران - 1394-10-04 14:57:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه با استفاده از روش ترکیبی المان محدود المان محدود مرزی - 1394-10-04 14:53:00
دانلود مقاله تأثیر استفاده از تیر حلقوي بر ظرفیتباربريفونداسیونهاي پوستهاي - 1394-10-04 14:48:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد ژئوسنتتیک برظرفیت باربري خاک هاي ریزدانه و درشت دانه مسلح شده - 1394-10-04 14:43:00
دانلود مقاله بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربري خاک دانه اي مسلح شده - 1394-10-04 14:38:00
دانلود مقاله تاثیر پرده سپر مایل بر خصوصیات جریان و فشار بالابر در پی سدهای نفوذناپذیر - 1394-10-04 14:34:00
دانلود مقاله بررسی فشارهای منفذی و پایداری شی بهای بالادست و پایین دست سدالبرز با کاربرد نتایج تحلیل - 1394-10-04 14:29:00
دانلود مقاله ارزیابیفشارهای خاک ، پدیده قوس زدگی و نشستهای قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان بهره ب - 1394-10-04 14:22:00
دانلود مقاله بررسي همبستگي بين نتايج آزمونهاي VSS و ژئوگيج در خاکهاي درشت دانه - 1394-10-03 01:56:00
- 1394-10-03 01:50:00
دانود مقاله تحلیل آثار ناشی از وزن ساختمانهای اطراف وپارامترهای ژئوتکنیکی بر نشست های تونل های کم عم - 1394-10-03 01:44:00
دانلود مقاله مدلسازی فیزیکی رفتار اندرکنشی خاکهای متورم شونده و رویه بتنی کانالهای انتقال آب - 1394-10-03 01:41:00
دانلود مقاله طبقه بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد زرج آباد - 1394-10-03 01:37:00
دانلود مقاله ارزیابی جامع ریسک در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سد گیوی ) - 1394-10-03 01:31:00
دانلود مقاله المان درزه و کاربرد آن در بررسي اندرکنش ديوار آببند و پي سدهاي خاکي - 1394-10-03 01:25:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مسلحسازی خاک دانهای با ژئوسینتتیک اجرا شده بصورت شیبدار درپایداری شیروانیها - 1394-10-03 01:19:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مسلحسازی خاک دانهای با ژئوسینتتیک اجرا شده بصورت افقی درپایداری شیروانیهای - 1394-10-03 01:15:00
دانلود مقاله آسیب نگاریِ فرار آب از مخزن سدهای خاکی با استفاده از رادار نفوذیِ زمین (GPR) مطالعه مور - 1394-10-03 01:06:00
دانلود مقاله ارزیابی و بررسی آماری عملکرد ابزار دقیق در سدهای خاکی - 1394-10-02 01:47:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مکش بافتی اولیه بر پتانسیل رمبندگی خاک - 1394-10-02 01:44:00
دانلود مقاله استخراج منحنی های انتقال بارجانبی درشمع های قائم تحت بارجانبی درخاک های چسبنده با کمک ر - 1394-10-02 01:39:00
دانلود مقاله اثر بنتونیت روی مقاومت تک محوری ماسه - 1394-10-02 01:35:00
دانلود مقاله مقایسه بین نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گیری شده برای خاک های تثبیت شده با سیمان - 1394-10-02 01:29:00
دانلود مقاله قابليت هاي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدلسازي هندسي توده سنگ هاي معدن چغارت( مط - 1394-09-28 01:08:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر ساختگاه و ریزپهنه بندی لرزه ای شهر بابل به کمک اندازه گیری میکروترمور - 1394-09-28 01:04:00
دانلود مقاله ارائه رابطه همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد (N-SPT )وپارامترهای مقاومت برشی خاکهای رسی ب - 1394-09-28 01:59:00
دانلود مقاله رفتارنگاری سدهای خاکی در شرایط همزمان ساخت و آبگیری توسط نتایج ابزار دقیق - 1394-09-28 01:55:00
دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بارافتان بزرگ مقیاس در شرایط آزمایشگاهی - 1394-09-28 01:50:00
دانلود مقاله بررسیو تعیین فرم بهینه در فونداسیونهاي پوستهاي - 1394-09-28 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی روش های مختلف تعادل حدی تحلیل پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی برای سد خاکی سنگر - 1394-09-28 01:38:00
دانلود مقاله بررسی عددی نشست تحکیم خاکهای ریز دانه ی اشباع توسط سیستم چاه زهکش به همراه پیش بارگذاری - 1394-09-28 01:34:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی لوله های مدفون در سطوح شیبدار( مطالعهموردی : رودخانهسیلاخوردورود) - 1394-09-28 01:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر آب مغناطیسی در تراکم خاک های ریزدانه رسی - 1394-09-28 01:24:00
دانلود مقاله ارائه مدلی برای ارتباط مدت زمان زلزله با بزرگا و فاصله تا منبع لرزه ای - 1394-09-27 23:22:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد ضریب اطمینان شیروانی های نامحدود درخاک های غیر اشباع با استفاده ا - 1394-09-27 23:15:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد عمق ترک کششی خاکریز با استفاده از روش ترکیب منحنی توزیع متغییرها - 1394-09-27 23:08:00
دانلود مقاله طراحي سيستم نگهداري مركب قاب فولادي و شاتكريت براي تونل نقره كمر و تحليل پايداري آن با - 1394-09-27 23:02:00
دانلود مقاله بررسی کاربردهای انرژی زمین گرمایی وراه های دستیابی آن - 1394-09-27 22:56:00
دانلود مقاله بررسی تأثر ی تغییر نوع خاک در شکنندگی سازههای فولادی با استفاده از منحنی شکست - 1394-09-26 23:51:00
دانلود مقاله مقایسه ترکیب ضایعات شیمیایی با ذرات خاک در جهت تثبیت و بهبود خواص مکانیکی بستر - 1394-09-26 23:40:00
دانلود مقاله بررسيمدل هذلوليبه عنوان یکی از مدلهای رفتاریخاكهایغيراشباع و اصلاحات صورت گرفته روی این - 1394-09-26 23:15:00
دانلود مقاله بررسی تورم خاکهای ریزدانه تثبیت شده با آهک - 1394-09-26 22:57:00
دانلود مقاله بررسی تورم خاکها ی ر ز یدانه تسلیح شده با الایف پروپلین - 1394-09-26 22:40:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات مقاومت تک محوری نمونه های ماسهای تثبیت شده با پلیمر تحت شرایط یخ زدگی و آ - 1394-09-25 21:12:00
دانلود مقاله بررسی رفتار پی های رادیه- ریزشمع در خاک رس کرمان(مطالعه موردی: برج جمهوری) - 1394-09-25 21:03:00
دانلود مقاله فناوری جایگزینی انرژی تجدیدپذیر ژئوترمال در ایران - 1394-09-25 20:59:00
دانلود مقاله ارائهی مدل بزرگنمایی امواج زلزله توسط خاک در پر و یدهای مختلف برای شهر اروم ه - 1394-09-25 20:54:00
دانلود مقاله تاثير آرايش پل سنگ ها بر رفتار برشي درزه هاي ناممتد صفحه اي - 1394-09-25 20:50:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک - 1394-09-25 20:45:00
دانلود مقاله ارائه روشی تحلیلی برای تعیین ظرفیت باربری پی کج - 1394-09-25 20:40:00
دانلود مقاله تحليل عددي کنترل نشت از پي سنگي سد سردشت بوسيله نرم افزار UDEC - 1394-09-25 20:34:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس بر مشخصات مکانیکی خاک در تزریق به روش طاق چتری، مطال - 1394-09-25 20:29:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی اثر ژئوگرید بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر ماسه مسلح - 1394-09-25 20:21:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر ضریب کاهش تنش و مهار پیرامونی تونل بر میزان نشست سطحی زمین- مطالعه موردی - 1394-09-24 20:25:00
دانلود مقاله بهسازی لرزه ای زمان تناوب ساختگاه با اعمال میکروپایل شبکه ای - 1394-09-24 20:16:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل اثر گمانه های مورب انفجار زیر سطحی بر روی تراکم خاک - 1394-09-24 20:07:00
دانلود مقاله بررسي روشهاي تسليح خاكريزها با استفاده از مصالح ژئوگريد(مطالعه موردي، پل 5 دهانه 6 متري - 1394-09-24 19:58:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تاثر ی فشار آب حفره ای بر پوشش بتنی تونل های کم عمق ز ر ی سطح ایستابی - 1394-09-24 19:53:00
دانلود مقاله تحليل روش های عددی و آزمایشگاهی،شيروانی های خاکی مسلح مقيدشده از کف - 1394-09-24 19:46:00
دانلود مقاله تأثیر عمق نصب، عرض و جرم مخصوص مانع در جداسازی فعال ارتعاشات ناشي ازانفجاردرخاک بهوسیله - 1394-09-24 19:40:00
دانلود مقاله رابطه تحلیلی جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش - 1394-09-24 19:33:00
دانلود مقاله بررسی عددی ظرفیت برکنش خاک مهارهای پله ای شکل در خا کهای رسی - 1394-09-24 19:29:00
دانلود مقاله تحليل پايداري شفت خط 7 متروي تهران (ايستگاه محلاتي)به روش عددي - 1394-09-24 19:05:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری کارگاه استخراج زیرزمینیبا استفاده از روش عددی در معدن اتاق و پایه دهبید - 1394-09-21 20:10:00
دانلود مقاله بررسی عددی ظرفیت برکنش خاک مهارهای پله ای شکل در خا کهای رسی - 1394-09-21 20:05:00
دانلود مقاله تعيين ضریب فشار مقاوم در هنگام زلزله بر روی دیوارهای حایل و مقایسه با ضریب فشار بدست آم - 1394-09-21 20:00:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک نباتی تثبیت شده با آهک در آزمایش های سه محوری و فشاری - 1394-09-21 19:56:00
دانلود مقاله مقایسه ا تثر یحفر تونلهای تکی و دو قلو بر روی نشست زمین در شرایط مشابه - 1394-09-21 19:51:00
دانلود مقاله بررسی تزریق پذیری مصالح سنگی نابرجا و ارائه راهکارهای عملیات تزریق در آبگیر سد دز - 1394-09-21 19:45:00
دانلود مقاله بهسازی خاک با استفاده ازميكروپايل، بررسي موردی در شهربابل - 1394-09-21 19:41:00
دانلود مقاله تأثیر هندسهی دره بر پدیده قوسزدگی در سدهای خاکی - 1394-09-21 19:20:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار تحکیمی خاک های رسی رمبنده در شرایط غیر اشباع و اشباع - 1394-09-21 19:10:00
دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خا کهای رس دار تثبیت شده با تثبیت کننده یونی مایع - 1394-09-21 18:58:00
دانلود مقاله مطالعه سه بعدی آرايش گروه شمع در خاک روانگرا - 1394-09-20 22:53:00
دانلود مقاله بررسی اثر ریزدانه روی پارامترهای دینامیکی خاک تحت آزمایش سه محوری سیکلی - 1394-09-20 22:46:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر زلزله بر سازههای زیر زمینی و عوامل آسیب زننده به این سازهها - 1394-09-20 22:41:00
دانلود مقاله تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی - 1394-09-20 22:35:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آهک بر مقاومت برشی زهکشی شده خاک های رسی پیش تحکیم یافته - 1394-09-20 22:30:00
دانلود مقاله اثر وزن و بار ثقلی بر پایداری و پاسخ الاستوپلاستیک تونلها - 1394-09-20 22:22:00
دانلود مقاله بررسی عددی و پارامتری تونلهای دایرهای تحت بار زلزله - 1394-09-20 22:15:00
دانلود مقاله مقایسه ای بین رفتار لرزه ای تون لهای دوقلو و تکی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه - 1394-09-20 22:05:00
دانلود مقاله مقایسه کمی و کیفی معیارهای گسیختگی دو بعدی در محیطهای سنگی با استفاده از روش بهینه سازی - 1394-09-20 21:57:00
دانلود مقاله بهسازی خاک های مستعد روانگرایی بااستفاده از ستون سنگی - 1394-09-20 21:46:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت باربری پىنوارىمستقربر رویدیوارحائل خاكچسبنده مسلحشدهباسامانهتسلیحژئوگرید شا - 1394-09-19 23:45:00
دانلود مقاله افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته بر دیوارحائل خاكدرشت دانه مسلح شده باسامانه تسل - 1394-09-19 23:40:00
دانلود مقاله ارائه مدل نشست تحکیمی خاکهایریزدانه رسی نیمه اشباع (مطالعه موردی رس رشت) - 1394-09-19 23:35:00
دانلود مقاله ارائه روش طراحی بهینه برای دیوارهای حائل پشت بند دار منطقه صدا وسیمای گرگان - 1394-09-19 23:28:00
دانلود مقاله انتخاب رابطهی بهینهی عدد لوژان و مقدار نفوذپذیری معادل درعملیات تزریق پی سد سیمره - 1394-09-19 23:15:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تنش وتغییرشکل در سدهای خاکی با توجه به نتایج ابزار دقیق موجود در بدنه سد وبر - 1394-09-19 23:07:00
دانلود مقاله بررسی رفتار پی ها واقع بر خاکریزماسهی مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی - 1394-09-19 23:00:00
دانلود مقاله بررسی تورم خاکهای ریزدانه تسليح شده با الياف پلی پروپيلن - 1394-09-19 22:55:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهیاثر ضایعات فرش در مقاومت برشی خاک رس - 1394-09-19 22:48:00
دانلود مقاله نحوه مخلوط سازی به روش همگن و ساخت نمونه های خاکهای چسبنده مسلح با رشته های مجزا با توز - 1394-09-18 23:46:00
دانلود مقاله تاثیر سختی پی بر روی رفتار دیوارهای خاک مسلح شده با ژئوسینتیتیک - 1394-09-18 01:29:00
دانلود مقاله اجراي خطوط لوله انتقال آب در خاکهاي مسالهدار - 1394-09-18 01:25:00
دانلود مقاله بررسی تغی ر یات سختی ماسه رسدار سست تحت س ک یلهای بارگذاری غر ی تناوبی - 1394-09-18 01:20:00
دانلود مقاله بررسی تأثر ی تغی ر یات ضخامت تغ یه د و یار حائل برعملکرد آن با استفاده از مدل ساز ی عدد - 1394-09-18 01:16:00
دانلود مقاله تأثیر افزودن آهک به خاک رمبنده جهت کاهش پتانسیل رمبندگی آن - 1394-09-18 01:10:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی تأثیر ابعاد زهکش افقی بر دبی نشت، نیروی زیر فشار و ضریب اطمینان سد خاکی - 1394-09-15 20:24:00
دانلود مقاله ارزیابی تثبیت شیروانی های خاکی جهت افزایش پایداری شیب با دو نوع مسلح کننده مهار و نیل - 1394-09-15 20:19:00
دانلود مقاله بهینه سازی تکنولوژی گودبرداریهای عمیق به روش شمع نگهبان - 1394-09-15 20:13:00
دانلود مقاله تحلیل عددی و نظری اثر موج برشی بر تونل کم عمق با در نظر گرفتن اندرکنش پوشش و زمین اطراف - 1394-09-15 20:01:00
دانلود مقاله بررسی مروری تاثیر ژئوسنتتیک ها بر افزایش ظرفیت باربری و نشست پی های نواری روی خاک های م - 1394-09-12 14:46:00
دانلود مقاله بررسی تأثیرات فرکانس ارتعاش ساختگاه بر روی تر کهای به وجود آمده در مسجد وکیل شیراز با ا - 1394-09-12 14:42:00
دانلود مقاله ارائه مدل پیشبینی روانگرایی خاک با استفاده از برنامهریزی ژنتیک و تحلیل حساسیت پارامترها - 1394-09-12 14:28:00
دانلود مقاله روابط تجربي ميان چند مشخصة مكانيك سنگي و ژئوتكنيكي - 1394-09-12 14:21:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی ناپایداری ناشی از نشت در خاک های ماسه ای در مجاورت د و یاره آببند - 1394-09-12 14:17:00
دانلود مقاله تخمین ضریب نفوذپذیری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی - 1394-09-12 14:12:00
دانلود مقاله بررسی رفتار تغییر حجم خاکهای تثبیت شده با سیمان - 1394-09-12 14:05:00
دانلودمقاله بررسی تأثیر نفوذ شیرابه زباله های شهری بر مقاومت برشی خاک رس (مطالعه موردی محل دفن زباله - 1394-09-12 13:56:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات تراکمی ترکیبات ضایعات آسفالت وبتن تثبیت شده با سیمان برای استفاده در لایه - 1394-09-12 13:51:00
دانلود مقاله ارزیابی غیرمستقیم احتمال وقوع تورم در خا کهای مسیر کانال ناحیه جنوب شبکه آبیاری پایاب س - 1394-09-12 13:42:00
دانلود مقاله بررسی اثر ابعاد شالوده بر روی ظرفیت باربری در پیهای سطحی - 1394-09-10 22:49:00
دانلود مقاله اصلاح خواص مکانیکی خاکهای رسی با استفاده از برادهی آهن - 1394-09-10 22:37:00
دانلود مقاله تاثیر افزودن پودر لاستیک بر مدول برشی و نسبت میرایی در خاکهاي ماسه اي - 1394-09-10 22:30:00
دانلود مقاله مطالعه موردی پیش بارگذاری با زهکش قائم ژئوسنتتیک در تصفیه خانه فاضلاب بابلسر - 1394-09-10 22:24:00
دانلود مقاله ر ز ی پهنه بندی پارامترهای وزنی حجمی و نوع خا کهای جنوب تهران در عمق 2_0 متر با استفاده - 1394-09-10 22:14:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصیات مکانیکی وهندسی ژئوگرید درکاهش نشست کوله پلها بااستفاده ازروش المانه - 1394-09-04 18:56:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر ورق ههای پلاستیکی ضایعاتی بر میزان CBR خاک شنی - 1394-09-04 18:49:00
دانلود مقاله بررسی بهسازی ماسه با استفاده از ضایعات پلاستیکی پلی اتیلن ترفتالات (پت) - 1394-09-04 18:37:00
دانلود مقاله روش های اجرايي گود برداری در مهندسی ژئوتکنيک و معضلات اجرايي آنها - 1394-09-04 18:24:00
دانلود مقاله طراحی، بررسی پایداری شیب ها، تحلیل تنش و پوشش گذاری محل دفن زباله شهری مطالعه موردی شهر - 1394-09-01 23:28:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده - 1394-09-01 23:23:00
دانلود مقاله تحلیل خطر زلزله ساختگاه تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران - 1394-08-29 22:17:00
دانلود مقاله ویژگی های زلزله های میدان نزدیک و روش شبیه سازی مصنوعی آنها "مطالعه موردی ساختگاه سد نا - 1394-08-29 22:11:00
دانلود مقاله کنترل افت حجم زمین و عمق قرارگیری تونل تحتتاثیر حفاری EPBTBM - 1394-08-29 22:05:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت نگهداری آلا ن یده فلز سنگین در خاکهای واگرا - 1394-08-29 21:58:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه تاثیر آهک وماده نانوپلیمر CBR PLUS برروی مشخصات فنی خاک رس بادامنه خمیری - 1394-08-29 21:24:00
دانلود مقاله تاثیر تراکم بستر و مقطع هندسی دیوار ساحلی پشت شکسته روی عملکرد آن طی زلزله - 1394-08-29 21:09:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شمعهای مخروطی در خاک ماسهای شکسته - 1394-08-29 20:18:00
دانلود مقاله مقایسه تعداد شمع ها وریز شمع های مورد استفاده در ساختمان های احداث شده برروی خاک رس نرم - 1394-08-29 20:04:00
دانلود مقاله پر کردن هیدرولیکی، پارامتر کلیدی در پر کردن کارگاههای استخراج شده معدن هشونی کرمان، عام - 1394-08-29 19:55:00
دانلود مقاله تأثیر آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه زباله های شهری بر عملکرد تزریق در ماسه - 1394-08-29 19:44:00
دانلود مقاله کاربرد انرژی زمین گرمایی جهت تهویه مطبوع در اقلی مهای مختلف کشور - 1394-08-29 01:37:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خصوصیات کانی شناسی و فیزیکی ماسه سنگها با مقاومت کششی آنها - 1394-08-29 01:33:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تأثیر همزمان نانوسیلیس و دودهکربن(کربنبلک) بر روی دیوار آببند بتنی سد - 1394-08-29 01:27:00
دانلود مقاله اثر بارگذاری انفجاری بر عملکرد لايه های خاك مسلح شده با ژئو ر گيد - 1394-08-29 01:22:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی پایداری شیبهای خاکی با استفاده از مسلح کننده ها - 1394-08-29 01:18:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تاثیر تداخل و سیکل بارگذاری بر نشست پی سطحی - 1394-08-27 18:33:00
دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش AHP(مطاله موردي: بخش مارگون شهرستان بويراحمد) - 1394-08-27 18:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر مواد پلیمری بر روی شاخص رمبندگی خاکهای رمبنده - 1394-08-27 18:19:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ماده ترمیم کننده بتنویژه بر مقاومت فشاری و خصوصیات تورمی خاک رسی - 1394-08-27 18:14:00
دانلود مقاله بررسی اثر دانهبندی و pH محلول سمانتاسیون در بهسازی بیولوژیکی خاکهای ماسهای - 1394-08-27 18:08:00
دانلود مقاله معرفی و کاربرد فناوری Xitrack در خطوط بالاستی راه آهن - 1394-08-27 18:00:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیر شرایط اولیه نمونه های خاک رسی رمبنده بر میزان پتانسیل فروپاشی آنها - 1394-08-27 17:53:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات تورم برای خاک رسی تثبیت شده با آهک در درصد رطوبت های مختلف در آب شهری و ا - 1394-08-27 17:45:00
دانلود مقاله روشهای شناسایی خاکهای منبسط شوندهو راهکارهای علاج بخشی آنها - 1394-08-27 17:36:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثر ی افزودن سم یان و آهک بر م ز یان واگرایی خاک منطقه ی سیمین دشت گر - 1394-08-23 23:49:00
دانلود مقاله ارزیابی فشار آب حفره ای و تغییر شکل سد مخزنی ایوشان با استفاده از تحلیل برگشتی بدست آمد - 1394-08-23 23:45:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزهای قابهای خمشی فولادی با ارتفاع متفاوت با در نظرگیری اندرکنش - 1394-08-23 23:38:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای پوشش مخازن بزرگ آب - 1394-08-23 23:32:00
دانلود مقاله بررسی اثر جنس خاک بر پایداری و ظرفیت باربری دیوار حائل مسلح به ژئوتکستایل - 1394-08-23 23:23:00
دانلود مقاله مقاومت حال پ تایدار در خاکهای مخلوط شن و ماسه - 1394-08-23 01:43:00
دانلود مقاله بررسی اثرات ساختگاه بر پارامترهای حرکت زمین در جزیره قشم - 1394-08-23 01:40:00
دانلود مقاله بررسی مطالعات انجام شده در زمینه اثر لاستیک فرسوده بر مقاومت برشی خاکهای دانه ای - 1394-08-23 01:35:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر میزان عمق نفوذ دیوار آببند بتن پلاستیک در هستهی رسی سد مخزنی عنبران - 1394-08-23 01:31:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دودهکربن(کربنبلک) بر روی دیوار آببند بتنی سدهای خاکی - 1394-08-21 23:26:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژی های جدید حفاری در دریا - 1394-08-21 23:22:00
دانلود مقاله ارزیابی ضریب عکس العمل افقی بستر بر اساس تحلیل عددی و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه - 1394-08-21 23:18:00
دانلود مقاله تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي تپه هاي مثلثی شکل دو بعدي - 1394-08-21 23:12:00
دانلود مقاله عملکرد پوشش های ژئوتکستایل در کاهش اتساع ستون های شنی در خاک های ضعیف - 1394-08-21 23:08:00
دانلود مقاله بررسی اثر ماکزیمم شتاب زلزله بر روی پاسخ دینامیکی سد خاکی؛ مطالعه موردی سدچیتگر - 1394-08-21 23:03:00
دانلود مقاله تاثیر سختی و فاصله سازه مجاور روی نیروهای داخلی سیستم نگهبان گودبرداری ها در مناطق شهری - 1394-08-21 22:59:00
دانلود مقاله شبیه سازی سیستم های محافظتی در مقابل فرود ناموفق هواپیما در انتهای باند فرودگاه - 1394-08-21 22:53:00
دانلود مقاله ارزیابی عددی گروه شمع قائم در خاک لایه ای تحت بار جانبی دینامیکی با در نظر گرفتن اندر ک - 1394-08-21 22:44:00
دانلود مقاله تحلیل عددی کوله خاک مسلح تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی - 1394-08-21 22:36:00
دانلود مقاله بررسی اثر امواج ناشی از انفجار پرتابه بر روی مقطع تونل دایرهای شکل در محیطهای سنگی - 1394-08-21 22:28:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک رفتار لرزهای تونل دایرهای در محیط سنگی ضعیف تحت بارگذاری زلزله - 1394-08-21 17:05:00
دانلود مقاله ارائه روشي سريع جهت شناسايي مشخصات اهداف ژئوتکنيکي پنهان در تصاوير رادار نفوذي زمين (GP - 1394-08-21 16:55:00
دانلود مقاله بررسی سیکلهای یخ زدگی بر مقاومت و تورم خاک رس تثبیت شده با آهک و خاکستر پوسته برنج - 1394-08-21 16:50:00
دانلود مقاله تاثير پوزولان طبيعي بر پارامترهای مقاومت برشي خاک رس تثبيت شده با آهک - 1394-08-21 16:44:00
دانلود مقاله بررسی تعادل حدی وعددی شیروان یهای خاکی وسنگی و ارائه ی روشی برای پایدارسازی آنها - 1394-08-21 16:38:00
دانلود مقاله بررسی کاربردی نوین از ژئوسنتتی کها در ژئوتکنیک - 1394-08-21 16:31:00
دانلود مقاله بررسی نحوه ایجاد و گسترش تسونامی و بارگذاری آن بر سازه های ساحلی - 1394-08-21 16:26:00
دانلود مقاله بهسازي خاك ماسه اي محصور شده با استفاده از سيمان و الياف بازيافتي از بسته بندي مواد غذا - 1394-08-21 16:21:00
دانلود مقاله زاویه بهینه نیل در شیروانی های میخکوبی شده - 1394-08-21 14:24:00
دانلود مقاله طراحی بهینهی ستون مایع میراگر چندگانه در سازه های غیر خطی برای کاهش پاسخ لرزه ای ساز هه - 1394-08-21 14:16:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد رفتار مکانیکی خاک رس تثبیت شده با آهک و ضاعیات نخ پ پ . جوشی نساجی - 1394-08-19 18:42:00
دانلود مقاله بررسی علل بروز ترک در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی خشکه سیل - 1394-08-19 18:38:00
دانلود مقاله ارائه رابطه جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ماسه انزلی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ - 1394-08-19 18:33:00
دانلود مقاله ایمنی دینامیکی مغارهای سنگی تحت تأثیر بارهای زلزله )مطالعه موردی معدن نخلک( - 1394-08-19 18:29:00
دانلود مقاله مطالعه تأثير روش حفاري تونل بر نشست زمين با مدلسازي عددي سه بعدي - 1394-08-19 18:24:00
دانلود مقاله بررسی اثر تراکم بر باربری خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن - 1394-08-19 17:58:00
دانلود مقاله بررسی اثر تراکم در خاک ماسه ای مسلح به ژئو گرید - 1394-08-19 17:50:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار شمع در خاک روانگرا شده بر اثر زلزله - 1394-08-19 17:43:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت برشی مخلوط ماسه و خرده لاستیک - 1394-08-19 17:39:00
دانلود مقاله روشهای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سیستم های شمع-خاک-سازه برای پایه پل ها - 1394-08-19 17:34:00
دانلود مقاله بررسی نوع ولایهبندی خاک بر روی امواج منتشر شده زلزله - 1394-08-18 23:26:00
دانلود مقاله بررسی خطرات زمین لغزش و سیل در شهرستان اهر و پهنه بندی خطر - 1394-08-18 23:21:00
دانلود مقاله تعیین ضریب اصطکاک دینامیکی لوله مدفون و خاک - 1394-08-18 23:15:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت میراگرهای ویسکوز مایع خطی برای بهسازی لرزهای قابهای بتن مسلح - 1394-08-18 23:10:00
دانلود مقاله شناسايي خاك هاي رمبنده در استان سمنان و ارزيابي پتانسيل رمبندگي آن ها - 1394-08-18 23:06:00
دانلود مقاله بررسی نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده خاک رس واگرای اصلاح شد ه - 1394-08-18 23:00:00
دانلود مقاله بررسی اثرابعاد صفحه بر ظرفیت باربری پیهای مسلحشده با ژئوتکستایل - 1394-08-18 12:57:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیر آرایش ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری خاک دانهای - 1394-08-18 12:52:00
دانلود مقاله بررسی تنش کل و ضریب قوس زدگی در سد خاکی ایوشان با استفاده از تحلیل عددی و مقایسه آن با - 1394-08-18 12:44:00
دانلود مقاله بررسی توانایی خاک اره و زئولیت در حذف نیترات از سیلاب شهری در مقیاس پایلوت - 1394-08-18 12:32:00
دانلود مقاله بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک، بر روی مشخصات تورمی خاک های متورم شونده - 1394-08-16 18:26:00
دانلود مقاله تحليل ظرفيت باربری پی سن گها تحت اثر بارهای وزنی با در نظر گرفتن اثر آب - 1394-08-16 18:22:00
دانلود مقاله مهمترین عوامل موثر در خرابی کوله پلها و بررسی اثر تراکم خاک پشت دیوار در آنها - 1394-08-16 18:18:00
دانلود مقاله طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری - 1394-08-16 18:13:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر روش تحلیل بر نتایج پاسخ ساختگاه - 1394-08-16 18:04:00
دانلود مقاله نقش ریزپهنه بندی در مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل) - 1394-08-16 17:58:00
دانلود مقاله ارتقاء یک مدل رفتاری نصب شده در FlAC برای بیان رفتار تنش-تغییر شکل خاکهای غیراشباع - 1394-08-16 17:53:00
دانلود مقاله ارزیابی نفوذپذیری ماسه های بادرفتی بهسازی شده با پسماندهای نفتی پالایشگاهها - 1394-08-16 17:47:00
دانلود مقاله بررسی اثر زهکشهای افقی در دیواره گود و تاثیر آن بر کاهش سطح آب زیرزمینی - 1394-08-16 17:43:00
دانلود مقاله مدلسازی ستون های سنگی شفته آهکی تحت بارهای محوری و جانبی به روش اجزای محدود - 1394-08-16 17:38:00
دانلود مقاله بررسی رفتار پوشش های بتنی کانال های آبیاری واقع بر بستر تثبیت شده با آهک - 1394-08-16 01:06:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل های گودبرداری های عمیق - 1394-08-16 01:02:00
دانلود مقاله بررسی و مطالعه عددی تاثير اجرای شالوده نيمه عميق (شمع پافيلي) بر رفتار تونل های مترو - 1394-08-15 23:58:00
دانلود مقاله تولید رکوردهای مصنوعی زلزله برای حوزه نزدیک گسل با کاربرد موجک ها - 1394-08-15 23:54:00
دانلود مقاله تأثیر ستون سنگی روی ظرفیت باربری خاک - 1394-08-15 23:49:00
دانلود مقاله بررسی معیار فیلتر برای س دهای خاکی با مصالح هسته مرطوب - 1394-08-15 23:45:00
دانلود مقاله تأثیر روش های اعمال ضریب اطمینان بر طراحی سپرهای مهار شده - 1394-08-15 23:41:00
دانلود مقاله بررسي اثر پارامترهای سطوح مشترک بر رفتار دیوارهای حایل سنگ چين با استفاده از روش اجزا - 1394-08-15 23:36:00
دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي شهر اهر با استفاده از نتايج آزمايش صحرايي مقاومت نفوذ استاندا - 1394-08-15 18:58:00
دانلود مقاله مطالعه اثر اندرکنش تونلهای مترو و ساختمان مجاور آن تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زم - 1394-08-15 18:53:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای ژئوتکستایل جهت بهینه یابی موقعیت در سیستم زهکشی زیر سطحی جادهها - 1394-08-15 18:48:00
دانلود مقاله بررسی فنی تاثیر وجود گچ بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس لاغر (مطالعه موردی: کانال انتقال آب - 1394-08-15 18:40:00
دانلود مقاله ارزیابی نشست ماسه لای دار مخلوط شده با خرده لاستیک و کاربرد آن در بخش سابگرید راه آهن - 1394-08-15 18:35:00
دانلود مقاله حد بالای ضریب ظرفیت باربری Nɣ با استفاده از مکانیزم گسیختگی اصلاح شده - 1394-08-14 19:04:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر خصوصیات مکانیکیو فیزیکی خاک بر ایمنی و تغییرشکل تون لهای دوقلو - 1394-08-14 18:54:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک های ساحلی در عمق کوبش و ضخامت س - 1394-08-14 18:46:00
دانلود مقاله مقایسه تاثیر مدل های رفتاری خاک در شبیه سازی عددی پی سطحی - 1394-08-14 18:40:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج آنالیز الاستیک و آنالیز عددی شمع قائم تحت بار جانبی - 1394-08-14 18:35:00
دانلود مقاله تعيين شدت درزه داری حجمي و مدل سازی سه بعدی هندسي ژئوتكنيكي ديواره جنوب شرقي معدن چغار - 1394-08-13 01:01:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی دیوار ههایگود میخ کوبی شده (Nailing) - 1394-08-12 23:55:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت و پایداریسد هایخاکی همگن - 1394-08-12 23:50:00
دانلود مقاله بررسی رفتار کف پوشهای رسی بالادست سدها - 1394-08-12 23:43:00
دانلود مقاله مقایسه سهم باربری سیستم پی مرکب در خاک رس به کمک نرم افزار FLAC 3D - 1394-08-12 23:34:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیرتعیین مدول عکس العمل بستر بر مبنای مطالعات ژئوتکنیک، در هزینه تمام شده فون - 1394-08-11 18:32:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندازه پی نواری و مدول الاستیسیته خاک در تخمین ضریب عکسالعمل بستر - 1394-08-11 18:24:00
دانلود مقاله بررسی مسائل ژئوتکنیکی و ابنیه فنی در زلزله 21 مرداد 1391 آذربایجان شرقی - 1394-08-11 18:14:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی ولزوم مقاوم سازی گنبدهای دوپوسته - 1394-08-11 18:06:00
دانلود مقاله بررسي نشست پذیری و نفوذپذیری خاك های رسي تسليح شده با الياف پلي پروپيلن درآزمایش تحکيم - 1394-08-11 18:00:00
دانلود مقاله بررسی ژئومکانیکی ر ز یش دیواره غربی معدن چاه گز به روش عددی و تعیین شیب بهینه دیواره - 1394-08-11 17:51:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات ضریب نفوذ پذیری خاک رس واگرای تثبیت شده با آهک وتسلیح شده با الیاف پلی پر - 1394-08-11 17:45:00
دانلود مقاله بررسی اثر ابعاد و شاخص کیفیت توده سنگ (RMR) بر رفتار تونلهای نعل اسبی و ارائه روشی ساده - 1394-08-11 17:34:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر خصوصیات هندسی تون لهای دوقلو بر پایداری و تغییرشکل آ نها - 1394-08-11 17:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل هندسی هسته در رفتار لرزهای سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی - 1394-08-11 17:21:00
دانلود مقاله جانمایی بهینه حسگرها در توده خاک اطراف ساختمانهای در مجاورت تونلهای دوقلو تحت زلزله حوز - 1394-08-09 22:59:00
دانلود مقاله برآورد مشارکت فازها در خاک های دانه ای با دانه بندی دوگانه - 1394-08-09 22:55:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه ای مبحث 10 در طراحی سازه های دارای سیستم قاب مهارب - 1394-08-09 22:49:00
دانلود مقاله بررسی مدلسازی عددی و تحلیلی پیچسنگهای رزینی در تونل ها - 1394-08-08 19:06:00
دانلود مقاله ارزیابی مشخصات ژئوتکنیکی مخلوط های ماسه و پودر تایر با استفاده از ماسه بندر امیر آباد - 1394-08-08 19:01:00
دانلود مقاله نيرو و ممان خمشي در شمع منفرد و گروه در حالت استاتيکي و دیناميکي - 1394-08-08 18:56:00
دانلود مقاله انتخاب مقطع بهینه بدنه سد خاکی کله سر با وجودمحدودیتهای مختلف منابع قرضه - 1394-08-08 18:51:00
دانلود مقاله بررسی ضرایب انتشار مولکولی و جذب سطحی آلا ن یدههای هیدروکربنی در رس اشباع - 1394-08-08 18:43:00
دانلود پروژه آموزش تصویری مراحل مختلف مدل سازی بار گذاری استاتیکی و سیکلی روی پی و رسم نمودار تنش بر - 1394-08-05 18:51:00
دانلودمقاله ارزیابی کمی ریسک زمین لغزش در جنوب استان اردبیل (منطقه هشتچین، البرز غربی) - 1394-08-05 17:50:00
دانلود مقاله ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل پیش بینی فضائی در منطقه هشتچین (جنوب استان اردب - 1394-08-05 17:39:00
دانلود مقاله بررسی نقش خصوصیات فیزیکو- شیمیائی کانیهای رسی در ناپایداری شیروانیها در منطقه هشتچین- م - 1394-08-05 17:34:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر مشترک سیمان و نانو سیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر - 1394-08-05 17:29:00
دانلود مقاله بررسی عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشست درکانال انتقال آب در شبکه های آبیاری و زهکشی - 1394-08-05 17:23:00
دانلود مقاله توسعه ی معیار شکست جانستون به تود ههای سنگی درزه دار - 1394-08-05 17:15:00
دانلود پایان نامه آناليز ديناميكي سد خاكي با نرم افزار PLAXIS - 1394-08-04 16:43:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آهک و سیمانبر مقاومت برشی زهکشی شده خاک های رسی پیش تحکیم یافته - 1394-08-04 11:13:00
دانلود مقاله آنالیز تحلیلی اصطکاک سطحی منفی در شمع منفرد با استفاده از روش قطعه به قطعه - 1394-08-04 11:04:00
دانلود مقاله بررسی درصد مجاز گچ در خاکریزهای کانال های آبیاری وزهکشی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری - 1394-08-04 09:44:00
دانلود مقاله تأثیر مکش بافتی بر پارامتر های مقاومت برشی خاک رس غیر اشباع - 1394-08-04 09:34:00
دانلود مقاله بررسی پوشش های بالادستی سدهای خاکی - 1394-08-04 09:29:00
دانلود مقاله مقایسه ای بین آسیبهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با استفاده از مدلهای رفتاری بتن تح - 1394-07-30 01:08:00
دانلود مقاله ارزیابی و آنالیز حساسیت هندسی تاثیر ژئوتکستایل بر خاکریز ماسه ای مسلح شده - 1394-07-30 01:02:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شم عها در مجاورت خاکریزها و یا شی بهای واقع بر خاک نرم با در نظر گرفتن ا ر - 1394-07-29 23:56:00
دانلود مقاله تئوری بلوک لغزش نیومارک برای محاسبه تغییرمکان شیروانیهای خاکی - 1394-07-29 23:48:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجار سطحی بر روی تونل متروی مشهد - 1394-07-29 23:38:00
دانلودمقاله مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونلهای سطحی با استفاده از تزریق جبران - 1394-07-29 01:54:00
دانلود مقاله تاثیر هم زمان خرده لاستیک و پلیمر مایع بر پارامترهای مقاومتی خاکهای ماسه ای - 1394-07-29 01:46:00
دانلود مقاله تأثير مقدار و پلاستيسيته ريزدانه پلاستيک بر نحوه توليد فشار آب حفرهاي ماسه با استفاده ا - 1394-07-29 01:40:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شمع تحت بار محوری در خاک لایه ای به روش اجزای محدود - 1394-07-29 01:35:00
دانلود مقاله ارز ا یبی سلامت شمعها ی بتنی درجاریز با استفاده از روش انتشار موج (مطالعه موردی شمعهای - 1394-07-29 01:27:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر توأم الیاف پلی پروپیلن و سیلیکات سدیم بر ظرفیت باربری ماسه - 1394-07-28 14:50:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر خصوصیات فیلتر بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی - 1394-07-28 14:38:00
دانلود مقاله اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده - 1394-07-28 14:10:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي پوشش سگمنتي تونل انتقال آب به فلات مركزي ايران به روش عدد ي - 1394-07-28 13:58:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی مشخصات خاک تحت تأثیر گچ طبیعی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دش - 1394-07-28 13:46:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای تحکیمی خاکرس واگرای تثبیت شده با آهک و تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن - 1394-07-27 01:01:00
دانلود مقاله بررس م ييزان دقت مدل وينکلر در پيهاي سطحي انعطاف پذير واقع بر بسترهاي ارتجاعي - 1394-07-26 23:55:00
دانلود مقاله بررسی لزوم بکارگیری فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک - 1394-07-26 23:49:00
دانلود مقاله بررسی تأثیرات فنی و اقتصادی هندسه سکوها در سدهای خاکی مطالعه موردی :سد رودبال داراب - 1394-07-26 23:43:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی شیروانی های سد خاکی رودبال با استفاده از بسته نرم افزاری - 1394-07-26 23:37:00
دانلود مقاله بررسی بهسازی خاکها با استفاده از اختلاط سیمان شیشه ای و اثرات زیست محیطی آن - 1394-07-25 17:50:00
دانلود مقاله بهسازی خاک های رسی با استفاده از ضایعات لاستیک و اثرات زیست محیطی آن - 1394-07-25 17:45:00
دانلود مقاله مهاربندی و حفاظت جانبی از گودبرداری ها بااستفاده ازروش میخکوبی - 1394-07-25 14:52:00
دانلود مقاله افزایش باربری خاک های سست به روش تراکم دینامیکی - 1394-07-25 14:46:00
دانلود مقاله بررسی روش های پایدارسازی گودبرداری ها - 1394-07-25 14:41:00
دانلود مقاله آنالیز پایداری شیروانیهای خاکی غیر اشباع - 1394-07-25 14:36:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش سینماتیک در گروه شمع ها - 1394-07-25 14:29:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روانگرایی خاکها با استفاده از خوشهبندی فازی و تحلیل حساسی - 1394-07-25 14:22:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی ارتعاش ناشی از شمع کوبی در مصالح خاکی با استفاده از فرمولبندی برهمکنش دینا - 1394-07-25 14:17:00
دانلود مقاله ارزیابی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به کمک ماشین بردار پشتیبان - 1394-07-25 14:10:00
دانلود مقاله تشخیص نوع خاک رسی بر مبنای آنالیز عددی نتایج مربوط به آزمایش تحکیم بر اساس منطق فازی - 1394-07-23 18:38:00
دانلود مقاله به دست آوردن پارامترهاي كيفي خاك هاي دانه اي توسط امواج اولتراسونيك (UT) - 1394-07-23 18:33:00
دانلود مقاله آنالیز احتمالاتی پرده های سپری در مقایسه با روشهای عددی - 1394-07-23 18:26:00
دانلود مقاله ارايه يک طرح بهينه از سيستمهاي نگهدارنده گودبرداريها در خاک رس(سيستم مرکب ديواربرلني و - 1394-07-23 18:18:00
دانلود مقاله تحلیل اثر انفجارات زیر سطحی بر متراکم نمودن خاک در برنامه abaqus - 1394-07-23 18:10:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در نیروی بیرون کشیدگی میله ها در دیوارهای خاکی میخکوبی شده - 1394-07-23 01:41:00
دانلود مقاله نقش بيوفيلمها در فيلترهای بيولوژیکی برای حذف آلودگی از محيط آبی - 1394-07-23 01:31:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه سبلان با استفاده از روش مربع کای در سیستم GIS - 1394-07-23 01:23:00
دانلود مقاله روند تزریقات و ارزیابی عددی کارآیی پرده آب بند سد مخزنی شهر بیجار - 1394-07-23 01:14:00
دانلود مقاله مروری بر کنترل نیم هفعال ارتعاش ساز هها : مکانیز مها - 1394-07-23 01:04:00
دانلود مقاله اثر اندازه گیری تخلیه افقی در پایداری سد خاکی در شرایط نشت پایدار و گذرا - 1394-07-21 21:44:00
دانلود مقاله استفاده از مصالح سنگریز(راکفیل)درسدهای خاکی وبررسی سد سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) - 1394-07-21 21:34:00
دانلود مقاله مقایسه روش های تعادل حدی و عددی جهت آنالیز پایداری شیب های سنگی - 1394-07-21 21:26:00
دانلود مقاله تحلیل حدی شیروانی های خاکی مسلح به روش قطعات افقی حین زلزله - 1394-07-21 21:19:00
دانلود مقاله ظرفیت باربری پی های نواری روی خاک مسلح شده با فیبر به روش مشخص ههای تنش - 1394-07-21 21:15:00
دانلود مقاله برهم کنش خمشی – کمانش بعنوان یک مکانیزم گسیختگی شمع ها در خاکهای روان - 1394-07-21 20:49:00
دانلود مقاله طراحی خاکر ز یهای مسلح در رسوبات خاک رس نرم با توجه به و یسکوز ت یه فنداسو ین و مسلح کر - 1394-07-21 20:40:00
دانلود مقاله مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی ADAS - 1394-07-21 20:20:00
دانلود مقاله بررسی موردی تاثیر ساختگاه بر پارامترهای حرکت نیرومند زمین در محل احداث سایت آب شیرین کن - 1394-07-21 20:14:00
دانلود مقاله بررسی ارتفاع خاک مسلح بر پایداری و ظرفیت باربری دیوار حائل مسلح به ژئوتکستایل - 1394-07-21 20:08:00
دانلود مقاله مطالعه تحلیلی و عددی برآورد فشار سن یه کار در تونل های حفاری شده با ماشین EPB (مطالعه م - 1394-07-20 13:04:00
دانلود مقاله توالی لرزه ای و اثرات خاص آن بر ساز هها - 1394-07-20 12:54:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AH - 1394-07-20 12:46:00
دانلود مقاله بررسی روشهای طراحی شمع در خاکهای روانگرا - 1394-07-20 12:40:00
دانلود مقاله استفاده از نظریه گراف ها در بهینه سازی آرایش میخ ها در دیوارهای میخکوبی شده - 1394-07-20 01:02:00
دانلود مقاله مطالعه موردی و تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری و میزان نشست ریز شمع ه - 1394-07-19 23:55:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تاثیر لایه بندی خاک(افقی و شیب دار) بر روی پایداری تونل ها - 1394-07-19 23:47:00
دانلود مقاله استفاده از تکنیکهای دورسنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاسهای منطقه ایی و ناحیهایی بمنظو - 1394-07-19 22:17:00
دانلود مقاله بررسی عددی دو بعدی وسه بعدی پایداری شیروانی خاکریز راه تحت اثر بار متحرک - 1394-07-19 22:07:00
دانلود مقاله اولویت بندی افزایش سیمان ، آهک وماسه بادی به خاکهای رسی بااستفاده ازفرایند تحلیل سلسله - 1394-07-19 22:01:00
دانلود مقاله بررسی سیستم لارژ پانل بهبود یافته (پیش ساخته) جهت انبوه سازی ساختمان - 1394-07-19 21:25:00
دانلود مقاله بررسي تغييرات ضريب پواسون سنگ تحت اثر اشباع شدن سنگ (مطالعه موردي: ذربايجان شرقي سد شكر - 1394-07-19 01:03:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه آلوارس به وسیله روش مربع کای در سیستم GIS - 1394-07-18 23:54:00
دانلود مقاله معرفی انواع مکانز یم های گسیختگی شمع در خاک های روانگرا - 1394-07-18 23:47:00
دانلود مقاله حضور فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک - 1394-07-17 23:24:00
دانلود مقاله مسلح شده بالاستیک بررسی تأثیر شکل خورده لاستیک در تقویت مقاومت برشی خاک ماسه - 1394-07-17 23:19:00
دانلود مقاله مطالعه اثر شیرابه بر رفتار ژئوتکنیکی پوششهای رسی محل دفن پسماندهای خانگی - 1394-07-17 23:10:00
دانلود مقاله برسی نشت در جناح راست سد خاکی – مطالعه موردی سد خاکی تنگاب فیروزآباد - 1394-07-17 23:03:00
دانلود مقاله رفتارنگاري و تحليل تغيير شكل تونل راه آهن و تاثير آن بر عملكرد تونل(مطالعه موردي تونل 8 - 1394-07-17 22:49:00
دانلود مقاله مطالعه اثر شیرابه بر رفتار ژئوتکنیکی پوششهای رسی محل دفن پسماندهای خانگی - 1394-07-17 02:11:00
دانلود مقاله مسلح شده بالاستیک بررسی تأثیر شکل خورده لاستیک در تقویت مقاومت برشی خاک ماسه - 1394-07-17 02:06:00
دانلود مقاله رفتارنگاري و تحليل تغيير شكل تونل راه آهن و تاثير آن بر عملكرد تونل مطالعه موردي تونل 8 - 1394-07-17 02:01:00
دانلود مقاله ر برسی نشت در جناح راست سد خاکی – مطالعه موردی سد خاکی تنگاب فیروزآباد - 1394-07-17 01:56:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی نشست خاک ساختگاه بر خطوط لوله نفت مدفون قوسی شکل، عبوری از زیر بستر رودخا - 1394-07-17 01:30:00
دانلود پایان نامه بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی سپری با تعادل فشار زمین(EPB) - 1394-07-15 13:23:00
دانلود پایان نامه مطالعه و بررسي تنش‌هاي القايي ناشي از حفر چاه‌هاي نفت و گاز بر پديده تخريب سازند - 1394-07-15 12:54:00
انجام پایان نامه مدل سازی نگهداری جبهه کار تونل یا روش فورپولینگ (forepolling) در نرم افزار ABAQUS - 1394-07-15 12:11:00
دانلود مقاله ظرفیت باربری و جابجایی گروه شمع تحت بار جانبی و لنگر خمشی در ماسه - 1394-07-14 01:04:00
دانلود مقاله استفاده از روشهای عددی جهت بهینه سازی طراحی میخکوبی - 1394-07-13 23:55:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش شهر گرمی استان اردبیل - 1394-07-12 20:58:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AH - 1394-07-08 13:09:00
دانلود مقاله حضور فناوري نانو در مهندسی ژئوتکنیک - 1394-07-08 13:05:00
دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی نتایج چقرمگی شکست مود І سنگ در روش های مبتنی بر نمون ههای استوانه ای - 1394-07-08 13:00:00
دانلود مقاله بهسازی خاک های روانگرا با استفاده از روش ستون سنگی مطالعه موردی مسکن مهر شهرستان دورود - 1394-07-08 12:56:00
دانلود مقاله انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی و اقتصادی تونل انتقال آب چم شیر - 1394-07-08 12:51:00
دانلود مقاله اثر درصد ریزدانه خاک روی روانگرایی وچگونگی اصلاح آن - 1394-07-08 12:47:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی جابجایی دیواره گود در خاک اشباع با در نظر گرفتن اثر زهکش - 1394-07-08 12:43:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط نتایج آزمایش لو سآنجلس با آزمایش ضربه سنگدان هها - 1394-07-08 12:39:00
دانلود مقاله بررسی و مشکلات راهسازی در بیابان های ریگ روان - 1394-07-08 12:35:00
دانلود مقاله بررسی اثر تراوش آب بر پایداری دیواره های سپری مهار بندی شده در خاکهای اشباع و نیمه اشبا - 1394-07-08 12:30:00
انجام پایان نامه تحلیل پایداری سد خاکی در نرم افزار FLAC 2D - 1394-07-07 20:23:00
انجام پایان نامه تحلیل پایداری سد خاکی با نرم افزار FLAC 3D - 1394-07-07 20:13:00
انجام پایان نامه تحلیل پایداری تونل با نرم افزار تفاضل محدود FLAC 2D - 1394-07-07 20:02:00
انجام پایان نامه بررسی تحلیل لرزه ای پی های دوقولو و بررسی تداخل پی در خاک با لایه مسلح با نرم افزار - 1394-07-07 19:47:00
انجام پایان نامه تحلیل پایداری تونل حفاری شده به روش کند و پوش (cut and cover) با نرم افزار plaxis - 1394-07-07 14:47:00
انجام پایان نامه تحلیل پایداری تونل حفاری شده به روش کند و پوش (cut and cover) با نرم افزار plaxis - 1394-07-07 14:37:00
انجام پایان نامه مدل سازی گود برداری و تحلیل پایداری آن با نرم افزار پلکسیز (plaxis) - 1394-07-07 13:48:00
انجام پایان نامه تحلیل لرزه ای ریل راه آهن در اثر عبور قطار با نرم افزار پلکسیز (plaxis) - 1394-07-07 13:33:00
انجام پایان نامه بررسي ميزان تاثير حفاري بر تراوايي و تخلخل ناحيه اطراف چاه با نرم افزار FLAC 3D - 1394-07-05 23:29:00
انجام پایان نامه تحلیل لرزه ای پی و بررسی اثر محتوای لرزه و پارامتر های خاک بر ضرایب ظرفیت باربری با - 1394-07-05 23:14:00
انجام پایان نامه بررسی طیف پاسخ شتاب و طیف بزرگنمایی زلزله و لایه بندی خاک با FLAC 2D - 1394-07-05 22:59:00
انجام پایان نامه مدل سازی تست برش مستقیم با استفاده از نرم افزار (پی اف سی سه بعدی) PFC 3D - 1394-07-05 22:34:00
انجام پایان نامه مدل سازی گود برداری و استفاده از ژئوممبرین با نرم افزار falc 2D (فلگ دوبعدی) - 1394-07-05 22:20:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر شیب - 1394-07-05 21:49:00
دانلود مقاله ارز ا یبی تاثر ی تونل زنی بر عملکرد گروه شمع - 1394-07-05 21:44:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر پارامترهای هندسی برروی دیوارههای گودبرداری مسلح شده با روش ترکیبی استفاده ا - 1394-07-05 21:38:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای حفاری زیرزمینی ایستگاه مترو به روش پیش نگهدارنده طاق بتنی و روش گالری ک - 1394-07-05 21:32:00
دانلود مقاله مدیریت ریسک ژئوتکنیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - 1394-07-05 21:28:00
دانلود مقاله بررسی تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان در حین ساخت و اولین آبگیر ی - 1394-07-05 21:23:00
دانلود مقاله تعیین اندیس آسیبپذیری و کلاس ریسک سازههای سطحی واقع در مسیر تونلهای دوقلوی خط یک قطار ش - 1394-07-05 21:17:00
دانلود مقاله بحث بر روي فرضيات و محدودي تهاي بکارگيري روش شبه استاتيک و بلوک لغزشی نيومارک در تحليل - 1394-07-05 21:12:00
دانلود مقاله تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی - 1394-07-05 21:08:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری زمین لغزش در محله طالقانی شهر گرمی واقع دراستان اردبیل - 1394-07-05 20:58:00
دانلود مقاله بررسی تنش موثر پایان ساخت در مقاطع مختلف سدهای خاکی واقع در درههای تنگ - 1394-07-04 21:37:00
دانلود مقاله تأثير شعاع و موقعيت پنجره برداشت در تعيينميانگين و انحراف معيار طول اثر ناپيوستگ يها به - 1394-07-04 21:31:00
دانلود مقاله ارزيابي علل هوازدگي و تخريب سنگها در بناهاي تاريخي - 1394-07-04 21:27:00
دانلود مقاله مطالعات بستر طول محور قطار شهري تبريز - 1394-07-04 21:24:00
دانلود مقاله بررسی روش شبه د ن یامیک در تحلیل پایداری شیب های خاکی - 1394-07-04 21:19:00
دانلود مقاله شمع های مارپیچ (Screw Piles) ، روشی نوین در پی های عمیق - 1394-07-04 21:14:00
دانلود مقاله مطالعه مدول الاستیسیته خاک تهران با استفاده از آزمايش پرسیومتر - 1394-07-04 21:08:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر سیلیکات سدیم بر ظرفیت باربری ماسه - 1394-07-04 21:02:00
دانلود مقاله بررسی عددی بهبود ظرفیت باربری پیهای مسلحشده با خرده لاستیک روی ماسه بابلسر - 1394-07-04 20:46:00
دانلود مقاله واسنجی پارامترهای مدل رفتاری خاک به کمک الگوریتمهای بهینه سازی ترکیبی - 1394-07-04 20:40:00
دانلود مقاله روشهای متداول نگهداری گودبرداریهای عمیق مستند به گزارشهای اجرایی - 1394-07-01 23:31:00
دانلود مقاله بررسی و مطالعه عددی تاثر ی تعداد ر ز یشمع ها بر ظرفیت باربری شالوده های گسترده مستقر بر - 1394-07-01 23:27:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ابزار دقیق در تونلها و متروها - 1394-07-01 23:23:00
دانلود مقاله بررسی ضرائب تقویت شتاب در سطح با استفاده از تحلیل یک بعدی پاسخ زمین و مقایسه با مطالعات - 1394-07-01 23:18:00
دانلود مقاله ارزیابی اثرات ساختگاه ناشی از جنبش های نیرومند زمین در خط شمالی-جنوبی مترواصفهان - 1394-07-01 23:14:00
دانلود مقاله ارز ا یبی عددی تأثير پارامترهای ژئوتکستایل برظرفیت باربری ونشست شالودة احداث شده برروی - 1394-07-01 23:05:00
دانلود مقاله مقايسه و ارزيابی روش های عددی در تحليل پايداری گودبرداری ها - 1394-07-01 23:01:00
دانلود مقاله بهبود خاک با استفاده از روش تراکم ديناميکی ومزايا و محدوديت های آن - 1394-07-01 22:55:00
دانلود مقاله ضرورت بررسي وتحليل ساختگاه سازه هاي ويژه ونمودآن در اقتصاد طرح - 1394-07-01 22:50:00
دانلود مقاله بررسی لرزه خیزی و شرایط خطرپذیری لرزه ای استان قم - 1394-07-01 22:46:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر پرده آببند و صلبیت پی بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی - 1394-07-01 22:32:00
دانلود مقاله استفاده از مصنوعات ژئوسنتتیک جهت ساخت سیستم های محافظت ساحلی - 1394-06-30 23:14:00
دانلود مقاله بررسي عددی و نرم افزاری تخمين نشست تحکيمي بستری ازلایه رسنرمدرخاكریز مستغرق بندرآنتوروپ - 1394-06-30 23:09:00
دانلود مقاله اصول مدیریت مسائل ژئوتکنیکی در پروژه های انتقال آب به «روش نِپاهش» و مسائل قراردادی - 1394-06-30 23:05:00
دانلود مقاله کاربرد سد های لاستیکی و اثرات زیست محیطی آنها - 1394-06-30 23:01:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه های زیر زمینی با مطالعه موردی مقطع نعل - 1394-06-30 23:55:00
دانلود مقاله بررسی اثر زلزله در طراحی میراگرهای ستون مایع چندگانه در سازه های غیر خطی - 1394-06-30 23:51:00
دانلود مقاله خطرات خاکهای منبسط شونده بر سازه های سبک - 1394-06-30 23:47:00
دانلود مقاله پاکسازی آلا ن یده از خاکهای آلوده - 1394-06-30 23:43:00
دانلود مقاله طریقه صحیح نمونه گيري جهت پاكسازي زمینهاي آلوده - 1394-06-30 23:39:00
دانلود مقاله طبقه بندی خاک برمبنای برآورد ظرفیت باربری مجاز و مشخصات فیزیکی ومکانیکی آن در منطقه بیس - 1394-06-30 23:34:00
دانلود مقاله مقاومت برشی خاکهای غیر اشباع در شیروانی های خاکی - 1394-06-29 23:39:00
دانلود مقاله آخرین دستاوردهای پایدارسازی شیروانیها با روش های میخکوبی و انکراژ - 1394-06-29 23:35:00
دانلود مقاله مقایسه و ارزیابی روش های مختلف برآورد نیروی اصطکاک منفی جدار در گروه های شمع - 1394-06-29 23:31:00
دانلود مقاله مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش خا کهای آلوده - 1394-06-29 23:27:00
دانلود مقاله مرور بر درک مکانیسم شکست شمع ها در خاک روانگرا تحت بار زلزله از گذشته تا کنون - 1394-06-29 23:23:00
دانلود مقاله رفتار جانبی گروه هریزی شمع تحت بارهای استاتیکی ودینامیکی - 1394-06-29 23:17:00
دانلودمقاله گر جریان درون محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از مدل های شبکه ا ی - 1394-06-29 23:12:00
دانلود مقاله بررسی تورم خاکهای ریزدانه تثبیت شده با آهک - 1394-06-29 23:09:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزایش مقاومت فشاری محدود نشده خاک رسی تثبیت شده با آهک وارتباط آن با کاهش - 1394-06-29 23:05:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد دیوار میخکوبی شده پیش تنیده - 1394-06-29 22:44:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت روانگرایی و پارامتر های دینامیکی دو نوع مصالح خاکی استفاده شده در سدهای خا - 1394-06-29 13:21:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمینلرزه در استان اصفهان به روش احتمالاتی - 1394-06-29 13:14:00
دانلود مقاله ارزيابي فشار جانبي خاك وارد بر ابنيه حائل به كمك برنامه Plaxis - 1394-06-28 12:08:00
دانلود مقاله آنالیز یک تیر ساده با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی - 1394-06-28 11:57:00
دانلود مقاله کاربرد بتن پلاستیک در آببندی پی سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی پیلهسهران اردبیل - 1394-06-28 11:52:00
دانلود مقاله عملکرد ارزیابی سدهای لاستیکی و عوامل موثر در کاربری آنها - 1394-06-28 11:45:00
دانلود مقاله آب بندي پي سدها در رسوبات-اجراي پرده آب بند و پرده تزر يق - 1394-06-28 11:39:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار شمع تحت بارگذاری دنیامیکی زلزله - 1394-06-28 11:33:00
دانلود مقاله بررسیاعتبار تنش موثر درخاكهاي غیر اشباع با استفاده از شبیه سازي آزمایشهاي سه محوري - 1394-06-28 11:26:00
دانلود مقاله کاربرد سدهای لاستیکی - 1394-06-28 11:20:00
دانلو دمقاله آنالیز پایداری چاه نفتی افقی در رژیم گسلش امتداد لغز به منظور بهینه سازی فشار گل حفاری - 1394-06-28 11:14:00
دانلودمقاله مقاوم سازی سازه های فولادی با استفاده از مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی ADAS - 1394-06-28 11:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر فشار سربار مؤثر قائم (ơ´v) بر اعداد نفوذ استاندارد در خاکهای ماسهای - 1394-06-28 10:53:00
دانلودمقاله مکانیزم رمبش لس های گلستان - 1394-06-26 13:12:00
دانلود مقاله بررسی خواص مهندسی لسها و قابليت آنها در منابع قرضه سدها و سازه های آبی - 1394-06-26 13:07:00
دانلود مقاله بررسی معیارهای شکست سنگ با روش بهینه سازی تابو و برازش منحنی - 1394-06-26 13:01:00
دانلود مقاله بررسی اثر بالشتک شنی در تحلیل سیستم رادیه-شمع منفصل بوسیله مدلسازی آزمایشگاهی (میزلرزه - 1394-06-26 12:46:00
دانلود مقاله تثبیت خاک با آهک جهت بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک و کاهش پتانسیل رمبندگی آن، با مطا - 1394-06-23 01:31:00
دانلود مقاله تاثیر کانالهای زیرزمینی بر تخمین پاسخ زمین با استفاده از دادههای میکروترمور - 1394-06-23 01:23:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانهای با استفاده از دستگاه توسعه - 1394-06-23 01:15:00
دانلود مقاله بررسی مود ترکیبی کششی-برشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار - 1394-06-23 01:08:00
دانلود مقاله برآورد تحلیلی فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی با هسته رسی بر بستر صلب - 1394-06-23 01:02:00
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سازه های زیرزمینی تحت اثر انفجار با استفاده از روش های عددی - 1394-06-22 23:58:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی دیواره گود میخ کوبی شده تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به ر - 1394-06-22 23:43:00
دانلود مقاله بررسی پنج مورد آزمایش مقیاس کامل در پیش بینی رفتار بار-جابجایی شم عها با استفاده از نتا - 1394-06-22 23:30:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب با سطحلغزش بیضوی به روش جانبوی ساده شده - 1394-06-22 23:23:00
دانلود مقاله نحوهی بسترسازی زیر لاینینگ کانال و لاینینگ کانال انتقال آب شبکهی آبیاری سدّ یامچی - 1394-06-22 23:19:00
دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نشستهای سد گتوند در دوران ساخت با استفاده از نتایج ابزاردقیق - 1394-06-22 01:26:00
دانلود مقاله طبقه بندی مهندسی و تعيين ويژگيهای ژئومکانيکی توده سنگی ساختگاه سد شيرين دره- بجنورد - 1394-06-22 01:18:00
دانلود مقاله بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای سنگریزه ای با رویه آسفالتی بر ا - 1394-06-22 01:13:00
دانلود مقاله بررسی شکست جریان در آزمایشهای زهکشینشده خاکهای ماسهای - 1394-06-22 01:07:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر شرایطخارجیو تنشبر پایداری و تغییرشکل تون لهای دوقلو - 1394-06-21 23:50:00
دانلود مقاله تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها - 1394-06-21 23:45:00
دانلود مقاله بررسی اثر تخلخل دوگانه بر خزش خاکهای ریزدانه - 1394-06-21 23:41:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای مؤثر بر تغییرشکل اسکلههای کیسونی تحت نیروی دینامیکی امواج - 1394-06-21 23:35:00
دانلود مقاله بررسی دورانو نشست آنی پی دایرهای تحت بار خروج از محور در خاک ماسهای - 1394-06-21 23:29:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی شکست و خردشدگی مصالح دانه ای تحت تاثیر بار فشاری محوری درشرایط محصور - 1394-06-21 23:14:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري شیروانی خاکهاي ریزدانه نیمه اشباع - 1394-06-19 13:55:00
دانلود مقاله آنالیز عددي پاسخ پی نواري مسلح شده با ژئوگرید در خاك ماسهاي - 1394-06-19 13:49:00
دانلود مقاله بررسی اثر مسلح کردن خاك در افزایش ظرفیت باربري پی نواري - 1394-06-19 13:43:00
دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد مدول الاستیسیته و منحنی هاي تنش-کرنش مخلوط خاك- سیمان - 1394-06-19 13:39:00
دانلود مقاله اثیر افزودن مواد پلیمري بر روي خواص مکانیکی خاك- سیمان - 1394-06-19 13:34:00
دانلودمقاله ارزیابی رفتار پی هاي نواري واقع بر شیبهاي مسلح شده با لایه هاي ژئوتکستایل به روش المان م - 1394-06-19 13:29:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با استفاده از روش مونت کارلو و نرم افزار Geoslope و تحلیل پای - 1394-06-19 01:57:00
دانلود مقاله بررسی نشست خطوط لوله انتقال مواد نفتی در اثر ناهمگنی خاك و در مجاورت اتصال به مخزن - 1394-06-19 01:53:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد ترکیب ماسه و رس بر پارامترهاي فیزیکی و مقاومتی خاك مسلح شده - 1394-06-19 01:50:00
دانلود مقاله توسعه روش تحليل محيط دوفازي با تعميم مدل رفتاري خاك - 1394-06-19 01:47:00
دانلود مقاله تحلیل دیوار خاك مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازي - 1394-06-19 01:41:00
دانلود مقاله مقایسه فنی و اقتصادي ترانشه هاي پایدارسازي شده به روش میخ کوبی با روش سنتی احداث دیوار - 1394-06-19 01:36:00
دانلود مقاله تغییر وضعیت تنش و کرنش در مصالح شنی خشک هنگام اشباع شدن - 1394-06-19 01:32:00
دانلود مقاله بررسی نقش خا كهاي مسأل هدار در گسیختگ یهاي منطقه رستاق یزد - 1394-06-19 01:28:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لایه هاي ماسه بادي اجرا شده زیر پی هاي ساختمانی شهر یزد، تحت بارگذاري ناشی - 1394-06-19 01:24:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندنس بر روي خواص مکانیکی آنها - 1394-06-19 01:15:00
دانلود مقاله عملکرد گروه شمع صلب و خاك اطراف آن تحت بار جانبی - 1394-06-17 23:22:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر وجود شمع مایل در گروه شمع تحت بار جانبی - 1394-06-17 23:17:00
دانلود مقاله تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي افقی - 1394-06-17 23:09:00
دانلود مقاله تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي شیب دار - 1394-06-17 23:02:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مقیاس برپارامترهاي مقاومت برشی خاکهاي ماسه اي ریز دانه رسی در دستگاه برش مس - 1394-06-17 22:57:00
دانلود مقاله اصلاح آبگذري سد بناب مرند - 1394-06-17 22:51:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددي پدیده قوس (Arching) با استفاده از نرم افزار PLAX - 1394-06-17 22:41:00
دانلود مقاله سیستم هوادهی گالري سد گرم یچاي میانه - 1394-06-17 22:35:00
دانلود مقاله بررسي تأثير الياف پلي پروپيلن بر خصوصيات مقاومتي كائولينيت تثبيت شده با سيمان - 1394-06-17 22:27:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی نفوذپذیري خاك غیراشباع توسط دستگاه اندازه گیري نفوذپذیري و منحنی مشخص - 1394-06-17 01:28:00
دانلود مقاله بررسی تئوري و آزمایشگاهی اثر فرکانس بارگذاري بر رفتار مصالح سنگریزه اي - 1394-06-17 01:16:00
دانلود مقاله بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی براي کاربرد در سدهاي خاکی – سنگریزه اي با هسته بتن آ - 1394-06-17 01:09:00
دانلود مقاله آناليز نشت ساختگاه سد ژاوه با استفاده از نرم افزار Seep/w - 1394-06-17 01:03:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار دینامیکی ماسه سواحل انزلی در چارچوب مکانیک خاك حالت بحرانی - 1394-06-16 23:08:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار دینامیکی پیهاي دایرهاي واقع برماسه مسلح به ژئوگرید با استفاده از روش اجزا - 1394-06-16 23:00:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ دینامیکی سازه هاي نیمه مدفون در برابر زلزله - 1394-06-16 22:56:00
دانلودمقاله بررسی رفتار هیدرولیکی توده هاي آبرفتی بستر سد خاکی دهشیر زنجان با توجه به نتایج آزمایش ه - 1394-06-16 22:52:00
دانلود مقاله اصلاح خصوصیات تورمی کائولینیت تثبیت شده با آهک با استفاده از سرباره فولاد سازي - 1394-06-16 22:47:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی رفتار سدهاي خاکی در حین اولین آبگیري - 1394-06-16 22:30:00
دانلود مقاله بررسی پایداري شیروانی به روش المان مجزا و مقایسۀ آن با روش تعادل حدي - 1394-06-16 01:05:00
دانلود مقاله طراحی دیوارهاي دیافراگمی بتنی درجا بر مبناي سطح عملکرد لرز هاي آنها - 1394-06-16 01:00:00
دانلود مقاله بهبود خصوصیات مکانیکی خاك رس با استفاده از سیمان و خاکستر بادي و مسلح شده با الیاف پلی - 1394-06-16 01:54:00
دانلود مقاله آزمایش مقیاس واقعی و مدلسازي عددي ریز شمع ها در خاك ماسه اي - 1394-06-16 01:47:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل روانگرایی در خاك با استفاده از شبکههاي عصبی مصنوعی - 1394-06-16 01:36:00
دانلودمقاله تعیین توان باربري و سختی ریز شمع با استفاده از گردآوري نتایج آزمایش هاي بارگذاري موردي - 1394-06-16 01:28:00
دانلود مقاله كاربرد روش DRD در پايدارسازي شيب هاي سنگي ناپايدار - 1394-06-16 01:19:00
دانلود مقاله رابطۀ مقاومت فشاري و کششی خاك - سیمان مسلح شده با ضایعات پلیمري - 1394-06-16 01:08:00
دانلود مقاله بررسي رفتار پوشش بالادست در سدهاي پارهسنگي با رويه بتني در شرايط مختلف - 1394-06-16 01:02:00
دانلود مقاله اثر حفر تونل در سنگ هاي درزه دار زیر تراز آب زیر زمینی - 1394-06-15 23:57:00
دانلودمقاله بررسی اثر شکل و خصوصیات درزه ها بر جریان سیال درون سنگ هاي درزه دار - 1394-06-15 01:22:00
دانلود مقاله استفاده از تحلیل آماري و محیط سامانه اي اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ریزپهنه بندي ژئوتکنی - 1394-06-15 01:12:00
دانلود مقاله بررسی نتایج آزمایشات بارگذاري صفحه اي در توده سنگ هاي ساختگاه سد خرسان 2 - 1394-06-15 01:05:00
دانلود مقاله مقایسه نشست ایجاد شده زیر شمع هاي نگهبان در حالت هاي دوبعدي و سه بعدي - 1394-06-14 23:59:00
دانلود مقاله ارزیابی محتواي حجمی آب لنز اطراف ذرات بیضوي در خاك غیراشباع - 1394-06-14 23:54:00
دانلود مقاله ارزیابی عددي اثر چاه حفر شده در نزدیکی پی بر ظرفیت باربري - 1394-06-14 23:45:00
دانلود مقاله پیشبینی ناهمسانی خاك با توسعۀ یک الگوي ارتجاعی خمیري در قالب نظریۀ چندصفح هاي - 1394-06-14 23:38:00
دانلود مقاله تحلیل تغییرات تنش و فشار آب حفره اي حین ساخت در سدهاي خاکی با استفاده از قرائتهاي ابزار - 1394-06-14 23:31:00
دانلودمقاله تخمین پارامترهاي مقاومت برشی خاك در حالت دراز مدت با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی - 1394-06-14 23:27:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی از روي نتایج آزمایش هاي شاخص با استفاده از روش برازش خطی گام - 1394-06-14 23:19:00
دانلود مقاله رفتار پیهاي شمعی در خاك روانگرا تحت اثر بار زلزله - 1394-06-11 22:41:00
دانلود مقاله اصلاح خاك هاي متورم شونده به روش الکترو اسمزي - 1394-06-11 22:37:00
دانلود مقاله کاربرد کاوشگر دینامیکی در مطالعه خاکهاي ریز دانه و بررسی تکرارپذیري نتایج - 1394-06-11 22:31:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ریز شمع در فونداسیون هتل آپارتمان مهتاب خزر - 1394-06-11 21:54:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات رفتاري مصالح بر تغییرات نشست و تاثیر آن در پایداري لرزهاي سدهاي خاکی - 1394-06-11 21:50:00
دانلود مقاله بررسی اثر آهک و پوزولان بر بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی خاکهاي رمبنده بستر کانالها و ساز - 1394-06-11 21:43:00
دانلود مقاله مطالعه خاکهاي رمبنده در نقاط مختلف منحنی تراکم و بررسی عوامل موثر بر پدیده رمبندگی - 1394-06-11 21:37:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آهک بر مقاومت خاك مارن در برابر سیکلهاي یخبندان – ذوب یخ - 1394-06-11 21:32:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر شکل دره روي رفتار سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی با انجام تحلیل هاي دو و سه - 1394-06-11 21:25:00
دانلود مقاله اثر افزایش تعداد مفصلهاي لاستیکی بر نشست تونلهاي غرقابی - 1394-06-11 21:16:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط میان نفوذ پذیري و خورند دوغاب با ناپیوستگی هاي موجود در توده سنگ ساختگاه س - 1394-06-10 22:26:00
دانلود مقاله بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی حلقوي مستقر بر خاك دانه اي توسط سامانۀ تسلیح مهار- شب - 1394-06-10 22:20:00
دانلود مقاله بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی دایروي مستقر بر خاك دانه اي با استفاده از مسلح کنندهي - 1394-06-10 22:10:00
دانلود مقاله بررسی عددي مقاومت بیرون کشیدگی تسمه قلابها (S-A) در تسلیح خاكهاي دانهاي - 1394-06-10 21:53:00
دانلود مقاله بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی نواري مستقر بر خاك دانه اي توسط سامانۀ تسلیح مهار- شب - 1394-06-10 21:39:00
دانلود مقاله بررسي پديده نشست زمين و تأثير آن بر روي گسيختگي لوله هاي جدار چاههاي آب در محدوده شهر م - 1394-06-10 21:32:00
دانلود مقاله محاسبه ظرفيت باربري محوري شمع هاي پل روگذر تقاطع سلماس بكمك شبيهسازي عددي رفتار شمع و خ - 1394-06-10 21:28:00
دانلود مقاله بررسی آزمایش انتشار اکوستیک در اندازه گیري تنش پیش بارگذاري در ماسه سنگ - 1394-06-10 21:22:00
دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خرج ویژه الگوي آتشباري تونل - 1394-06-10 21:14:00
دانلود مقاله تعیین ضخامت درشتدانه درآزمایش مقاومت بیرونکشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهار شبکه (Grid-Anch - 1394-06-10 21:08:00
دانلود مقاله بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادي بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاك ریزدانه - 1394-06-10 01:16:00
دانلود مقاله تحلیل عددي خاکریزها تحت تاثیر حرکت گسلهاي فعال در پی آنها - 1394-06-10 01:11:00
دانلود مقاله بررسي پارامتريك اثر حفاري تونل هاي دوقلو بر چگونگي تغيير نيروهاي داخلي شمع هاي مجاور - 1394-06-10 01:05:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d - 1394-06-09 23:59:00
دانلود مقاله مطالعه عددي ا ندرکنش لوله و خاك تحت اثر گسل امتداد لغز - 1394-06-09 23:55:00
دانلود مقاله بررسي رفتار تنش– كرنش تك محوري مارنهاي تبريز - 1394-06-09 23:46:00
دانلود مقاله بررسي تاثير دانه بندي و ابعاد نمونه بر روي پارامترهاي مقاومت برشي خاك هاي درشتدانه در آ - 1394-06-09 23:20:00
دانلود مقاله روش بدون مش المان طبيعي (NEM) در تعيين پايداري شيروانيهاي خاكي - 1394-06-09 23:12:00
دانلود مقاله اصلاح یک مدل رفتاري و بررسی اثر اصلاح انجام شده با استفاده از نتایج آزمایش سانتریفیوژ - 1394-06-09 23:01:00
دانلود مقاله بررسي وقوع زمين لغزش در سنگهاي سست – مطالعه موردي : سد آب نهر ياسوج - 1394-06-08 21:48:00
دانلود مقاله بررسی انحلال پذیری خاکهای کانال اصلی خدا آفرین و روشهای مقابله با آن - 1394-06-08 21:43:00
دانلود مقاله بررسي تاثير ميزان و نوع املاح آب منفذي در واگرائي خاكهاي رسي - 1394-06-08 21:39:00
دانلود مقاله بررسي و مطالعه اثرات اندازه شالوده برتغييرخواص رفتاري زمين با توجه به پديده« تمركز تغيي - 1394-06-08 21:34:00
دانلود مقاله شناسايي خاكهاي واگرا با استفاده از شاخص خميري و اكتيويته خاك - 1394-06-08 21:30:00
دانلود مقاله مطالعه فروچالهاي ايجاد شده در دشتهاي شمال همدان و تأثير نوع كاني رسي و نمك هاي موجود در - 1394-06-08 21:25:00
دانلود مقاله شبيه سازي نقش پرده تزريق در فرار آب از پي كارستي سد كوثر - 1394-06-08 21:20:00
دانلود مقاله تحليل عددي پايداري پايه پل روگذر در اثر حفاري تونل - 1394-06-08 21:13:00
دانلود مقاله بررسي عوامل مؤثر در تحكيم غيرخطي خاكهاي رسي تحت بارگذاري سيكلي - 1394-06-08 21:04:00
دانلود مقاله پهنه بندي خصوصیات ژئوتکنیک شرق شهر اصفهان با استفاده از GIS - 1394-06-08 20:58:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزه اي گروه شمع در شيرواني خاكي، الف: آزمايش مدل ميز لرزه - 1394-06-07 22:01:00
دانلود مقاله مطالعه موردي بهسازي خاك به روش ستون شني ارتعاشي - 1394-06-07 21:56:00
دانلود مقاله بررسي نتايج آزمايش هاي بارگذاري فشاري ريزشمع در خاك هاي ماسه اي و رسي - 1394-06-07 21:52:00
دانلود مقاله بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاكهاي گچي شمال شرق مشهد و راهكارهاي بهسازي آن (مطالعه موردي من - 1394-06-07 21:48:00
دانلود مقاله بررسي اثر اندازه حركت ضربه در تراكم ديناميكي - 1394-06-07 21:44:00
دانلود مقاله بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد مخزني باروق مياندوآب - 1394-06-07 21:39:00
دانلود مقاله بررسي موردي استفاده از ميكروپايلهاي تزريقي جهت كنترل نشست در مخازن آبي سنگين در زمينهاي - 1394-06-07 21:36:00
دانلود مقاله بررسي تاثير مسلحكننده در شيروانيهاي مسلح به روش سرعت سنجي تصويري ذرات (PIV) - 1394-06-07 21:31:00
دانلود مقاله بررسیمودهاي تغییرشکل لرزهاي دیوارهاي خاكمسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه 1g - 1394-06-07 21:22:00
دانلود مقاله مطالعة پارامترهاي رفتار لرزه اي ديوارهاي خاك مسلح با استفاده از آزمايش ميز لرزة 1g - 1394-06-07 21:17:00
دانلود مقاله محاسبه نشت آب از كانال با استفاده از روش بدون المان گالركين (EFG) - 1394-06-07 21:11:00
دانلود مقاله تاثير حذف نيروهاي انتهايي توده لغزش در تحليل دو بعدي و سه بعدي شيب هاي خاكي - 1394-06-03 22:11:00
دانلود مقاله مطالعه موردي فرآيند تزريق پرده آببند پي سد ونيار - 1394-06-03 22:07:00
دانلود مقاله ارزيابي ميزان تاثير عمليات تزريق در آب بندي پي سدها (مطالعه موردي سد ونيار) - 1394-06-03 22:02:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثرتراكم برروي خصوصيات تحكيمي خاك - 1394-06-03 21:56:00
دانلود مقاله بررسی عددي تاثیر لایه رس بر ظرفیت باربري خاك ماسه اي - 1394-06-03 21:52:00
دانلود مقاله اصلاح مقاومت فشاري خاك ریزدانه با استفاده از محلول اشباع آهک - 1394-06-03 21:48:00
دانلود مقاله بررسي اندركنش بين خاك و گروه شمع تحت بارگذاري جانبي به روش( PIV (Particle Image Velocim - 1394-06-03 21:35:00
دانلود مقاله مقايسه اندركنش بين خاك و شمع هاي منفرد قائم و مايل تحت بارگذاري جانبي به روش (PIV (Part - 1394-06-03 21:24:00
دانلود مقاله رفتار مكانيكي خاك تثبيت شده با هگزا متا فسفات سديم - 1394-06-03 21:17:00
دانلود مقاله ارزيابي قابليت اطمينان فرسايش داخلي در سد هاي خاكي-مطالعه موردي: سد دوستي - 1394-06-03 21:07:00
دانلود مقاله تحليل عددي رفتار ماسه كربناته تحت فشار سه محوري با بكارگيري الگوريتم و برنامه نويسي ژنت - 1394-06-01 23:44:00
دانلود مقاله آناليز ديناميكي كوبش شمع با استفاده از نرم افزار GRLWEAP - 1394-06-01 23:39:00
دانلود مقاله ارزيابي عددي تغييرشكل هاي ماندگار ديوارهاي حائل وزني در اثر زلزله : مطالعه موردي - 1394-06-01 23:34:00
دانلود مقاله تحليل لرزهاي ديوار حايل طرهاي با استفاده از روش غيرخطي اجزاي محدود - 1394-06-01 23:29:00
دانلود مقاله اصلاح روش بلوك صلب نيوماركي با در نظر گرفتن شتاب تسليم ديناميكي - 1394-06-01 23:26:00
دانلود مقاله بررسي تغييرات هندسه شمع بر راندمان گروه شمع - 1394-06-01 23:21:00
دانلود مقاله مقايسه تستهاي درجا و آزمايشگاهي در ارزيابي مقاومت برشي زهكشي نشده خاك رس رشت - 1394-06-01 23:16:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی مصالح زمین با استفاده از روشآنالیز برگشتی؛ مطالعه موردي تون - 1394-06-01 19:47:00
دانلود مقاله تحليل احتمالي سينماتيكي پايداري گوه ها در شيرواني هاي سنگي، مورد مطالعاتي تكيه گاه راست - 1394-06-01 19:43:00
دانلود مقاله بررسي اثر افزودن خرده لاستيك بر نشست پي هاي سطحي به كمك تئوري اجزاء محدود تصادفي - 1394-06-01 19:36:00
دانلود مقاله اثر زاويه اتساع و قانون جريان بر تحليل رفتار حفاري هاي زيرزميني با معيار مور - كولمب - 1394-06-01 01:56:00
دانلود مقاله مقايسه رفتار بيرون كشش ژئوگريد پليمري در خاك مخلوط آبرفتي و ماسه سيليسي - 1394-06-01 01:51:00
دانلود مقاله بررسي ناهمساني و ناهمگوني مقاومت برشي نهشته هاي طبيعي - 1394-06-01 01:47:00
دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي مخلوطهاي خاك و خردههاي لاستيك - 1394-06-01 01:40:00
دانلود مقاله رفتار ژئوگريد پلي استر در آزمايش بيرون كشش سيكلي - 1394-06-01 01:31:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي رفتار متقابل خاك و ژئوگريد پليمري يك سويه در آزمايش بيرون كشش - 1394-06-01 01:27:00
دانلودمقاله مدلسازي عددي تحكيم شعاعي و كاليبراسيون آن با استفاده از دادههاي ابزارگذاري پروژه پيشبارگ - 1394-06-01 01:18:00
دانلود مقاله تحليل عددي آزمايش برش مستقيم با استفاده از هندسه غيرخطي در مدل خطي موهر- كولمب و مقايسه - 1394-05-30 20:16:00
دانلودمقاله نگرشي جديد بر نحوه محاسبه نشست تحكيمي با توجه به اندازه گيري هاي عملي روي زهكش اصلي شهر - 1394-05-30 20:12:00
دانلود مقاله پایدارسازي و اصلاح پی کانال صندوقهاي دمکمر (پر و ژه دز به قمرود) - 1394-05-30 20:07:00
دانلود مقاله رفتارسنجی پایان ساخت سد خاکی جره بّراجاسهتفاده از نتایج ابزاردقیق - 1394-05-30 20:02:00
دانلود مقاله تدقيق تحليل شبه استاتيكي سد هاي خاكي با ارائه روشي نوين - 1394-05-30 19:58:00
دانلود مقاله بررسي رفتار ترك خوردگي رسوبات سد سپيدرود در توليد محصولات سفالي - 1394-05-30 19:53:00
دانلود مقاله ناپایداري شیروانی مشرف بر نوار نقاله مجتمع مس سونگون و پایدارسازي آن - 1394-05-30 19:49:00
دانلود مقاله تخمين عمق و ابعاد بهينه تونلزني در خاك بر مبناي داده هاي NSPT -N 60 در خط دوم قطار شهري - 1394-05-30 19:42:00
دانلود مقاله رابطه اي جدید براي پیش بینی افزایش ظرفیت باربري شمع با گذشت زمان - 1394-05-30 19:38:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهاي آزمایشگاهی روش اختلاط عمیق در تثبیت خاك رس - 1394-05-30 19:33:00
دانلود مقاله بررسي تاثير تزريق تماسي با دوغاب سيماني در تونل هاي دوقلوي متروي اصفهان - 1394-05-30 19:27:00
دانلود مقاله تعیین عمق مدفون سپرهاي مهار شده در خاك براي مناطق لرزهخیز - 1394-05-30 19:22:00
دانلود مقاله تاثير مكان زهكش بالادست بر پايداري شيب بالادست سد خاكي در حالت تخليه سريع مخزن ( سد مو - 1394-05-30 19:16:00
دانلود مقاله بررسي تاثير ساختگاههاي آبرفتي بر پارامترهاي موثر زلزله - 1394-05-30 16:40:00
دانلود مقاله مدلسازي سانتريفوژ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش - 1394-05-30 16:33:00
دانلود مقاله ساخت جعبه دوبخشي شبيه ساز گسلش در فضاي سانتريفوژ - 1394-05-28 23:48:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك- سازه - 1394-05-28 23:41:00
دانلود مقاله تعيين ابعاد بهينه مدل هاي خاكي زمين ساختگاه در تحليل هاي لرزه اي با استفاده از نرم افزا - 1394-05-28 23:32:00
دانلود مقاله تحليل عددي سه بعدي و دو بعدي تراوش در يك سد بتني دو قوسي بلند - 1394-05-28 23:19:00
دانلود مقاله بررسي تاثير ناپيوستگي ها بر اندازه سرعت ذره اي ناشي از انتشار امواج - 1394-05-28 23:13:00
دانلود مقاله مراحل مكانيابي محل دفع پسماندهاي ويژه استان تهران به روش اصلاح شده همپوشاني وزني - 1394-05-28 23:08:00
دانلود مقاله استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني ظرفيت باربري پي هاي نواري سطحي - 1394-05-28 22:59:00
دانلود مقاله مقايسه اثر به كارگيري ضرايب اندركنش در تحليل گروه شمع - 1394-05-28 22:55:00
دانلود مقاله بررسي اثرات تركيبي توپوگرافي و رسوبات در پاسخ لرزهاي سايت با استفاده از نرمافزار هيبريد - 1394-05-28 22:48:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر نشست ابنيه مجاور خطوط انتقال فاضلاب - 1394-05-28 22:42:00
دانلود مقاله بررسی تاثیراحداث ساختمان بر روي خاك با پتانسیل روانگرایی - 1394-05-26 23:44:00
دانلود مقاله كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني رفتار خاك هاي متورم شونده رسي - 1394-05-26 23:38:00
دانلود مقاله بررسي تاثير گسترش جانبي ناشي از روانگرايي بر پي هاي عميق منفرد با استفاده از آزمايش ميز - 1394-05-26 23:30:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج آنالیز استاتیکی در سدهاي خاکی با هسته بتن آسفالتی قائم و مایل - 1394-05-26 23:25:00
دانلود مقاله مقایسه آنالیز استاتیکی سد خاکی باهسته آسفالتی و هسته رسی - 1394-05-26 23:20:00
دانلود مقاله تاثير سختي هسته آسفالتي بر نتايج آناليز استاتيكي و ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي - 1394-05-26 23:15:00
دانلود مقاله آناليز خطر روانگرايي با استفاده از روش اعتمادپذيري مونت كارلو - 1394-05-26 22:04:00
دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي رفتار پي مستقر بر مخلوط خاك- خرده لاستيك - 1394-05-26 21:47:00
دانلود مقاله مطالعه خصوصيات زمينشناسي مهندسي توده سنگهاي ساختگاه سد گلمندره - 1394-05-23 23:55:00
دانلود مقاله بررسي نفوذپذيري ساختگاه سد گلمندره - 1394-05-23 23:49:00
دانلود مقاله پاسخ عددي كوله هاي خاك مسلح شده با ژئوگريدها بر روي بستر انعطاف پذير در مقايسه با فرض ب - 1394-05-23 23:44:00
دانلود مقاله بررسي پارامترهاي كيفي آب زيرزميني آبخوان دشت آمل و بابل با استفاده از روش هاي زمين آمار - 1394-05-23 23:39:00
دانلود مقاله مقايسه روش هاي مختلف تعيين ظرفيت باربري مجاز شمع هاي كوبشي- مطالعه موردي - 1394-05-23 23:34:00
دانلود مقاله تعیین نفوذپذیري معادل با استفاده از نتایج آزمایش تحکیم جهت برآورد دقیق زمان نشست در مدل - 1394-05-23 23:30:00
دانلود مقاله بررسي مقدماتي ابزارهاي پروژه پيشبارگذاري واحدهاي زلالساز بندر ماهشهر - 1394-05-23 23:26:00
دانلود مقاله بررسي پايداري تونلهاي تكي و دوقلوي خط 2 قطار شهري تبريز در برابر بارهاي زلزله - 1394-05-23 23:19:00
دانلود مقاله مطالعه عددي كاربرد ژئوتكستايل در ناحيه فيلتر پايين دست سدهاي خاكي با هسته رسي - 1394-05-23 23:15:00
دانلود مقاله بررسي اثر تغيير هندسه سد خاكي بر رفتار آن در مرحله ساخت با توجه به پديده قوسزدگي - 1394-05-23 23:09:00
دانلود مقاله بررسي اثر انعطافپذيري در تراز پي بر رفتار لرزهاي ديوارهاي برشي بتن مسلح با تكيه به روش - 1394-05-23 01:39:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي و عددي تأثير سيكل بارگذاري بر رفتار پي نواري مستقر بر خاك ماسه اي حفره - 1394-05-23 01:34:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات پارامترهاي مقاومتی خاکهاي آلوده به نفت خام از دیدگاه ژئوتکنیک بر پایه آزم - 1394-05-23 01:28:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی در ساماندهی مسیر هلیل رود با روش هاي سازه اي - 1394-05-23 01:23:00
دانلود مقاله نقش عوامل ژئوتكنيكي و ژئوموفولوژيكي در مكان يابي سدهاي زيرزميني مطالعه موردي : سد كهنوج - 1394-05-23 01:18:00
دانلود مقاله تحليل رفتار لرزه اي خاك و سازه تونل زير زميني تحت بارگذاري سيكلي پي ماشين آلات - 1394-05-23 01:14:00
دانلود مقاله بررسي رفتار غيرخطي خاكهاي غيراشباع، كاربرد در آناليز سدهاي خاكي - 1394-05-23 01:10:00
دانلود مقاله مقیاس کردن مصالح لایروبی دانه اي به منظور مدلسازي فیزیکی سازه ژئوسینتتیکی سلولی - 1394-05-23 01:04:00
دانلود مقاله بررسي رفتار ماسه چمخاله توسط دستگاه برش ساده سهجهته ديناميكي جديد - 1394-05-23 01:00:00
دانلود مقاله پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني آبخوان دشت ساوه و بررسي ارتباط آن با سازندهاي زمين شناسي - 1394-05-23 01:54:00
دانلود مقاله بررسي تزريق پذيري و رابطه آن با نفوذپذيري توده سنگ در ساختگاه سد آغچاي - 1394-05-21 20:17:00
دانلو مقاله ارزيابي احتمال وقوع گسيختگي هاي صفحه اي و گوه اي تحت شرايط استاتيك و ديناميك در جناحين س - 1394-05-21 20:13:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و تعيين عمق خاكبرداري خود پايدار محل شفت ورودي ماشين حفاري EPB (مترو خط 2 - 1394-05-21 20:07:00
دانلود مقاله تحلیل عددي پایدارسازي گودبرداري هاي عمیق در مناطق شهري (مدل سازي میخکوبی در خاك با استف - 1394-05-21 19:59:00
دانلود مقاله بررسي ظرفيت باربري دو شالوده نواري نزديك هم، روي بستر رسي مسلح با ژئوتكستايل - 1394-05-21 19:55:00
دانلود مقاله بررسي تغيير شكلهاي افقي و قائم ديوارهاي خاكي مسلح شده با المانهاي پليمري در برابرنيروها - 1394-05-21 19:50:00
دانلود مقاله ارزيابي پوش گسيختگي هوك براون و موهركولمب بر اساس آزمايش هاي سه محوري بر روي نمونه هاي - 1394-05-21 19:45:00
دانلود مقاله مدل سازي عددي نشست پي سطحي در مجاورت شيب - 1394-05-21 19:40:00
دانلود مقاله توسعه مدل المان درز براي مطالعه رفتار گسلها - 1394-05-21 19:36:00
دانلود مقاله پيشبيني تغييرشكلهاي تابعزمان سنگهاي لهيده به روش عددي - 1394-05-21 19:30:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات PH با استفاده از تغییر درصد آهک و سرباره کوره آهن گدازي و پوزولان به منظو - 1394-05-18 22:54:00
دانلود مقاله اثر حفرات كارستي بر روي نيروهاي داخلي پوشش تونل حفر شده در سنگ آهك انحلالي - 1394-05-18 22:46:00
دانلود مقاله پیش بینی مقاومت 28 روزه بتن پلاستیک با استفاده از الگوریتم شبک ههاي عصبی مصنوعی - 1394-05-18 22:41:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پديده گسترش جانبي (Lateral Spreading) و بررسي تأثيرشتاب زلزله - 1394-05-18 22:34:00
دانلود مقاله بررسي موردي پل دسترسي برج ميلاد، نخستين نشيمن گاه ژئوگريدي پل در ايران - 1394-05-18 22:29:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی پی منفرد بر روي ماسه سست اشباع با استفاده از روش پردازش تصویر ویدئ - 1394-05-18 22:23:00
دانلود مقاله ویژگیهاي تغییرحجمی و تركخوردگی مخلوطهاي رس- خرده لاستیک - 1394-05-18 22:17:00
دانلود مقاله ویژگیهاي تراکمی و فشار آب حفرهاي خاك رس مخلوط با خرده لاستیک - 1394-05-18 22:07:00
دانلود مقاله رفتارنگاري سد تباركآباد با انجام تحليلهاي برگشتي توسط نرمافزار و FLAC2D تعيين پارامترها - 1394-05-18 01:36:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت طبقهبندي مهندسی توده سنگ ها و پارامترهاي مقاومتی آنها (مطالعه موردي؛ تونل - 1394-05-18 01:31:00
دانلود مقاله ارائه مدل رفتاري رس هاي نيمه اشباع بدون استفاده از مكش ماتريك - 1394-05-18 01:15:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار خاك هاي موجود در مسیر خط دو قطار شهري مشهد در برابر حفر تونل - 1394-05-16 22:49:00
دانلود مقاله مطالعه موردي طرح پایدارسازي موقت گود پروژه مجتمع تجاري سعدي شیراز با استفاده از میخ کوب - 1394-05-16 22:44:00
دانلود مقاله تاثیر فشار وارد بر جبههکار تونلها بر روي نشست سطح زمین در محیطهاي شهري - 1394-05-16 22:35:00
دانلود مقاله پهنه بندي ژئوتکنیکی لرزه اي نوار ساحلی شمال از نظر بزرگنمایی آبرفت - 1394-05-16 22:30:00
دانلود مقاله بررسی دینامیکی لولههاي مدفون در خاك در ناحیه خم تحت اثر انتشار موج - 1394-05-16 22:25:00
دانلود مقاله یک معیار گسیختگی تجربی براي سن گهاي با رفتار غیرهمسا نگرد با استفاده از روش شبکه عصبی م - 1394-05-16 21:54:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات پارامترهاي موثردر طراحی انکرها در پایدارسازي گودبرداري ها و طرح بهینه آنه - 1394-05-16 21:46:00
دانلود مقاله اثر تنش اصلی میانی و زاویه بارگذاري ماسهها بر نسبت تنش تسلیم،(M) تغییر فاز و شکست - 1394-05-16 14:37:00
دانلود مقاله تأثیر رطوبت بر تورم خاك رس تثبیت شده با آهک و سرباره کوره ذوبآهن (GGBS) در مجاورت سولف - 1394-05-16 14:33:00
دانلود مقاله بررسی امکان پدیده ترك خوردگی هسته رسی سدهاي خاکی با نشانه خمیري پایین - 1394-05-16 14:29:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت باربري جداري پی هاي عمیق با استفاده از داد ههاي اصطکاکی آزمایش CPTu با نگاه - 1394-05-16 14:24:00
دانلود مقاله تحلیل خطر زلزله منطقه گیلان با روشهاي تحلیلی و آماري- احتمالاتی - 1394-05-16 14:20:00
دانلود مقاله مدل رفتاري بهینه مقاومتی خاکهاي ریزدانه غیراشباع - 1394-05-16 14:16:00
دانلود مقاله تعيين نشست ناشي از زلزله در خاكهاي ماسهاي اشباع - 1394-05-16 14:11:00
دانلود مقاله بررسی پایداري استاتیکی سد البرز با استفاده از دو روش تعادل حدي خالص و روش تعادل حدي مبت - 1394-05-16 14:06:00
دانلود مقاله بررسی پایداي لرزهاي از طریق آنالیز دینامیکی غیر توام و با روش مبتنی بر تغییرمکان - 1394-05-16 14:01:00
دانلود مقاله مقاومت فشاري محدود نشده خاك رس تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلیمري - 1394-05-16 13:53:00
دانلود مقاله تحلیل مقادیر جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d - 1394-05-14 01:27:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر افزودنی نانو رس بر خواص پایهاي مهندسی- ژئوتکنیکی خاك - 1394-05-14 01:23:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر عمق تراز آب زیرزمینی بر روي ظرفیت باربري - 1394-05-14 01:18:00
دانلود مقاله تاثیر جابجایی گذراي عمق آب زیرزمینی بر روي تغییرحجم خاکهاي رسی - 1394-05-14 01:14:00
دانلود مقاله تعيين فشار سينه كار در حفاري تونلها با EPBS با استفاده از روشهاي تحليلي - 1394-05-14 01:08:00
دانلود مقاله تاثیر شرایط ساختگاهی بر مشخصات زلزله طراحی در شهر بهبهان - 1394-05-14 01:04:00
دانلود مقاله بررسی عددي رفتار دیوارهاي خاك مسلح شده با ژئوسنتتیک - 1394-05-14 01:01:00
دانلود مقاله مدل رفتاري جديد خاكهاي چسبنده قسمتي اشباع مطالعه موردي (خاكهاي ريزدانه منطقه 16 شهرداري - 1394-05-13 23:55:00
دانلود مقاله تأثیر توپوگرافی هاي ناهمگون خاك در پاسخ لرزهاي زمین - 1394-05-13 23:50:00
دانلود مقاله بررسي ميزان تأثير فواصل مختلف تأخير بين دو جبهه ي كار در تونل هاي دوقلوي مترو بر نشست س - 1394-05-13 23:42:00
دانلود مقاله بررسی ارتعاشات زمین ناشی از فرآیند شمعکوبی و راه هاي کنترل آن - 1394-05-13 01:08:00
دانلود مقاله مكانيزم اثر انقباض در خاكهاي ريزدانه - 1394-05-13 01:05:00
دانلود مقاله مطالعه عددي رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه اي با هسته آسفالتي به روش غيرخطي مطالعه موردي: - 1394-05-13 01:00:00
دانلود مقاله تأثیر رطوبت و میکروسیلیس برمقاومت تک محوري خاك تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات - 1394-05-13 01:56:00
دانلود مقاله تاثیر کانی بنتونیت (مونتموریلونت سدیمی) بر فرسایش داخلی در سدهاي خاکی - 1394-05-13 01:52:00
دانلود مقاله تحليل استاتيكي تونل هاي شهري با استفاده از روش اجزاء مجزا - 1394-05-13 01:48:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نسبت آب منفذي (2 u)در آزمایش (qc) به مقاومت نوك م - 1394-05-13 01:41:00
دانلود مقاله بهينه سازي جدارهاي خاكبرداري شده با استفاده از سيستم تركيبي ميخ كوبي و آنكور - 1394-05-13 01:35:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی پایداري شیب هاي مسلح شده با ژئوسنتتیک ها - 1394-05-13 01:31:00
دانلود مقاله ارزیابی روشهاي مختلف آببندي در توده میکاشیست خرد شده: مطالعه موردي سد گرمیچاي میانه - 1394-05-13 01:25:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی پارامترهاي مقاومت برشی درزة بین دو لایه در تودة بتن غلتکی - 1394-05-12 01:18:00
دانلود مقاله مقایسه فنی و اقتصادي شمعهاي متداول و ریز شم عها ( میکروپایل ها ) در سازه هاي ساحلی با ا - 1394-05-12 01:13:00
دانلود مقاله رفتار لرزه اي دره هاي دوبعدي محصور میان دو تپه - 1394-05-12 01:08:00
دانلود مقاله بررسی نیروهاي بین قطعه اي و محل خط اثر در تحلیل پایداري شیروانی ها در خاکهاي ماسه اي رس - 1394-05-12 01:03:00
دانلود مقاله تعیین حد بالاي بار گسیختگی در مکانیک خاك با استفاده از روش آنالیز حدي المان محدود - 1394-05-12 01:59:00
دانلود مقاله تحلیل تنش وکرنش مسلح کنند هها در دیوار خاك مسلح به عناصرتسلیح مورب با استفاده از FLAC3D - 1394-05-12 01:54:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر عبور تونل هاي دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یک متروي - 1394-05-12 01:47:00
دانلود مقاله بررسي عددي نشست پي قرار گرفته روي خاك رسي مسلح شده با ستون سنگي - 1394-05-11 01:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتارخاکهاي ماسه اي مسلح و غیر مسلح زیر پی نواري بکمک روش PIV - 1394-05-11 01:12:00
دانلود مقاله پیشنهاد یک پارامتر حالت جدید براي خاك هاي دانه اي برپایه همبستگی هاي تجربی - 1394-05-11 01:00:00
دانلود مقاله نوآوري در روشهاي متداول حفاري زیرزمینی در آبرفت تهران (مطالعه موردي ایستگاه مترو G’4 ) - 1394-05-10 23:55:00
دانلود مقاله تحليل غيرخطي پاسخ لرزه اي زمين به كمك مدل جرم- فنر- ميراگر به روش هيبريد فركانس- زمان - 1394-05-10 23:51:00
دانلود مقاله طراحی پایگاه دادههاي مهندسی ارزش پروژههاي ژئوتکنیکی ایران - 1394-05-10 23:46:00
دانلود مقاله تاثیر صلبیت پوشش دیوار، سختی و فاصله قائم مسلح کننده ها بر رفتار دیوارهاي حائل خاکی مسل - 1394-05-10 23:39:00
دانلود مقاله کاربرد داده هاي میکروترمر در ارزیابی مشخصات لایه هاي زیر سطحی، با تمرکز بر ویژگیهاي زیر - 1394-05-10 23:32:00
دانلود مقاله تأثير نانو رس بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه هاي رس دار - 1394-05-10 23:27:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی استفاده از کف پوشهاي لاستیکی ضایعاتی ماسه ها CBR به منظور بهبود - 1394-05-10 23:20:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ماسه هاي تثبیت شده با سیمان و خرده شیشه ضایعاتی - 1394-05-09 21:34:00
دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي تاثير ستون هاي شني و زهكش هاي شني ديواره اي در كاهش خطرات ناشي از روا - 1394-05-09 21:30:00
دانلود مقاله استفاده از فيوز براي بهبود عملكرد لرزهاي گروه شمع با شمع مايل - 1394-05-09 21:25:00
دانلود مقاله اثرات کاهشی شیروانی هاي قائم رسی بر ظرفیت باربري قائم شمع ها - 1394-05-09 21:20:00
دانلود مقاله پهنه بندي ژئوتكنيكي كيفيت توانمندي خاك در منطقه ساحلي شمال (گيلان، مازندران،گلستان) به - 1394-05-09 21:15:00
دانلود مقاله ارزیابی روشهاي تجربی تعیین ضریب فشردگی خاکهاي ریزدانه - 1394-05-09 21:12:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازي عددي رفتار دینامیکی مصالح مخلوط هسته سد گتوند علیا - 1394-05-09 21:07:00
دانلود مقاله طراحي نرم افزار تعيين مستقيم نگهداري مورد نياز به منظور جلوگيري از شكست صفحه اي در مناط - 1394-05-09 21:01:00
دانلود مقاله بررسي تاثير ژئوگريدها در كاهش نشست ناشي از روانگرايي با استفاده از ميز لرزهش - 1394-05-09 20:56:00
دانلود مقاله مقايسه قابليت نرم افزارهاي سه بعدي FLAC و PLAXIS در تحليل عددي تونل هاي احداث شده نزديك - 1394-05-09 20:48:00
دانلود مقاله مرور تجربیات مختلف ایران و جهان در زمینه تأثیر زلزله بر سدها - 1394-05-07 14:21:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لوله های مدفون در خاک تحت اثر بارهای ژئواستاتیکی توسط آزمایشات مدل فیزیکی - 1394-05-07 14:17:00
دانلود مقاله طرح و ساخت تونلهاي بلند به روش حفاري مكانيزه از منظر حوزه دانش مديريت محدوده پروژه - 1394-05-07 14:09:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت لرزه خیزی شهر دهدشت با استفاده از GIS - 1394-05-07 14:04:00
دانلود مقاله پهنه بندی آسیب های ناشی از نشست زمین بر ساختمان های شهر رفسنجان - 1394-05-07 13:57:00
دانلود مقاله بررسي بروز در سطح روانگرايي به کمک سرعت موج برشي مطالعه موردي شمال شهر بابل - 1394-05-07 13:51:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی و اثرات آن در سطح زمین (مطالعه موردی شهر بابل) - 1394-05-06 01:19:00
دانلود مقاله بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانالهای زیر سطحی شهری - 1394-05-06 01:16:00
دانلود مقاله پیشنهاد یک نظریه بیش کشسانی برای خاک های دانه ای و کاربرد آن - 1394-05-06 01:11:00
دانلود مقاله ارزیابی کارایی روابط نشست گروه شمع در خاکهای رسی و مقایسه با موارد عملی - 1394-05-06 01:07:00
دانلود مقاله بررسی میدانی اندرکنش لرزهای خاک شمع سازه مبتنی بر ارتعاشات محیطی (مطالعه موردی: پایههای - 1394-05-06 01:01:00
دانلود مقاله مقایسه تعادل حدی و مدل های اجزا محد ود ارزیابی قابلیت اطمینان ترانشه قائم - 1394-05-06 01:56:00
دانلود مقاله طبقه بندی ساختگاه شهر سمنان براساسآیین نامه های 0022 ایران، IBC ، UBC ، Eurocode08 و NE - 1394-05-06 01:49:00
دانلود مقاله تاثیرات تقویت کننده ژئوگرید در ظرفیت باربری پی های سطحی دارای بار خارج از محور - 1394-05-06 01:25:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییر هندسه هسته رسی مخلوط سد خاکی بر رفتار آن در مرحله ساخت با توجه به پدیده - 1394-05-05 01:36:00
دانلود مقاله نشست طولی و عرضی ایجاد شده بر اثر حفر تونل، بررسی روشهای تجربی و تحلیلی عددی پیشنهادی - 1394-05-03 01:55:00
دانلود مقاله بررسي عددی و آزمایشگاهي اثر ستون سنگي در پایدارسازی شیب های خاکي - 1394-05-03 01:50:00
دانلود مقاله تقریب سازی شتاب حداکثر متاثر از شرایط آبرفتی ساختگاه با استفاده از شبکه های عصبی - 1394-05-03 01:45:00
دانلود مقاله بررسی اثر منحنی دانه بندی بر روی مقاومت برشی ماسه - 1394-05-03 01:42:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی متروی تبریز - 1394-05-03 01:37:00
دانلود مقاله رفتارسنجی سد سنگریزهای آزاد - 1394-05-03 01:32:00
دانلود مقاله بهسازی خاکهای مارنی غرب بندرعباس برای استفاده در خاکریزی - 1394-05-03 01:27:00
دانلود مقاله مروری بر عملکرد نانو مواد در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها - 1394-05-03 01:23:00
دانلود مقاله مروری بر عملکرد نانو مواد در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها - 1394-05-01 01:09:00
دانلو دمقاله بررسی عددی اثر استفاده از ترانشه مانع در کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطار - 1394-05-01 01:05:00
دانلود مقاله بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و سنگ شناسی مخزن و جناحین سد باطله معدن مس سونگون - 1394-05-01 01:00:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر تاخیر در نصب سیستم نگهداری در پایداری شیب به روش میخکوبی با تحلیلهای عددی ت - 1394-05-01 01:56:00
دانلود مقاله عملکرد نانورس بر مقاومت خاکهای رسی تحت اثر یک سیکل یخبندان - 1394-05-01 01:51:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ستون های شنی در بهسازی خاک - 1394-05-01 01:46:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی رفتار مکانیکی مصالح دانهای به روش المان مجزا - 1394-05-01 01:41:00
دانلود مقاله مقايسه مدلسازي هندسي ديواره جنوب شرقي معدن چغارت به روش آماري محدود و نامحدود دربرنامه - 1394-05-01 01:35:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا ( CBR ) - 1394-05-01 01:29:00
دانلود مقاله ارزیابی مدلهای رفتاری از طریق شبیه سازی آزمایشهای سه محوری - 1394-05-01 01:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر مجاورت پیها بر امپدانس سیستم خاک پی در فونداسیون های نواری - 1394-04-30 20:43:00
دانلود مقاله بررسی اثر انعطاف پذیری بستر بر شتاب افتادگی بلوک های صلب لاغر تحت بارگذاری رایکر - 1394-04-30 20:37:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربری شمع در خاکهای ماسه ای بابلسر با استفاده از آزمایشات بارگذاری شمع - 1394-04-30 20:25:00
دانلود مقاله روش اجزاء محدود سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری لرزه ای پی سطحی روی خاک های لایه لایه - 1394-04-30 20:19:00
دانلود مقاله بهسازی خاک با ستونهای خرده سنگی و برخی کاربردهای آن - 1394-04-30 20:14:00
دانلود مقاله تخمین شاخص بار نقطه ای سنگ با استفاده از آزمایش جدید بار نقطه ای لبه سنگ - 1394-04-30 20:08:00
دانلود مقاله کاربرد آزمایش بار نقطه ای لبه برای ارزیابی غیر مستقیم مقاومت فشاری تک محوری سنگ - 1394-04-30 20:03:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت بارنقطه ای سنگ با استفاده از آزمایش نفوذ میخ - 1394-04-30 19:58:00
دانلود مقاله معرفي رابطه بين مقدار نفوذ ميخ در سنگ و مقاومت فشاري تك محوري - 1394-04-30 19:54:00
دانلود مقاله حدود مجاز جابجایی دیوار گودهای تسلیح شده به روش میخکوبی - 1394-04-30 19:47:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری سد خاکی آغچای در دوران پایان ساخت و بهرهبرداری (با کاربرد پارامترهای واقع - 1394-04-29 20:02:00
دانلود مقاله بررسی پدیده قوسزدگی و شکست هیدرولیکی سد آغچای درحالت پایان ساخت و اولین آبگیری (با کارب - 1394-04-29 19:57:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیوارهای ساحلی با پشت ریز از جنس مخلوط ماسه و خرده لاستیک تحت بارهای استاتی - 1394-04-29 19:53:00
دانلود مقاله بررسی علل گسیختگی زمین در دشت نیشابور و ارتباط آن با رمبندگی خاک - 1394-04-29 19:50:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک پایدارسازی بستر سطوح شیبدار با ژئوتکستایل با استفاده از نرمافزار PLAXI - 1394-04-29 19:46:00
دانلود مقاله بررسی آببندی هسته رسی سدهای خاکی با عمق نفوذ بهينه دیوار آببند بتن پلاستيک با استفاده ا - 1394-04-29 19:40:00
دانلود مقاله بررسي نفوذپذيري ساختگاه سد کارون 2 بر اساس شاخص نفوذپذيري ثانويه (SPI ) - 1394-04-29 19:35:00
دانلود مقاله بررسی خواص مهندسی مصالح حاصل از سنگهای دگرگونی جهت استفاده در خاکریزها - 1394-04-29 19:30:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تاثیر حفره های زیر زمینی و مسلح کننده بر نشست نسبی پی سطحی - 1394-04-29 19:25:00
دانلود مقاله بررسی اثرات حوزه نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه - 1394-04-29 19:21:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیرجنس مصالح بر میزان خردشدگی آن ها در آزمایش تراکم استاندارد - 1394-04-29 19:15:00
دانلود مقاله بررسی انواع خرابی فونداسیون و ارائه راهکارهایی جهت کاهش میزان آسیبها - 1394-04-29 19:10:00
دانلود مقاله بررسی اثر استفاده از دال اتصال در تقویت فونداسیونهای منفرد و نواری - 1394-04-29 19:01:00
دانلود مقاله بررسی انواع روش های مقاومسازی و بهسازی فونداسیونها - 1394-04-29 01:35:00
دانلود مقاله پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر بابلسر - 1394-04-29 01:28:00
دانلود مقاله استفاده از یک رزین پلیمری نوین (استایرن بوتادین رابر: SBR ) جهت تثبیت خاک های دانه ای - 1394-04-29 01:25:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزدون تکه های لاستیک در مقاومت برشی ماسه - 1394-04-29 01:20:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات ارتفاع گود بر رفتار سازههای نگهبان انعطافپذیر بلوک و مهارهای پیشتنیده - 1394-04-29 01:14:00
دانلود مقاله تاثیر مجاورت ساختمان ها بر نشست نسبی پی سطحی: مطالعه ی عددی - 1394-04-29 01:09:00
دانلود مقاله مطالعه ی عددی آزمایشگاهی پروفیل جریان زیرسطحی در یک آبخانه آبرفتی - 1394-04-29 01:00:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب سازه فروشویی تودهای معدن مس سرچشمه با استفاده از مدلسازی عددی - 1394-04-28 01:35:00
دانلودمقاله مطالعه تطبیقی روش های طراحی خاکریز های مسلح شده با ژئوسنتتیک متکی بر شمع بر اساس آیین نا - 1394-04-28 01:30:00
دانلود مقاله مطالعه موردی بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاك ریزدانه رسی در بندر دی - 1394-04-28 01:22:00
دانلود مقاله بررسی اثر نانو ذرات بر روی فرآیند خود ترمیمی در رس - 1394-04-28 01:16:00
دانلود مقاله تحلیل شبه استاتیکی اثر زلزله بر تونل توسط نرم افزار PLAXIS - 1394-04-28 01:10:00
دانلود مقاله پتانسیل رمبندگی و پارامترهای تأثیرگذار بر آن مطالعۀ موردی جنوب شهرستان اردبیل - 1394-04-28 01:04:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد های فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی - 1394-04-27 23:58:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی ناپایداری شیروانی های خاکی تحت بارگذاری دینامیکی - 1394-04-27 23:53:00
دانلود مقاله ملاحظات استخراج طیف ویژه ساختگاه برای ساختمانهای بلند مرتبه - 1394-04-27 23:48:00
دانلود مقاله تعیین تابع توزیع ابعاد ناپیوستگی های بلوک تکتونیکی 1 معدن چغارت به روش سعی وخطا - 1394-04-27 23:41:00
دانلو د مقاله بررسی شاخص نفوذ پذیري ثانویه ( SPI ) و تزریق پذیري توده سنگ ساختگاه سد مروک - 1394-04-26 22:08:00
دانلود مقاله ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد ماشکیدسفلی - 1394-04-26 22:03:00
دانلودمقاله بررسي اندرکنش بین پي های رینگي مجاور هم بر ظرفیت باربری فشاری آنها - 1394-04-26 21:59:00
دانلود مقاله بررسی فرونشست زمین های آبرفتی ناشی از کاهش فشار در آبخوان ها و چگونگی اثرگذاری نوع آبرف - 1394-04-26 21:54:00
دانلو دمقاله بررسی اثر تونلهای کمعمق شهری بر روی گودبرداری های پایدار شده با میخکوبی - 1394-04-26 21:50:00
دانلود مقاله تحلیل عددی پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی گودهای حفاظت شده با استفاده از روش میخکوبی ( - 1394-04-26 21:45:00
دانلود مقاله بررسی اثرات روشهای اختلاط متفاوت بر پتانسیل رمبندگی خاکهای بهسازی شده با نانورس و نانوس - 1394-04-26 21:39:00
دانلود مقاله معیارهایی برای روانگرایی خاک های سیلتی - 1394-04-26 21:34:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی آزمایش سه محوری توخالی به منظور بررسی مکانیسم ناپایداری چاه های نفت در ساز - 1394-04-25 14:28:00
دانلود مقاله نقش بيتومين ها در انتخاب نوع رفتار هيدروژئومكانيكي توده سنگ آهك آسماري (مطالعه موردي سد - 1394-04-25 14:23:00
دانلود مقاله ايده آل ترين نقطه حرارتي آب وسيمان براي ساخت دوغاب هاي تزريق - 1394-04-25 14:18:00
دانلود مقاله عملکرد سیستم پی شمع در پتانسیل روانگرایی ماسه ها: مطالعه عددی - 1394-04-25 14:11:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیر مکش و تنش میانگین خالص بر پارامترهای دينامیکي کائولینیت عادی تحکیم يافته غ - 1394-04-25 14:06:00
دانلود مقاله انتخاب روش مناسب برای حمل مصالح حفاری شده در حفاری با TBM با توجه به شرایط ژئوتکنیکی و - 1394-04-25 14:00:00
دانلود مقاله رفتار نگاری سد گتوند علیا در مراحل مختلف زمانی با استفاده از مدلسازی عددی نتایج ابزار د - 1394-04-25 13:52:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای مقاومتی خاک سیمان تحت آلودگی فاضلاب و پس آب های صنعتی - 1394-04-25 13:45:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مهندسی خاک رس تثبیت شده با آهک - 1394-04-25 13:06:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج مدلسازی پایداری دیواره گودبرداری های عمیق توسط روش های تحلیل تعادل حدی، ا - 1394-04-25 12:58:00
تشریح کامل مراحل ساخت تونل با سپر تونلسازی (TBM) - 1394-04-24 21:22:00
انجام پایان نامه ارزیابی سیستم نگهداری و ارائه طرح تقویت برای یک تونل قدیمی با استفاده از نرم افزار - 1394-04-24 20:51:00
دانلود و آموزش نرم افزار GEO STUDIO - 1394-04-24 20:36:00
انجام پایان نامه بررسی تاثیر فشار جبهه کار تونل بر نشست سطح زمین در تونلسازی سپری EPB TBM - 1394-04-24 20:08:00
انجام پایان نامه تحلیل اثر ارتفاع پله بر پایداری آن با استفاده از نرم افزار فلگ (flac) - 1394-04-24 20:00:00
دانلود مقاله استفاده از مدلسازی زمین آماری به منظور تخمین فاصله داری ناپیوستگی ها در تونل انتقال آب - 1394-04-22 22:22:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد و نیروگاه داریان - 1394-04-22 22:17:00
دانلود مقاله بررسی اثر پودر تایر فرسوده بر روی تراکم ماسه با استفاده از آزمایش تراکم استاندارد - 1394-04-22 22:07:00
دانلود مقاله بررسی اثر تونلهای زیر زمینیِ کند و پوش بر پاسخ لرزه ای سطح زمین - 1394-04-20 23:59:00
دانلود مقاله بررسی رشد ترک از نوک ترک خطی مرکزی شیب دار با استفاده از روش المان مرزی غیر مستقیم (جاب - 1394-04-20 23:52:00
دانلود مقاله تاثیر عملیات به سازی خاک در تحلیل پاسخ لرزه ای سطح زمین مطالعه ی موردی - 1394-04-20 23:44:00
دانلود مقاله به سازی خاک زیر سازه های هیدرولیکی جهت کنترل پدیده نشت - 1394-04-20 23:35:00
دانلود مقاله بررسی تغییرمکان ها و پایداری شیب های بالادست و پایین دست سد خاکی کبودوال با کاربرد نتای - 1394-04-20 23:28:00
دانلود مقاله پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر بابلسر - 1394-04-20 23:20:00
دانلود مقاله بررسی فشارهای آب منفذی سد خاکی کبودوال با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق - 1394-04-20 23:12:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی و بررسی رفتار شیب های خاکی میخکوبی شده تحت اثر عوامل مختلف - 1394-04-20 23:04:00
انجام پایان نامه برنامه ریزی تولید معدن آهک کارخانه سیمان با استفاده از نرم افزار DATAMINE STUDIO و - 1394-04-20 12:36:00
دانلود مقاله بررسی عددی نشست استاتیکی و دینامیکی گروه شمع نسبت به کاهش سطح آب زیرزمینی (بررسی موردی - 1394-04-17 23:45:00
دانلود مقاله تخمین تراز مبنا جهت محاسبه مقاومت باند معادل در ارتفاع دیواره های میخکوبی شده (برمبنای - 1394-04-17 23:40:00
دانلود مقاله کنترل نشست خاکریزه ای شیب دار با استفاده بهینه از ژئوسنتتیک ها - 1394-04-17 23:35:00
دانلود مقاله بررسی تثبیت خاک های ریزدانه بادرفتی به کمک دستگاه تونل باد مدار باز - 1394-04-17 23:31:00
دانلود مقاله مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب سیمان در عملیات تزریق گالری RG3 پرده آب بند سد و نیروگاه - 1394-04-17 23:26:00
دانلود مقاله بررسي رفتار و پايداري تونلها در محيط سنگي - 1394-04-17 23:21:00
دانلود مقاله بررسی خصوصيات زمين شناسی مهندسی و پارامترهای طراحی پی با توجه به خطر روانگرايی و واگراي - 1394-04-17 23:14:00
دانلود مقاله بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر شریان های حیاتی - 1394-04-17 23:09:00
دانلود مقاله توصیف الگوهای ترک روی پوشش های داخلی ( lining ) تونل مرتبط با تغییر شکل برشی ناشی از نا - 1394-04-17 23:02:00
دانلود مقاله تعیین سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بابل) - 1394-04-17 22:55:00
دانلود مقاله اندرکنش ديناميكي خاک و لوله های مدفون در پای شيرواني های ناپايدار به هنگام زلزله - 1394-04-15 15:38:00
دانلود مقاله مطالعات زمینشناسی مهندسی تونل تأسیسات بزرگراه طبقاتی صدر - 1394-04-15 15:32:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییر شکل های سد سنگریزهای گتوند اولیا با لحاظ نمودن توپوگرافی ساختگاه سد - 1394-04-15 15:28:00
دانلود مقاله بررسی مروری تاثیر نیروی دینامیکی بر رفتار پیهای سطحی با روشهای عددی - 1394-04-15 15:22:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از خرده لاستیک بر پارامتر های مقاومت برشی خاک رس با استفاده از آزما - 1394-04-15 15:18:00
دانلود مقاله برآورد تحلیلی فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی بر بستر صلب - 1394-04-15 15:13:00
دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی خاک تهران - 1394-04-15 15:06:00
دانلود مقاله برآورد ظرفیت باربری پی های رینگی واقع بر شیب های مسلح شده با ژئوتکستایل به کمک تحلیل عد - 1394-04-15 15:01:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی پی شمع و مقایسه با نتایج تحلیل دوبعدی - 1394-04-15 14:57:00
دانلود مقاله بررسی اثر جریان غیرهمراه روی ظرفیت باربری پی دایروی زبر - 1394-04-15 14:51:00
دانلود مقاله مطالعه موردي پايدارسازي گود در مجاورت سازه هاي تاريخي پروژه توسعه صحن مطهر علوي (ع) - 1394-04-15 14:46:00
دانلود مقاله مقایسه دستگاه هاي برش ساده و سه محوري از لحاظ نوع بارگذاري و نتایج آزمایش ها - 1394-04-15 14:41:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل مچالهشوندگی و مخاطرات ژئوتکنیکی ناشی از آن در توده های سنگی مسیر تونل انت - 1394-04-15 14:36:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی خطرکلاگینگ در مسیرتونل کمکی کانال ابوذر تهران - 1394-04-15 14:31:00
دانلود مقاله مقایسه ی تراکم ارتعاشی و دینامیکی از نظر اهمیت و کاربرد در خاک های ماسه ای - 1394-04-15 14:23:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی دیوارهای میخ کوبی شده با استفاده از روش بدون شبکه - 1394-04-15 14:18:00
دانلود مقاله رابطه اعداد نفوذ استاندارد و ضربه فرورفت در ریزشمع کوبشی - 1394-04-15 14:13:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی فشار آب مفذی و تنش موثرنسبت به کاهش سطح آب زیرزمینی (بررسی موردی برج الم - 1394-04-15 14:06:00
دانلود مقاله استفاده از روش قطعات افقی برای پیش بینی تغییر مکان لرزه ای شیب ها و دیوارهای مسلح - 1394-04-13 01:26:00
دانلود مقاله بررسی عددی اثر انفجار بر روی گود پایدار شده به روش میخ کوبی در خاک ماسه ای - 1394-04-13 01:16:00
دانلود مقاله تاثیر وجود حفرات زیر سطحی بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی شیروانی با استفاده از روش اجز - 1394-04-13 01:09:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش میان تونل های خط یک و دو قطار شهری تبریز - 1394-04-13 01:02:00
دانلود مقاله بررسی مدل های كاز رام و كاز رام اصلاح شده در پيش بينی ميزان خردایش سه انفجار آزمایشی د - 1394-04-12 23:57:00
دانلود مقاله نقش ابزار دقیق در کنترل و پایداری سدهای خاکی ( مطالعه موردی ) - 1394-04-12 23:51:00
دانلود مقاله بررسی ویژگی های فیزیکی و دوام داری نمونه هایی از سنگ های کربناته معادن جنوب غرب یزد - 1394-04-12 23:46:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی (مطالعه موردی؛ آبرفت های شهر قم) - 1394-04-12 23:40:00
دانلود مقاله تاثیر اندازه دانه های ژئوفوم بر رفتار مخلوط رس ژئوفوم در آزمایش برش مستقیم - 1394-04-12 23:31:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهای هندسی بر اندرکنش دینامیکی خاک و لوله های مدفون در پای شیروانی ها - 1394-04-12 23:23:00
دانلود مقاله روش آنالیز سریع پایداری گود در محل، مقایسه و صحت سنجی با شبیه سازی نرم افزاری - 1394-04-11 22:00:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی رفتار خاک های غیر اشباع در حالت های مکش ثابت و متغیّر - 1394-04-11 21:56:00
دانلود مقاله بررسی پایداری سطوح شیبدار با استفاده از روش ریزلرزه نگاری و انتشارآوایی - 1394-04-11 21:51:00
دانلود مقاله ارزیابی مدول الاستیسیته دینامیکی و استاتیکی آهک های سروک در ساختگاه سد بختیاری - 1394-04-11 21:45:00
دانلودمقاله بهینه سازی آرایش گروه شمع و رادیه از دیدگاه ظرفیت باربری با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1394-04-11 21:39:00
دانلود مقاله بررسی خاک های مسئله دار استان گیلان تحلیل و پهنه بندی خاک های روانگرا در مسیر متروی رشت - 1394-04-11 21:32:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل تجربی بین سرعت موج برشی و شاخص کیفیت سنگ ها - 1394-04-11 21:27:00
دانلود مقاله پیشبینی نرخ نفوذ دستگاه TBM درتونل بلند زاگرس با استفاده از شبکه عصبی و spss - 1394-04-11 21:18:00
دانلود مقاله بررسی میزان اعتبار مقاومت برشی زه كشی نشده خاك هاي ريزدانه ( U S ) بر اساس نتايج آزمايش - 1394-04-11 21:11:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مسیر خط 2 متروی تبریز - 1394-04-11 21:05:00
دانلود مقاله بررسي اثرات ژئوتکنیکي و ژئولوژیکياخت سگاه بر پاسخ لرزه ای دره های آبرفتي لایه بندی شده - 1394-04-11 20:31:00
دانلود مقاله تعیین رابطه بین نفوذپذیری و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی سازند آهکی سروک در ساختگاه س - 1394-04-10 22:46:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات منحنی پوش گسیختگی خاک های کربناته و سیلیکاته با استفاده از نتایج آزمایش ه - 1394-04-10 22:40:00
دانلود مقاله مدل هایپربولیک و پیش بیني رفتار تنش کرنش زباله (مطالعه موردی مرکز دفن زباله کهریزک تهرا - 1394-04-10 22:34:00
دانلود مقاله ارزیابی فشار جانبی فعال خاک های دانه ای بر دیوارهای حائل به روش مشخصه های تنش - 1394-04-10 22:28:00
دانلود مقاله تحلیل فشار جانبی خاک های مسلح شده با فیبر بر دیوارهای حایل در حالت غیرفعال با استفاده ا - 1394-04-10 22:21:00
دانلود مقاله تحلیل نشست تک شمع تحت بار محوری در خاک های غیرهمگن با روش دیفرانسیل کوادریچر - 1394-04-10 22:14:00
دانلود مقاله بررسی اثر دانه بندی بر روی تراوائی مخلوط های ماسه و رس - 1394-04-08 22:37:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد ژئوتکستایل در تسلیح خاک رس به کمک مدل سازی در نرم افزار ABAQUS - 1394-04-08 22:23:00
دانلود مقاله بررسي اثرات رفتاري و اقتصادي ضريب مقاومت خاك بستر در پي سازه ها - 1394-04-08 22:11:00
دانلود مقاله روش آنالیز سریع پایداری گود در محل، مقایسه و صحت سنجی با شبیه سازی نرم افزاری - 1394-04-08 21:58:00
- 1394-04-08 21:56:00
دانلود مقاله کاربرد نتایج آزمایش CPT در برآورد ظرفیت باربری شمع های کوبشی با استفاده از شبکه ی عصبی - 1394-04-06 22:29:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزهای دیوارهای میخکوبی شده - 1394-04-06 22:20:00
دانلود مقاله بررسی پارامتریک شيروانی های مهارشده با ميخکوبی به روش عددی - 1394-04-06 22:18:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای طرح پی گسترده با معرفی خواص شالوده به روش های فنرهای مزدوج مجازی و مدل - 1394-04-06 22:08:00
دانلود مقاله بررسي و مقايسه روش هاي تعيين چقرمگي ترك در سنگ - 1394-04-06 21:53:00
دانلود مقاله روش آنالیز سریع پایداری گود در محل، مقایسه و صحت سنجی با شبیه سازی نرم افزاری - 1394-04-06 21:48:00
دانلود مقاله مقایسه، صحت سنجی و پیش بینی عددی و آزمایشگاهی مدل های پارامتری شیروانی های خاکی مسلح شد - 1394-04-06 21:40:00
دانلود مقاله پيشنهاد طرح بهينه در ديوارهاي حائل مسلح شده با ژئوگريد با استفاده از مدلسازي نرم افزاري - 1394-04-06 21:33:00
دانلود مقاله تهیه پروفیل های بیشترین محدوده تزریق دوغاب در محور سد سررود، با استفاده از پارامتر های - 1394-04-06 21:21:00
دانلود مقاله تعيين ميزان پايداري و پتانسيل وقوع ريزش در سقف و ديواره هاي تونل انحراف سد گلمندره، با - 1394-04-06 21:08:00
دانلود مقاله تاثیر افزودن خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی ماسه های کربناته - 1394-04-06 20:58:00
دانلود مقاله شناسایی محل های نشت آب کوله سدهای مخزنی (مطالعه موردی) - 1394-04-06 20:49:00
دانلود مقاله مقایسه کارایی روابط تجربی ضریب عکس العمل جانبی خاک در تحلیل شمع تحت بار جانبی در خاک ها - 1394-04-06 20:41:00
دانلود مقاله حدود مجاز جابجایی دیوار گودهای تسلیح شده به روش میخکوبی - 1394-04-03 22:33:00
دانلود مقاله تحلیل تجربی وابستگی خصوصیات توده سنگ نسبت به عمق مجموعه تونل های آزادراه خرم آباد پل زا - 1394-04-03 22:28:00
دانلود مقاله بررسي شبه استاتیکي تاثیر استفاده از ژئوسل در افزايش ظرفیت باربري پي هاي سطحي مشرف به شی - 1394-04-03 22:21:00
دانلود مقاله بررسی موردی نیاز لرزه ای الاستیک سیستم های خاک و سازه چاق در اثر دو پديده متوالی برخاست - 1394-04-03 22:12:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیروانی ها به روش اجزای محدود - 1394-04-03 22:04:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل تغییر حجم خاک متورم شونده ی به سازی شده با رزین - 1394-04-02 21:57:00
دانلودمقاله بررسی نفوذپذیری و رفتار هیدرو ژئومکانیکی توده سنگ، با استفاده از آزمایش های نفوذپذیری لو - 1394-04-02 21:49:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ارتفاع سربار بر جابجایی قائم تاج تونل با استفاده از روش های اجزاء محدود و ت - 1394-04-02 21:43:00
دانلود مقاله مقایسه ی نتایج آنالیزهای دینامیکی دوبعدی و سه بعدی سد سنگریزی شده با رویه ی بتنی ( CFRD - 1394-04-02 21:26:00
دانلود مقاله رابطه تجربی مناسب برای تعیین ضریب عکس العمل بستر در خاک های ماسه ای شهر بندرعباس - 1394-04-02 21:21:00
دانلود مقاله ارزیابی تحلیلی قابلیت اطمینان پایداری ترانشه های قائم در خاک های چسبنده با روش توزیع تو - 1394-04-02 21:15:00
دانلود مقاله بررسی اثر شرایط اولیه بر نتایج آزمایش سه محوری توسط روش المان منفصل - 1394-04-02 21:09:00
دانلود مقاله ارائه ی نقشه ی هم فرکانس و تعیین کاربری اراضی شهر کرمانشاه براساس ملاحظات ژئوتکنیک لرزه - 1394-04-02 21:00:00
دانلود مقاله تحلیل شمع های تحت بار جانبی با استفاده از مدل بهبود یافته گوه کرنش - 1394-04-02 20:50:00
دانلود مقاله مقایسه کاربرد روش المان محدود و روش مدفون در تحلیل گوهی کرنش - 1394-04-02 20:42:00
دانلود مقاله مطالعه آماری اثر نوع کانی رسی و درصدهای مختلف ماسه بر خطای نتایج آزمایش حدود اتربرگ - 1394-04-01 14:11:00
دانلود مقاله بررسی اثر وجود یک لایه خاک ضعیف در پایداری شیروانیهای خاکی - 1394-04-01 13:59:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای خاک رس تثبیت شده با آهک - 1394-04-01 13:52:00
دانلود مقاله بررسی پایداری سدخاکی بزمان توسط نرم افزار plaxis - 1394-04-01 13:45:00
دانلود مقاله بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد بزمان با استفاده از آزمایشهای لوژان و لفران - 1394-04-01 13:37:00
دانلود مقاله مطالعه عددي ميزان نشت سد خاكي بزمان - 1394-04-01 13:30:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد مدل های هوش مصنوعی در پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک - 1394-04-01 13:13:00
دانلود مقاله بررسی اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر روانگرایی ماسه ها در شرایط برش ساده و مقایسه آن با - 1394-04-01 13:08:00
دانلود مقاله بررسی عددی اثر حضور میکروپایل در کاهش پتانسیل روانگرایی ماسه اشباع - 1394-04-01 12:58:00
دانلود مقاله یک ردیاب رنگی جدید برای مطالعات زیست محیطی ژئوتکنیک در مقیاس آزمایشگاهی - 1394-04-01 12:51:00
دانلود مقاله یک ردیاب رنگی جدید برای مطالعات زیست محیطی ژئوتکنیک در مقیاس آزمایشگاهی - 1394-03-29 23:53:00
دانلود مقاله ارزیابی مقایسه ای مدل رگرسیون چندمتغیره پیشبینی نرخ نفوذ ماشین های تمام مقطع حفاری تونل - 1394-03-29 23:44:00
دانلود مقاله بررسی آسیب پذیری سد خاکی شاه قاسم با افزایش مقدار نفوذپذیری در قسمت پی به بوسیله آنالیز - 1394-03-29 23:33:00
دانلود مقاله مقایسه آنالیز نشت در سدهای خاکی در حالت دوبعدی با حالت سه بعدی (مطالعه موردی: سد شاه قا - 1394-03-29 23:24:00
دانلود مقاله بررسی عددی دو بعدی و سه بعدی اثر تمایل هسته رسی و رس تماسی بر رفتار سدهای سنگریزه ای وا - 1394-03-29 23:16:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجار سطحی برتونل مدفون در خاک ماسه ای سست - 1394-03-29 22:59:00
دانلود مقاله ارزیابی ساختگاه دفن نخاله های ساختمانی کیان آباد شیراز از نظر میزان خطرپذیری و معیارهای - 1394-03-29 22:51:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزهای و مقاطع بیشینه شتاب زمین در مسیر متروی قم - 1394-03-29 22:42:00
دانلود مقاله اصلاح نفوذپذیری خاک های سیلتی با استفاده از پلیمر پلی وینیل استات - 1394-03-29 22:33:00
دانلود مقاله تقویت خواص مکانیکی خاک های سیلتی با استفاده از پلیمر پلی وینیل استات - 1394-03-29 22:23:00
دانلود مقاله بررسی نشت از پی سد خاکی زیبا محمد خرمآباد با نرمافزارهای Seep/w و Plaxi - 1394-03-26 19:31:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر شکل تزریق جبران کننده اطراف تونل بر نشست سطحی زمین به کمک روش اجزای محدود - 1394-03-26 19:23:00
دانلود مقاله بررسی دوام خاک تثبیت شده با آهک با اثر دوده سیلیسی در برابر سیکل تر خشک و یخ ذوب در مجا - 1394-03-26 19:15:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی رفتار لرزهای شمع ها در خاک های مستعد روانگرایی - 1394-03-26 19:06:00
دانلود مقاله استفاده از خصوصيات خميري خاک در شناسايي پتانسيل واگرايي خاک ها - 1394-03-26 18:57:00
دانلود مقاله روش های حل عددی و ریاضی در بررسی اثرانفجارسطحی بر سازه های مدفون در خاک - 1394-03-26 18:51:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار گسیختگی خاک های سیمانی شده مصنوعی - 1394-03-26 18:45:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات کرنشی خاک های سیمانی شده تحت تنش های قائم وافقی در مدلینگ آزمایشگاهی - 1394-03-26 18:35:00
دانلود مقاله بررسی رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر همراه با سیمان و نانو سیلیس تحت آزمایش سه محوری استا - 1394-03-26 18:25:00
دانلود مقاله بررسی رفتار مکانیکی دو نمونه از مصالح سنگریزه ای استان گیلان تحت آزمایش سه محوری بزرگ م - 1394-03-26 18:18:00
دانلود مقاله بررسی کامل روابط موجود جهت تخمین ضریب عکس العمل افقی بستر با کاربرد در طراحی شمع ها - 1394-03-24 01:29:00
دانلود مقاله کاربرد روش تاگوچی در ارائه طرح بهینه سیستم انکراژ در گودبرداری ها - 1394-03-24 01:23:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای مقاومتی ماسه مسلح شده با فایبر - 1394-03-24 01:16:00
دانلود مقاله تاثیر ریزدانه ی غیر خمیری بر مقاومت استاتیکی زهکشی نشده ی ماسه - 1394-03-24 01:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مقاومتی و نشست پذیری خاک (مدول الاستیسیته) بر نحوه ی عملکرد میکر - 1394-03-24 01:57:00
دانلود مقاله بررسی رابطه بین ارتفاع تاج موج شکن سنگریزه ای از تراز فوقانی بستر آن و نشست نسبی موج شک - 1394-03-24 01:50:00
دانلود مقاله بررسی روش های کلی شبیه سازی عددی انفجار در خاک - 1394-03-24 01:41:00
دانلود مقاله رابطه کاهندگی بيشينه مقادير شتاب بر مبنای داده های جنبش نيرومند زمين برای استان گيلان - 1394-03-24 01:29:00
دانلود مقاله مدلسازی فیزیکی اثر گسلش معکوس بر شریان های حیاتی - 1394-03-24 01:20:00
دانلود مقاله مروری بر اثر فیبر مسلح کننده بر روی مقاومت ماسه تقویت شده با سیمان - 1394-03-24 01:08:00
دانلود مقاله ارزيابي خاک های ناپايدار داخلي و ريزشويي در بستر سدها ( مطالعه موردی سد مياندشت اسفراين - 1394-03-23 01:30:00
دانلود مقاله ارزيابي خصوصيات مقاومتي خاک شهر بندرعباس با استفاده از آزمايش SPT - 1394-03-21 23:40:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل روانگرایی منطقهی بندرعباس - 1394-03-21 23:32:00
دانلود مقاله استفاده از شبکههای عصبی برای تخمین مقدار شیرابه تولیدی از مدفنهای زباله شهری کهریزک در - 1394-03-21 23:17:00
دانلود مقاله اثر تغییر فواصل قائم بین مهاریها بر تغییرمکانهای دیواره گود - 1394-03-21 23:04:00
دانلود مقاله بررسی تغییر خصوصیات مهندسی سنگ های اشباع درآب های شور - 1394-03-21 22:24:00
دانلود مقاله برآورد و پيش بيني نشت و هجوم آب به داخل تونل با استفاده از روشهاي تحليلي و تجربي - 1394-03-17 01:34:00
دانلود مقاله برداشت هاي مغناطيس سنجي جهت تعيين اشياء مدفون در سايت دانشگاه يزد - 1394-03-17 01:31:00
دانلود مقاله بررسي ابزارهاي مختلف مديريت ريسك در فعاليت هاي اكتشافي كوچك معادن كشور - 1394-03-17 01:28:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي تأثير دانسيته ي بار بر توان كشي در آسياهاي گردان - 1394-03-17 01:25:00
دانلود مقاله برر سي امكان جدايش آهن از كانسنگ آنومالي 2 معدن ساغند به روش جداسازي مغناطيسي - 1394-03-17 01:22:00
دانلود مقاله برر سي تأثير عناصر سرب و روي در عمليات فلوتاسيون كاني پيريت در كانسنگ هاي مس پورفيري مج - 1394-03-17 01:16:00
دانلود مقاله برر سي تاثير پارامترهاي كلكتور و PH در فلوتاسيون كانسنگ فسفاته رسوبي با گانگ كربناته - 1394-03-17 01:12:00
دانلود مقاله بررسي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات رودخانه اي معدن سونگون - 1394-03-17 01:09:00
دانلود مقاله برر سي رفتار تك محوري سنگ با استفاده از داده هاي انتشار آكوستيك - 1394-03-17 01:06:00
دانلود مقاله بررسي آلودگي ناشي از كارخانه زغال شويي البرزشرقي به كمك مدل سازي برداشت هاي 4 بعدي داد - 1394-03-17 01:59:00
دانلود مقاله بررسی امواج رایلی حاصل شده از امواج حجمی منتشر شده در محیط متخلخل غیراشباع و معادلات حا - 1394-03-16 02:38:00
دانلود مقاله شبيهسازي شروع ترك هيدروليكي از نوك شكستگيهاي طبيعي توسط نرمافزار FRANC2D - 1394-03-16 02:32:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات میزان چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاکهای لسی در اثر افزودن سیمان و آهک - 1394-03-16 02:20:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره نهایی شمالشرقی معدن روی و سرب انگوران با روش های تعادل حدی و المان - 1394-03-16 02:04:00
دانلود مقاله بررسی کاهش پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از فناوری نانو به روش آزمایشگاهی و مدلسازی - 1394-03-16 01:58:00
دانلود مقاله تحلیل عملکرد دیواره میخکوبی در گودبرداریهای عمیق در محیط های سنگی درزه دار - 1394-03-16 01:46:00
دانلود مقاله پایدارسازی دائمی گودبرداری هتل های نرگس مشهد با استفاده از سيستم نيلينگ و خاك مسلح - 1394-03-16 01:37:00
دانلود مقاله بررسی روشهای رگرسیون چندمتغیره خطی و شبکه عصبی مصنوعی جهت تعیین مقاومت فشاری تکمحوری و - 1394-03-16 01:53:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی سه بعدی نشست سطح زمین تحت تاثیر حفاری EPB-TBM در زمین نرم - 1394-03-15 16:11:00
دانلود مقاله روش عددی المان محدود جهت بررسی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد دیوارهای حائل دیافر - 1394-03-15 01:11:00
دانلود مقاله انتخاب بادبزن اصلي معدن بزرگ تزره به روش مسير بحراني - 1394-03-10 23:37:00
دانلود مقاله انتخاب سيستم حمل و نقل براي معادن با توليد متوسط: مطالعه موردي معدن سنگ آهن كوركورا - 1394-03-10 23:34:00
دانلود مقاله انتخاب الگوي بهينه برداشت از معادن مجتمع سيمان آبيك با استفاده از روش تاپسيس - 1394-03-10 23:30:00
دانلود مقاله انتخاب مدل پيش بيني خردايش مناسب در معدن مس سرچشمه - 1394-03-10 23:25:00
دانلود مقاله انتخاب بهترين روش عددي براي شبيه سازي جريان ثقلي سنگ خرد شده در معادن تخريبي به كمك تصم - 1394-03-10 23:21:00
دانلود مقاله انتخاب الگوي بهينه برداشت از معادن مجتمع سيمان آبيك با استفاده از روش تاپسيس - 1394-03-10 23:17:00
دانلود مقاله امكان سنجي تيكنر باطله خط چهارم توليد كنسانتره مجتمع گل گهر در شرايط اضافه شدن سيستم ها - 1394-03-10 23:14:00
دانلود مقاله امكان سنجي پيش فرآوري عناصر نادر خاكي موجود در سد باطله كارخانه آهن چغارت يزد - 1394-03-10 23:08:00
دانلود مقاله انتخاب سيستمهاي بهينه پاكسازي در معادن و صنايع معدني با استفاده از رويكرد تحليل سلسله م - 1394-03-10 23:01:00
دانلود مقاله انتخاب روش آناليز نشانگرهاي لرزه اي به منظور تخمين تخلخل مخازن در تفسير لرزه اي - 1394-03-10 22:56:00
دانلود مقاله اكتشاف كانسار آهن چيچك با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي مقاومت ويژه، پلاريزاسيون القايي - 1394-03-09 01:31:00
دانلود مقاله افزايش فاكتور جدايش لانتانيدها به روش استخراج حلالي با استفاده از استخراج كننده TBP - 1394-03-09 01:27:00
دانلود مقاله افزايش عمر آسترهاي جداره آسياهاي نيمه خودشكن شركت معدني و صنعتي گل گهر با ارائه طرح غير - 1394-03-09 01:23:00
دانلود مقاله اعتبارسنجي نتايج شبيه سازي حركت بار در آسياهاي گردان به روش اجزاي گسسته با نرم افزار KM - 1394-03-09 01:19:00
دانلود مقاله اعتبارسنجي صنعتي مدل Plitt در پيش بيني حد جدايش كلاسيفايرهاي هيدروليكي - 1394-03-09 01:17:00
دانلود مقاله اعتبار سنجي تغييرات عيار مدل بلوكي اكتشافي به كمك چالهاي استخراجي در زونهاي كاني سازي م - 1394-03-09 01:12:00
دانلود مقاله اصلاح طراحي انفجار در معدن سنگ آهن جلال آباد - 1394-03-09 01:09:00
دانلود مقاله استفاده از منطق فازي در كاهش اندازه گيري هاي اكتشافي، مطالعه موردي: كانسار مارن جاورتن، - 1394-03-09 01:06:00
دانلود مقاله الگوي پراكندگي عناصر و بررسي همبستگي آنها در زون هاي دگرساني كانسار مس-طلاي مسجد داغي - 1394-03-09 01:02:00
دانلود مقاله استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي در تعيين نفوذ آب از سدهاي باطله: معدن مس ميدوك - 1394-03-08 23:57:00
دانلود مقاله استراتژي تهويه به هنگام حريق در تونل ها (مطالعه موردي: تونل گندمكار) - 1394-03-08 11:53:00
دانلود مقالهاستخراج روبيديم از باطله طلا، 1: فرايند اسيدشويي- تشويه سولفاتي ليچينگ آبي - 1394-03-08 11:49:00
دانلود مقاله استخراج روبيديم از باطله طلا، 2: فرايندهاي استخراج با حلال و استخراج فلوتاسيوني ستوني - 1394-03-08 11:43:00
دانلود مقاله استخراج تركيبات منيزيم از دولوميت با ليچينگ تحت فشار دي اكسيد كربن - 1394-03-08 11:37:00
دانلود مقاله ارزيابي كيفيت آب زيرزميني در حوزه شرق ساري با استفاده از روش هاي آماري و گرافيكي - 1394-03-08 11:32:00
دانلود مقاله ارزيابي عملكرد مدار فلوتاسيون فسفرزدايي كارخانه فرآوري چادرملو - 1394-03-08 11:26:00
دانلود مقاله ارزيابي روشهاي SGR و TIC در رده بندي ميزان نشت آب به تونلهاي شهري؛ مطالعه موردي: تونل خ - 1394-03-08 11:23:00
دانلود مقاله ارزيابي ذخيره كانسار مس مسجدداغي جلفا با استفاده از نرم افزار Rock Works 16 - 1394-03-08 11:19:00
دانلود مقاله استفاده از روش هاي SVD و SDD در تشخيص الگوهاي ژئوشيميايي مطالعه موردي انديس مس ده سلم - 1394-03-08 11:15:00
دانلود مقاله ارزيابي تحليلي پايداري شيرواني سنگي مشرف به تونل نيروگاه سد مخزني مشمپا در برابر مكانيز - 1394-03-06 01:43:00
دانلود مقاله آناليز پايداري شيرواني سد خاكي در شرايط مختلف بهره برداري به روش اجزاء محدود و مقايسه ب - 1394-03-06 01:39:00
دانلود مقاله بررسي عوامل ناپايداري شيرواني مشرف بر نوار نقاله مجتمع مس سونگون و پايدارسازي آن - 1394-03-06 01:36:00
دانلود مقاله آناليز پايداري شيروانيهاي خاكي مسلح با روشهاي اجزاء محدود و تعادل حدي - 1394-03-06 01:33:00
دانلود مقاله ناپايداري شيرواني مشرف بر نوار نقاله مجتمع مس سونگون و پايدارسازي آن - 1394-03-06 01:25:00
دانلود مقاله آناليز عددي پارامتر هاي موثر بر ظرفيت باربري پي نواري مجاور شيرواني ماسه اي مسلح و غيرم - 1394-03-06 01:22:00
دانلود مقاله آناليز لرزهاي شيروانيهاي قائم مسلح به كمك روش قطعات افقي - 1394-03-06 01:18:00
دانلود مقاله آخرين دستاوردهاي پايدارسازي شيروانيها با روش هاي ميخكوبي و انكراژ - 1394-03-06 01:08:00
دانلود مقاله ارزيابي پارامترهاي موثر بر نفوذپذيري و تزريق پذيري تكيه گاه راست ساختگاه سد داريان با ا - 1394-03-04 23:23:00
دانلود مقاله ارائه يك سيستم طبقه بندي فازي براي ارزيابي قابليت حفاري سنگها - 1394-03-04 23:19:00
دانلود مقاله ارزيابي قابليت اطمينان عمليات انفجار-مطالعه موردي: معدن سنگ آهن علي آباد (رباط پشت بادا - 1394-03-04 23:15:00
دانلود مقاله ارائه يك رابطه رياضياتي جهت پيش بيني عقب زدگي ناشي از انفجار - 1394-03-04 23:12:00
دانلود مقاله ارائه يك الگوريتم جديد براي تغيير روش استخراج از روباز به زيرزميني؛ مطالعه موردي: كانسا - 1394-03-04 23:08:00
دانلود مقاله ارائه روش تركيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي منطق فازي براي پتانسيليابي مس پورفيري در برگ - 1394-03-04 23:02:00
دانلود مقاله ارائه الگويي به منظور آموزش مؤثر درس زبان انگليسي تخصصي رشته مهندسي معدن - 1394-03-04 22:58:00
دانود مقاله ارائه الگوي ساختار شكست كار جهت بهينه سازي پروژه هاي اكتشافي، با نگرشي ويژه بر اكتشاف عن - 1394-03-04 22:53:00
دانلود مقاله نتايج موفقيت آميز به كارگيري مهندسي ارزش در سيستم نگهداري حوضچه استغراق سد كارون 3 روش - 1394-03-04 01:40:00
دانلود مقاله مقايسه ملاكهاي مختلف شكست برشي با استفاده از نتايج آزمايشات برش مستقيم بر روي سطوح ناه - 1394-03-04 01:36:00
دانلود مقاله آناليز معكوس برداشت هاي مغناطيسي به منظور يافتن بي هنجاري هاي ژئومغناطيسي محدوده معدني - 1394-03-04 01:32:00
دانلود مقاله اثر جفت شدگي الكترومغناطيس بر پاسخ قطبش القائي فركانسي زمين نيم فضاي پلاريزه شونده - 1394-03-04 01:26:00
دانلود مقاله مطالعه ناهمساني مقاومت كششي سنگهاي دگرگوني ناحيه همدان ( كندلان،گردنه زاغه ) - 1394-03-04 01:22:00
دانلود مقاله مقايسه كارايي معيارهاي تجربي شكست بر مبناي تحليل مقدار عدم قطعيت ثابت هاي هر معيار - 1394-03-04 01:18:00
دانلود مقاله اثر پارامترهاي طراحي روش چتري بر حفظ پايداري سينه كار؛ مطالعه موردي تونل سبزكوه - 1394-03-04 01:14:00
دانلود مقاله ابزار نگاري و ارزيابي پتانسيل ريزش در ديواره معادن روباز - 1394-03-04 01:10:00
دانلود مقالهمقايسه مدل هاي هوك- براون و مور- كولمب در ارزيابي پايداري شيرواني هاي سنگي - 1394-03-04 01:06:00
دانلود مقاله نحوه انتخاب ماشين حفر تونل در پروژه قطعه اول تونل انتقال آب كرج - 1394-03-04 01:02:00
دانلود مقاله مقايسه مدل عددي دو بعدي و سه بعدي شكست واژگوني سطوح شيبدار سنگي و بررسي نتايج با تحليل - 1394-03-03 23:49:00
دانلود مقاله مطالعه موردي مقايسه ارزيابي نتايج دو نرم افزار در بررسي رفتار تونل سد نم رود - 1394-03-02 13:14:00
دانلود مقاله مدلسازي نحوه انتشار تركها در اطراف چالهاي انفجاري در آتشباري كنترل شده - 1394-03-02 11:59:00
دانلود مقاله مطالعه عددي پديده شكست هيدروليكي در تونلهاي تحت فشار بوسيله روش اجزاء مجزا - 1394-03-02 11:56:00
دانلود مقاله مدلسازي نتايج تست سه محوري سنگ‌هاي درزه دار - 1394-03-02 11:52:00
دانلود مقاله معرفي روشهاي تحليل برگشتي براي تعيين مدول الاستيسيته (E) و نسبت تنشهاي افقي به عمودي (K - 1394-03-02 11:48:00
دانلود مقاله مقايسه عملكرد دو نوع ديلاتومتر در توده سنگ‌هاي سازند دالان - 1394-03-02 11:45:00
دانلود مقاله مطالعه كاني شناسي، دوام، سختي و مقاومت سازند قم در شرق و شمال شرق همدان - 1394-03-02 11:34:00
دانلود مقاله مدل كردن روند خرابي در ازمايش برزيلي بر پايه تئوري مكانيك شكست - 1394-03-02 11:30:00
دانلود مقاله مطالعه ناهمساني مقاومت كششي سنگهاي دگرگوني ناحيه همدان ( كندلان،گردنه زاغه ) - 1394-03-02 11:26:00
دانلود مقاله مطالعات ژئوتكنيك در پروژه هاي تونل - 1394-03-02 11:22:00
دانلود مقاله طراحي نرم افزار MROCK جهت محاسبه برخي ويژگي هاي ژئومكانيكي سنگ - 1394-03-02 11:15:00
آناليز الاستوپلاستيك لاينينگ تونلها و طراحي حفاظ بتني تونل چشمه لنگان با اجراي ساپورتهاي موقت - 1394-03-01 14:22:00
آناليز الاستوپلاستيك لاينينگ تونلها و طراحي حفاظ بتني تونل چشمه لنگان با اجراي ساپورتهاي موقت - 1394-03-01 13:57:00
دانلود مقاله تحليل عددي تاثير خصوصيات هندسي و ژئومكانيكي درزه ها بر رفتار تونل - 1394-02-28 13:24:00
دانلود مقاله تحليل عددي اندركنش قلعه فلك الافلاك با طرح مقاوم سازي بستر سنگي - 1394-02-28 13:20:00
دانلود مقاله تحليل عددي اثر زلزله بر روي مغارهاي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه - 1394-02-28 13:16:00
دانلود مقاله تحليل عددي آزمايشات برجاي جك تخت و شكاف گمانه‌اي در ساختگاه سد بختياري - 1394-02-28 13:11:00
دانلود مقاله تحليل و مدلسازي توسعه شكستگي ها دريكي از مخازن ساختماني واقع در حوضه زاگرس - 1394-02-28 13:08:00
دانلود مقاله تحليل عددي سه بعدي تغييرات توامان تنش – نفوذپذيري در توده سنگ - 1394-02-28 13:03:00
دانلود مقاله تحليل عددي سه بعدي اثر فاصله داري و شيب دسته درزه بر عملكرد تيغه TBM - 1394-02-28 13:00:00
دانلود مقاله تحليل عددي تاثير سختي عمودي و برشي درز بر دبي آب ورودي به تونل - 1394-02-28 12:56:00
دانلود مقاله تحليل لرزه‌اي ميل مهارهاي انبارهاي هسته اي بر اساس مدل اندكنش خاك و نگهدارنده اصلاح شده - 1394-02-28 12:53:00
دانلود مقاله تحليل عددي سه بعدي تغييرات توامان تنش – نفوذپذيري در توده سنگ - 1394-02-28 12:50:00
تجزیه مواد معدنی - 1394-02-27 01:40:00
تيتراسيون - 1394-02-27 01:39:00
روش فلورسانس پرتو يا آزمايش XRF - 1394-02-27 01:38:00
طيف سنجي پراش پرتو اشعه ايکس يا آزمايش XRD - 1394-02-27 01:37:00
تصاویر مقاطع کانی شناسی - 1394-02-27 01:34:00
خواص نوري كاني ها - 1394-02-27 01:33:00
تشخيص کاني ها در مقاطع نازک - 1394-02-27 01:31:00
دانلود مقاله تحليل شكستگي ها و شناسايي تنش‌ها در مخازن هيدروكربوري با استفاده از لاگ هاي تصويري - 1394-02-26 23:56:00
دانلود مقاله تحليل سه بعدي پايداري و تأثير متقابل حفاري تونل هاي دوقلوي مترو اصفهان (قطعه جنوبي ) بر - 1394-02-26 23:51:00
دانلود مقاله تحليل سه بعدي پايداري جبهه حفاري تونل هاي دايره اي در خاك هاي همگن - 1394-02-26 23:48:00
دانلود مقاله تحليل سه بعدي اثر حفر چالهاي راهنما بر تونلهاي آب بر نيروگاه آبي سد گتوند عليا - 1394-02-26 23:45:00
دانلود مقاله تحليل سد بتني دو قوسي كارون 3 با در نظر گرفتن مدلهاي غير خطي براي سنگ پي - 1394-02-26 23:42:00
دانلود مقاله تحليل ريسك براي تعيين الگوي نگهداري- مطالعه موردي : تونل تالون - 1394-02-26 23:38:00
دانلود مقاله تحليل ريزش سنگ درمحدوده تكيه گاه چپ سد شهيد عباسپور و ارائه راهكارهاي پايدارسازي - 1394-02-26 23:35:00
دانلود مقاله تحليل رفتار خزشي توده سنگ سرپانتينه پيرامون تونل گاوشان - 1394-02-26 23:30:00
دانلود مقاله يك مدير پروژه تونل بلند در روش طرح و ساخت با چه چالشهايي مواجه است؟ قرار دادي - مالي - 1394-02-26 23:28:00
دانلود مقاله نقش و اهميت برنامه ريزي و طراحي در توسعه پايدار فضاهاي زيرزميني - 1394-02-26 23:18:00
دانلود مقاله نقش مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك درتونلسازي مكانيزه در شرايط دشوار زمين شناسي - 1394-02-25 01:22:00
دانلود و آموزش نرم افزار Slide - 1394-02-25 01:23:00
دانلود مقاله نقش پارامترهاي زمين شناسي و مخاطرات ژئوتكنيكي در انتخاب ماشين تونلزني - 1394-02-25 01:19:00
دانلود مقاله مقايسه روشهاي كف برداري تونلهاي آبرسان سد و نيروگاه برق آبي گتوند عليا - 1394-02-25 01:15:00
دانلود مقاله مقايسه حداقل فشار لازم براي نگهداري سينه كار تونل با ماشين حفاري EPB به وسيله روشهايتحل - 1394-02-25 01:11:00
دانلود مقاله مقايسه تحليل پايداري تونل آبرسان نيروگاه سياه بيشه با استفاده از روشهاي عددي - 1394-02-25 01:07:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه آهن كوهين محور قزوين – رشت - 1394-02-25 01:04:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و بهينه‌يابي سطوح شكست شيبهاي سنگي با استفاده از نرم‌افزارGAROCK - 1394-02-25 01:00:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل در زمين‌هاي لهيده مطالعه موردي:‌ تونل گاوشان - 1394-02-25 01:57:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونلهاي انحراف آب سد ونيار - 1394-02-25 01:53:00
دانلود مقاله تحليل خطر زمين لرزه شهرستان كرج - 1394-02-25 01:49:00
مبانی کانه ارایی - 1394-02-24 19:09:00
اصول فلوتاسيون - 1394-02-24 19:07:00
مراحل کانه ارایی - 1394-02-24 19:06:00
تعاریف اولیه کانه ارایی - 1394-02-24 19:05:00
درجه آزادي - 1394-02-24 19:03:00
آزمايش دانه بندی خاک (روش مکانيکی) - 1394-02-24 19:03:00
سنگ شکن ها - 1394-02-24 19:02:00
عمليات خردايش در کانه آرائي - 1394-02-24 17:43:00
سنگ شکن ھای اولیه - 1394-02-24 17:43:00
فرآیند آسیا در کانه ارایی - 1394-02-24 17:41:00
تغلیظ مواد معدنی - 1394-02-24 17:39:00
سنگ شکن ها ی ثانویه - 1394-02-24 17:38:00
مراحل مختلف اکتشاف - 1394-02-24 17:37:00
ارزیابی ذخایر معدنی - 1394-02-24 17:36:00
سنجش از دور - 1394-02-24 17:35:00
نیمرخ توپوگرافی - 1394-02-24 17:33:00
نقشه ها در کارتوگرافی - 1394-02-24 17:31:00
معادن زير زميني - 1394-02-24 17:10:00
مقايسه بين روشهاي روباز و زيرزميني استخراج مواد معدني - 1394-02-24 17:08:00
گازهاي موجود در معادن زير زميني و عيار مجاز آنها - 1394-02-24 16:47:00
دانلود مقاله مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي در طرح هاي تونلسازي - 1394-02-24 12:49:00
دانلود مقاله معرفي سيستم ترابري ريلي تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور - 1394-02-24 12:44:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار پيچ سنگهاي تمام تزريقي در حالت برجا و تحت بارگذاري ديناميكي - 1394-02-24 12:38:00
دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي قابليت تزريق پذيري آبرفت C تهران به منظور تونلسازي - 1394-02-24 12:34:00
دانلود مقاله مطالعه زون خرابي پيرامون فضاهاي زيرزميني در سنگهاي شكننده براساس مكانيك خرابي - 1394-02-24 12:25:00
دانلود مقاله تحليل پايداري زمين لغزش مخزن سد لتيان و تعيين عوامل محرك آن - 1394-02-24 12:18:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ديواره نهايي معدن شماره يك سنگ آهن گل گهر سيرجان - 1394-02-24 12:14:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ديواره نهايي شرقي معدن چادرملو با استفاده از روش‌هاي تجربي، تحليلي و عددي - 1394-02-24 12:03:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سه بعدي و طراحي نگهداري تونل هاي آب بر و چاههاي دريچه نيروگاه سد گتوند عل - 1394-02-24 11:56:00
دانلود مقاله تحليل پايداري قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود بر اساس روش تجربي اتريشي و روش اجزاي محدود - 1394-02-24 11:46:00
معرفی نرم افزار یودک UDEC - 1394-02-23 01:58:00
حفاري مکانيزه و انتخاب TBM در سنگ - 1394-02-23 01:57:00
انواع پرسیومتر - 1394-02-23 01:55:00
آزمایش فشاری ساده (تک محوری) UC - 1394-02-23 01:51:00
گزارش کار از مکانیک سنگ تخمين مقاومت فشاري با چكش اشميت - 1394-02-23 01:43:00
مکانیک سنگ-دایره موهر - 1394-02-23 01:42:00
خواص مکانيکي سنگها - 1394-02-23 01:38:00
آزمايش مقاومت بار نقطه‌اي سنگ - 1394-02-23 01:32:00
دانلود مقاله مديريت شرايط اضطراري تهويه درحفاري با دستگاه تمام مقطع - 1394-02-23 01:29:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ديواره شمال‌غربي معدن سرب و روي انگوران با استفاده از نرم افزار flac - 1394-02-23 01:22:00
دانلود مقاله مديريت ايمني در تونلهاي شهري مطالعه موردي تونل توحيد، اميركبير و نيايش - 1394-02-23 01:17:00
دانلود مقاله تحليل پايداري چاه در يكي از مخازن نفتي ايران با آناليز حساسيت بر شيب چاه - 1394-02-23 01:12:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پايداري تونل در توده سنگ ضعيف در برابر انفجارهاي سطحي با استفاده از روش عد - 1394-02-23 01:09:00
دانلود مقاله تحليل پايداري تونل انحراف سد نمرود با استفاده از روش تحليلي و عددي - 1394-02-23 01:03:00
دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي تونلهاي متقاطع و بزرگ مقطع مطالعه موردي : تقاطع خط 7و3 متروي تهران - 1394-02-23 01:57:00
دانلود مقاله مدلسازي دو بعدي پديده مچاله شوندگي در تونلها مطالعه موردي تونل انتقال آب DZ - 1394-02-23 01:52:00
دانلود مقاله تحليل پايداري توده سنگ بخش مياني تونل شماره 1 امام زاده هاشم (جاده هراز ) - 1394-02-23 01:46:00
دانلود مقاله تحليل پايداري توده سنگ بخش مياني تونل شماره 1 امام زاده هاشم (جاده هراز ) - 1394-02-23 01:46:00
دانلود و آموزش نرم افزار یودک (UDEC) - 1394-02-23 01:45:00
دانلود مقاله تحليل پايداري بلوكهاي سنگي به روش استرئوگرافي مايل، مورد مطالعاتي: ايستگاه خوابگاه – مت - 1394-02-23 01:38:00
دانلود مقاله مدلسازي جريان آب ورودي به درون حفريات زيرزميني در سنگهاي شكسته با استفاده از روش اتومات - 1394-02-20 18:26:00
دانلود مقاله تحليل برگشتي و آناليز حساسيت به منظور تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي ترانشه در حال ريزش B - 1394-02-20 18:14:00
دانلود مقاله مدلسازي آماري ناپيوستگي ها و تحليل ناپايداري بلوكهاي اطراف فضاهاي زيرزميني مطالعه موردي - 1394-02-20 18:05:00
دانلود مقاله تحليل برگشتي به كمك احتمالات – مطالعه موردي تونل خماري - 1394-02-20 17:58:00
دانلود مقاله محاسبه ضخامت ناحيه آسيب ديده از انفجار با استفاده از روشهاي تجربي آزمايش بارگذاري صفحه - 1394-02-20 14:59:00
دانلود مقاله تحليل اجزاء محدود دو نمونه آزمايش جهت تعيين استحكام كششي مواد سنگي - 1394-02-20 14:55:00
دانلود مقاله مباني حفاري مكانيكي و كاربرد آن در حفر تونل - 1394-02-20 14:50:00
دانلود مقاله تأثير نيروهاي ناشي از نشت آب زيرزميني بر جابجايي هاي شعاعي اطراف تونل‌ها (مطالعه موردي - 1394-02-20 14:44:00
دانلود مقاله نقش تعيين نسبت وزني Cp/Cc در برنامه ريزي توليد سنگ معدن مس سرچشمه - 1394-02-20 14:39:00
دانلود مقاله طراحي بهينه محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن گل گهر با استفاده از نرم افزا - 1394-02-20 14:33:00
دانلود مقاله تعيين محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد بهينه معدن سنگ آهن 2 گل گهر - 1394-02-19 11:44:00
دانلود مقاله تعيين محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد آنومالي شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر - 1394-02-19 11:40:00
دانلود مقاله تعيين محدوده نهايي پيت و برنامه ريزي توليد بلند مدت در معدن مس ميدوك - 1394-02-19 11:35:00
دانلود مقاله تعيين محدوده نهايي بهينه و برنامه ريزي توليد دراز مدت معدن شماره 1 گل گهر با استفاده از - 1394-02-19 11:20:00
دانلود مقاله بهينه سازي برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از نرم افزارهاي COMFAR II - 1394-02-19 11:14:00
دانلود مقاله بهينه سازي برنامه توليد معدن اسفوردي به روش برنامه ريزي خطي عدد صحيح به منظور كاهش ميزا - 1394-02-19 11:09:00
دانلود مقاله برنامه ريزي توليد معدن سونگون - 1394-02-19 11:05:00
دانلود مقاله برنامه ريزي توليد در معادن سنگ تزئيني “مطالعه ي موردي در معدن سنگ اتابكي” - 1394-02-19 11:00:00
دانلود مقاله برنامه ريزي توليد بلند مدت جهت استخراج سنگ آهن از معدن سنگ آهن چغارت بافق - 1394-02-19 10:52:00
دانلود مقاله ارايه مدل برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در معدن چادر ملو جهت تنظيم عيار آهن و فسفر در كان - 1394-02-19 10:38:00
دانلود مقاله كاربرد مهندسي ارزش در بازنگري طرح پوشش بتني تونلهاي پنستاك سد رودبار لرستان - 1394-02-17 23:53:00
دانلود مقاله تأثير زونهاي گسلي و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود - 1394-02-17 23:39:00
دانلود مقاله كاربرد روشهاي ژئوفيزيكي درمطالعات ساختگاهي با نگرشي ويژه به تونلها - 1394-02-17 23:34:00
دانلود مقاله تاثير شرايط محيطي بر روي نتايج سل‌هاي اندازه گيري فشار - 1394-02-17 23:29:00
دانلود مقاله عملكرد دوغاب دوجزيي در حفاري با TBM در زمينهاي نرم - 1394-02-17 23:23:00
دانلود مقاله تاثير تنش هاي برجا بر مكانيسم گسيختگي چاه هاي نفتي - 1394-02-17 23:18:00
دانلود مقاله طرح جامع فضاهاي زيرزميني شهري با نگرشي برنقش تونلهاي ترافيكي دو طبقه درايران - 1394-02-17 23:11:00
دانلود مقاله تاثير ابعاد شالوده گسترده در تعيين رفتار زمين‌هاي سخت با در نظر گرفتن مدل شاه كرمي - 1394-02-17 23:04:00
دانلود مقاله طراحي يك سيستم توليد و انتقال دوغاب به دستگاه حفارمكانيزه - 1394-02-17 22:59:00
دانلود مقاله پيشنهاد مدل رياضي شاخه صعودي منحني رفتاري توده سنگ - 1394-02-17 22:51:00
دانلود و آموزش نرم افزار Gemcom Minex - 1394-02-17 18:31:00
طراحی و برنامه‌ریزی تولید در معادن روباز - 1394-02-17 16:46:00
دانلود مقاله طراحي و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحليل پايداري و انتخاب سيستم نگهداري - 1394-02-16 14:41:00
دانلود مقاله پيشنهاد سيستم طبقه بندي جديد جهت پيش بيني سرعت حفاري در معادن روباز - 1394-02-16 14:34:00
دانلود مقاله طراحي مجدد سيستم نگهداري و تحليل پايداري ناحيه يك تونل نقره كمر به روش عددي تفاضل محدود - 1394-02-16 14:29:00
دانلود مقاله پيش بيني نشست ناشي ازاستخراج لايه‌هاي شيبدار زغالسنگ منطقه پرورده طبس با استفاده از روش - 1394-02-16 14:23:00
دانلود مقاله طراحي سيستم تهويه تونل دو طبقه ادامه بزرگراه صياد شيرازي در دوره بهره برداري - 1394-02-16 14:16:00
دانلود مقاله پيش بيني مقاومت فشاري تك محوري سنگ آهن به كمك آزمايش هاي شاخص - 1394-02-16 13:59:00
دانلود مقاله طراحي روش اجراي تونل در سنگهاي سست با استفاده از نتايج تحليل برگشتي مبتني بر داده هاي ج - 1394-02-16 13:54:00
دانلود مقاله پيش بيني رقت زغال با باطله در روش استخراج جبهه كار طولاني در معادن زغالسنگ كرمان با است - 1394-02-16 13:48:00
دانلود مقاله طراحي بهينه ي سيستم هاي پايدارسازي تونل با استفاده از الگوريتم ژنتيك - 1394-02-16 13:43:00
دانلود مقاله پيش بيني خرد شدگي در معادن روباز؛ يك مدل فازي - 1394-02-15 23:28:00
دانلود مقاله طراحي الگوي آتشكاري تونل دسترسي به نيروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهاي برش موازي و - 1394-02-15 01:05:00
دانلود مقاله پيش بيني توزيع خردشدگي انفجار در معدن مس سونگون با توجه به خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ - 1394-02-14 23:55:00
دانلود مقاله ضرورتهاي تونل جاده اي دوطبقه درمناطق شهري تهران با نگرشي برتونل بلند دوطبقه ادامه بزرگر - 1394-02-14 23:48:00
دانلود مقاله پيش بيني احتمال شكست دايره‌اي در شيب‌هاي خاكي و سنگي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي پايه‌ا - 1394-02-14 23:42:00
دانلود مقاله شناسايي عوامل تاثير گذار بربهره وري ساخت در پروژههاي تونلسازي - 1394-02-14 23:36:00
دانلود مقاله بهينه‌سازي الگوي انفجار در معدن سنگ آهك پير بكران - 1394-02-14 23:31:00
دانلود مقاله شبيه سازي سه بعدي از پروسه حفاري توسط TBM در زمينهاي نرم مطالعه موردي: خط 3 متروي تهران - 1394-02-14 23:24:00
دانلود مقاله به كارگيري نتايج مدلسازي عددي سه بعدي در تحليل پايداري مغار نيروگاه سد سياه بيشه - 1394-02-14 23:20:00
دانلود مقاله روشي نوين با توجيه فني اقتصادي براي اجراي سازه هاي زيرزميني در ايران - 1394-02-14 23:15:00
دانلود مقاله بكارگيري مجموعه‌هاي فازي در انديس قابليت حفاري توده سنگ براي انتخاب روش تونلزني - 1394-02-14 23:09:00
دانلود مقاله روشي تحليلي براي پيش بيني تغيير شكل نقاط اطراف تونل با توجه به فاصله از سينه كار حفاري - 1394-02-14 01:11:00
دانلود مقاله بررسي‌هاي منحنيهاي همگرايي – همجواري متاثر از حفر مرحله اي (تونل اصلي تالون آزادراه تهر - 1394-02-14 01:05:00
دانلود مقاله روشهاي نوين حفر و ساخت فضاهاي بزرگ زيرزميني درزمينهاي سست شهري با نگرش برروي قوس سلولي - 1394-02-14 01:59:00
دانلود مقاله بررسيهاي ژئومكانيكي و طرحهاي بهسازي و تقويت توده سنگ پي برج آبگير سد دوستي - 1394-02-14 01:55:00
دانلود مقاله رده بندي WFD براي پرهيز از بي نظيمي هاي كنوني ارزش دهي سنجه هاي توده سنگ - 1394-02-14 01:50:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت پرده آب بند سد سليمانشاه سنقر - 1394-02-14 01:42:00
دانلود مقاله راهكارهاي بهبود سيستم تهويه تونل قمرود در كيلومتر 17 به منظور تامين و انتقال هواي موردن - 1394-02-14 01:38:00
دانلود مقاله بررسي نكات ژئوتكنيكي تونل شماره 4 راه جايگزين سد كارون 4 - 1394-02-14 01:33:00
دانلود مقاله خدمات فني تونلسازي در گذشته وحال - 1394-02-14 01:27:00
دانلود مقاله بررسي نقش مديريت در اجراي سازه‌هاي زيرزميني با نگرشي بر تونل امامزاده هاشم - 1394-02-14 01:17:00
پایان نامه طراحی و تحلیل سیستم نگهداری تونل شماره 1 امام زاده هاشم در برابر بارگذاری زلزله با استفاa - 1394-02-12 02:20:00
دانلود مقاله چگونگي انتخاب ماشين حفاري براساس مشخصات ژئوتكنيكي مسير درتونلهاي شهري مطالعه موردي خط 7 - 1394-02-09 21:21:00
دانلود مقاله بررسي نتايج مدلسازي پديده سقوط سنگ با روش توده‌اي – كلوخه‌اي RocFall و روش المان مجزاي - 1394-02-09 21:07:00
دانلود مقاله چالشهاي زمين شناسي مهندسي براي تونلهاي سنگي در ايران - 1394-02-09 21:02:00
دانلود مقاله بررسي كاربرد شبكه‌هاي عصبي در پيش بيني ابعاد سنگ پس از انفجار - 1394-02-09 20:57:00
دانلود مقاله چارچوبي براي تعيين ساختار شكست كار WBS پروژههاي تونلسازي - 1394-02-09 20:53:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد و كاربرد سيستم انحراف سنج در ارزيابي پايداري ديوارهاي ايستگاه مترو – مطالع - 1394-02-09 20:47:00
دانلود مقاله تونلهاي شهري راهكار مطمئن درتوسعه ي پايدار - 1394-02-09 20:33:00
دانلود مقاله بررسي علل لغزش و تحليل استاتيكي و ديناميكي زمين لغزش روستاي رزگ،‌ بيرجند - 1394-02-09 20:28:00
دانلود مقاله تونلسازي مكانيزه در شرايط بحران آب وگاز مطالعه موردي: تونل بلند زاگرس - 1394-02-09 19:33:00
دانلود مقاله بررسي طرح تزريق فواره‌اي براي ساخت ديوار آب‌بند در رسوبات آبرفتي پي سد نيان – بندرعباس - 1394-02-09 15:23:00
دانلود مقاله تكنولوژي كاربري مغارهاي سنگي پوششي براي ذخيره سازي گاز طبيعي - 1394-02-08 14:44:00
دانلود مقاله بررسي شرايط ژئوتكنيكي و پايداري شيب معدن مس ميدوك - 1394-02-08 14:39:00
دانلود مقاله تعيين نرخ پيشروي TBM به روش سيستمهاي مهندسي سنگ - CQC - 1394-02-08 14:34:00
دانلود مقاله بررسي روش حفاري، تحكيم و ريزشهاي رخ داده در تونل تحت فشار فوقاني دومسد ونيروگاه گتوند ع - 1394-02-08 14:29:00
دانلود مقاله تعيين ميزان تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ برروي جابجايي هاي ناشي از حفاري تونل ه - 1394-02-08 14:24:00
دانلود مقاله بررسي روش اجزاي پيش تثبيت در اجراي ايستگاه‌هاي مترو - 1394-02-08 14:19:00
دانلود مقاله تعيين محل مناسب جهت احداث كارخانه سگمنت تونل انتقال آب كاني سيب با استفاده از روش AHP - 1394-02-08 14:14:00
دانلود مقاله بررسي رفتار شيب شمال غربي پيت معدن انگوران و تعيين پارامترهاي مكانيك سنگي مصالح تشكيل د - 1394-02-08 14:08:00
دانلود مقاله تعيين فشار سينه كار درحفاري تونلها با EPBS با استفاده از روشعددي مطالعه موردي: متروي خط - 1394-02-08 14:03:00
دانلود مقاله بررسي ديسك تركدار با سوراخ مركزي جهت آزمايش شكست مواد سنگي - 1394-02-08 13:53:00
دانلود مقاله تعيين ضخامت بهينه شاتكريت براساس پارامترهاي طراحي سيستم نگهداري موقت تونل - 1394-02-06 23:20:00
دانلود مقاله بررسي خواص ژئومكانيكي سنگهاي رسوبي آواري سنوزوئيك در زون زاگرس - 1394-02-06 23:13:00
دانلود مقاله تعيين شاخصهاي پيش ارزيابي و ارزيابي HSE پيمانكاران در الزامات قرار دادي براساس نوع پيما - 1394-02-06 23:01:00
دانلود مقاله بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي ساختگاه سد بهشت آباد با توجه به آبگذري آن به روش تحليل عددي - 1394-02-06 22:50:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك تونل متروي خط 2 كرج با استفاده از آناليز برگشتي - 1394-02-06 22:44:00
دانلود مقاله بررسي جابجايي ‌ها در تونل انتقال آب سد شفارود و پيشنهاد سيستم نگهداري مناسب - 1394-02-06 22:37:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي رفتار وابسته به زمان توده سنگ و تحليل پايداري به روش كنترل مستقيم كرنش - 1394-02-06 22:29:00
دانلود مقاله بررسي تخمين تنش هاي برجاي قائم و افقي در سنگ و ارائه راه كار تجربي مناسب - 1394-02-06 22:20:00
دانلود مقاله تحليل و طراحي سنگ دوزهاي تزريقي فعال - 1394-02-06 22:16:00
دانلود مقاله بررسي تخمين تنش حداقل در توده سنگهاي درزه دار با روش آزمايش هيدروجكينگ در سد سياه بيشه - 1394-02-06 22:07:00
دانلود مقاله بررسي تأثير نشست حاصل از تخليه آب زيرزميني بر تخريب لوله جدار - 1394-02-05 19:07:00
دانلود مقاله تحليل نيروهاي داخلي پوشش تونل با تاكيد بر اندركنش زمين - پوشش - 1394-02-05 19:01:00
دانلود مقاله بررسي تاثير مراحل حفاري مغار توسعه بر پايداري مغار اصل فاز يك مسجد سليمان توسط نرم افزا - 1394-02-05 18:55:00
دانلود مقاله تحليل نشست ساختمان هاي مابين ايستگاه هاي شماره 11و 12 خط يك قطار شهري تبريز با درنظر گر - 1394-02-05 18:47:00
دانلود مقاله بررسي تاثير متقابل حفاري تونل هاي دوقلوي قطار شهري اصفهان - 1394-02-05 18:41:00
دانلود مقاله تحليل عددي عمليات لوله راني به روش ميكروتونلينگ در خاكهاي ناهمگن - 1394-02-05 18:36:00
دانلود مقاله بررسي تاثير رفتار هيدرومكانيكي بر پايداري توده سنگ درزه دار تكيه گاههاي سدهاي بتني قوس - 1394-02-05 18:31:00
دانلود مقاله تحليل دو بعدي پايداري تونل هاي غيردايروي مسلح به سنگ دوزهاي تزريقي با استفاده از روش اج - 1394-02-05 18:25:00
دانلود مقاله بررسي تاثير بي‌نظمي زمين‌هاي سنگي بر تغييرشكل‌ها و تنش‌هاي اطراف مقطع و پوشش تونل ها - 1394-02-05 18:20:00
دانلود مقاله تحليل پوشش نهايي سازه هاي زيرزميني در مقابل بارهاي ناشي از زلزله مطالعه موردي: تيپ يك ل - 1394-02-05 18:00:00
دانلود مقاله بررسي پديده فشارندگي در تونل در دست احداث جاده هراز - 1394-02-04 12:58:00
دانلود مقاله بررسي پديده انفجار سنگ در تونل انتقال آب بهشت آباد - 1394-02-04 01:28:00
دانلود مقاله تحليل پايداريتونلهاي انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان هاي مجزا - 1394-02-04 01:23:00
دانلود مقاله بررسي پايداري شيرواني‌هاي سنگي زير كوله هاي پل اول قطعه يكم راه آهن ميانه – اردبيل - 1394-02-04 01:17:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي پوشش اوليه و نهايي تونل راه آهن سريع السير قم - اصفهان - 1394-02-04 01:11:00
دانلود مقاله بررسي پايداري ديواره چاه در روش حفاري تحت تعادل با آناليز NYZA در يكي از مخازن نفتي ساز - 1394-02-04 01:05:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و تعيين سامانه ي نگهداري مغارهاي ذخيره سازي نفت خام گناوه - 1394-02-02 21:45:00
دانلود مقاله بررسي پايداري تونل فاضلاب تهران - 1394-02-02 21:39:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و تخمين سامانه نگهداري تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI - 1394-02-02 21:33:00
دانلود مقاله بررسي پايداري توده سنگهاي مقطع خروجي تونل گردنه رخ به روش تجربي و عددي و تحليل پايداري - 1394-02-02 21:27:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سه بعدي تونل MAT با استفاده از روش اجزاي گسسته - 1394-02-02 21:22:00
دانلود مقاله بررسي امكان تخمين تنش با استفاده از مغزه حفاري - 1394-02-02 21:17:00
دانلود مقاله تحليل پايداري تونل كلات با استفاده از روشهاي تجربي و المان محدود - 1394-02-02 21:11:00
دانلود مقاله بررسي امكان بهره گيري از شبكه هاي عصبي براي تعيين قابليت استخراج در معادن سطحي - 1394-02-02 21:06:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ايستگاه 07 خط هفت متروي تهران و بررسي حوزه تاثير آن - 1394-02-02 21:01:00
دانلود مقاله بررسي اثر نفوذ گل حفاري در سازند شكافدار بر پايداري يكي از چاه‌هاي ميدان نفتي A - 1394-02-02 20:50:00
دانلود مقاله تحليل پايداري استاتيكي و ديناميكي فضاهاي زيرزميني در محيطهاي ناپيوسته با استفاده از مدل - 1394-01-31 22:19:00
دانلود مقاله بررسي اثر مسلح سازي شيرواني ها با ميل مهار در كاهش فشار وارد بر ديوارهاي حايل - 1394-01-31 22:15:00
دانلود مقاله تجهيزات و تاسيسات ايمني و كنترل تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صياد شيرازي در دوره بهر - 1394-01-31 22:10:00
دانلود مقاله بررسي اثر مراحل اجراي حفاري چند مرحله اي بر روي رفتار الاستوپلاستيك در تونل بزهل - 1394-01-31 22:04:00
دانلود مقاله تاثير شرايط زهكشي برتوزيع فشار آب حفره اي و تنشهاي پوشش در تونلهاي زير سطح آب زيرزميني - 1394-01-31 21:59:00
دانلود مقاله بررسي اثر فشار محصور كننده بر روي رفتار محيط آنيزوتروپ با توجه به مقاومت تك محوره سنگ - 1394-01-31 21:54:00
دانلود مقاله تاثير شرايط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرج - 1394-01-31 21:47:00
دانلود مقاله بررسي اثر عوامل مختلف بر ميزان نيروهاي بوجود آمده ناشي از زلزله در پوشش نهايي تونل – مط - 1394-01-31 21:42:00
دانلود مقاله تاثير روش انتقال موادحفاري شده در ضريب بهره وري ماشين TBM - مطالعه موردي در تونل بلند ز - 1394-01-31 21:37:00
دانلود مقاله برآورد پارامترهاي اصلي طراحي تونل با استفاده از الگوريتم تحليل برگشتي (تونل راه آهن زرق - 1394-01-31 21:29:00
دانلود مقاله برآورد بار وارده بر پوشش تونل انتقال آب نوسود با روش همگرايي – همجواري - 1394-01-30 19:32:00
دانلود مقاله تاثير حفاري چند مرحله اي تونلها درتوده سنگ ضعيف برمباحث فني و اقتصادي و نمود آن در مقول - 1394-01-30 19:26:00
دانلود مقاله بدست آوردن ضريب تبديل بار نقطه اي به مقاومت فشاري با استفاده از شبكه عصبي در معدن گل گه - 1394-01-30 19:21:00
دانلود . مقاله . تاثير تونلسازي بروش EPB برشالوده پل ها مطالعه موردي متروي خط 7 تهران - 1394-01-30 19:14:00
دانلود مقاله اندازه‌گيري ضريب نفوذپذيري توده سنگ معدن مس سونگون با روشهاي مختلف و براساس مدلهاي سيست - 1394-01-30 19:03:00
دانلود مقاله اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ وبررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده ا - 1394-01-29 23:29:00
دانلود مقاله پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفرتونل ؛ مقايسه نتايج روشهاي رگرسيون خطي چند متغيره شبكه عصبي - 1394-01-29 23:21:00
دانلود مقاله پيش بيني محدوده تاثير هيدروژئولوژيكي ناشي از حفاري تونل انتقال آب سبزكوه - 1394-01-29 14:38:00
دانلود مقاله انحلال پذيري ژيپس و نقش آن در عمليات آب بندي سدها - 1394-01-29 14:33:00
دانلود مقاله پيش بيني لرزش هواي ناشي از انفجارهاي زيرزميني با هدف افزايش ايمني انفجار - 1394-01-29 14:27:00
دانلود مقاله اعتبار سنجي روشهاي تخمين تنش افقي در تونل امام زاده هاشم - 1394-01-29 14:20:00
دانلود مقاله بهينه سازي روش حفاري تونل بزرگ مقطع بزرگراه فضيلت در توده سنگهاي لهيده - 1394-01-29 14:13:00
دانلود مقاله اصلاح روش تحليل حلقوي براي در نظر گرفتن تاثير تفرق امواج زلزله در توده سنگ - 1394-01-29 13:58:00
دانلود مقاله ارزيابي هوازدگي گرانيت هاي الوند همدان با استفاده از شاخصهاي كمي - 1394-01-28 13:05:00
دانلود مقاله بهره گيري از مهندسي ارزش در بازنگري طرح تونل انحراف سد هراز - 1394-01-28 01:41:00
دانلود مقاله ارزيابي همگرايي تونل انتقال آب قمرود و تأثير آن بر عملكرد ماشين حفاري TBM - 1394-01-28 01:32:00
دانلود مقاله برهمكنش سينه كار و دستگاه حفاري EPB درزمينهاي سست شهري مطالعه موردي: متروي مشهد خط 2 - 1394-01-28 01:24:00
دانلود مقاله ارزيابي نفوذ پذيري سنگهاي پي و تكيه گاه سد كوچري - 1394-01-28 01:14:00
دانلود مقاله ارزيابي نرم افزاري آزمايش برش برجا مورد مطالعاتي: ساختگاه سد مخزني نرماب - 1394-01-27 13:08:00
دانلود مقاله بررسي نقص مدلسازي عددي با استفاده از مدلموهر - كولمب در برآورد نشست ناشي از حفر تونلها - 1394-01-27 13:00:00
دانلود مقاله ارزيابي نتايج داده هاي ثبت لرزش ناشي از آتشباري در سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيش - 1394-01-27 12:53:00
دانلود مقاله بررسي نقش تونلهاي تاسيسات شهري به عنوان شاخصي در توسعه جوامع مختلف - 1394-01-27 12:45:00
دانلود مقاله ارزيابي مچاله شوندگي در توده سنگهاي مسير قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود - 1394-01-27 12:36:00
دانلود مقاله بررسي نشست زمين ناشي از حفاري مرحله اي تونلهاي دوقلوي شهري به روش تجربي و عددي - مطالعه - 1394-01-27 12:27:00
دانلود مقاله ارزيابي فشار تورمي و تأثير آن بر پوشش تونل دشت ذهاب - 1394-01-26 23:03:00
دانلود مقاله بررسي متدولوژي اجراي سازه هاي زيرزميني به روش پيشرفته (Top-Down Method) - 1394-01-26 19:28:00
دانلود مقاله ارزيابي عمق بهينه پرده آب بند سد آزادي به روش هاي تحليلي و عددي - 1394-01-26 15:56:00
دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري پي‌هاي سنگي درزه‌دار تحت اثر بار سدهاي بتني وزني (مطالعه موردي سد - 1394-01-26 01:56:00
دانلود مقاله بررسي گسترش ناحيه ترك خورده در اطراف مقاطع حفاري براثر انفجار و تاثير آن بر پايداري ساز - 1394-01-26 01:49:00
دانلود مقاله ارزيابي طرح تزريق پرده آب بند سد تالوار با بررسي نمودارهاي خورند- لوژان - 1394-01-26 01:41:00
دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي معيارهاي گسيختگي سه بعدي سنگ با استفادها ز روشبهينه سازي - 1394-01-26 01:34:00
دانلود مقاله ارزيابي روش هاي مختلف برآورد مقدار زاويه شكست، زاويه اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ - 1394-01-26 01:26:00
دانلود مقاله بررسي فني و اقتصادي استفاده از ميلگردهاي اليافي پليمري شيشه اي GFRP در پرتال ورودي و خر - 1394-01-26 01:20:00
دانلود مقاله ارزيابي رابطه تزريق پذيري با نفوذپذيري در ساختگاه سد گتوند - 1394-01-26 01:11:00
دانلود مقاله بررسي سه بعدي تاثير هندسه تونل د رمحاسبه گام پيشروي مجاز درتونلهاي نعل اسبي - 1394-01-26 01:04:00
دانلود مقاله ارزيابي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد خير آباد نيكشهر - 1394-01-25 23:54:00
دانلود مقاله بررسي روش اجراي تزريق تماسي در تونل انتقال آب كاشان در شرايط آبدار - 1394-01-25 23:47:00
دانلود مقاله ارتباط ثابت سرعت انحلال پذيري (K) و ميزان كارست زائي در سنگ هاي ژيپسي (مطالعه موردي سد - 1394-01-25 23:37:00
دانلود مقاله ارائه يك رابطه تجربي در مورد تأثير شيب ناپيوستگي در مقاومت فشاري سنگ هاي درزه دار - 1394-01-25 23:24:00
دانلود مقاله بررسي رفتار تابعيت زمان توده سنگ توف در سازند كرج با استفاده از دادههاي ابزار دقيق تونل - 1394-01-24 20:46:00
دانلود مقاله ارائه رابطه تجربي بين مقاومت فشاري تك محوره و پارامترهاي رفتاري توده سنگ مطالعه موردي : - 1394-01-24 20:39:00
دانلود مقاله بررسي دستورالعمل طراحي جلوگيري از پديده جاكنش آبي در تونلهاي تحت فشار - 1394-01-24 20:28:00
دانلود مقاله اثر جبهه كار مختلط بر عملكرد ديسكهاي برشي در حفاري با TBM - 1394-01-24 20:08:00
دانلود مقاله آناليز منحني مشخصه زمين با روش حل عددي و تحليلي در مطالعه موردي تونل انتقال آب دشت عباس - 1394-01-24 19:51:00
دانلود مقاله بررسي چالشهاي اجراي تونل در محيط هاي مخلوط سنگ و خاك - 1394-01-23 19:38:00
دانلود مقاله بررسي تاثير حفاري تونل متروي خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران - 1394-01-23 19:29:00
دانلود مقاله بررسي تاثير حفاري تونل خط هفت متر تهران برسيستم نگهداري ايستگاه خط يك در يك تقاطع غيرهم - 1394-01-23 19:14:00
دانلود مقاله بررسي پتانسيل كارست در مسير تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS,RS - 1394-01-23 12:31:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي زمين شناسي و خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ برراندمان رودهدر - مطال - 1394-01-23 12:14:00
دانلود مقاله بررسي پارامترهاي موثر درانتخاب تونل تكي يا دوقلو در پروژه هاي قطار شهري مطالعه موردي: خ - 1394-01-22 17:05:00
دانلود مقاله بررسي انواع فروچاله هاي توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحكيم آنها - 1394-01-22 16:56:00
دانلود مقاله بررسي امكان وقوع شرايط زمينهاي خاص در تونلهاي انحراف سد بختياري - 1394-01-21 23:18:00
دانلود مقاله بررسي ارتباط بين نرخ تزريق عامل عمل آوري خاك با نرخ نفوذ در BPE-TBM خط 7 مترو تهران - 1394-01-21 18:08:00
دانلود مقاله بررسي اجراي گالري ضد ريزش بمنظورعبور ايمن از ترانشه هاي ناپايدار - 1394-01-21 17:56:00
دانلود مقاله بررسي اثر پارامترهاي هندسي برنشست سطحي حاصل از حفاري تونل درمحيطهاي شهري - مطالعه موردي - 1394-01-20 22:28:00
دانلود مقاله بررسي اثر اندركنش تونل و سازهبررفتار ابنيه روزميني مجاور درحين حفاري تونلها در محيط شهر - 1394-01-20 22:10:00
دانلود مقاله اندركنش سازه - خاك تحت بارگذاري لرزه اي ايستگاه مترو - 1394-01-20 15:53:00
دانلود مقاله امكان سنجي استفاده از معادن زيرزميني متروكه به عنوان سازه هاي پدافند غيرعامل - 1394-01-20 01:38:00
دانلودمقاله ارزيابي نواحي مچاله شونده بحراني و تخمين بار وارده بر سيستم نگهداري در تونل انتقال آب DZ - 1394-01-19 17:00:00
دانلود مقاله استفادها ز روشهاي تحليلي و عددي براي تخمين نشست سطح زمين ناشي از حفاري مكانيزه قطعه شرق - 1394-01-19 16:43:00
دانلود مقاله ارزيابي عملكرد پيمانكاران ساخت از طريق شناسايي عوامل بحراني موفقيت: مطالعه موردي متروي - 1394-01-19 16:02:00
دانلود مقاله ارزيابي تونلسازي در زمينهاي نرم و تاثير آن برنشست ساختمان هاي مجاور - 1394-01-19 02:30:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمين ناشي از تونلسازي مرحله اي با استفاده - 1394-01-19 02:08:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير طول گام حفاري و فاصله بهينه بين جبهه كارهاي مختلف حفاري برميزان نشست سطح - 1394-01-19 01:56:00
دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب گلاب با استفادهاز تحليل عددي به روش ناپي - 1394-01-17 17:22:00
دانلود مقاله ارزيابي پتانسل مچاله شوندگي و تعيين اضافه حفاري بهينه براي TBM دوسپري درتونل انتقال آب - 1394-01-17 01:28:00
دانلود مقاله ارايه روشهاي بهينه انفجار درتونلهاي كوچك مقطع با بررسي موردي تونل انتقال آب سمنان - 1394-01-16 20:13:00
دانلود مقاله اجراي تونلهاي پوش و كند در محيطهاي شهري مطالعه موردي: تونل راه آهن تهران - تبريز - 1394-01-16 19:18:00
دانلود مقاله ابزار بندي و رفتار نگاري در پروژه هاي ژئومكانيكي - 1394-01-16 19:05:00
ارزیابی عملکرد دستگاه هاي حفار مکانیزه ساخت تونل در شرکت هاي قطار شهري در ایران - 1394-01-14 16:43:00
ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب سبزكوه به سد چغاخور - 1394-01-14 16:30:00
دانلود مقاله اثر فشار تزريق بر نشست تونل هاي كم عمق حفاري شده به روش مكانيزه در محيط هاي شهري - 1394-01-14 16:20:00
دانلود مقاله اثر عمق براده برداري سنگ زني بر عمر خستگي قطعات سن گزده شده - 1394-01-14 14:21:00
دانلود و آموزش نرم افزار UNWEDGE - 1394-01-12 19:26:00
دانلود مقاله بررسی روشهای تخمین ظرفیت باربری پی های سنگی - 1394-01-12 18:07:00
دانلود و آموزش نرم افزار Examine3D - 1394-01-11 14:33:00
دانلود و آموزش نرم افزار MODSIM - 1394-01-11 14:23:00
دانلود و آموزش نرم افزار میکروماین (MicroMine) - 1394-01-09 23:52:00
دانلود و آموزش نرم افزار GEMCOM - 1394-01-09 23:22:00
دانلود و آموزش نرم افزار دیپس (Dips ) - 1394-01-09 21:02:00
اخبار سایت - 1398-01-08 15:13:00
دانلود و آموزش نرم افزار Datamine NPV Scheduler - 1394-01-08 15:04:00
دانلود و آموزش نرم افزار Slide - 1394-01-08 14:05:00
دانلود و آموزش نرم افزار Phase2 - 1394-01-08 13:07:00
آموزش نرم افزار Swedge - 1394-01-08 12:54:00
دانلود و آموزش نرم افزار راک لب (Roclab ) - 1394-01-08 01:22:00
دانلود و آموزش نرم افزار ENVI - 1394-01-08 01:51:00
دانلود و آموزش نرم افزار راک ورکس (RockWorks ) - 1394-01-07 16:43:00
دانلود و آموزش نرم افزار سورفر (نرم افزار Golden Software Surfer 10.1.561) - 1394-01-07 16:28:00
آموزش نرم افزار آرک جی آی اس- (ARC GIS) - 1394-01-07 13:06:00
آموزش نرم افزار پی اف سی-سه بعدی (PFC 3D) - 1394-01-06 13:31:00
آموزش نرم افزار پی اف سی-دو بعدی (PFC 2D) - 1394-01-05 15:19:00
دانلود و آموزش نرم افزار آباکوس (Abaqus) - 1393-12-28 11:48:00
دانلود و آموزش نرم افزار فلگ-سه بعدی (FLAC 3D) - 1393-12-28 11:29:00
دانلود و آموزش نرم افزار فلگ-دو بعدی (FLAC 2D) - 1393-12-28 10:52:00
دانلود و آموزش نرم افزار تریدک(3DEC) - 1393-12-26 01:50:00
دانلود و آموزش Plaxis 3D Tunnel - 1393-12-25 21:32:00
دانلود و آموزش Plaxis 3D Foundation - 1393-12-25 20:53:00
دانلود و آموزش نرم افزار پلکسیز (plaxis) - 1393-12-21 12:51:00
دانلود و آموزش نرم افزار یودک (UDEC) - 1393-12-20 12:16:00
آموزش و دانلود نرم افزار سورپک به همراه کرک کامل تست شده Gemcom Surpac 6.4.1 - 1393-12-18 20:29:00
آموزش و دانلود نرم افزار دیتاماین-نسخه 3 ( DATAMINE STUDIO v 3.0) - 1390-12-18 18:04:00